• Uchwała/Zarządzenie w sprawie cen za korzystanie z obiektów sportowych
 • Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • Na jakich warunkach mieszkańcy mają dostęp do obiektów sportowych?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówka prawnika:
Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia uprawiania sportu jest możliwość korzystania z obiektów i urządzeń związanych ze sportem w gminie. Z tego punktu widzenia warto wspomnieć o dwóch kwestiach.

Każda gmina ma obowiązek zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek ten ciąży na radach gminy, które powinny określić te ceny i opłaty w uchwałach albo w drodze uchwały powierzyć to uprawnienie organom wykonawczym gminy. W ten sposób gmina ustala kwoty za użytkowanie poszczególnych obiektów przez mieszkańców.

Dodatkowo zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą określać zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Rozwiązanie to przyjmuje, iż określenie wymienionych wyżej zasad jest zastrzeżone do regulacji w statucie gminy. Również w tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jednostki pomocnicze gminy (np. sołectwa, osiedla) mogą zarządzać mieniem komunalnym, a zatem mogą wpływać na możliwość korzystania z obiektów gminy związanych ze sportem. Również w tym zakresie ważny jest statut gminy, w którym powinno to być uregulowane.

Odpowiedz na pytania:

 • Czy w monitorowanej gminie zostały uchwalone wskazane zarządzenia/uchwały? Jakie?
 • Jak kwestię opłat regulują wskazane zarządzenia/uchwały?
 • Czy opłaty dotyczą wszystkich obiektów na raz, czy każdego osobno?
 • Na jakiej podstawie są wyliczane opłaty?
 • Czy są wskazane grupy, które mogą być zwolnione z opłat?
 • Jaki jest tryb korzystania z obiektów (np. trzeba podpisać umowę)?
 • Komu udostępniane są obiekty?

W gminie Radom została uchwalona jedna uchwała regulująca wskazane kwestie: Uchwała w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej. w roku 2013 zmieniono niektóre definicje wynikające z rozszerzenia pojęcia "imprez" oraz "kluby sportowe". 

Korzystanie z obiektów jest płatne. Z opaty zwalnia się oraz stosuje pierwszeństwo dla:

1) wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
dla których organem prowadzącym jest gmina;
2) kluby sportowe mające siedzibę na terenie miasta Radomia wynajmujące obiekty dla zawodników biorących
udział w rozgrywkach ligowych grup młodzieżowych prowadzonych przez związki sportowe oraz w zawodach
kwalifikacyjnych i mistrzowskich;
3) podmioty, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą lub organizują
współzawodnictwo sportowe szkół we współpracy z gminą;
4) podmioty organizujące imprezy sportowo-rekreacyjne zlecane przez gminę lub odbywające się pod patronatem
Prezydenta Miasta Radomia.

 

Wysokość opłat ustala Prezydent Miasta na podstawie kosztów utrzymania obiektów. Obecny cennik:

1. Hala sportowa / sala gimnastyczna o powierzchni do 300 m² włącznie za 1 m² powierzchni za 1 godz. 0,12 zł
2. Hala sportowa / sala gimnastyczna o powierzchni powyżej 300 m² za 1 m² powierzchni za 1 godz. 0,10 zł
3. Boisko sportowe z trawą syntetyczną 1 godz. (trening) 100 zł
4. Boisko sportowe z trawą syntetyczną 1 godz. (mecz) 150 zł
5. Stadion 1 godz. 160 zł
6. Kryta pływalnia 1 godz. 220 zł
7. Aqua Park "Neptun" 1 godz. 540 zł
8. Lodowisko 1 godz. 295 zł

 

Korzystanie z obiektów odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora danej jednostki organizacyjnej gminy. Podstawą do korzystania z obiektów jest umowa zawarta z placówką. W 2011 roku radomskie szkoły zarobiły w ten sposób prawie 2 mln zł. Pieniądze z wynajmu trafiają na wyszczególniony rachunek szkoły, do dyspozycji dyrekcji (zazwyczaj drobne remonty, zakup pomocy dydaktycznych). W listopadzie tego roku Rada Miasta uchwaliła, że pieniądze które zarabiają szkoły za wynajem swoich pomieszczeń, będą trafiały do budżetu miasta. Dopiero na wniosek dyrektora szkoły będą one wypłacane na konkretne potrzeby. 

Obiekty udostępniane są: 

1) mieszkańcom gminy;
2) osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Aby zbadać, jak w rzeczywistości wygląda dostęp mieszkańców do obiektów sportowych w Twojej gminie, możesz:

Sprawdzić:

 • Czy ceny wstępu na obiekty sportowe zmieniały się na przestrzeni lat?
 • Gdzie można się zapoznać z zasadami wstępu na obiekty sportowe zapisanymi w uchwale/zarządzeniu (poszukaj np. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy) – czy każdy może je łatwo znaleźć?
 • Czy w gminie istnieje gminny system rezerwacji obiektów sportowych? Jak w praktyce można wynająć obiekt?

