• Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Uchwała o trybie i sposobie finansowania sportu / Uchwała w sprawie warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
 • Jakim grupom mieszkańców gmina zapewnia zajęcia sportowe?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówka prawnika:
Gmina może finansować sport (wesprzeć organizacje pozarządowe, które chcą realizować zadania z zakresu sportu) na dwa sposoby.

1. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie może przyjąć uchwałę dotyczącą warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu sportu. W uchwale tej musi wskazać cel publiczny z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć. Jednocześnie udzielana dotacja musi służyć realizacji tego celu, a realizowane przedsięwzięcia muszą wpływać na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. Dodatkowo dotacja taka może być udzielona tylko i wyłącznie podmiotowi działającemu na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie w omawianej uchwale muszą być wskazane warunki i tryb finansowania tego zadania przez gminę. Zatem w uchwale takiej powinny znajdować się przepisy dotyczące trybu udzielania dotacji na podstawie tych rozwiązań. Dlatego też w każdej gminie tryby udzielania dotacji na podstawie omawianej uchwały mogą się różnić.

Ustawodawca wyliczył przykładowo przeznaczenie tych dotacji (art. 27 ust. 3 ustawy o sporcie):

  • realizacja programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Uchwała ta powinna określać własne warunki i tryb udzielania dotacji na sport, które nie są objęte przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zatem spełnienie w/w warunków w uchwale oraz przez podmioty ubiegające się o dotacje spowoduje obowiązek stosowania tych rozwiązań. Jeżeli jednak zadanie będzie dotyczyło pożytku publicznego to winny mieć zastosowanie poniższe rozwiązania.

2. Art. 27 ust. 3 ustawy o sporcie przewiduje, iż przepisy tej ustawy nie naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania kultury fizycznej na podstawie przepisów odrębnych. Dlatego też istnieje możliwość, iż gmina będzie wspierała „sport” poprzez rozwiązania zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Drugi sposób finansowania sportu w gminie wynika właśnie z tej ustawy. Gminy mogą finansować sport (kulturę fizyczną) poprzez wspieranie i powierzanie działalności w tym zakresie organizacjom niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. Podstawowym dokumentem związanym z tym trybem finansowania sportu jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi – uchwalany do 30 listopada każdego roku. Istnieje również możliwość uchwalenia wieloletniego programu. Na podstawie zapisów programów ogłaszane są otwarte konkursy na realizację zadania publicznego z zakresu sportu.Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w art. 19 ust. 1 pkt 4 dopuszcza również możliwość podjęcia inicjatywy przez samych mieszkańców lub organizacje – mogą oni sami złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Aby było możliwe takie dofinansowanie wymagana jest uchwała rady gminy określająca tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Mimo, iż wprowadzone zmiany ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie miały ułatwić możliwość wspierania sportu przez gminy to początek obowiązywania tych przepisów nie ułatwił samorządom finansowania sportu. Od momentu wejścia w życie przepisów ustawy o sporcie zaistniała możliwość dotowania sportu poprzez przepisy ustawy o sporcie oraz w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Problem jaki się pojawił dotyczył rozróżnienia jakie przedsięwzięcia winny być finansowane na podstawie ustawy o sporcie, a jakie na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Definicja sportu została zawarta w art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie: Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

 

Stworzenie swoistej dwutorowości „finansowania” sportu wynikało z sytuacji, w której nie było jednoznacznej podstawy do finansowania sportu w innym zakresie, niż to wynikało z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powodowało to, iż brak było możliwości dotowania innych przedsięwzięć z zakresu „sportu” niż wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej np. problem dotowania klubów sportowych w rozgrywkach ligowych.

