• Uchwała/Zarządzenie w sprawie cen za korzystanie z obiektów sportowych
 • Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • Na jakich warunkach mieszkańcy mają dostęp do obiektów sportowych?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówka prawnika:
Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia uprawiania sportu jest możliwość korzystania z obiektów i urządzeń związanych ze sportem w gminie. Z tego punktu widzenia warto wspomnieć o dwóch kwestiach.

Każda gmina ma obowiązek zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek ten ciąży na radach gminy, które powinny określić te ceny i opłaty w uchwałach albo w drodze uchwały powierzyć to uprawnienie organom wykonawczym gminy. W ten sposób gmina ustala kwoty za użytkowanie poszczególnych obiektów przez mieszkańców.

Dodatkowo zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą określać zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Rozwiązanie to przyjmuje, iż określenie wymienionych wyżej zasad jest zastrzeżone do regulacji w statucie gminy. Również w tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jednostki pomocnicze gminy (np. sołectwa, osiedla) mogą zarządzać mieniem komunalnym, a zatem mogą wpływać na możliwość korzystania z obiektów gminy związanych ze sportem. Również w tym zakresie ważny jest statut gminy, w którym powinno to być uregulowane.

Odpowiedz na pytania:

 • Czy w monitorowanej gminie zostały uchwalone wskazane zarządzenia/uchwały? Jakie?
 • Jak kwestię opłat regulują wskazane zarządzenia/uchwały?
 • Czy opłaty dotyczą wszystkich obiektów na raz, czy każdego osobno?
 • Na jakiej podstawie są wyliczane opłaty?
 • Czy są wskazane grupy, które mogą być zwolnione z opłat?
 • Jaki jest tryb korzystania z obiektów (np. trzeba podpisać umowę)?
 • Komu udostępniane są obiekty?

W mieście brak jakichkolwiek zarządzeń bądź uchwał dotyczących opłat za korzystanie z obiektów sportowych będących własnością miasta, ceny ustalają w/g własnego uznania dyrektorzy zarządzający obiektami. Zwyczajowo jak określił Pan prezydent uczniowie szkól nie płacą za korzystanie z obiektów 

W kwestii dostępności obiektów sportowych skierowałem do urzędu miasta następujące pytania:

a)      Czy budowa tych obiektów rzeczywiście oznacza lepszy dostęp dla mieszkańców – jakie są ceny za wstęp/możliwość wynajmu?

b)      Czy przy budowie brano pod uwagę kwestie dojazdu mieszkańców do obiektu? Jak mogą się tam dostać, czy zapewniono parking ?

c)      Czy zajęcia są bezpłatne?

d)     Gdzie są organizowane i w jakich godzinach – jak można na nie dojechać?

e)      Jakie pomysły w tym zakresie są realizowane np. darmowe wejścia do obiektów, bilety grupowe, bilety rodzinne, etc.?

 

Uzyskane z urzędu odpowiedzi brzmiały następująco: „Zajęcia organizowane w ramach Młodzieżowego Ośrodka Sportowego, programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” są bezpłatne, organizowane w godzinach popołudniowych, natomiast kluby i stowarzyszenia oraz inne podmioty realizujące zadania z zakresu sportu mogą pobierać opłaty za korzystanie z zajęć." „Korzystanie z miejskiej infrastruktury sportowej jest możliwe według ustalonych zasad, regulaminów obiektów i harmonogramów. Natomiast dojazd jest możliwy komunikacja miejską lub samochodem prywatnym. Przy każdym obiekcie znajdują się miejsca parkingowe."

Na wystosowane przeze mnie osobne zapytanie o szczegółowe zasady korzystania z obiektów sportowych będących własnością miasta uzyskałem następującą odpowiedź:

"W odpowiedzi na pismo z dnia 04.06.2014 uprzejmie informuję, że regulaminy miejskich obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z harmonogramami ich korzystania, znajdują się na stronie internetowej OSiR Stargard Spółka z O.O. Jednocześnie informuję, że w kwestii regulaminów szkolnych obiektów sportowych należy zwracać się bezpośrednio do dyrektorów szkół."

