• Strategia rozwoju gminy/miasta/strategia rozwoju lokalnego
 • Strategia rozwoju sportu
 • Jakie cele stawia sobie gmina w zakresie sportu?
 • Jakie korzyści z ich realizacji odnoszą mieszkańcy?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów:

Poszukaj dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Pamiętaj, że mogą się one kryć pod różnymi nazwami – my podaliśmy te najczęściej stosowane. Możesz wykorzystać do szukania dokumentów wyszukiwarki internetowej (np. Google) – wtedy nie musisz znać dokładnej nazwy dokumentu, wystarczy dobrze wymyślić hasła/zapytania, które doprowadzą Cię do poszukiwanego dokumentu. Upewnij się, że znaleziony dokument dotyczy badanego roku- 2013. Jeśli nie uda Ci się znaleźć dokumentu, złóż wniosek o informację publiczną do UG (wzór i wskazówki znajdziesz w zakładce „pliki”) Przeczytaj uważnie całą Strategię – zapisy dotyczące sportu mogą się kryć w części dotyczącej zdrowia, jakości życia czy turystyki.

Odpowiedz na pytania:

 • Na jakie lata obowiązuje Strategia Rozwoju Gminy?
 • Czy w Strategii Rozwoju Gminy jest mowa o sporcie?
 • Ile miejsca poświęcono temu tematowi?
 • Czy w gminie powstał odrębny dokument taki jak Strategia Rozwoju Sportu?
 • Jak w analizowanych dokumentach oceniana jest obecna sytuacja sportu gminnego (obecna na czas tworzenia dokumentu)?
 • Co gmina uznaje za mocne, a co za słabe strony?
 • Jakie są cele ogólne i szczegółowe zapisane dokumentach dotyczące sportu?
 • Czy te cele/zadania da się połączyć w większe grupy (np. budowa obiektów, inwestycje w zajęcia, organizowanie imprez)?

"Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020" została przyjęta przez Radę Miejską w Radomiu w dniu 25 sierpnia 2008 r. Dokument przygotowała we współpracy z Urzędem Miejskim w Radomiu i Radą Miejską w Radomiu firma WYG International.

Obecnie nadzór nad realizacją Strategii sprawuje Wydział Funduszy Unijnych i Strategii Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Strategia Rozwoju zawiera rozdział 2.8 "Sport i rekreacja" - objętość: 1,5 str. W całym dokumencie nie ma innych wzmianek na temat sportu i kultury fizycznej. W gminie nie istnieje oddzielny dokument kompleksowo regulujący strategię rozwoju sportu w gminie. Obecna sytuacja sportu nie jest ujęta w żadnym dokumencie. Strategia Rozwoju Miasta zawiera ocenę stanu na 2006/2007 rok i zaznacza, że na tle innych gmin województwa mazowieckiego zagadnienia związane ze sportem są rozwinięte na "średnim" poziomie. W roku 2006 w Radomiu funkcjonowały 64 kluby sportowe (czas tworzenia dokumentu), gdzie zanotowano 146% wzrost w porównaniu z 2002 rokiem. Gmina wyraźnie podkreśla swoje lepsze niż średnia mazowiecka wyniki:  na jednego trenera przypada 2 224 osoby, dla województwa 3 395 osób (stan na 2006). Jednak więcej wskaźników przegrywa ze średnią krajową czy wojewódzką: na jeden klub sportowy przypada 3 545 mieszkańców (stan na 2006) - co świadczy o trudniejszym dostępie mieszkańców do oferty sportowej w porównaniu ze średnią krajową czy wojewódzką; tylko 2,36% ogółu mieszkańców faktycznie ćwiczy; liczba instruktorów sportowych i osób prowadzących zajęcia sportowe wynosi odpowiednio 125 i 77 takich osób. 
Dokument wskazuje niedobory infrastrukturalne w dziedzinie sportu i kultury fizycznej. Jedynym priorytetem wpisany w Strategię Rozwoju jest "szeroko zakrojone działanie w kierunku jej wzbogacenia. Planuje się, na przykład zbudowanie boiska przy każdej szkole. Ponadto zgłaszane są inicjatywy zbudowania aquaparków". Brak jest konkretnych zamierzeń dotyczących budowy innych obiektów lub rozwoju poszczególnych sekcji sportowych, czy sportu powszechnego. W całym tekście Strategii sport przywoływany jest jeszcze kilkakrotnie, ciągle w perspektywie  planów budowy parków wodnych w każdej dzielnicy oraz rozwoju boisk przyszkolnych w zależności od możliwości finansowych miasta. Strategia wskazuje na ważność rozwoju przyjaznej atmosfery prozdrowotnej, a także organizacje sportowych imprez rodzinnych nastawionych na aktywny udział mieszkańców.

