• Strategia rozwoju gminy/miasta/strategia rozwoju lokalnego
 • Strategia rozwoju sportu
 • Jakie cele stawia sobie gmina w zakresie sportu?
 • Jakie korzyści z ich realizacji odnoszą mieszkańcy?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów:

Poszukaj dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Pamiętaj, że mogą się one kryć pod różnymi nazwami – my podaliśmy te najczęściej stosowane. Możesz wykorzystać do szukania dokumentów wyszukiwarki internetowej (np. Google) – wtedy nie musisz znać dokładnej nazwy dokumentu, wystarczy dobrze wymyślić hasła/zapytania, które doprowadzą Cię do poszukiwanego dokumentu. Upewnij się, że znaleziony dokument dotyczy badanego roku- 2013. Jeśli nie uda Ci się znaleźć dokumentu, złóż wniosek o informację publiczną do UG (wzór i wskazówki znajdziesz w zakładce „pliki”) Przeczytaj uważnie całą Strategię – zapisy dotyczące sportu mogą się kryć w części dotyczącej zdrowia, jakości życia czy turystyki.

Odpowiedz na pytania:

 • Na jakie lata obowiązuje Strategia Rozwoju Gminy?
 • Czy w Strategii Rozwoju Gminy jest mowa o sporcie?
 • Ile miejsca poświęcono temu tematowi?
 • Czy w gminie powstał odrębny dokument taki jak Strategia Rozwoju Sportu?
 • Jak w analizowanych dokumentach oceniana jest obecna sytuacja sportu gminnego (obecna na czas tworzenia dokumentu)?
 • Co gmina uznaje za mocne, a co za słabe strony?
 • Jakie są cele ogólne i szczegółowe zapisane dokumentach dotyczące sportu?
 • Czy te cele/zadania da się połączyć w większe grupy (np. budowa obiektów, inwestycje w zajęcia, organizowanie imprez)?

Najważniejszym dokumentem w gminie Wilków, w którym opisuje się sprawy sportu jest "Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Wilków", która została napisana w roku 2004. W dokumencie nie napisano, na jakie lata został opracowany. Ze względu na wskazanie powiązania Strategii z programem Agenda 21 można odnieść wrażenie, że Strategia ma obowiązywać na cały 21 wiek. „Agenda 21 to program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w perspektywie 21 wieku uwzględniający globalną, międzynarodową, krajową i lokalną (gminną) skalę działań, czyli jest to w praktyce program integrujący wprowadzenie w życie ładów: ekologicznego, społecznego, ekonomicznego, przestrzennego i instytucjonalnego w zakresie zarządzania".

Mowa o sporcie w strategii:

- zespół ds. ochrony środowiska zaplanował, aby "rekreacyjnie wykorzystać zasoby wodne i zorganizować ciągi piesze i rowerowe", oraz to, że Wilków ma to być gmina "zdrowa- fizycznie i psychicznie, czystym, ekologicznym, zdrowym środowiskiem, ekologicznym rolnictwem, z warunkami dla sportu i rekreacji."

- zespół do spraw infrastruktury technicznej w wizji zadbał o "dobrze rozwiniętą bazę turystyczno- rekreacyjno- sportową".

- zespół do spraw społecznych w wizji „poprawi stan zdrowia mieszkańców". Silną stroną gminy według zapisów strategii jest działalność LKS "Wilki" i zagospodarowanie czasu młodzieży oraz atrakcyjne warunki naturalne dla uprawiania sportu. Szansą zewnętrzną jest wzrost potrzeb społeczeństwa do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Celem w sferze społecznej jest: "Zdrowe, mądre, rozwijające się społeczeństwo, z poczuciem bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej". Zaplanowanym działaniem w sferze infrastruktury w zakresie sportu jest wyznaczenie i budowa ścieżki rowerowej (Podgórz, Kępa Chotecka, Wilków, Rogów, Dobre). Zakres tematyczny sfery społecznej to: zdrowie i wypoczynek oraz rekreacja, wypoczynek, przyjemności. Najważniejszy problem to brak sali gimnastycznej przy gimnazjum. Cel szczegółowy: dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców w zakresie działalności kulturalnej - tworzenie szlaków turystycznych. Działania: wspieranie działalności LKS Wilki, udostępnienie młodzieży obiektów sportowych (np. sala gimnastyczna w Zagłobie), budowa hali sportowej w Wilkowie.

Na 90 stron Strategii kwestie sportu są poruszane w różnych miejscach – w wizji, celach, silnych stronach, planowanych działaniach - w kontekście rekreacji i zdrowia. W strategii nie wspomina się o organizowaniu imprez sportowych.

