• Badanie opinii i potrzeb mieszkańców
 • Konsultacje społeczne dokumentów
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

JAK TO WYGLĄDA W TEORII

Zapytaj Urząd Gminy:

 • czy odbyło się kiedyś w gminie badanie potrzeb/opinii mieszkańców w zakresie sportu?
 • jeśli tak, to kiedy się odbyło, jakie były wyniki, ile osób zbadano, jakimi metodami?
 • które dokumenty dotyczące sportu w gminie podlegały konsultacjom społecznym? Czy dokumenty były poddawane ewaluacji także w trakcie obowiązywania i omawiane z mieszkańcami?

Z przeprowadzonych rozmów i analiz dokumentacji wyłania się obraz braku konsultacji obywatelskich przy tworzeniu dokumentów i decyzji z zakresu polityki sportowej. Urząd miasta na zadane pytanie dotyczące konsultacji najważniejszego miejskiego dokumentu – Strategii Rozwoju - nie odpowiedział jednoznacznie (wskazując jedynie, że cele zawarte w powyższym dokumencie odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne, bez podania źródła tej wiedzy). W wyniku tej odpowiedzi wnioskuję ę więc, że nie zostały przeprowadzone kompleksowe konsultacje (brak wzmianek o tym fakcie również na BIP miasta, jego stronie internetowej czy w lokalnych mediach).


Podobnie inne uchwały i decyzje z zakresu sportu w mieście – urząd wskazuje tylko swoją subiektywną ocenę ważności tematu dla ogółu mieszkańców („w oparciu o zapotrzebowanie społeczne wynikające ze środowiska lokalnego”, wcześniej w podobnym kontekście „zostały uznane za ważne i zasadne dla środowiska lokalnego”). Twierdzenia te nie znajdują oparcia w wynikach konsultacji, mimo iż o to konkretnie były władze pytane w trakcie monitoringu.
Budowa nowych obiektów przeprowadzana była na podstawie m.in.: zgłaszanych zapotrzebowań oraz „badań opinii i potrzeb mieszkańców”, brak jednak konkretnych informacji, przedstawienia metodologii prowadzonych badań oraz artykułów na ten temat w regionalnych gazetach i portalach.
Urząd wskazał (w piśmie z dnia 29 stycznia 2014 r.), że wszystkie decyzje dotyczące rozwoju sportu szkolnego konsultowane były z dyrekcjami placówek edukacyjnych, nie z samymi uczniami, czy zainteresowanymi aktywnością sportową dorosłymi. Na podstawie odpowiedzi urzędu miasta wnioskuję, że przy wydawaniu decyzji o budowie nowego obiektu brane były pod uwagę kwestie dostępności czasowej użytkowników („podstawą decyzji budowy nowych obiektów było w szczególności: rozmieszczenie obiektów w różnych dzielnicach miasta”, później „dojście i dojazd do obiektów jest identyczny jak dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół”).

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE

 

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Pamiętajcie, że zawsze warto zweryfikować otrzymane odpowiedzi. Jeśli Urząd Gminy powie Wam, że badania miały wpływ na podejmowane decyzje, to proście o konkrety – najlepiej o kopie dokumentów, albo przynajmniej o ich pełne nazwy, żeby potem można było je odszukać np. w Biuletynie Informacji Publicznej i samemu sprawdzić powiązanie między wynikami badań a treścią dokumentu.

 

Zapytaj Urząd Gminy (jeśli były prowadzone badania i/lub konsultacje):

 • jaki wpływ miały wyniki badań na podejmowane decyzje, uchwalane dokumenty w zakresie sportu? Jakie konkretne dokumenty, decyzje można tu wskazać?
 • W jaki sposób potrzeby mieszkańców w zakresie sportu mają wpływ na dystrybuowanie środków z budżetu?
 • Ile osób uczestniczyło w konsultacjach dokumentów dotyczących gminnego sportu? Czy były to osoby indywidualne, czy przedstawiciele organizacji sportowych? Których organizacji?
 • Jak są przekazywane informacje o planowanych konsultacjach?

 

Zapytaj Urząd Gminy (jeśli nie było prowadzonych badań i/lub konsultacji):

 • Czemu nie było prowadzonych badań?
 • Na jakiej podstawie w takim razie podejmowane są decyzje w zakresie sportu, jak kształtowana jest oferta?

 

Zapytaj mieszkańców i organizacje sportowe:

 • czy gmina kiedyś pytała o ich opinie w zakresie sportu?
 • czy chcieliby się wypowiedzieć na ten temat?
 • w jaki sposób ich zdaniem gmina mogłaby zbierać takie informacje?

 

Zrób krótką sondę – zapytaj mieszkańców i organizacje sportowe, jakie ich zdaniem są problemy, a jakie mocne strony sportu w ich gminie z punktu widzenia dostępności dla mieszkańców.