• Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Uchwała o trybie i sposobie finansowania sportu / Uchwała w sprawie warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
 • Jakim grupom mieszkańców gmina zapewnia zajęcia sportowe?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówka prawnika:
Gmina może finansować sport (wesprzeć organizacje pozarządowe, które chcą realizować zadania z zakresu sportu) na dwa sposoby.

1. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie może przyjąć uchwałę dotyczącą warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu sportu. W uchwale tej musi wskazać cel publiczny z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć. Jednocześnie udzielana dotacja musi służyć realizacji tego celu, a realizowane przedsięwzięcia muszą wpływać na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. Dodatkowo dotacja taka może być udzielona tylko i wyłącznie podmiotowi działającemu na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie w omawianej uchwale muszą być wskazane warunki i tryb finansowania tego zadania przez gminę. Zatem w uchwale takiej powinny znajdować się przepisy dotyczące trybu udzielania dotacji na podstawie tych rozwiązań. Dlatego też w każdej gminie tryby udzielania dotacji na podstawie omawianej uchwały mogą się różnić.

Ustawodawca wyliczył przykładowo przeznaczenie tych dotacji (art. 27 ust. 3 ustawy o sporcie):

  • realizacja programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Uchwała ta powinna określać własne warunki i tryb udzielania dotacji na sport, które nie są objęte przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zatem spełnienie w/w warunków w uchwale oraz przez podmioty ubiegające się o dotacje spowoduje obowiązek stosowania tych rozwiązań. Jeżeli jednak zadanie będzie dotyczyło pożytku publicznego to winny mieć zastosowanie poniższe rozwiązania.

2. Art. 27 ust. 3 ustawy o sporcie przewiduje, iż przepisy tej ustawy nie naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania kultury fizycznej na podstawie przepisów odrębnych. Dlatego też istnieje możliwość, iż gmina będzie wspierała „sport” poprzez rozwiązania zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Drugi sposób finansowania sportu w gminie wynika właśnie z tej ustawy. Gminy mogą finansować sport (kulturę fizyczną) poprzez wspieranie i powierzanie działalności w tym zakresie organizacjom niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. Podstawowym dokumentem związanym z tym trybem finansowania sportu jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi – uchwalany do 30 listopada każdego roku. Istnieje również możliwość uchwalenia wieloletniego programu. Na podstawie zapisów programów ogłaszane są otwarte konkursy na realizację zadania publicznego z zakresu sportu.Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w art. 19 ust. 1 pkt 4 dopuszcza również możliwość podjęcia inicjatywy przez samych mieszkańców lub organizacje – mogą oni sami złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Aby było możliwe takie dofinansowanie wymagana jest uchwała rady gminy określająca tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Mimo, iż wprowadzone zmiany ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie miały ułatwić możliwość wspierania sportu przez gminy to początek obowiązywania tych przepisów nie ułatwił samorządom finansowania sportu. Od momentu wejścia w życie przepisów ustawy o sporcie zaistniała możliwość dotowania sportu poprzez przepisy ustawy o sporcie oraz w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Problem jaki się pojawił dotyczył rozróżnienia jakie przedsięwzięcia winny być finansowane na podstawie ustawy o sporcie, a jakie na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Definicja sportu została zawarta w art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie: Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

 

Stworzenie swoistej dwutorowości „finansowania” sportu wynikało z sytuacji, w której nie było jednoznacznej podstawy do finansowania sportu w innym zakresie, niż to wynikało z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powodowało to, iż brak było możliwości dotowania innych przedsięwzięć z zakresu „sportu” niż wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej np. problem dotowania klubów sportowych w rozgrywkach ligowych.

Odpowiedz na pytania:

 • Czy wśród obszarów współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi wymienionych w programie współpracy  jest wskazany sport (kultura fizyczna)?
 • Jakie zadania priorytetowe/preferowane w zakresie sportu realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi wskazane są w programie współpracy?
 • Czy w badanej przez Ciebie gminie została podjęta uchwała o trybie i sposobie finansowania sportu?
 • Jakie cele publiczne z zakresu sportu mają być realizowane na podstawie uchwały o trybie i sposobie finansowania sportu?
 • Na co może być przeznaczona dotacja przekazana na podstawie uchwały o trybie i sposobie finansowania sportu?

§ 9 Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013, mówiący o priorytetowych zadaniach publicznych, obszarach współpracy oraz wysokości środków, przeznacza na zadanie " Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" 3 500 000 zł oraz nakłada obowiązek jego realizacji na Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego. Jest to jednocześnie jedyne zadanie preferowane w zakresie sportu. W ramach rozszerzania pozafinansowych form współpracy Miasto realizuje ponadto zadania poprzez wspieranie działań Gminnej Rady Sportu. 