 

Zbadać bardziej szczegółowo wybrane obiekty:

 • Jak można dojechać na obiekty sportowe? Czy położenie obiektów utrudnia czy ułatwia dostęp do nich dla mieszkańców?
 • Czy obiekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową?
 • Czy obiekty są optymalnie wykorzystywane,  czy odbywają się na nich zajęcia – czy obiekty są otwarte dla mieszkańców, a może mogą z nich korzystać tylko określone grupy jak kluby sportowe czy uczniowie w czasie lekcji?

 

Zapytać mieszkańców:

 • Czy mieszkańcy wiedzą o zasadach wstępu na obiekty sportowe?
 • Czy zasady wstępu ułatwiają czy utrudniają im dostęp do obiektów?
 • Czy mieszkańcy korzystają z gminnych obiektów sportowych?

 

Znaleźć: obiekt/obiekty, który budzi emocje w gminie (powody mogą być różne: nie jest w ogóle wykorzystywany, jest niewłaściwie położony, mieszkańcy z niego korzystają, ale jego stan pozostawia wiele do życzenia, mieszkańcy nie mogą z niego korzystać z różnych względów etc.) i opisać, co jest źródłem tych emocji. Taki obiekt można wytypować, rozmawiając z ludźmi i organizacjami, przeglądając internet czy kontaktując się z lokalnymi mediami.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania zadane Urzędowi miejskiemu w drodze dostępu do informacji publicznej w dniu 4 grudnia 2013 roku:

 • W jaki sposób gmina konkretnie rozwija zaplecze sportowe/rekreacyjne – co zbudowała/zmodernizowała?

Odp.: Z uwagi na zwiększanie ilości godzin wychowania fizycznego w większości szkół wystąpiła potrzeba rozbudowy przyszkolnej bazy sportowej w postaci sali gimnastycznych i hal sportowych. Wybudowano również nowe obiekty szkolne wraz z bazą sportową. W okresie ostatnich 15 lat wybudowano 17 nowych sal gimnastycznych i hal sportowych oraz zmodernizowano 15. Następnym etapem rozwoju bazy sportowej była budowa zewnętrznych boisk o nawierzchni  sztucznej - poliuretanowej i z trawy syntetycznej. W ostatnich 8 latach wybudowano 14 boisk oraz 9 zespołów boisk z zapleczem w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012". W ostatnich 4 latach wybudowano 26 bezpiecznych placów zabaw w szkołach podstawowych w ramach programu "Radosna szkoła".

 • Czy przy planowaniu budowy/modernizacji tych obiektów były od razu rozważane możliwości przyszłych zajęć organizowanych na obiektach, imprez i sposób dostępu mieszkańców? Co się zatem na nich dzieje?

Przy planowaniu budowy/modernizacji tych obiektów były od razu rozważane możliwości przyszłych zajęć organizowanych na obiektach, imprez i sposób dostępu. W obiektach regularnie odbywają się zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane przez kluby sportowe, zajęcia szkolne wychowania fizycznego, pozaszkolne formy aktywności sportowej, organizują sie grupy amatorów dbających o sprawność fizyczną. Na boiskach typu Orlik zatrudnieni są Animatorzy Sportu, którzy koordynują i organizują życie sportowe mieszkańców do późnych godzin nocnych.

 • Czy budowa tych obiektów rzeczywiście oznacza lepszy dostęp dla mieszkańców – jakie są ceny za wstęp/możliwość wynajmu?

Przy planowaniu obiektów boisk sportowych zakładano na większości z nich ogólnodostępność boisk dla ogółu dzieci i młodzieży. Odpłatność jest zgodna z zapisami uchwały nr 512/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013 r.

 • Jakie były podstawy decyzji o budowie danych obiektów – czy planując budowę obiektu, prowadzone były badania opinii i potrzeb mieszkańców?

Podstawą decyzji budowy nowych obiektów było w szczególności: rozmieszczenie obiektów w różnych dzielnicach miasta, możliwości terenowe i własnościowe terenów, na których lokalizowano obiekty, zgłaszane zapotrzebowania szkół i środowisk sportowych, itp. Prowadzone były badania opinii i potrzeb mieszkańców.

 • Czy przy budowie brano pod uwagę kwestie dojazdu mieszkańców do obiektu? Jak mogą się tam dostać? etc.

Dojście i dojazd do obiektów jest identyczny dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół.