Odpowiedz na pytania:

 • Czy wśród obszarów współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi wymienionych w programie współpracy  jest wskazany sport (kultura fizyczna)?
 • Jakie zadania priorytetowe/preferowane w zakresie sportu realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi wskazane są w programie współpracy?
 • Czy w badanej przez Ciebie gminie została podjęta uchwała o trybie i sposobie finansowania sportu?
 • Jakie cele publiczne z zakresu sportu mają być realizowane na podstawie uchwały o trybie i sposobie finansowania sportu?
 • Na co może być przeznaczona dotacja przekazana na podstawie uchwały o trybie i sposobie finansowania sportu?

W powyższym temacie skierowałem do urzędu następujące pytania:

a)      Jakie konkretnie zajęcia sportowe gmina-miasto oferuje dzieciom i młodzieży?

b)      Czy są one skierowane do wszystkich, czy do konkretnych grup?

 

Odpowiedź :

- Zajęcia w ramach Młodzieżowego Ośrodka Sportowego,

- Zajęcia w ramach programu profilaktycznego 'Szkoła, Rodzina, Środowisko',

- Zajęcia organizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe oraz inne podmioty, którym przyznano wsparcie finansowe w ramach Uchwały XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Stargardzkiej Rady Sportu z dnia 19.12.2013r.

Dalsze pytania do UM:

a)      Jakie akcje promujące aktywne formy wypoczynku zostały przeprowadzone w latach 2011,2012, 2013 ?

b)      Jeżeli tak to w jaki sposób Urząd Miasta zachęcał mieszkańców do udziału w tych akcjach?  

c)      Do jakich grup społecznych skierowane były akcje?

d)     Czy były to akcje o charakterze ciągłym (cykl zajęć), czy jednorazowe?

e)      Ile osób w nich uczestniczyło (jakie było zainteresowanie mieszkańców)?

f)       Jak mieszkańcy mogli kontynuować podjęte z ramach akcji aktywności?

g)      Ile osób w nich uczestniczy, w jakiej formie organizacyjnej ?

h)      Czy są jednocześnie organizowane zajęcia dla rodziców, którzy czekają na odbiór dzieci?

i)        Czy organizowane są zajęcia sportowo-ruchowe dla seniorów? Jeżeli tak kto je organizuje ?

j)        Czy organizowane są zajęcia sportowo-ruchowe dla niepełnosprawnych? Jeżeli tak kto je organizuje ?

 

Odpowiedzi UM na powyższe pytania:

"Organizacje pozarządowe organizują we własnym zakresie zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów oraz zajęcia sportowo-ruchowe dla osób niepełnosprawnych.(...) Więcej informacji o realizacji miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2005-2012".

"Urząd Miejski jest współorganizatorem cyklicznych jak i jednorazowych akcji promujących aktywne formy wypoczynku, m.in. Dni Stargardu, Turniej Miast i Gmin, imprezy sportowe organizowane przez kluby i stowarzyszenia sportowe". "Wyżej wymienione działania skierowane są do różnorodnych grup wiekowych. Szczegółowe informacje zawarte są w 'Sprawozdaniu z realizacji rocznego programu współpracy'".

Urząd nie udzielił szczegółowych informacji na temat organizowanych w mieście akcji zachęcających mieszkańców do aktywności ruchowej i sposobów angażowania w nie mieszkańców. Sprawozdania, do których odsyła Zastępca Prezydenta, zawierają jedynie informacje o przyznanych dotacjach na wyszczególnione imprezy, nie ma żadnego wcześniej stworzonego harmonogramu ani szczegółów o nich podanych odpowiednio wcześniej.

Nie ma w Stargardzie Szczecińskim bezpłatnej oferty sportowej miasta, obejmującej zajęcia sportowe, które w/g badań CBOS / wrzesień 2013- BS/129/2013 / są najbardziej ulubionym i popularnym sportem jak: jazda na  rowerze (51%), pływanie (28%) czy inne stosunkowo popularne formy rekreacji jak: bieganie (18%),  turystyka piesza (16%), piłka nożna (14%), siatkówka (14%), gimnastyka, fitness, aerobik (13%).

Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, do którego odsyła Pan Rafał Zając, istotnie ujmuje harmonogram imprez jednorazowych i cyklicznych organizowanych przez miasto wraz z budżetem na nie przeznaczonym. Niestety nie prowadzi się statystyk, ani badań opinii, ani potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i dyscyplin, które mieszkańcy chcieliby uprawiać, przynajmniej nie dostarczono żadnych odpowiedzi na ten temat.

Pytania zadane UM o sfinansowane w latach 2011, 2012, 2013 inwestycje:

a)      W jaki sposób gmina konkretnie rozwija zaplecze sportowe/rekreacyjne ?

b)      Co zbudowała/zmodernizowała w okresie lat 2011, 2012, 2013 ?

c)      Czy przy planowaniu budowy/modernizacji tych obiektów były od razu rozważane możliwości przyszłych zajęć organizowanych na obiektach, imprez i sposób dostępu mieszkańców? Jeżeli tak to co się zatem na nich dzieje?

 

Odpowiedź Zastępcy Prezydenta:

"W latach 2011- 2013 wybudowano min. Euroboisko przy ul. Ceglanej, boisko wielofunkcyjne przy SP nr 5, salę gimnastyczna przy SP nr 3, boisko typu Orlik przy ul. Limanowskiego, place zabaw w ramach programu 'Radosna Szkoła' przy SP nr 3,4,5,6,7. " "Ponadto (...) na stadionach miejskich przy ul. Ceglanej i Sportowej wykonano drobne prace modernizacyjne polegające min. na instalacji oświetlenia wzdłuż płyty głównej, co pozwoliło na organizacje treningów po zmroku, remont trybuny/sektora dla kibiców gości oraz uzupełnienie elementów wyposażenia. Obecnie trwają prace polegające na budowie trybun sportowych wraz z zadaszeniem i obiektem technicznym na Stadionie Miejskim przy ul. Ceglanej."

W ramach monitoringu nie stwierdziłem, aby miasto prowadziło opartą na badaniach potrzeb mieszkańców oraz organizacji pozarządowych politykę promocji sportu w mieście  i zachęcenia mieszkańców do korzystania z obiektów sportowych

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Wskazówki opiekunów:

Pytanie wyjściowe powinno dotyczyć konkretnych zadań dofinansowywanych przez gminę na podstawie analizowanych w tym punkcie dokumentów. Poza programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i uchwałą o trybie i sposobie finansowania sportu być może trzeba będzie zajrzeć do innych dokumentów – wyników konkursów czy sprawozdań klubów z realizacji zadania publicznego w zakresie sportu. Nie są to dokumenty wytwarzane przez gminę i tworzące jej politykę, dlatego nie wypisaliśmy ich w spisie dokumentów do zanalizowania. Pomogą Ci jednak określić, jak polityka w zakresie kreowania oferty sportowej jest realizowana. W każdej gminie zajęcia sportowe mogą być finansowane z różnych źródeł – warto sprawdzić, jak to wygląda w Twojej gminie.

Aby dowiedzieć się, do jakiej grupy mieszkańców trafia oferta , czy „każdy znajdzie coś dla siebie”, możesz:

Wybrać kilka (w zależności od liczby organizacji w gminie) organizacji sportowych finansowanych przez gminę, nieuzyskujących wsparcia od gminy i nieformalnych grup sportowych i zapytać:

 • jaką dyscypliną/jakimi dyscyplinami się zajmują?
 • czy ich zajęcia są otwarte, dla jakich grup są skierowane, ile osób uczestniczy, w jakim wieku, jakiej płci etc.?
 • czy i jak  informują o organizowanych zajęciach?
 • jakie mają potrzeby (czy chciałyby jakiejś pomocy od urzędu/mieszkańców etc. czy nie)

Dla pełniejszego rozeznania należy też przejrzeć stronę internetową Urzędu Gminy/OSiRu, o jakich organizacjach sportowych pisze, a także poszukać stron internetowych samych organizacji i na tej podstawie spróbować odpowiedzieć na powyższe pytania.

