• Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy.
 • Strona internetowa Urzędu Gminy / BIP OSIRU
 • Tablica ogłoszeń
 • Ulotki i plakaty, gazetka urzędowa
 • Jak gmina informuje mieszkańców o ofercie sportowej?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Znajdź jak najwięcej kanałów, za pomocą których Urząd informuje o swojej polityce sportowej. Mogą mieć one formę elektroniczną
(teksty, filmy na stronach internetowych, newslettery), drukowaną (ulotki, plakaty, gazety) i bezpośrednią (informacja udzielana w Urzędzie Gminy)
Wypisz i opisz konkretne kanały informacyjne Urzędu Gminy, którymi przekazuje on mieszkańcom informacje o sporcie gminnym.

 

Odpowiedz na pytania – zapytaj Urząd Gminy:

 • Jaka jest polityka informacyjna Urzędu Gminy w zakresie sportu?
 • Czy i w jaki sposób Urząd prowadzi politykę ukierunkowaną na zachęcanie do aktywności fizycznej mieszkańców?
 • Jakie pomysły w tym zakresie są realizowane np. darmowe wejścia do obiektów, bilety grupowe, bilety rodzinne, etc.?
 • Z kim Urząd współpracuje w celu szerokiego dotarcia do mieszkańców z informacją o ofercie sportowej?

 

Opisz kanały informacji zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Jakie informacje są przekazywane za pomocą każdego z kanałów?
 • Do jakich grup skierowane są treści wysyłane każdym z kanałów?

Urząd miasta informuje o kwestiach sportowych, używając do tego kilku kanałów:

- Strona internetowa urzędu miasta  (www.portal.legnica.eu):
Na stronie głównej widnieje dedykowana sportowi zakładka (http://www.portal.legnica.eu/strona-95-nasze_miasto_sport.html), można w niej znaleźć ogłoszenia i wyniki ostatnich konkursów ofert na realizację zadań z obszaru sportu, czy wykaz legnickich stowarzyszeń sportowych, a także wzór zgłoszenia organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży w Legnicy planowanej od lutego do grudnia 2014 r. Niestety w zakładce tej nie ma wykazu zgłoszonych imprez, a także informacji o istniejącej w Legnicy Radzie Sportu (jej członkach, pracach itp.). W zakładce tej można również znaleźć aktualności z dziedziny sportu i turystyki, niestety najczęściej są to informacje post factum, a niekoniecznie zaproszenia o kilka dni poprzedzające właściwe wydarzenia.

- Informator kulturalny
Informator jest comiesięczną broszurką dystrybuowaną zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej miasta. Zawiera podstawowe informacje o mających miejsce w danym miesiącu imprezach, przede wszystkim kulturalnych, ale również sportowych, ich organizatorach oraz warunkach udziału. W załączniku aktualny przykład informatora (na str. 5-6 znaleźć można wydarzenia sportowe).

- Plakaty
Inną formą promocji wydarzeń sportowych są plakaty poświęcone danym wydarzeniom, znajdujące się czy to w siedzibie OSiR, czy przy obiektach sportowych miasta.

- Strona internetowa OSiR (http://www.osir.legnica.pl)Informacje o wydarzeniach sportowych (bardziej niż polityce sportowej) znaleźć można również na stronie legnickiego OSiR. Niestety jej użyteczność trudno jednak uznać za zadowalającą, a to z dwóch powodów. Po pierwsze znajdujący się tam kalendarz imprez nie zawiera godzin realizacji poszczególnych przedsięwzięć, co utrudnia korzystanie z nich. A po drugie, znajdująca się na tej stronie zakładka "zapowiedzi imprez" jest mocno zdezaktualizowana. Ostatni post wygenerowany w chwili pisania tych słów (16.05.2014) opublikowany został w dniu 6.03.2014 r. i dotyczy imprezy, która odbyła się 30.03.2014 r. (w załączniku printscreen).

- Konferencje prasowe i media
Ten kanał informacyjny używany jest zwłaszcza w przypadku imprez o znaczeniu ponadlokalnym oraz z dużym potencjałem promocyjnym, jak biegi czy imprezy kolarskie.

Odbiorcami informacji przekazywanych przez te kanały są zwłaszcza mieszkańcy Legnicy. O ile jednak  z informacji zawartych na stronach www korzystać mogą (jeśli wiedzą gdzie ich szukać) osoby posiadające dostęp do internetu, o tyle z informatorów czy plakatów jako źródeł informacji korzystać mogą wszyscy mieszkańcy.

Zróżnicowanie kanałów przekazywania informacji dot. sportu niestety nie przekłada się na zauważalny wzrost świadomości legniczan  ofercie sportowej, o czym świadczą uwagi mieszkańców zgromadzone w trakcie monitoringu.