 

Ceny dostępu do obiektów zmieniły się ostatnio w 2013 roku - niewielkie zmiany. W niedalekiej przyszłości szykuje się rewolucja, jeśli chodzi o opłaty za wynajem sal gimnastycznych w szkołach. Teraz zyski trafiają na konto szkoły i są rozporządzane przez dyrekcje, planuje się przekazywanie tych kwot do budżetu miasta i wydzielanie ich szkołom na umotywowany wniosek. 

Informacje o cenniku i sposobie wynajmu obiektów znajdują się na BIP-ie. W gminie nie istnieje zintegrowany system rezerwacji obiektów.

 

Opisy wybranych radomskich obiektów sportowych:

Skatepark - w mieście istnieją dwa skateparki - osiedle Południe oraz Ustronie, żadne nie spełnia norm bezpieczeństwa i estetycznych.
Cytat z lokalnej prasy:
"- Te parki powstały chyba tylko i wyłącznie po to, aby nas na siłę uszczęśliwić. Skatepark na Ustroniu to chyba jedna z większych pomyłek w tym kraju. Rampa wysokości 1 piętra o kącie prostym przy zjeździe - to niebezpieczne! Coś takiego w ogóle nie powinno mieć miejsca. Nie mam pojęcia kto zaprojektował ten park.  Skatepark na Południu też nie spełnia naszych oczekiwań. Jeśli chodzi o stan obydwu - rdzewieją i dobierają się do nich złomiarze. Na tych skateparkach jest więcej rozbitych butelek niż młodzieży. O skateparku przy Galerii Słonecznej nie wspomnę, bo ciężko nazwać dwie przeszkody dzielone z eurobangee na jednym placu skateparkiem. W dodatku te dwie przeszkody wystawiane są tylko w lato – mówi członek kolektywu Skate Radom."

Mieszkańcy od lat inicjują ruchy zmierzające do budowy nowego skateparku, petycje podpisane przez tysiące trafiały do Prezydenta. Odpowiedź:
„Informujemy, że wobec trudnej sytuacji finansowej gminy spowodowanej ogólną sytuacją kryzysową kraju, budowa nowej hali zamkniętej pod skatepark w chwili obecnej nie może być brana pod uwagę”. W 2013 roku w ramach unijnej dotacji na rewitalizacje parków miejskich, powstał projekt profesjonalnego skateparku. Nowy skatepark ma mieć 700 m powierzchni i być zaopatrzony w takie urządzenia jak quater pipe plus bank ramp, funbox piramida 2 plus funbox z grindboxem 2/3, fundbox z grindoboxem prostym, funbox ze schodami, a także mini rampę. Planowany termin oddania - pazdziernik 2015 r.

Pływalnia Neptun - najnowsza inwestycja sportowa gminy, oddana do użytku w październiku 2010 roku. Zawiera:
•    basenu sportowego o wymiarach 25X16.5 m, 
•    basenu do nauki pływania dla dzieci i młodzieży o skrajnych głębokościach 90 i 120 cm, 
•    brodzika o głębokości 30 cm dla dzieci najmłodszych z atrakcjami wodnymi i zjeżdżalnią, 
•    basenu rekreacyjnego z podwodną ławą wypoczynkową do leżenia i podwodnym masażem, 
•    pięciostanowiskowym ciśnieniowym masażem karku o różnych szerokościach strumienia wody, 
•    miejscem wytworzenia „sztucznej fali”, 
•    profesjonalnym jacuzzi,
•    „hamownią” czyli miejscem wylotu z dwóch zjeżdżalni, 
•    zjeżdżalni o długości 84 i 78 metrów posiadających wewnętrzne atrakcje świetlne i głosowe.

Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - podjazdy, winda "wodna", przeszkolony personel. 
Zajęcia (płatne - ok. 200-300 zł/10 wejść): 
- pływanie korekcyjne,
- nauka pływania,
- aquababy,
- aqua fitness,
- aquabike.

Błędy wykazane na forum przez mieszkańców - uciążliwa klimatyzacja, drogie zajęcia.

Hala MOSIR - oddana do użytku w 1979 roku,  długo obiecana gruntowna przebudowa lub budowa nowej hali. Jak na razie tylko dobudowywanie pomieszczeń o podobnej jakości. Zawiera:

 • wymiary: 42m x 22m
 • trybuny: 1000 miejsc (650 + 350 rozkładanych)
 • szatnie: 10 (w tym 4 nowo wybudowane)
 • oświetlenie: 2000 luxów
 • nawierzchnia: w 2012r. położono mobilny parkiet drewniany - Yunkers, na wykładzinie Mondoflex Performance, (2006r.)

Miejsce słabo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wąskie podjazdy, brak ułatwień na samej hali.
Wejścia płatne - uciążliwe kolejki do kasy, bilety szybko wykupowane po cenach VIP. 
Tylko 1000 miejsc - na 250 tys. miasto - ciągłe petycje o budowę nowej lub znaczące powiększenie (jest techniczna możliwość rozbudowy).