• Badanie opinii i potrzeb mieszkańców
 • Konsultacje społeczne dokumentów
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

JAK TO WYGLĄDA W TEORII

Zapytaj Urząd Gminy:

 • czy odbyło się kiedyś w gminie badanie potrzeb/opinii mieszkańców w zakresie sportu?
 • jeśli tak, to kiedy się odbyło, jakie były wyniki, ile osób zbadano, jakimi metodami?
 • które dokumenty dotyczące sportu w gminie podlegały konsultacjom społecznym? Czy dokumenty były poddawane ewaluacji także w trakcie obowiązywania i omawiane z mieszkańcami?

W Legnicy istnieją dwa strategiczne dokumenty dotyczące sportu:  "Strategia rozwoju miasta Legnicy na lata 2004-2014" oraz "Strategiczne kierunki rozwoju sportu, rekreacji i turystyki", oba dokumenty tworzone były w 2004 roku. Co istotne, w trakcie ich powstawania nie odbyły się konsultacje społeczne w rozumieniu szerokiej i otwartej dyskusji z poszczególnymi grupami mieszkańców. Nie oznacza to jednak, iż konsultacje w węższym zakresie się nie odbyły. Ich podstawowymi uczestnikami byli przedstawiciele klubów i organizacji sportowych istniejących w mieście, a także przedstawiciele związanych ze sportem środowisk akademickich i komercyjnych. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, iż wiodącą rolę w opracowaniu obu ww. dokumentów odgrywali urzędnicy (np. dyrektorzy wydziałów UM i kierownicy innych jednostek podległych legnickiemu samorządowi).  

Jeśli chodzi o ewaluację realizacji dokumentów dotyczących sportu, wspomnieć należy o corocznym sprawozdaniu z realizacji strategii rozwoju miasta Legnicy w roku poprzednim. Dokument ten stanowi tradycyjny element prac legnickich radnych. Niestety jednak, oprócz tworzonych go urzędników i radnych, niewiele osób zapoznaje się z tym dokumentem. W zakresie sportu jest to jeszcze bardziej utrudnione, bowiem materia portowa odgrywa w nim rolę zupełnie minimalną (z wyjątkiem infrastruktury sportowej, jak np. stadion miejski).

W tym miejscu warto dodać, iż kwestie sportowe są przedmiotem obrad istniejącej w mieście Rady Sportu (zrzeszającej m.in. przedstawicieli legnickich klubów i organizacji sportowych).

Tworzenie rozstrzygnięć prawnych w obszarze sportu i ich ewaluacji przy szerokim i otwartym udziale mieszkańców (szerokich grup interesariuszy, a nie jedynie potencjalnie najbardziej zainteresowanych) jest, obok zmiany sposobu przyznawania środków organizacjom pozarządowym i klubom sportowym oraz zwiększenia efektywności informowania o polityce sportowej, jedną z głównych rekomendacji niniejszego monitoringu.

Co ważne, w tym momencie jest ona już częściowo realizowana. Trwają bowiem prace nad kolejną strategią rozwoju miasta (na lata 2015-2020+). W ich trakcie odbywają się spotkania trzech zespołów: ds. sfery gospodarczo-ekonomicznej, ds. sfery przyrody i ochrony środowiska oraz ds. sfery społecznej i kulturowej. W ramach tej ostatniej swoje miejsce ma również sport. Ważne jednak by pamiętać o warunkach sprzyjających konsultacjom (np. ułożenie krzeseł w okręgu, animowanie dyskusji przez moderatora itp.), bowiem obecny kształt spotkań nie do końca sprzyja zabieraniu głosu przez osoby uczestniczące.

 

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE

 

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Pamiętajcie, że zawsze warto zweryfikować otrzymane odpowiedzi. Jeśli Urząd Gminy powie Wam, że badania miały wpływ na podejmowane decyzje, to proście o konkrety – najlepiej o kopie dokumentów, albo przynajmniej o ich pełne nazwy, żeby potem można było je odszukać np. w Biuletynie Informacji Publicznej i samemu sprawdzić powiązanie między wynikami badań a treścią dokumentu.

 

Zapytaj Urząd Gminy (jeśli były prowadzone badania i/lub konsultacje):

 • jaki wpływ miały wyniki badań na podejmowane decyzje, uchwalane dokumenty w zakresie sportu? Jakie konkretne dokumenty, decyzje można tu wskazać?
 • W jaki sposób potrzeby mieszkańców w zakresie sportu mają wpływ na dystrybuowanie środków z budżetu?
 • Ile osób uczestniczyło w konsultacjach dokumentów dotyczących gminnego sportu? Czy były to osoby indywidualne, czy przedstawiciele organizacji sportowych? Których organizacji?
 • Jak są przekazywane informacje o planowanych konsultacjach?