Na podstawie uchwały o trybie i sposobie finansowania sportu, celami publicznymi z zakresu sportu są:

1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
3) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców Gminy Miasta Radomia poprzez
upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia;
4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców
Gminy Miasta Radomia.

Wsparcie może zostać udzielone poprzez:

1) udzielanie dotacji celowych dla klubów sportowych,
2) przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników,
trenerów i działaczy sportowych na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej
w Radomiu.

Dotacja może zostać przeznaczona na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu i wyposażenia sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) finansowanie wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

Dotację celową mogą otrzymać kluby sportowe realizujące zadania objęte celem publicznym określonym w niniejszej uchwale, działające na terenie Gminy Miasta Radomia, w tym także kluby działające w formie spółki prawa handlowego, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.  Udzielenie dotacji, odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Prezydent Miasta Radomia. Środki finansowe zabezpieczane są corocznie uchwałą budżetową. 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Wskazówki opiekunów:

Pytanie wyjściowe powinno dotyczyć konkretnych zadań dofinansowywanych przez gminę na podstawie analizowanych w tym punkcie dokumentów. Poza programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i uchwałą o trybie i sposobie finansowania sportu być może trzeba będzie zajrzeć do innych dokumentów – wyników konkursów czy sprawozdań klubów z realizacji zadania publicznego w zakresie sportu. Nie są to dokumenty wytwarzane przez gminę i tworzące jej politykę, dlatego nie wypisaliśmy ich w spisie dokumentów do zanalizowania. Pomogą Ci jednak określić, jak polityka w zakresie kreowania oferty sportowej jest realizowana. W każdej gminie zajęcia sportowe mogą być finansowane z różnych źródeł – warto sprawdzić, jak to wygląda w Twojej gminie.

Aby dowiedzieć się, do jakiej grupy mieszkańców trafia oferta , czy „każdy znajdzie coś dla siebie”, możesz:

Wybrać kilka (w zależności od liczby organizacji w gminie) organizacji sportowych finansowanych przez gminę, nieuzyskujących wsparcia od gminy i nieformalnych grup sportowych i zapytać:

 • jaką dyscypliną/jakimi dyscyplinami się zajmują?
 • czy ich zajęcia są otwarte, dla jakich grup są skierowane, ile osób uczestniczy, w jakim wieku, jakiej płci etc.?
 • czy i jak  informują o organizowanych zajęciach?
 • jakie mają potrzeby (czy chciałyby jakiejś pomocy od urzędu/mieszkańców etc. czy nie)

Dla pełniejszego rozeznania należy też przejrzeć stronę internetową Urzędu Gminy/OSiRu, o jakich organizacjach sportowych pisze, a także poszukać stron internetowych samych organizacji i na tej podstawie spróbować odpowiedzieć na powyższe pytania.

W ten sposób stworzysz przegląd zajęć sportowych dostępnych w gminie (zarówno tych wspieranych z pieniędzy publicznych, jak i niezależnych od urzędu), ale to nie koniec. Następnie na tej podstawie proponujemy zapytać mieszkańców (można zwrócić się do organizacji zrzeszających różne grupy np. seniorów, kobiety, rodziny etc.):

 • Czy  wiedzą, w jakich zajęciach dotowanych przez gminę mogą uczestniczyć i czy kiedykolwiek z nich korzystali?
 • Czy są zadowoleni z oferty zajęć sportowych finansowanych przez gminę – czy czują, że jest skierowana również do nich? Jeśli nie, to jaki widzą problem?
 • Czy wiedzą, jakie są inne dostępne dla nich zajęcia w gminie, które nie są dotowane przez urząd? Czy z nich korzystają?
 • Czy są członkami jakiejś nieformalnej grupy sportowej, która wspólnie ćwiczy np. biega, jeździ na rowerze etc.?

W ten sposób dowiesz się najważniejszego, czyli czy oferta odpowiada na potrzeby różnych grup mieszkańców. Może okazać się, że oferta skupia się tylko na wybranych grupach mieszkańców, zapominając o innych. Badanie może też doprowadzić Cię do wniosku, że oferta jest bardzo szeroka, a  mimo to mieszkańcy twierdzą, że nie ma zajęć dla nich i nie chcą się ruszać. Wtedy warto przyjrzeć się dokładniej, jak gmina informuje o ofercie sportowej i jak zachęca mieszkańców do aktywności fizycznej, bo być może tu leży problem.