W strategii o sporcie nie pisze się, jako o wydzielonym obszarze, a jest raczej pokazany w kontekście rekreacji i turystyki - gmina planuje stworzyć szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe wykorzystujące walory naturalne, a także zbudować przystanie kajakowe i wyciągi narciarskie – takie inwestycje są skierowane raczej do turystów odwiedzających Wilków. Dla mieszkańców ma powstać  hala. 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Wskazówki opiekunów:
Pytania zadawane w tym miejscu będą zależały od zapisów znajdujących się w dokumentach strategicznych. Twoim zadaniem jest zbadanie, jak konkretne cele zapisane w strategiach przekładają się na życie mieszkańców. Czy ich realizacja umożliwia mieszkańcom korzystanie z darmowego sportu, jakie przynosi im korzyści? Co o tym myśli Urząd Gminy, a co mieszkańcy i organizacje sportowe? Przy analizie każdego celu pamiętaj o pytaniu „co z tego zapisu mają mieszkańcy?”

Zapytaj gminę:

 • Dlaczego takie, a nie inne cele zostały zawarte w strategiach?
 • Na jakiej podstawie wyznaczane były cele zawarte w strategiach?
 • Czy liczba celów jest adekwatna do możliwości działania gminy?

 

Zapytaj gminę i mieszkańców (przykładowe pytania do wybranych celów):

 

Przykładowy cel ze strategii: ROZWÓJ ZAPLECZA SPORTOWEGO

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • W jaki sposób gmina konkretnie rozwija zaplecze sportowe/rekreacyjne – co zbudowała/zmodernizowała?
 • Czy przy planowaniu budowy/modernizacji tych obiektów były od razu rozważane możliwości przyszłych zajęć organizowanych na obiektach, imprez i sposób dostępu mieszkańców? Co się zatem na nich dzieje?
 • Czy budowa tych obiektów rzeczywiście oznacza lepszy dostęp dla mieszkańców – jakie są ceny za wstęp/możliwość wynajmu? Jakie były podstawy decyzji o budowie danych obiektów – czy planując budowę obiektu, prowadzone były badania opinii i potrzeb mieszkańców?
 • Czy przy budowie brano pod uwagę kwestie dojazdu mieszkańców do obiektu? Jak mogą się tam dostać? etc.

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy korzystali ze wskazanych przez Urząd obiektów?
 • Jak oceniają ich dostępność, przydatność, dojazd?
 • Czy uważają, że mieszkańcy z nich korzystają i były to opłacalne inwestycje? etc.

 

Przykładowy cel ze strategii: ORGANIZOWANIE AKCJI PROMUJĄCYCH AKTYWNE FORMY WYPOCZYNKU

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • Jakie akcje promujące aktywne formy wypoczynku zostały przeprowadzone?
 • W jaki sposób Urząd Gminy zachęcał mieszkańców do udziału?
 • Do jakich grup skierowane były akcje?
 • Ile osób w nich uczestniczyło (jakie było zainteresowanie mieszkańców)?
 • Czy były to akcje o charakterze ciągłym (cykl zajęć), czy jednorazowe?
 • Jak mieszkańcy mogli kontynuować podjęte z ramach akcji aktywności? etc.

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy mieszkańcy uczestniczyli w tych akcjach?
 • Czy uważają je za skuteczne?
 • Co mogłoby ich zachęcić do podjęcia aktywności sportowej?

 

Przykładowy cel ze strategii: ROZWÓJ OFERTY SPORTOWEJ SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • Jakie konkretnie zajęcia sportowe gmina oferuje dzieciom i młodzieży?
 • Czy są one skierowane do wszystkich, czy do konkretnych grup?
 • Ile osób z nich uczestniczy?
 • Czy zajęcia są bezpłatne?
 • Gdzie są organizowane i w jakich godzinach – jak można na nie dojechać?
 • Czy są jednocześnie organizowane zajęcia dla rodziców, którzy czekają na odbiór dzieci?

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy ich dzieci korzystają z zajęć organizowanych przez gminę?
 • Jeśli nie, to czemu?
 • Jeśli tak, to czy rodzice i dzieci są zadowoleni z zajęć?

 

Przykładowe inne cele ze strategii: promowanie sportowców i środowisk upowszechniających sport, wzmocnienie wizerunku miasta, upowszechnienie, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia i edukacja społeczna.

W Strategii napisano, że przy jej opracowywaniu odbyły się cztery spotkania z mieszkańcami gminy, na których wypełniano ankiety wskazujące najbardziej palące problemy gminy i mieszkańców. W późniejszych latach nie wracano do tematu rozmów z mieszkańcami na temat sportu. W gminie w latach 2007-2013 nie przeprowadzano badań potrzeb mieszkańców w zakresie sportu (informacja publiczna udostępniona przez UG Wilków dla Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w lutym 2014 r.).

Celem gminy w strategii jest: dobrze rozwinięta baza turystyczno-sportowo–rekreacyjna. Rozmowę na temat tworzenia i realizacji Strategii odbyłam 10.01.2014 r. z sekretarzem gminy Marcinem Markowskim. Jako realizację powyższego celu sekretarz widzi wybudowanie ścieżki rowerowej, remont boiska gminnego, założenie siłowni oraz udostępnienie sali gimnastycznej w szkole w Zagłobie. Wszystkie obiekty są udostępniane chętnym bezpłatnie. Przy modernizacji boiska, zakładaniu siłowni i budowie ścieżki rowerowej, jak powiedział sekretarz gminy podczas wywiadu, nie przeprowadzano badań opinii publicznej. W gminie zatrudniony jest podinspektor do spraw sportu. Planowana jest budowa sali gimnastycznej przy zespole szkół w Wilkowie.