Niestety próżno szukać na stronach internetowych Szkół Podstawowych czy Gimnazjów stargardzkich wspomnianych wyżej dokumentów. 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Aby zbadać, jak w rzeczywistości wygląda dostęp mieszkańców do obiektów sportowych w Twojej gminie, możesz:

Sprawdzić:

 • Czy ceny wstępu na obiekty sportowe zmieniały się na przestrzeni lat?
 • Gdzie można się zapoznać z zasadami wstępu na obiekty sportowe zapisanymi w uchwale/zarządzeniu (poszukaj np. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy) – czy każdy może je łatwo znaleźć?
 • Czy w gminie istnieje gminny system rezerwacji obiektów sportowych? Jak w praktyce można wynająć obiekt?

 

Zbadać bardziej szczegółowo wybrane obiekty:

 • Jak można dojechać na obiekty sportowe? Czy położenie obiektów utrudnia czy ułatwia dostęp do nich dla mieszkańców?
 • Czy obiekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową?
 • Czy obiekty są optymalnie wykorzystywane,  czy odbywają się na nich zajęcia – czy obiekty są otwarte dla mieszkańców, a może mogą z nich korzystać tylko określone grupy jak kluby sportowe czy uczniowie w czasie lekcji?

 

Zapytać mieszkańców:

 • Czy mieszkańcy wiedzą o zasadach wstępu na obiekty sportowe?
 • Czy zasady wstępu ułatwiają czy utrudniają im dostęp do obiektów?
 • Czy mieszkańcy korzystają z gminnych obiektów sportowych?

 

Znaleźć: obiekt/obiekty, który budzi emocje w gminie (powody mogą być różne: nie jest w ogóle wykorzystywany, jest niewłaściwie położony, mieszkańcy z niego korzystają, ale jego stan pozostawia wiele do życzenia, mieszkańcy nie mogą z niego korzystać z różnych względów etc.) i opisać, co jest źródłem tych emocji. Taki obiekt można wytypować, rozmawiając z ludźmi i organizacjami, przeglądając internet czy kontaktując się z lokalnymi mediami.

Ponad 50 procent seniorów biorących udział w ankiecie "Sport seniorów w Stargardzie Szczecińskim" wypowiedziało się, że korzystanie z obiektów sportowych będących własnością miasta powinno być bezpłatne, 40 procent stwierdziło, ze obecne ceny są zbyt wysokie, a zaledwie 2 procent ankietowanych uznało, że obecne ceny są odpowiednie. W odpowiedzi na pytanie Co jest dla pani/ Pana problemem/czego brakuje Pani/ Panu w naszym mieście jeśli chodzi o sport seniorów?, udzielono zaledwie kilku odpowiedzi wskazujących, że problemem jest "brak czasu" lub "zły stan zdrowia". Większość odpowiedzi (40% ankietowanych) dotyczyła dostępu do obiektów sportowych.

Ankietowani wskazywali na następujące kwestie:

- "dostęp do sali gimnastycznej/ obiektów sportowych bezpłatnie lub za bardzo niską opłatą   po okazaniu legitymacji emeryta/rencisty", "zbyt duże opłaty za korzystanie z basenu oraz innych obiektów", "wstęp na obiekty sportowe bezpłatnie lub za minimalną opłatą". Jak widać, wielu stargardzkich seniorów uważa obecne oferty zniżkowe w postaci np. OSiR -owego Karnetu Senior za 84 zł za zbyt kosztowne. Być może dlatego większość ankietowanych przeze mnie seniorów preferuje niezorganizowaną, darmową aktywność jak:

- jazda na rowerze (30%),

- marsz z kijkami- nordic walking, spacery, wycieczki piesze (80%),

- brydż sportowy, tenis stołowy (2%)

60% osób biorących udział w ankiecie uczestniczy chętnie w niskopłatnych zajęciach organizowanych w ramach Uniwersytetu III Wieku tj.:

- wycieczki piesze w ramach sekcji UTW,

- wyjazdy na basen do Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie /6zł/h,

- zajęcia taneczne za 10zł/h.

10% ankietowanych wskazało też na udział w rajdach górskich oraz uprawianie narciarstwa zjazdowego w każdym sezonie zimowym, a 2% regularnie gra w tenis ziemny na korcie.