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Zapytaj mieszkańców o ich stopień wiedzy i poczucia bycia poinformowanym:

 • Skąd mieszkańcy czerpią informacje na temat sportu w gminie?
 • Jakie sposoby informowania o ofercie sportowej byłyby zdaniem mieszkańców najskuteczniejsze?

 

Zapytaj organizacje sportowe:

 • Czy i jak chcieliby informować o swoich działaniach?

 

Zrób krótką sondę – zapytaj, czy mieszkańcy potrafią wymienić:

 • Jakie darmowe zajęcia sportowe są dostępne dla mieszkańców gminy?
 • Jakie były imprezy sportowe organizowane przez gminę w badanym roku?
 • Jakie są zasady wstępu na obiekty sportowe? etc.

Z punktu widzenia mieszkańców najbardziej efektywnym źródłem informacji o ofercie sportowej okazuje się informator kulturalny - wskazała na niego co trzecia osoba (31%) biorąca udział w monitoringu. Na drugim miejscu znalazły się informacje w prasie lokalnej - 21% odpowiedzi, a na kolejnym strona www miasta - 15%.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku źródeł uzyskiwania informacji, zachodzi istotna różnica międzypokoleniowa. O ile bowiem młodzi ludzie czerpią informacje z internetu, o tyle osoby starsze proporcjonalnie częściej wspominały o ogłoszeniach w prasie i miejskim informatorze. W obu grupach ważnym źródłem pozyskiwania informacji jest też poczta pantoflowa, przy czym w przypadku młodzieży oprócz tradycyjnej drogi szeptanej w grę stosunkowo często wchodzą również portale społecznościowe (skądinąd ciekawym znakiem czasu jest fakt, iż w opinii wielu młodych ludzi pojęcie "poczta pantoflowa" często przyjmuje formę Facebooka).

Z drugiej strony nie można przejść obojętnie wobec faktu, iż jedna trzecia osób biorących udział w badaniu stwierdziła, iż w ogóle nie docierają do nich informacje dotyczące sportu i polityki sportowej miasta. W grupie tej przeważają wprawdzie osoby starsze, ale nie brakuje również młodzieży twierdzącej, iż informacje takie do nich po prostu nie docierają.

W opinii mieszkańców, zarówno tych którzy zdobywają informacje, jak i tych do których nie docierają, zwiększenie skuteczności przekazu powinno się odbywać przy większym wykorzystaniu lokalnych mediów, zwłaszcza prasowych i telewizyjnych. To za ich pośrednictwem osoby biorące udział w badaniu najczęściej zyskują wiedzę o otoczeniu. Drugim źródłem pozyskiwania informacji powinno być, zwłaszcza zdaniem młodych, przesyłanie informacji o nadchodzących wydarzeniach drogą elektroniczną, na podstawie bazy mailowej prowadzonej przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie legnickim sportem.

Jak była już o tym mowa, mieszkańcy mają spory problem ze wskazaniem zasad na jakich zarządzane są obiekty sportowe. Wielu z nich dzięki prowadzonemu monitoringowi dowiedziało się, że w wielu przypadkach korzystanie z infrastruktury sportowej jest odpłatne. Co ważne, odpowiedzialność za taki stan rzeczy uczestnicy monitoringu najczęściej przypisują złej polityce informacyjnej, która ich zdaniem jest po prostu nieskuteczna.

Jeśli chodzi o odbywające się w 2013 r. imprezy, to i w tym przypadku odpowiedzi uzależnione są od przedziału wiekowego osób które uczestniczyły w badaniu. Młodzi uczestnicy monitoringu najczęściej wymieniali mecze lokalnych drużyn piłki nożej i piłki ręcznej. Część z nich wskazała na imprezę towarzyszącą otwarciu skateparku (oddanego do użytku w 2013 r.), a także na Bieg Piastów. Ta ostatnia impreza powtarza się również w przypadku legnickich seniorów. Ci jednak, oprócz zupełnie wyjątkowych wskazań na imprezy związane z hobby pytanych (jak zawody tenisa ziemnego i stołowego), najczęściej wskazywali na turnieje tańca towarzyskiego (w tym turniej o Legnickiego Lwa). Co ciekawe, imprezą która odbiła się na świadomości wielu legniczan były Mistrzostwa Świata Juniorów w Łucznictwie, jednak impreza ta odbyła się nie w 2013, a 2011 r. (co może wskazywać na słuszność tezy, że skuteczna promocja musi uwzględniać szersze wykorzystywanie mediów jako przekaźników informacji).