 

Zapytaj Urząd Gminy (jeśli nie było prowadzonych badań i/lub konsultacji):

 • Czemu nie było prowadzonych badań?
 • Na jakiej podstawie w takim razie podejmowane są decyzje w zakresie sportu, jak kształtowana jest oferta?

 

Zapytaj mieszkańców i organizacje sportowe:

 • czy gmina kiedyś pytała o ich opinie w zakresie sportu?
 • czy chcieliby się wypowiedzieć na ten temat?
 • w jaki sposób ich zdaniem gmina mogłaby zbierać takie informacje?

 

Zrób krótką sondę – zapytaj mieszkańców i organizacje sportowe, jakie ich zdaniem są problemy, a jakie mocne strony sportu w ich gminie z punktu widzenia dostępności dla mieszkańców.

 

Kwestia konsultacji społecznych dotyczących sportu, oferty sportowej  i działań miasta w tym obszarze odgrywała znaczącą rolę w monitoringu. Generalnym wnioskiem, który jako pierwszy nasuwa się na myśl jest zróżnicowanie punktów widzenia w zależności od grupy z którą rozmawiano. Najbardziej pozytywnie nastawionymi do działań miasta w obszarze sportu byli podopieczni klubów i organizacji sportowych i uczestnicy imprez sportowych mających miejsce w Legnicy. Najczęściej była to młodzież zainteresowana uprawianiem piłki nożnej oraz pływania. Osoby te wyrażały bardzo pochlebne zdanie zarówno co do dostępności obiektów sportowych, jak i oferty zajęć i imprez sportowych. Co ciekawe, osoby z tej grupy, mimo iż proporcjonalnie często negatywnie odpowiadały na pytanie, czy ktoś z nimi konsultuje działania w sferze sportu, jednocześnie nie wyrażały oczekiwania wobec zmian takiego stanu rzeczy. Przyczyną może być tego fakt, iż działania sportowe realizowane przez miasto i jednostki im podległe realizują działania w sposób zadowalający ich głównych wieloletnich odbiorców.

Drugą grupą osób, które pytano o kwestię konsultacji w zakresie oferty sportowej i zadowolenia z działań obecnie realizowanych, była młodzież nieuczestnicząca w działaniach klubów i organizacji sportowych, a z oferty sportowej korzystająca na własną rękę. W tym przypadku najczęstszą formą uprawiania aktywności sportowej okazała się jazda na rowerze i rolkach, gry zespołowe na boiskach szkolnych i osiedlowych oraz pływanie. W tym kontekście nie powinien dziwić fakt, iż osoby z tej grupy stosunkowo często wskazywały na brak skoordynowania ścieżek rowerowych w mieście i ich niewystarczającą ilość (duże kontrowersje budzi zapadnięta ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy zachodniej miasta, która już kilkakrotnie była remontowana ale za każdym razem się obsuwała), jednocześnie wysoko oceniając stan infrastruktury w postaci boisk i pływalni. W kontekście konsultacji społecznych dot. sportu, grupa ta wyrażała duże zainteresowanie wzięciem udziału w badaniu potrzeb, czy ustalaniu kierunku działań jednostek odpowiedzialnych za realizację polityki sportowej, jednocześnie wyrażając dezaprobatę z powodu braku takich działań.

Ostatnią grupą, którą pytano o konsultacje w zakresie polityki sportowej, a także potrzeby i oczekiwania w tym zakresie, byli starsi mieszkańcy miasta. W kontekście aktywności sportowej seniorów, najczęściej wyraża się ona w postaci spacerów i nordic walking, a także pływania. Stosunkowo często starsi mieszkańcy miasta starają się też zachować swoja fizyczną aktywność w postaci tańca. Ocena oferty sportowej przez seniorów jest mocno zróżnicowana. Najlepiej oceniają oni możliwości związane z wykorzystaniem legnickich pływalni, najgorzej - ścieżki rowerowe i chodniki. Te drugie ich zdaniem wymagają przebudowy praktycznie w całym mieście, bowiem w obecnym stanie stanowią zagrożenie dla zdrowia mieszkańców (zwłaszcza starszych). Seniorzy negatywnie wypowiedzieli się o konsultacjach społecznych w kwestii sportu (łącznie z osobami będącymi przedstawicielami najstarszego pokolenia w istniejącej w Legnicy Radzie Seniorów), jednocześnie wyrażając zainteresowanie wzięciem udziału w takich konsultacjach, czy to w postaci otwartych debat w różnych częściach miasta, czy to na Uniwersytetach Trzeciego Wieku (z oferty których wielu uczestników badania korzysta).