W ten sposób stworzysz przegląd zajęć sportowych dostępnych w gminie (zarówno tych wspieranych z pieniędzy publicznych, jak i niezależnych od urzędu), ale to nie koniec. Następnie na tej podstawie proponujemy zapytać mieszkańców (można zwrócić się do organizacji zrzeszających różne grupy np. seniorów, kobiety, rodziny etc.):

 • Czy  wiedzą, w jakich zajęciach dotowanych przez gminę mogą uczestniczyć i czy kiedykolwiek z nich korzystali?
 • Czy są zadowoleni z oferty zajęć sportowych finansowanych przez gminę – czy czują, że jest skierowana również do nich? Jeśli nie, to jaki widzą problem?
 • Czy wiedzą, jakie są inne dostępne dla nich zajęcia w gminie, które nie są dotowane przez urząd? Czy z nich korzystają?
 • Czy są członkami jakiejś nieformalnej grupy sportowej, która wspólnie ćwiczy np. biega, jeździ na rowerze etc.?

W ten sposób dowiesz się najważniejszego, czyli czy oferta odpowiada na potrzeby różnych grup mieszkańców. Może okazać się, że oferta skupia się tylko na wybranych grupach mieszkańców, zapominając o innych. Badanie może też doprowadzić Cię do wniosku, że oferta jest bardzo szeroka, a  mimo to mieszkańcy twierdzą, że nie ma zajęć dla nich i nie chcą się ruszać. Wtedy warto przyjrzeć się dokładniej, jak gmina informuje o ofercie sportowej i jak zachęca mieszkańców do aktywności fizycznej, bo być może tu leży problem.

Jeśli chcesz zagłębić się w temat od strony proceduralnej możesz:

Zapytać gminę lub zanalizować wyniki konkursów na realizację zadania publicznego z zakresu sportu (w razie konieczności skonsultować uzyskane odpowiedzi z organizacjami sportowymi):

 • Jakie konkursy z zakresu upowszechniania sportu były rozpisywane w badanym okresie (jakiego zadania dotyczyły)? Jeśli konkursy dotyczą wybranej dziedziny sportowej lub grupy odbiorców (np. wybranej ze względu na wiek) – na jakiej podstawie zostały one wybrane?
 • Jakie organizacje otrzymały dofinansowanie na podstawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi lub/i uchwały o sposobie i trybie finansowania sportu w badanym roku i na jakie zadania – dla jakich grup były skierowane działania, jakich dyscyplin sportowych dotyczyły?
 • Czy w latach poprzednich dofinansowanie otrzymywały te same organizacje, czy podmioty dotowane zmieniały się? Z czego może wynikać ta sytuacja? Jak organizacje są informowane o możliwości otrzymania dotacji? Czy organizacje wiedzą o możliwości przystąpienia do konkursu?
 • Z jakich źródeł są jeszcze finansowane zajęcia dla mieszkańców (możliwe: fundusz korkowy, fundusz sołecki, środki na promocję gminy, zdrowie czy turystykę)? Jakie zajęcia były w ten sposób finansowane?Do jakich grup były skierowane? Ile osób z nich skorzystało?

 

Zapytać gminę, organizacje sportowe lub zapoznać się ze sprawozdaniami z realizacji zadania publicznego w zakresie sportu:

 • Jakie konkretne działania były organizowane w ramach przyznanych dotacji?
 • Ile osób uczestniczyło w działaniach organizowanych dzięki dotacji (w podziale na płeć, wiek, czy były to również osoby z niepełnosprawnościami)?
 • Na jakie wsparcie mogą liczyć organizacje, które nie dostały dofinansowania w ramach konkursów?
 • Jakie są konkretne przykłady otrzymania takiego wsparcia?