Jeśli chcesz zagłębić się w temat od strony proceduralnej możesz:

Zapytać gminę lub zanalizować wyniki konkursów na realizację zadania publicznego z zakresu sportu (w razie konieczności skonsultować uzyskane odpowiedzi z organizacjami sportowymi):

 • Jakie konkursy z zakresu upowszechniania sportu były rozpisywane w badanym okresie (jakiego zadania dotyczyły)? Jeśli konkursy dotyczą wybranej dziedziny sportowej lub grupy odbiorców (np. wybranej ze względu na wiek) – na jakiej podstawie zostały one wybrane?
 • Jakie organizacje otrzymały dofinansowanie na podstawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi lub/i uchwały o sposobie i trybie finansowania sportu w badanym roku i na jakie zadania – dla jakich grup były skierowane działania, jakich dyscyplin sportowych dotyczyły?
 • Czy w latach poprzednich dofinansowanie otrzymywały te same organizacje, czy podmioty dotowane zmieniały się? Z czego może wynikać ta sytuacja? Jak organizacje są informowane o możliwości otrzymania dotacji? Czy organizacje wiedzą o możliwości przystąpienia do konkursu?
 • Z jakich źródeł są jeszcze finansowane zajęcia dla mieszkańców (możliwe: fundusz korkowy, fundusz sołecki, środki na promocję gminy, zdrowie czy turystykę)? Jakie zajęcia były w ten sposób finansowane?Do jakich grup były skierowane? Ile osób z nich skorzystało?

 

Zapytać gminę, organizacje sportowe lub zapoznać się ze sprawozdaniami z realizacji zadania publicznego w zakresie sportu:

 • Jakie konkretne działania były organizowane w ramach przyznanych dotacji?
 • Ile osób uczestniczyło w działaniach organizowanych dzięki dotacji (w podziale na płeć, wiek, czy były to również osoby z niepełnosprawnościami)?
 • Na jakie wsparcie mogą liczyć organizacje, które nie dostały dofinansowania w ramach konkursów?
 • Jakie są konkretne przykłady otrzymania takiego wsparcia?

 

 

 

 

 

W badanym 2013 roku Urząd Miasta rozpisał konkursy dotyczące realizacji następujących zadań:

a) Realizacja programu powszechnej nauki pływania;
b) Organizacja szkoleń sportowych dla zawodników klubów sportowych będących uczniami oddziałów sportowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia;
c) Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach Radomskiej Olimpiady Młodzieży;
d) Udział reprezentacji Radomia w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej;
e) Animator Sportu;
f) Realizacja programów szkolenia sportowego w 2013 roku, w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego;
g) Organizacja imprez sportowych na terenie miasta Radomia w 2013 roku.

Organizacje, któe otrzymały dofinansowanie:

ad. a) Szkolny Związek Sportowy - 250 000 zł
ad. b) 

- Uczniowski Klub Sportowy „Delta” Radom - 5 810 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sportowa Czwórka” Radom - 31 447 zł
- Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego „Olimpijczyk” - 5 810 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Wodnik” przy Publicznym Gimnazjum Nr 10 w Radomiu - 26 394 zł
- Radomski Klub Piłkarski 1926 „Broń” Radom - 41 612 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „trzynastka” - 14 127 zł
- Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe „LIDER” - 9 296 zł
- Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne ZTE Radom - 60 520 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Radomka – 4” Radom  - 5 810 zł
- Radomskie Centrum Siatkarskie - 0 zł

ad. c) Szkolny Związek Sportowy - 140 000 zł
ad. d) Szkolny Związek Sportowy - 80 000 zł
ad. e) Szkolny Związek Sportowy - 80 000 zł
ad. f) oraz g) - w załączniku

W poprzednim roku równie wysokie kwoty dotacji otrzymał Szkolny Związek Sportowy, podobnie w poprzednich latach. Zadania publiczne nie uległy zmianie (prócz dodania powszechnej nauki pływania). W porównaniu z zeszłorocznym zestawienie dużą stratę dotacji zanotowało Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe „LIDER”, brak kulub sportowego Technik.

Oferenci inormowani są o przetargach jedynie ze strony BIP miasta oraz sporadycznie z lokalnych mediów.

Innym popularnym sposobem otrzymania dotacji dla organizacji pozarządowych związanych ze sportem jest tryb pozakonkursowy, oparty tylko na decyzji Wiceprezydenta Miasta oraz wypełnionym formularzu (z wyliczeniem dokładnych kosztów).  W ten sposób w 2013 roku dotacje otrzymały: 

 • Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu
 • Radomski Klub Piłkarski 1926 "Broń" Radom
 • Uczniowski Klub Sportowy "Trójka"
 • Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe "Lider" (Udział zespołów młodzieżowych w turniejach piłki ręcznej)
 • Integracyjny Klub Tenisa Stołowego "Broń" Radom
 • Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki (Zawody lekkoatletyczne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim)
 • Klub Sportowy ROSA Sport (Organizacja obozu sportowego w Solcu nad Wisłą)
 • Międzyszkolne Towarzystwo Sportowe "Lider"
 • Szkolny Związek Sportowy
 • Bokserski Klub Sportowy "Radomiak"
 • Radomskie Centrum Siatkarskie (Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Kadetów)
 • Radomskie Centrum Siatkarskie (Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski Kadetów)
 • Uczniowski Klub Sportowy "Starówka"
 • Radomskie Centrum Siatkarskie
 • Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
 • Uczniowski Klub Sportowy "Michałów"
 • Uczniowski Klub Sportowy "Starówka"
 • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
 • Radomski Klub Taekwon-Do
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Centrum Godów

Dotacje - od 3 tys zł do 20 000 zł

NIE ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE JESZCZE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

Poniżej znajdują się opisy działań niektórych grup nieformalnych oraz Szkolnego Związku Sportowego, który otrzymuje w największym stopniu dofinansowania miejskie. 