Najważniejszym wnioskiem, który wysuwa się z badania podglądów mieszkańców Legnicy na kwestię polityki sportowej, ich oczekiwań i potrzeb co do oferty sportowej oraz udziału w konsultacjach społecznych jest fakt zróżnicowania w poszczególnych grupach interesariuszy. Najwięcej pochlebnych opinii co do oferty z jednoczesnym stosunkowo częstym brakiem potrzeby bycia uczestnikiem konsultacji wyrażają osoby bezpośrednio korzystające z oferty sportowej miasta, w tym podopieczni legnickich klubów i organizacji sportowych. Po przeciwnej stronie znajdują się te osoby, które z oferty klubów nie korzystają (najprawdopodobniej z uwagi na fakt, iż nie oceniają jej najlepiej). Grupa ta opowiada się za to za przeprowadzaniem szerokich konsultacji społecznych, zarówno co do kwestii strategicznych, jak i bieżącej oferty działań instytucji miejskich i pozarządowych w sferze sportu. Można by powiedzieć, iż im bardziej "bezpośredni" interesariusze, tym bardziej pochlebne opinie o legnickiej polityce sportowej. Co jednak ważne, pamiętać trzeba, iż swój udział w polityce sportowej, podobnie jak w każdej innej, miasta powinny mieć zróżnicowane grupy odbiorców, bez względu na wiek, płeć itp., czy rodzaj ulubionego sportu. W przeciwnym razie - ograniczenie działań sportowych do kilku wąskich grup odbiorców - skutkować może dezaktywizacją sportową pozostałych mieszkańców i, co za tym idzie, negatywnymi ocenami działań miasta i instytucji mu podległych.

Wyniki   badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Legnicy uzupełnijmy krótkim podsumowaniem odpowiedzi na cztery pytania: 1. zalety oferty sportowej Legnicy, 2. wady oferty sportowej Legnicy, 3. rekomendacje dotyczące polityki sportowej, 4. dyscypliny sportowe w zainteresowaniu mieszkańców.

Zalety oferty sportowej w Legnicy zdaniem mieszkańców biorących udział w badaniu:
Baseny Delfinek i Bąbelek (w tym zniżki dla seniorów)
Zajęcia nordic walking (OSiR)
Stadion miejski
Rajdy rowerowe i piesze PTTK
Zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej na UTW
Ścieżki rowerowe w parku i inne ("choć powinno być ich zdecydowanie więcej")

Wady oferty sportowej w Legnicy zdaniem mieszkańców biorących udział w badaniu
Brak zagospodarowania Lasku Złotoryjskiego
Za mało ścieżek rowerowych
Brak basenu dostępnego dla wszystkich mieszkańców również w godzinach przedpołudniowych w dni robocze (najlepiej w centrum miasta)
Niedostatecznie zagospodarowane kąpielisko "Kormoran"
Informacja o ofercie sportowej nie dociera do mieszkańców (np. informacje w przychodniach, kościołach)
Zbyt drogie wejściówki na obiekty sportowe

Rekomendacje dot. polityki sportowej zdaniem mieszkańców biorących udział w badaniu
Udostępnić domy kultury na potrzeby zajęć sportowych, także w soboty (zarówno miejskie, jak i należące do spółdzielni mieszkaniowych)
Badanie potrzeb wśród mieszkańców (ankiety, wykorzystanie skrzynek pocztowych)
Dokończenie budowy ścieżek rowerowych
Wprowadzić i publikować ranking osiągnięć w różnych dyscyplinach, jako element rywalizacji wzmacniający sportowe zaangażowanie mieszkańców
Większa czcionka w informatorze kulturalno-sportowym miasta
Zniesienie opłat za korzystanie z infrastruktury sportowej
Budowa siłowni napowietrznych w różnych częściach miasta

Dyscypliny sportowe w zainteresowaniu legniczan
Jazda na rowerze
Pływanie
Tai-Chi
Piłka nożna
Nordic walking
Koszykówka
Siatkówka
Kardiogimnastyka
Zajęcia taneczne dla różnych grup wiekowych
Piłka ręczna
Rolki
Tenis ziemny i stołowy
Brydż sportowy, szachy i inne gry umysłowe