 

 

 

 

 

Podział środków finansowych na 2014r. w/g Załącznika nr 2 do protokołu z posiedzenia Stargardzkiej Rady Sportu z dnia 19.12.2013r.

1. Klub Sportowy „Unia” – piłka nożna Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe, największe dotacje na zespół seniorów.

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.-   15.000

2. Klub Piłkarski „Błękitni”- piłka nożna. Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe, największe dotacje na zespół seniorów.

- Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. - 110.000

- Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację, szkolenie, prowadzenie drużyn zespołowych w rozgrywkach ligowych w piłkę nożną na poziomie nie niższym jak II liga. - 500.000

3. Uczniowski Klub Sportowy SMYK Stargard – piłka nożna.  Uczestniczą dzieci.

- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - 3.000

4. Zakładowy Klub Sportowy „Kluczevia”- piłka nożna. Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe, największe dotacje na zespół seniorów.

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej. - 80.000

5. Klub Zapaśniczy „Zieloni”- zapasy.  Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe , bez seniorów.

- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu - zapasy styl wolny. - 10.000

6. Ludowy Klub Sportowy „Feniks”- zapasy. Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe,

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.- 40.000

7. Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze” Stargard Szczeciński – dyscypliny rzutowe w lekkiej atletyce. Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe.

- Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.- 100.000

8. Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki – lekka atletyka., członkowie to głównie byli zawodnicy LKS „Pomorze”

- Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki.- 26.000

9. Wiodący Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze”- lekka atletyka dyscypliny biegowe, skoki. Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe.

- Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki. - Działania klubu będą wspierane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy. W jaki sposób- brak informacji.

10. Stargardzkie Stowarzyszenie Karate „Shobu-Kan”- karate ,różne grupy wiekowe

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wschodnich sztuk walki- karate.-11.000

11. Klub Karate Kamikaze – Kub z siedzibą w Szczecinie. Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe.

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wschodnich sztuk walki.- 12.000

12. Klub Sportowy „Spójnia”- koszykówka Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe, największe dotacje na zespół seniorów..

- Rozwój sportu (rozgrywki młodzieżowe) - 100.000

- Rozwój sportu (rozgrywki ligowe w koszykówce mężczyzn) - 350.000

13. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Zachód”- tenis ziemny. Uczestniczą w zajęciach dzieci.

- Upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie tenisa ziemnego.- 2.000

14. Klub Sportowy ATS – tenis stołowy. Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe.

- Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego.- 20.000 

15. Klub Bokserski „Victoria - Nokaut”. Boks . Uczestniczy w  zajęciach młodzież.

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie boksu. - 7.000

16. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA”- siatkówka kobiet. Uczestniczą w zajęciach głównie uczennice ZS nr 5.

- Udział drużyny młodziczek w rozgrywkach Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej, udział seniorek w III lidze Zachodniopomorskiego Związku Piłki Siatkowej, organizacja stargardzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.- 8.000

17. Międzyszkolny Klub Sportowy „Neptun”- pływanie. Uczestniczą w zajęciach różne grupy wiekowe, bez seniorów.

- Upowszechnienie kultury fizycznej w zakresie pływania.- 60.000

18. Stargardzki Klub Sportów Podwodnych „Barakuda”- pływanie w płetwach. Brak danych o uczestnikach.

- Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania w płetwach i nurkowania.- 10.500

19. Stargardzie Towarzystwo Cyklistów -  stowarzyszenie skupiające sympatyków jazdy na rowerze w większości byłych zawodników kolarskich.

- Współfinansowanie działalności Stargardzkiego Towarzystwa Cyklistów w 2014 roku oraz IX Maratonu dookoła jeziora Miedwie.- 12.000

20. Klub Sportowy Valiant Gold Team.

- Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w brazylijskim jiu-jitsu.- wniosek nierozpatrzony.

