• Strategia rozwoju gminy/miasta/strategia rozwoju lokalnego
 • Strategia rozwoju sportu
 • Jakie cele stawia sobie gmina w zakresie sportu?
 • Jakie korzyści z ich realizacji odnoszą mieszkańcy?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów:

Poszukaj dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Pamiętaj, że mogą się one kryć pod różnymi nazwami – my podaliśmy te najczęściej stosowane. Możesz wykorzystać do szukania dokumentów wyszukiwarki internetowej (np. Google) – wtedy nie musisz znać dokładnej nazwy dokumentu, wystarczy dobrze wymyślić hasła/zapytania, które doprowadzą Cię do poszukiwanego dokumentu. Upewnij się, że znaleziony dokument dotyczy badanego roku- 2013. Jeśli nie uda Ci się znaleźć dokumentu, złóż wniosek o informację publiczną do UG (wzór i wskazówki znajdziesz w zakładce „pliki”) Przeczytaj uważnie całą Strategię – zapisy dotyczące sportu mogą się kryć w części dotyczącej zdrowia, jakości życia czy turystyki.

Odpowiedz na pytania:

 • Na jakie lata obowiązuje Strategia Rozwoju Gminy?
 • Czy w Strategii Rozwoju Gminy jest mowa o sporcie?
 • Ile miejsca poświęcono temu tematowi?
 • Czy w gminie powstał odrębny dokument taki jak Strategia Rozwoju Sportu?
 • Jak w analizowanych dokumentach oceniana jest obecna sytuacja sportu gminnego (obecna na czas tworzenia dokumentu)?
 • Co gmina uznaje za mocne, a co za słabe strony?
 • Jakie są cele ogólne i szczegółowe zapisane dokumentach dotyczące sportu?
 • Czy te cele/zadania da się połączyć w większe grupy (np. budowa obiektów, inwestycje w zajęcia, organizowanie imprez)?

1. Strategia rozwoju sportu w Gminie Mieście Stargard Szczeciński.

   Pytania dotyczące Strategii rozwoju sportu skierowane do Urzędu Miasta:

a)      W jakim dokumencie Gminy Miasta opisane zostały cele rozwoju sportu ?

b)      Gdzie można znaleźć aktualne cele gminy w zakresie sportu? Czy Urząd planuje stworzenie oddzielnego dokumentu regulującego strategię sportu gminnego?

c)      Jeśli nie to dlaczego?

d)     Jeśli tak, w jakim terminie?

Na zadane przeze mnie pytania o strategię rozwoju Pan Rafał Zając odpowiedział: "obecnie uwarunkowania prawne związane z rozwojem sportu na terenie miasta są wystarczające aby realizować ustawowe zadania własne gminy."

Wskazał także, iż: "Uchwała Nr. XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2013 r. precyzuje również katalog celów publicznych z zakresu sportu, których realizacja będzie współfinansowana ze środków Gminy Miasta Stargard Szczeciński."

Uchwała XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński w mojej ocenie precyzuje cele z zakresu sportu, lecz w bardzo ogólny sposób, którego nie mogę uznać za przemyślaną strategię prowadzenia polityki sportowej gminy. Cele zostały ujęte w ww. uchwale w następujący sposób:

„1.1 Gmina Miasto Stargard Szczeciński, zwana dalej „Miastem” wspiera sport,

tworząc warunki sprzyjające jego rozwojowi.

2. Miasto zamierza osiągnąć następujące cele publiczne z zakresu sportu:

1) poprawę warunków uprawiania sportu;

2) doskonalenie umiejętności i dążenie do osiągania wyższych wyników sportowych

przez zawodników klubów sportowych;

3) promocję sportu i aktywnego stylu życia;

4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej;

5) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego jak największej liczby mieszkańców

miasta.

3. Wspieranie rozwoju sportu następuje w formie przekazania środków finansowych

na warunkach i trybie określonym w uchwale;

4. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie

w uchwale budżetowej Miasta."

