• Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy.
 • Strona internetowa Urzędu Gminy / BIP OSIRU
 • Tablica ogłoszeń
 • Ulotki i plakaty, gazetka urzędowa
 • Jak gmina informuje mieszkańców o ofercie sportowej?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Znajdź jak najwięcej kanałów, za pomocą których Urząd informuje o swojej polityce sportowej. Mogą mieć one formę elektroniczną
(teksty, filmy na stronach internetowych, newslettery), drukowaną (ulotki, plakaty, gazety) i bezpośrednią (informacja udzielana w Urzędzie Gminy)
Wypisz i opisz konkretne kanały informacyjne Urzędu Gminy, którymi przekazuje on mieszkańcom informacje o sporcie gminnym.

 

Odpowiedz na pytania – zapytaj Urząd Gminy:

 • Jaka jest polityka informacyjna Urzędu Gminy w zakresie sportu?
 • Czy i w jaki sposób Urząd prowadzi politykę ukierunkowaną na zachęcanie do aktywności fizycznej mieszkańców?
 • Jakie pomysły w tym zakresie są realizowane np. darmowe wejścia do obiektów, bilety grupowe, bilety rodzinne, etc.?
 • Z kim Urząd współpracuje w celu szerokiego dotarcia do mieszkańców z informacją o ofercie sportowej?

 

Opisz kanały informacji zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Jakie informacje są przekazywane za pomocą każdego z kanałów?
 • Do jakich grup skierowane są treści wysyłane każdym z kanałów?
[[Odpowiedzi zapisz tutaj]]

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Zapytaj mieszkańców o ich stopień wiedzy i poczucia bycia poinformowanym:

 • Skąd mieszkańcy czerpią informacje na temat sportu w gminie?
 • Jakie sposoby informowania o ofercie sportowej byłyby zdaniem mieszkańców najskuteczniejsze?

 

Zapytaj organizacje sportowe:

 • Czy i jak chcieliby informować o swoich działaniach?

 

Zrób krótką sondę – zapytaj, czy mieszkańcy potrafią wymienić:

 • Jakie darmowe zajęcia sportowe są dostępne dla mieszkańców gminy?
 • Jakie były imprezy sportowe organizowane przez gminę w badanym roku?
 • Jakie są zasady wstępu na obiekty sportowe? etc.

Najlepiej poinformowane o planowanych rozgrywkach, wydarzeniach, imprezach są osoby będące członkami konkretnych klubów/organizacji, którzy organizują te imprezy. Okazjonalnie umieszczane są ogłoszenia w Informatorze Samorządowym wrzucanym do skrzynek pocztowych lub umieszczane w lokalnej prasie, jednak odbywa się to na krótki czas przed planowanym wydarzeniem, trudno więc się do niego przygotować czy zaplanować udział całą grupą, jeśli są to np. zawody.

W ramach monitoringu została przeprowadzona wśród seniorów ankieta. Jedno z pytań dotyczyło tego, z jakich źródeł seniorzy czerpią informacje na temat oferty sportowej w gminie Stargard. Okazało się, że 60% ankietowanych korzysta w tym celu z prasy lokalnej, 20% ze strony internetowej OSiR, a 2% ze strony internetowej gminy. Reszta ankietowanych zaznaczyła opcję "Nie posiadam żadnej wiedzy" (18%). Tak więc większość przedstawicieli tej grupy wiekowej, uczestniczących w ankiecie, korzysta ze źródła informacji, które nie zostało wskazane przez Urząd.