21. Automobilklub Stargardzki

- XII Festyn Motoryzacyjny Św. Krzysztofa - 8.000

22. Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

- Podnoszenie mieszkańcom miasta dostępności do obiektów Pływalni i Lodowiska Spółki, zlokalizowanych w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Szczecińskiej 35 oraz Hali Sportowej, zlokalizowanej w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Pierwszej Brygady 1 oraz zwiększenie dostępności obiektów sportowych (Stadiony miejskie w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Sportowej 1 oraz przy ulicy Ceglanej 1) mieszkańcom miasta, a przede wszystkim klubom sportowym, w celu przeprowadzania treningów oraz imprez             i zawodów sportowych. - 2.950.000

 

Ponieważ nie otrzymałem merytorycznej odpowiedzi  dotyczącej otrzymanych dotacji w analizowanym 2013 r. przedstawiam przedmiotowe dane ujawnione w sprawozdaniu              z wykonania budżetu miasta za 2013 r. w dziale :

DZIAŁ  926   KULTURA FIZYCZNA                                                         6.278.231,92 zł

Na tę sferę życia publicznego ustalono w budżecie miasta limit środków w wysokości    6.281.536 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano 99,95 %.

Powyższe środki wykorzystano w następujący sposób

rozdział 92604   Instytucje kultury fizycznej                                          -  665.085,61 zł

pokryto koszty bieżące związane z realizacją zadań jednostki budżetowej, tj. Młodzieżowego Ośrodka Sportowego wykorzystując 99,98 % z 665.208 zł. Wydatki objęły m.in. realizację godzin przeznaczonych na prowadzenie młodzieżowych grup sportowych oraz organizację cyklu imprez o charakterze sportowym organizowanych w ramach Dni Stargardu 2013.

rozdział  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej                                      -1.863.950,00 zł

przekazano 99,94 % z planowanych dotacji – 1.865.000 zł, zgodnie z podpisanymi umowami na rok budżetowy 2013. Dofinansowaniem objęto następujące zadania w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, tj.:

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym oferty
   z własnej inicjatywy,

- upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację, szkolenie, prowadzenie drużyn  zespołowych w rozgrywkach ligowych.

Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:

1)        KS  „Spójnia"                                                                            -  740.000,00 zł,

2)        KP „Błękitni”                                                                            -  700.000,00 zł,

3)        LLKS „Pomorze”                                                                      -    90.000,00 zł,

4)        MKS "Neptun"                                                                          -    54.000,00 zł,

5)       KZ "Zieloni"                                                                              -      5.000,00 zł,

6)      ZKS "Kluczevia"                                                                        -    78.000,00 zł,

7)      KS „Unia”                                                                                               -    15.000,00 zł,

8)      Klub Sportowy Amatorskie Towarzystwo Sportowe                -    17.700,00 zł,

9)      SKSP "Barakuda"                                                                                   -    10.500,00 zł,

10)      KB „Victoria-nokaut”                                                                -    12.000,00 zł,

11)      Klub Karate „Kamikaze”                                                            -    12.000,00 zł,

12)      LKS „Feniks”                                                                             -    43.000,00 zł,

13)      Stargardzki Związek Weteranów LA                                         -    20.000,00 zł,

14)      „Shobu-kan” Stargardzkie Stowarzyszenie Karate                    -    11.000,00 zł,

15)      Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Zachód”             -      2.000,00 zł,

16)      Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów                                       -    10.000,00 zł,

17)      Uczniowski Klub Sportowy Valiant Gold Team                        -      4.000,00 zł,

18)      Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”                          -      9.000,00 zł,

19)      Stowarzyszenie Rolkarskie StarBlade                                        -      2.000,00 zł,

20)      Klub Sportowy „Mechanik”                                                       -      2.750,00 zł,

21)      Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Brydża

      Sportowego „Brydż-Star”                                                          -    15.000,00 zł,

22)      Automobil Klub Stargard                                                           -      8.000,00 zł,

23)      Stargardzki Klub Olimpijczyka                                                  -      3.000,00 zł,

 

rozdział 92695 Pozostała działalność                                                              -  3.749.196,31 zł