 

Miasto Stargard Szczeciński nie posiada kompleksowej Strategii Rozwoju Miasta Gminy jak również  Strategii Rozwoju Sportu. Swoją działalność samorządową opiera głównie na opracowanej przez Business Mobility International Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku  - Strategią Rozwoju Społeczno Gospodarczą Miasta Stargard Szczeciński na lata 2014 - 2020

Całość opracowania oparta jest jednak głównie na  uwarunkowania zewnętrzne na poziomie powiatu, regionu i kraju oraz znalezieniu odniesienia do przyjętych założeń dla rozwoju społeczno - gospodarczego na poziomie europejskim z punktu widzenia obecnego i przyszłego sposobu finansowania zamierzeń inwestycyjnych planowanych przez samorząd Stargardu Szczecińskiego. 

W całym opracowaniu podzielonym na priorytety, cele i kierunki działania brak priorytetu jak sport jego cele i kierunki działania. Należy jednak zaznaczyć ,że w priorytecie SPOŁECZNOŚĆ ,  Cel : podwyższenie jakości miasta w zakresie rekreakcjii i wypoczynku w kierunkach działania zapisano :Przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów rekreacyjnych jak również budowę sali gimnastycznej przy SP nr 3.

Autorzy Strategii wskazali dużą liczbę klubów sportowych jako mocną stronę gminy, natomiast jako mankament infrastrukturę sportową. Być może z tego powodu w celach i kierunkach działań z zakresu sportu zaplanowano przede wszystkim podjęcie działań w kierunku rozbudowy infrastruktury – skupiono się na infrastrukturze przyszkolnej (salach i boiskach). Za realizacją tych przedsięwzięć opowiadali się mieszkańcy podczas debaty strategicznej mającej miejsce 26 września 2007 r. (ta propozycja uplasowała się na 4. miejscu w hierarchii ważności na 24 pozycje). W Strategii zaplanowano również realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym również sportowych. Ważne z punktu widzenia monitoringu jest zapisanie wśród celów obszaru „Społeczność” stworzenia warunków równego dostępu do kultury, nauki, sportu i rekreacji wszystkim mieszkańcom gminy z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Dotyczy to podobnego sposobu myślenia, jak w punkcie 2, podpunkcie 5 uchwały o finansowaniu sportu, zgodnie z którym miasto chce, aby dostęp mieszkańców do sportu był jak najszerszy. Jak już zostało napisane, odniosę się do realizacji tej idei w dalszej części raportu.

Zapisy dotyczące sportu znajdują się również w stargardzkim programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. W zadaniach priorytetowych znalazło się wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: upowszechnianie w zakresie różnych dyscyplin poprzez organizacje imprez, prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, udział klubów w rozgrywkach ligowych. Wypisane działania różnią się od tych wymienionych w uchwale ws. określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu oraz Strategii Rozwoju. Tu nie ma mowy o mieszkańcach, pojawia się za to grupa dzieci i młodzieży, a także kluby zawodowe.

Innym dokumentem w , którym wspomina się o kulturze fizycznej to :\"Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2014 - 2020 \", gdzie w części diagnostycznej, dział  1.3.3. Infrastruktura w zakresie kultury i sportu wymienione są :Do instytucji kultury i sportu, które zapewniają najszerszą ofertę mieszkańcom miasta należy zaliczyć:
1) Stargardzkie Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 105 (SCK),
2) Muzeum Archeologiczno – Historyczne przy ul. Rynek Staromiejski 2-4,
3) Książnicę Stargardzką przy ul. Mieszka I 1,
4) Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Portowej 3 (MDK),
5) Młodzieżowy Ośrodek Sportowy przy ul. I Brygady 1 (MOS),
6) Ośrodek Sportu i Rekreacji, Spółka z o.o. przy ul. Szczecińskiej 35 (OSiR).

Omówienie działalności i faktycznej realizacji celów z zakresu sportu przez w/w organizacje i wsparcie w szczególności finansowe miasta w dalszej części opracowania.

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Wskazówki opiekunów:
Pytania zadawane w tym miejscu będą zależały od zapisów znajdujących się w dokumentach strategicznych. Twoim zadaniem jest zbadanie, jak konkretne cele zapisane w strategiach przekładają się na życie mieszkańców. Czy ich realizacja umożliwia mieszkańcom korzystanie z darmowego sportu, jakie przynosi im korzyści? Co o tym myśli Urząd Gminy, a co mieszkańcy i organizacje sportowe? Przy analizie każdego celu pamiętaj o pytaniu „co z tego zapisu mają mieszkańcy?”

