• Uchwała/Zarządzenie w sprawie cen za korzystanie z obiektów sportowych
 • Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • Na jakich warunkach mieszkańcy mają dostęp do obiektów sportowych?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówka prawnika:
Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia uprawiania sportu jest możliwość korzystania z obiektów i urządzeń związanych ze sportem w gminie. Z tego punktu widzenia warto wspomnieć o dwóch kwestiach.

Każda gmina ma obowiązek zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek ten ciąży na radach gminy, które powinny określić te ceny i opłaty w uchwałach albo w drodze uchwały powierzyć to uprawnienie organom wykonawczym gminy. W ten sposób gmina ustala kwoty za użytkowanie poszczególnych obiektów przez mieszkańców.

Dodatkowo zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą określać zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Rozwiązanie to przyjmuje, iż określenie wymienionych wyżej zasad jest zastrzeżone do regulacji w statucie gminy. Również w tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jednostki pomocnicze gminy (np. sołectwa, osiedla) mogą zarządzać mieniem komunalnym, a zatem mogą wpływać na możliwość korzystania z obiektów gminy związanych ze sportem. Również w tym zakresie ważny jest statut gminy, w którym powinno to być uregulowane.

Odpowiedz na pytania:

 • Czy w monitorowanej gminie zostały uchwalone wskazane zarządzenia/uchwały? Jakie?
 • Jak kwestię opłat regulują wskazane zarządzenia/uchwały?
 • Czy opłaty dotyczą wszystkich obiektów na raz, czy każdego osobno?
 • Na jakiej podstawie są wyliczane opłaty?
 • Czy są wskazane grupy, które mogą być zwolnione z opłat?
 • Jaki jest tryb korzystania z obiektów (np. trzeba podpisać umowę)?
 • Komu udostępniane są obiekty?

W gminie nie ma uchwał, zarządzeń dotyczących korzystania z obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy. Obiekty sportowe, z których mogą korzystać mieszkańcy, to: boisko gminne, boiska przy szkole w Rogowie i Zagłobie, sala gimnastyczna w szkole w Zagłobie i siłownia w budynku klubu Wilki. Po rozmowie z sekretarzem wiem, że wszystkie obiekty są dostępne bezpłatnie. Z wszystkich obiektów można korzystać po wcześniejszym ustaleniu terminu. Obiekty są  udostępniane wszystkim chętnym.

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Aby zbadać, jak w rzeczywistości wygląda dostęp mieszkańców do obiektów sportowych w Twojej gminie, możesz:

Sprawdzić:

 • Czy ceny wstępu na obiekty sportowe zmieniały się na przestrzeni lat?
 • Gdzie można się zapoznać z zasadami wstępu na obiekty sportowe zapisanymi w uchwale/zarządzeniu (poszukaj np. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy) – czy każdy może je łatwo znaleźć?
 • Czy w gminie istnieje gminny system rezerwacji obiektów sportowych? Jak w praktyce można wynająć obiekt?

 

Zbadać bardziej szczegółowo wybrane obiekty:

 • Jak można dojechać na obiekty sportowe? Czy położenie obiektów utrudnia czy ułatwia dostęp do nich dla mieszkańców?
 • Czy obiekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową?
 • Czy obiekty są optymalnie wykorzystywane,  czy odbywają się na nich zajęcia – czy obiekty są otwarte dla mieszkańców, a może mogą z nich korzystać tylko określone grupy jak kluby sportowe czy uczniowie w czasie lekcji?

 

Zapytać mieszkańców:

 • Czy mieszkańcy wiedzą o zasadach wstępu na obiekty sportowe?
 • Czy zasady wstępu ułatwiają czy utrudniają im dostęp do obiektów?
 • Czy mieszkańcy korzystają z gminnych obiektów sportowych?

 

Znaleźć: obiekt/obiekty, który budzi emocje w gminie (powody mogą być różne: nie jest w ogóle wykorzystywany, jest niewłaściwie położony, mieszkańcy z niego korzystają, ale jego stan pozostawia wiele do życzenia, mieszkańcy nie mogą z niego korzystać z różnych względów etc.) i opisać, co jest źródłem tych emocji. Taki obiekt można wytypować, rozmawiając z ludźmi i organizacjami, przeglądając internet czy kontaktując się z lokalnymi mediami.

Na żadnym z wymienionych wcześniej obiektów nie ma regulaminu korzystania z niego, ani godzin otwarcia. Na budynku siłowni nie ma żadnego oznaczenia, że ona tam się znajduje. Nie istnieje system rezerwacji, ponieważ na terenie gminy nie ma dużych obiektów sportowych, a  z tych które są, można korzystać po wcześniejszej rozmowie z dyrektorami szkół. Z dostępem do nich nie jest źle, ponieważ gmina jest mała i obiekty znajdują się w miarę w równych odległościach od każdego sołectwa. Wszystkie obiekty są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Z boisk przyszkolnych można korzystać po zajęciach lekcyjnych, z boiska gminnego na razie i w roku 2013 nie korzysta nikt, ponieważ jest ono remontowane, a z siłowni korzysta przede wszystkim młodzież z Wilków, ponieważ niewiele osób wie, że ona istnieje i że jest bezpłatna. Kilka osób mówiło w ramach rozmów prowadzonych podczas monitoringu, że jest ona płatna i kosztuje 5 zł. za godz. Poza tym siłownia nie znajduje się w osobnym pomieszczeniu, ale na ogólnodostępnej sali, bez dostępnej szatni dla mieszkańców, jest mało sprzętu i częściowo jest on zepsuty, co zniechęca mieszkańców, a szczególnie kobiety, do korzystania z niej.

Wnioski:

- obiekty są dostępne bezpłatnie dla mieszkańców,

- jest problem z korzystaniem przez mieszkańców z siłowni ze względu na brak jasnych informacji co do zasad korzystania i jej usytuowanie.

Rekomendacje:

- proponuję wywiesić w miejscu widocznym regulaminu dla osób chcących korzystać z siłowni,

- warto zastanowić się nad inną lokalizacją siłowni lub pomieszczenia, aby korzystający z niej mieli możliwość przebrania się.