Szachiści - Klub Roszada

- zajęcia otwarte, różne grupy wiekowe (przekrój od 6 lat do 81), na każdym spotkaniu ok. 15-20 osób, głównie mężczyźni.
- informacje o zajęciach na własnej stronie internetowej (rzadko aktualizowana, nieatrakcyjna graficznie), sporadycznie w mediach lokalnych przy okazji turniejów ogólnomiejskich.
- potrzeby - większe zainteresowanie osób młodych grą w szachy, potrzeby od Urzędu sporadyczne (pomoc finansowa przy organizacji turniejów - często ją otrzymują).

Rowerzyści (os. Michałów) - grupa nieformalna

- wyjazdy organizowane okazjonalnie, zależne od pogody,
- spotkania dla grup znajomych z osiedla, zazwyczaj 3-6 osób, kobiety po 40 roku życia.
- brak informacji ogólnej o organizowanych spotkaniach, jedynie poczta pantoflowa.
- potrzeby duże - rozbudowa infrastruktury, przystosowanie parków, miejskie parkingi dla rowerów, kosze, ławki, zestawy narzędzi dostępne w różnych punktach; nie potrzebują większego zainteresowanie mieszkańców.

Skatepark/grupy rowerzystów wyczynowych

 - brak miejsca na uprawianie sportu, jedyna legalna przestrzeń - prywatny mini skatepark przy galerii słonecznej; uczęszczane miejsca nielegalne (przestrzeń wokół lasu Kapturskiego, fontanny).
- grupa młodzieżowa, oparta na więzach koleżeńskich,
- brak informacji ogólnej o organizowanych spotkaniach, jedynie poczta pantoflowa.
- brak zdefiniowanych potrzeb, młodzi wyrażają wstręt do polityki (wiele obietnic profesjonalnych skateparków, jedna przeciągająca się realizacja).

Szkolny Związek Sportowy - jest największą organizacją sportową w mieście, otrzymuje również największą pulę dotacji w ramach konkursów na realizację zadań publicznych. Oferuje zajęcia otwarte dla wszystkich uczniów - szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Są to zajęcia: piłka koszykowa, siatkowa, nożna, ręczna, tenis stołowy, czworobój lekkoatletyczny, pływanie, unihokej, gimnastyka, biegi przełajowe, "gry i zabawy", piłka plażowa. Zajęcia te są bezpłatne. 

Trwa proces uzyskiwania sprawozdań z realizacji zadania publicznego przez SZS.

Seniorzy -  Klub seniora, ul. Sienkiewicza 14.
Nordic walking
- organizowane są bezpłatne (składka członkowska - 5 zł miesięcznie) zajęcia ruchowe, gimnastyka, wcześniej karate.
- seniorzy samodzielnie uprawiają gimnastyke w wodzie oraz nordic walking. Na basen uczęszczają prywatnie - Fitness Słoneczna oferuje korzystniejsze pakiety dla seniorów, z bardziej profesjonalnymi trenerami. Jeśli chodzi o nordic - w Radomiu nie ma miejsc przystosowanych do uprawiania tego sportu, nie ma wyrównanych parków (dopiero teraźniejsze prace mają to zmienić). Najpopularniejszym miejscem jest Las Kapturski - brak ławek, koszy, błoto.

Oferta w szkołach - w załącznikach.

 

Jedna z odpowiedzi na wnioski wysłane do dyrektorów wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Radomiu:

"W odpowiedzi na Pana maila z dnia 15.11.2013 r. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 informuje, że posiada regulamin korzystania z sali gimnastycznej oraz regulamin zgody wynajmu sali gimnastycznej- załączniki 1 i 2.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w sali gimnasycznej przez nauczycieli w-f  z uczniami:
- gimnastyka sportowa
- zajęcia rekreacyjne z elementami tańca towarzyskiego
- piłka siatkowa
- zajęcia sportowe z elementami LA.
Podmioty korzystające z sali gimnastycznej na podstawie umowy/użyczenia to:
- grupa rekonstrukcyjna / szermierka
- stowarzyszenie Goyn Karate DO
 
Dyrektor szkoły
/-/
Barbara Zielińska"