Z limitu wydatków w wysokości 3.751.328 zł, wykorzystano 99,94 %. Środki przeznaczono m.in. na:

1)      wypłatę stypendiów sportowych i nagród młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – 79.820,00 zł (99,82%),

2)      pokrycie kosztów powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. realizacji zadania własnego miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu polegającego na zwiększeniu dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta, tj.  Pływalni przy
ul. Szczecińskiej 35, Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1 oraz obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i Sportowej 1 – 2.949.184,41 zł
(99,98 %),

3)      podwyższenie kapitału zakładowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z modernizacją obiektów 704.000,00 zł (99,95 %),

4)      wsparcie działalności sportowej w mieście – 16.191,90 zł ( 94,05 %).

Wydatki objęły m.in.: nagrody dla laureatów plebiscytu „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu 2012”, pokrycie kosztu wynagrodzenia za prowadzenie uroczystego podsumowania
w/w plebiscytu oraz zakup nagród i pucharów dla zwycięzców imprez sportowych.

W odpowiedzi na złożone przeze mnie wnioski o udostępnienie informacji publicznej  w zakresie przyznawanych dotacji w obszarze sportu udostępniono mi protokół z posiedzenia Stargardzkiej Rady Sportu z rozpiską na temat wysokości przyznanych dotacji dla klubów na rok 2014, z którego jednak nie sposób dowiedzieć się, jakie były motywy przyznania poszczególnych kwot w wymienionej wysokości. Udostępniono mi również linki do stron internetowych Urzędu Miasta, na których znajdują się coroczne Sprawozdania ze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w których znajdują się tabele z wnioskowanymi i ostatecznie przyznanymi grantami dla organizacji i klubów, jednak brak w nich jakichkolwiek wzmianek o sposobie i kryteriach decydujących o wysokości dotacji oraz ich późniejszym rozliczaniu i przyniesionych efektach. Na stronach urzędu miasta nie znalazłem informacji o trybie oceny przedstawianych wniosków.

Odnośnie odpowiedzi na zapytanie o szczegóły naboru do uzyskania dotacji dla klubów, odpowiedzi nie dostałem, za wyjątkiem odesłania do lektury Uchwały XXXIII/386/2013, Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński, której treść wskazuje, że po złożeniu wniosku jego zasadność zostaje tradycyjnie rozstrzygana przez Stargardzką Radę Sportu lub jeśli rzecz rozgrywa się o kwotę, do 10 000 zł przez Prezydenta Miasta.
 W Stargardzkiej Radzie Sportu zasiadają głównie urzędnicy UM, pracownicy spółek, których jedynym udziałowcem jest miasto oraz przedstawiciele klubów sportowych związanych z urzędem poprzez otrzymywane dotacje od  Miasta (Zarządzenie nr 193/2013 Prezydenta Miasta z dn. 22 maja 2013). Podczas posiedzeń nie są wnoszone zastrzeżenia co do proponowanego przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki podziału środków finansowych ani nie pojawiają się inicjatywy dokonywania zmian.