Drugim celem zawartym w strategii, który wiąże się ze sportem, jest: poprawa stanu zdrowia mieszkańców. Pod tym pojęciem sekretarz widzi upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej w ramach współpracy gminy z organizacjami sportowymi. Gmina nie organizowała akcji promujących sport i zdrowy tryb życia.

Wszystkie obiekty znajdują się w Wilkowie, ponieważ jest to centralna miejscowość gminy. Oferta sportowa gminy dla mieszkańców, to oferta dwóch klubów sportowych, które dotowane są przez gminę. W gminie nie ma zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez gminę, które odbywałyby się systematycznie. W szkołach odbywają się czasem zajęcia dodatkowe, ale są to zajęcia płatne (kurs tańca, zajęcia teekwon-do, aerobic). Sekretarz podczas rozmowy w styczniu 2014 r. wskazał, że gmina organizuje też imprezy sportowe dla szkół w halowej piłce nożnej, drużynowym tenisie stołowym, mini piłce siatkowej, mini piłce ręcznej, czworoboju i mini piłce nożnej – to oczywiście ważne przedsięwzięcie, ale dotyczy sportu szkolnego. Natomiast założeniem obywatelskiego monitoringu sportu jest zbadanie dostępu do sportu powszechnego, a więc oferty skierowanej do ogółu mieszkańców. Dlatego w dalszej części raportu, m.in. w ocenie oferty sportowej gminy, te imprezy nie będą brane pod uwagę, choć są zauważane i doceniane.

Z rozmów prowadzonych z mieszkańcami podczas monitoringu wynika, że nie wierzą oni w to, że będzie budowana sala gimnastyczna, ponieważ mówi się o niej długo, a brak jest dotąd efektów. Dla wielu mieszkańców budowanie sali na terenie zalewowym to nieodpowiedzialność. Wielu spośród mieszkańców, z którymi rozmawiałam w ramach monitoringu, nie wie, że na terenie Wilkowa znajduje się siłownia, na budynku brakuje oznaczeń i regulaminu korzystania z niej. Moi rozmówcy nie wiedzieli też, czy korzystanie z siłowni jest bezpłatne czy nie (udzielali mi sprzecznych odpowiedzi, niektórzy za nią płacili, co nie jest zgodne z wytycznymi gminy). Z moich rozmów z mieszkańcami wynika, że nie wiedzą oni, że ścieżka rowerowa, zaplanowana w Strategii, ma charakter rekreacyjny, który przypisano jej w wymienionym wyżej dokumencie.

Wnioski:

Podsumowując, gdyby mieszkańcy byli pytani o zainteresowania sportowe, o to jaki sport chcieliby uprawiać bądź jaki uprawiają, to cele gminy w tym zakresie  byłyby zdecydowanie inne. Niewystarczające jest inwestowanie przede wszystkim w zajęcia dla młodzieży (takie oferują dwa kluby sportowe wspierane przez gminę) z pominięciem innych grup mieszkańców. Mieszkańcy  uważają, że nie ma też sensu inwestować w salę gimnastyczną, której mogłoby grozić zalanie i nie korzystają ze ścieżki rowerowej. Strategia miała być co roku monitorowana zgodnie z zapisami ze Strategii na temat jej monitoringu społecznego, a cele dyskutowane z lokalną społecznością, w rzeczywistości nie miało to miejsca.

Wnioski te wyciągnęłam po rozmowach  na spotkaniu z młodzieżą z Rogowa, z  członkami Klubu Seniora i Stowarzyszenia Kobiet "Rogowianki" oraz z rozmów z mieszkańcami gminy Wilków (w sumie ok.110 osób)  w okresie od stycznia do maja 2014 r.

Rekomendacje:

- gmina powinna, zgodnie z zapisami ze Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Wilków (str.56), zorganizować spotkania z wszystkimi grupami mieszkańców, aby zapoznać się z ich oceną zapisanych w strategii celów i dowiedzieć się o rzeczywistych potrzebach  w sferze sportu – warto na tej podstawie zaktualizować Strategię (co zostało zaplanowane na 57 stronie Strategii) i doprecyzować ogólne zapisy dotyczące sportu w bardziej konkretne działania odpowiadające na potrzeby różnych grup mieszkańców,

- należy umieścić na obiektach sportowych, w miejscach dobrze widocznych, regulaminy korzystania z tych obiektów (siłownia), aby założona w Strategii „dobrze rozwinięta baza turystyczno-rekreacyjno-sportowa” była rzeczywiście dostępna dla mieszkańców.