W opinii ankietowanych seniorów, uczestników Uniwersytetu III Wieku, korzystanie z obiektów sportowych należących do miasta jak i z proponowanej przezeń oferty sportowej jest uważane za zbyt kosztowne. W protokole z posiedzenia Rady Sportu z 19 grudnia 2013 r., w załączniku nr 2 do protokołu, możemy zauważyć, że Stargardzka Rada Sportu przyznała na rok 2014 Ośrodkowi Sportu i Rekreacji kwotę 2 950 000 zł celem "Podnoszenia mieszkańcom dostępności do obiektów Pływalni i Lodowiska Spółki, Hali Sportowej przy I Brygady i zwiększenie dostępności obiektów sportowych tj. Stadiony Miejskie przy ul. Sportowej 1 oraz przy ul. Ceglanej 1 mieszkańcom miasta, a przede wszystkim klubom sportowym w celu przeprowadzania treningów, zawodów oraz imprez sportowych."

Przedstawiony poniżej cennik za korzystanie z obiektów sportowych zarządzanych przez OSiR obrazuje tylko wysokość udzielanych ulg różnym grupom społecznym naszego miasta, które wg mojej oceny nie są duże w stosunku do cen podstawowych, biorąc pod uwagę wysokość przyznanej OSiR dotacji.

Basen: Bilet normalny na basen - 11 zł, bilet ulgowy na podstawie legitymacji ucznia dla dzieci i młodzieży – 9 zł, czyli tylko 2 zł taniej, karnet normalny na basen na 4 wejścia -  42 zł, karnet ulgowy na 4 wejścia - 34 zł czyli 8 zł taniej, natomiast karnet na 4 wejścia połączony z nauką pływania dla dzieci i młodzieży kosztuje 54 zł. Przy 8 wejściach na basen czyli gdy dzieci chcą się uczyć pływania 2 razy w tygodniu przez miesiąc, koszt karnetu wynosi 94 zł a zajęcia korekcyjne na basenie – 9 zł.

Kort tenisowy w OSiR - godzina korzystania – 18 zł, bilet ulgowy dla uczniów – 10 zł, przy czym dodatkowo należy zapłacić 4 zł za korzystanie z szatni + natrysku co jest wyjątkowo zadziwiające. Dopłata za oświetlenie kortu – 5 zł/za godzinę.

Przyjrzyjmy się ofertom specjalnym:

 • Bilet jednorazowy "Senior" na basen – 7 zł,
 • Karnet "Senior" na 12 wejść na fitness - 84 zł, z kartą stałego klienta - 74 zł (dla osoby z niską rentą czy emeryturą rzędu np. 700 zł to całkiem duży wydatek)
 • Program "Emeryci i Renciści" - na podstawie legitymacji lub odc. emerytury lub renty - 1 wejście na basen – 7 zł
 • Program "Dzieci i Młodzież" - uczniowie i studenci do 26 roku życia - 1 wejście na basen - 7 zł
 • Program " Osoby Niepełnosprawne"- na podstawie legitymacji lub orzeczenia - 1 wejście na basen – 5 zł
 • Program "Rodzina" - minimum 1 osoba dorosła z dzieckiem - 7 zł/ za osobę - 1 wejście na basen.
 • Lodowisko: bilet normalny – 10 zł/h, ulgowy dla uczniów i rencistów – 5 zł/h, Program "Rodzina" – 6 zł/osoba/h
 • Hala OSiR oraz Stadiony: Miejski Stadion Piłkarski przy ul. Ceglanej 1 (108x70m) i Miejski Stadion lekkoatletyczny przy Sportowej 1 (5,5 ha)- ceny za godzinę wynajmu dla grup które wykupiły pobyt za 110zł/od osoby wraz z noclegami:  hala OSiR – 80 zł/h, boisko trawiste -250 zł/h .

Informacje pochodzą ze strony www.osir.stargard.pl. Nie znalazłem na stronach miasta, poza tym cennikiem, żadnych innych informacji, na jakich zasadach kluby i inne stowarzyszenia mogą korzystać z obiektów sportowych. Patrząc na harmonogram zajęć na Miejskim Stadionie Piłkarskim, widać, że korzysta z niego zaledwie kilka klubów, możliwe, że wynika to ze zbyt wysokich dla innych grup kosztów. Harmonogram korzystania z Hali OSiR nie uwzględnia bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta. Harmonogramu korzystania z Stadionu Lekkoatletycznego na stronie nie znalazłem.