Odpowiedź urzędu na pytanie „W jakim dokumencie gminnym opisane zostały cele rozwoju sportu czy strategia rozwoju sportu, prócz rozdziału 2.8 Strategii Rozwoju Miasta? „:
"Zgodnie ze słownikiem języka polskiego - diagnoza to ocena stanu czegoś wystawiona na podstawie badań i analiz. W dalszej częsci dokumentu jest wiele informacji, które wpisują się także w rozwój sportu, np. rowój infrastruktury sportowej, wzbogacenia wachlarza zajęć sportowych dla uczniów, promocja podejmowanych działań. Sami autorzy stwierdzają, że - ma to być dokumnet stwarzający możliwości, a nie ograniczający wybór. Stąd też nie zdecydowano się w tym miejscu na wskazywanie konkretnych działań. Zostały jedynie określone cele strategiczne, kierunkowe i operacyjne".

Rozwój Sportu zapisany jest także w uchwale nr 216/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Radomia.  Mowa w niej o wspieraniu sportu tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające jego rozwojowi, poprzez m.in.:

1) udzielanie dotacji celowych dla klubów sportowych,
2) przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników,
trenerów i działaczy sportowych na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej
w Radomiu,
3) realizację programów szkolenia sportowego,
4) zakup sprzętu i wyposażenia sportowego,
5) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
6) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
7) finansowanie wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

Zgodnie z uchwałą za cel rozumie się:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców Gminy Miasta Radomia poprzez
upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia;
4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców
Gminy Miasta Radomia.

 Urząd Miasta za najlepszą stronę swojej polityki sportowej wskazuje systematycznie rozwijającą się bazę sportową, system stypendialny dla utalentowanych sportowców oraz dogodne warunki użytkowania bazy. Nie podaje złych stron, chociaż wskazuje konieczność zastanowienia się nad przyszłą potrzebą stworzenia szerszej strategii rozwoju sportu.

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Wskazówki opiekunów:
Pytania zadawane w tym miejscu będą zależały od zapisów znajdujących się w dokumentach strategicznych. Twoim zadaniem jest zbadanie, jak konkretne cele zapisane w strategiach przekładają się na życie mieszkańców. Czy ich realizacja umożliwia mieszkańcom korzystanie z darmowego sportu, jakie przynosi im korzyści? Co o tym myśli Urząd Gminy, a co mieszkańcy i organizacje sportowe? Przy analizie każdego celu pamiętaj o pytaniu „co z tego zapisu mają mieszkańcy?”

Zapytaj gminę:

 • Dlaczego takie, a nie inne cele zostały zawarte w strategiach?
 • Na jakiej podstawie wyznaczane były cele zawarte w strategiach?
 • Czy liczba celów jest adekwatna do możliwości działania gminy?