Zapytaj gminę:

 • Dlaczego takie, a nie inne cele zostały zawarte w strategiach?
 • Na jakiej podstawie wyznaczane były cele zawarte w strategiach?
 • Czy liczba celów jest adekwatna do możliwości działania gminy?

 

Zapytaj gminę i mieszkańców (przykładowe pytania do wybranych celów):

 

Przykładowy cel ze strategii: ROZWÓJ ZAPLECZA SPORTOWEGO

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • W jaki sposób gmina konkretnie rozwija zaplecze sportowe/rekreacyjne – co zbudowała/zmodernizowała?
 • Czy przy planowaniu budowy/modernizacji tych obiektów były od razu rozważane możliwości przyszłych zajęć organizowanych na obiektach, imprez i sposób dostępu mieszkańców? Co się zatem na nich dzieje?
 • Czy budowa tych obiektów rzeczywiście oznacza lepszy dostęp dla mieszkańców – jakie są ceny za wstęp/możliwość wynajmu? Jakie były podstawy decyzji o budowie danych obiektów – czy planując budowę obiektu, prowadzone były badania opinii i potrzeb mieszkańców?
 • Czy przy budowie brano pod uwagę kwestie dojazdu mieszkańców do obiektu? Jak mogą się tam dostać? etc.

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy korzystali ze wskazanych przez Urząd obiektów?
 • Jak oceniają ich dostępność, przydatność, dojazd?
 • Czy uważają, że mieszkańcy z nich korzystają i były to opłacalne inwestycje? etc.

 

Przykładowy cel ze strategii: ORGANIZOWANIE AKCJI PROMUJĄCYCH AKTYWNE FORMY WYPOCZYNKU

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • Jakie akcje promujące aktywne formy wypoczynku zostały przeprowadzone?
 • W jaki sposób Urząd Gminy zachęcał mieszkańców do udziału?
 • Do jakich grup skierowane były akcje?
 • Ile osób w nich uczestniczyło (jakie było zainteresowanie mieszkańców)?
 • Czy były to akcje o charakterze ciągłym (cykl zajęć), czy jednorazowe?
 • Jak mieszkańcy mogli kontynuować podjęte z ramach akcji aktywności? etc.

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy mieszkańcy uczestniczyli w tych akcjach?
 • Czy uważają je za skuteczne?
 • Co mogłoby ich zachęcić do podjęcia aktywności sportowej?

 

Przykładowy cel ze strategii: ROZWÓJ OFERTY SPORTOWEJ SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • Jakie konkretnie zajęcia sportowe gmina oferuje dzieciom i młodzieży?
 • Czy są one skierowane do wszystkich, czy do konkretnych grup?
 • Ile osób z nich uczestniczy?
 • Czy zajęcia są bezpłatne?
 • Gdzie są organizowane i w jakich godzinach – jak można na nie dojechać?
 • Czy są jednocześnie organizowane zajęcia dla rodziców, którzy czekają na odbiór dzieci?

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy ich dzieci korzystają z zajęć organizowanych przez gminę?
 • Jeśli nie, to czemu?
 • Jeśli tak, to czy rodzice i dzieci są zadowoleni z zajęć?

 

Przykładowe inne cele ze strategii: promowanie sportowców i środowisk upowszechniających sport, wzmocnienie wizerunku miasta, upowszechnienie, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia i edukacja społeczna.

Gmina nie uważa za konieczne w obecnej sytuacji uchwalania strategii rozwoju sportu. Cele z zakresu sportu są zawarte w różnych dokumentach gminnych. Nie widać spójności pomiędzy zapisami poszczególnych dokumentów. Są w nich zaplanowane różne działania, skierowane do różnych grup (ogół mieszkańców, dzieci, młodzież lub kluby sportowe).
Z obserwacji poczynionych w ramach monitoringu (oraz doświadczenia autora raportu) można wyciągnąć wniosek, że aktywność gminy w zakresie sportu ogranicza się do przyznawania środków klubom sportowym i to od lat tym samym. Brakuje natomiast badań potrzeb mieszkańców, które pokazałyby, czy tej sytuacji nie należy zmienić.