W mojej ocenie występuje nieproporcjonalny rozdźwięk w wysokości przyznanego wsparcia dla poszczególnych organizacji, np. przyznaje się mały grant w tej samej wysokości zarówno dla organizacji sportowych, które organizują jeden festyn w roku, jak i dla tych, które działają  przez cały rok i organizują liczne zawody, wyjazdy, konkursy. Tradycyjnie wysoko wycenia się działalność klubów lekkoatletycznych, związanych z koszykówką i piłkarskich, nie pochylając się specjalnie nad potrzebami innych stowarzyszeń i klubów. Np.: w protokole podziału funduszy na rok 2014 widzimy, że Klub Sportowy Spójnia na rozgrywki ligowe w koszykówce na rok 2014 otrzymał od miasta 450 tys. zł, lekkoatletyczny LKS Pomorze 100 tys. zł, Związek Weteranów Lekkiej Atletyki 26 tys. zł., Automobil Klub na organizację XII Festynu Motoryzacyjnego otrzymuje 8.000 tak samo jak Ludowy Klub Sportowy "Piątka" na całoroczną działalność siatkarską wraz z udziałem w licznych zawodach, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy otrzymał na zajęcia z tenisa ziemnego jedynie 2 tys. zł, a dwa stargardzkie kluby karate po 11 i 12 tys. złotych, co jak można się domyślić, nie wystarczy na zakup strojów czy wyposażenia, które mogłoby umożliwić udział w zajęciach tych klubów również uboższym uczniom. Na podstawie przeprowadzonych wielu rozmów z mieszkańcami miasta, czy analizy prasy lokalnej, takich tytułów jak: Głos szczeciński, Dziennik stargardzki, stargardzka.pl i ogólnie dostępnych forów internetowych stwierdzam, że powracające jak bumerang kilkuset tysięczne zadłużanie klubu Spójnia wymaga dogłębnej analizy celowości wydatkowanych społecznych pieniędzy, sposobu ich rozliczania nie tylko przez władze miasta, ale i inne organy powołane do tych celów.

 

Przeprowadzona przeze mnie ankieta pt. "Sport seniorów w Stargardzie Szczecińskim", w której brało udział 137 osób, pozwoliła dostrzec też kilka dodatkowych problemów w zakresie braku zróżnicowanej oferty sportowej organizowanej przez miasto. Kilka z ankietowanych osób stwierdziło, że pragnęłoby mieć dostęp do zajęć przewidzianych typowo dla seniorów mniej sprawnych fizycznie,  najlepiej na świeżym powietrzu tj. nordic walking, tai chi, zorganizowane wycieczki np. rowerowe, gimnastyka przy muzyce dla mniej sprawnych ruchowo. Obecnie jest dostępna dla seniorów oferta OSiR w postaci "Gimnastyki 50+" dwa razy w tygodniu, ale mimo istniejącej już oferty skierowanej do seniorów, grupa ta w ankiecie wskazywała na potrzebę dostępu do zajęć skierowanych dla ich grupy wiekowej. Warto zastanowić się, z czego to wynika – skromna ankieta nie pozwoliła odpowiedzieć na tą wątpliwość. Zajęcia z Nordic Walking, którymi byłoby zainteresowanych kilkoro ankietowanych, miały być organizowane przez OSiR i odbywać się od jesieni 2013 r. w każda sobotę w parku koło Miejskiego Domu Kultury. Niestety mimo informacji w prasie lokalnej /Głos Szczeciński wydanie piątkowe/ wielokrotnie w miesiącach luty – maj byłem obecny we wskazanym miejscu i czasie o godz. 9,00 jednak ani razu nie spotkałem ani instruktora zajęć, ani żadnego uczestnika. Z wiadomości email od instruktora OSiR otrzymanej w maju dowiedziałem się, że ww. zajęcia są tymczasowo zawieszone. Tymczasem w Głosie Szczecińskim wydanie piątkowe  z dnia 11 lipca 2014 r. (strona 7) można przeczytać informację, że zajęcia się odbywają. Nie wiadomo, czy zawinił brak szerszej reklamy tych zajęć, czy też są inne powody tego stanu rzeczy, gdyż  z przeprowadzonej ankiety wynika, że jest .zainteresowanie tego typu zajęciami.

Seniorzy oceniali ofertę sportową skierowaną do ich grupy wiekowej w podziale:

- odpowiada moim potrzebom (oceniam ją pozytywnie) - 30%

- nie odpowiada moim potrzebom (oceniam ja negatywnie) - 60%

- brak odpowiedzi -10%

Jak możemy zauważyć, seniorzy są bardzo chętni i zainteresowani aktywnością ruchową, jednak większość z nich jest niezadowolona z obecnej oferty sportowej miasta.