 

Zapytaj gminę i mieszkańców (przykładowe pytania do wybranych celów):

 

Przykładowy cel ze strategii: ROZWÓJ ZAPLECZA SPORTOWEGO

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • W jaki sposób gmina konkretnie rozwija zaplecze sportowe/rekreacyjne – co zbudowała/zmodernizowała?
 • Czy przy planowaniu budowy/modernizacji tych obiektów były od razu rozważane możliwości przyszłych zajęć organizowanych na obiektach, imprez i sposób dostępu mieszkańców? Co się zatem na nich dzieje?
 • Czy budowa tych obiektów rzeczywiście oznacza lepszy dostęp dla mieszkańców – jakie są ceny za wstęp/możliwość wynajmu? Jakie były podstawy decyzji o budowie danych obiektów – czy planując budowę obiektu, prowadzone były badania opinii i potrzeb mieszkańców?
 • Czy przy budowie brano pod uwagę kwestie dojazdu mieszkańców do obiektu? Jak mogą się tam dostać? etc.

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy korzystali ze wskazanych przez Urząd obiektów?
 • Jak oceniają ich dostępność, przydatność, dojazd?
 • Czy uważają, że mieszkańcy z nich korzystają i były to opłacalne inwestycje? etc.

 

Przykładowy cel ze strategii: ORGANIZOWANIE AKCJI PROMUJĄCYCH AKTYWNE FORMY WYPOCZYNKU

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • Jakie akcje promujące aktywne formy wypoczynku zostały przeprowadzone?
 • W jaki sposób Urząd Gminy zachęcał mieszkańców do udziału?
 • Do jakich grup skierowane były akcje?
 • Ile osób w nich uczestniczyło (jakie było zainteresowanie mieszkańców)?
 • Czy były to akcje o charakterze ciągłym (cykl zajęć), czy jednorazowe?
 • Jak mieszkańcy mogli kontynuować podjęte z ramach akcji aktywności? etc.

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy mieszkańcy uczestniczyli w tych akcjach?
 • Czy uważają je za skuteczne?
 • Co mogłoby ich zachęcić do podjęcia aktywności sportowej?

 

Przykładowy cel ze strategii: ROZWÓJ OFERTY SPORTOWEJ SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • Jakie konkretnie zajęcia sportowe gmina oferuje dzieciom i młodzieży?
 • Czy są one skierowane do wszystkich, czy do konkretnych grup?
 • Ile osób z nich uczestniczy?
 • Czy zajęcia są bezpłatne?
 • Gdzie są organizowane i w jakich godzinach – jak można na nie dojechać?
 • Czy są jednocześnie organizowane zajęcia dla rodziców, którzy czekają na odbiór dzieci?

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy ich dzieci korzystają z zajęć organizowanych przez gminę?
 • Jeśli nie, to czemu?
 • Jeśli tak, to czy rodzice i dzieci są zadowoleni z zajęć?

 

Przykładowe inne cele ze strategii: promowanie sportowców i środowisk upowszechniających sport, wzmocnienie wizerunku miasta, upowszechnienie, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia i edukacja społeczna.

Cel zawarty w Strategii: Rozwój infrastruktury sportowej.

 • Dlaczego takie, a nie inne cele zostały zawarte w strategiach?

Odp.: Cele, które zostały zawarte w powyższym dokumencie, zostały uznane za ważne i zasadne dla środowiska radomskiego.

 • Na jakiej podstawie wyznaczane były cele zawarte w strategiach?

Odp.: Zostały wyznaczone na podstawie zapotrzebowania społecznego środowiska radomskiego.

 • Czy liczba celów jest adekwatna do możliwości działania gminy?

Odp.: Liczba celów oraz wielkość rozdziału 2.8. SRM w odniesieniu do możliwości działania gminy i jej wielkości jest kwestią subiektywną oceny oceniającego, która nie zawsze będzie identyczna z oceną grupy oceniającej, w której będzie znajdowała się dana jednostka. Cenne są wszelkie uwagi, które mogłyby wpłynąć na wyeliminowanie niedociągnięć w przyszłości o ile takie zaistniały.

 Opinie mieszkańców oraz informacje o monitorowanych obiektach w zakładce: "Dostęp mieszkańców do obiektów sportowych".