• Uchwała/Zarządzenie w sprawie cen za korzystanie z obiektów sportowych
 • Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • Na jakich warunkach mieszkańcy mają dostęp do obiektów sportowych?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówka prawnika:
Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia uprawiania sportu jest możliwość korzystania z obiektów i urządzeń związanych ze sportem w gminie. Z tego punktu widzenia warto wspomnieć o dwóch kwestiach.

Każda gmina ma obowiązek zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek ten ciąży na radach gminy, które powinny określić te ceny i opłaty w uchwałach albo w drodze uchwały powierzyć to uprawnienie organom wykonawczym gminy. W ten sposób gmina ustala kwoty za użytkowanie poszczególnych obiektów przez mieszkańców.

Dodatkowo zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą określać zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Rozwiązanie to przyjmuje, iż określenie wymienionych wyżej zasad jest zastrzeżone do regulacji w statucie gminy. Również w tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jednostki pomocnicze gminy (np. sołectwa, osiedla) mogą zarządzać mieniem komunalnym, a zatem mogą wpływać na możliwość korzystania z obiektów gminy związanych ze sportem. Również w tym zakresie ważny jest statut gminy, w którym powinno to być uregulowane.

Odpowiedz na pytania:

 • Czy w monitorowanej gminie zostały uchwalone wskazane zarządzenia/uchwały? Jakie?
 • Jak kwestię opłat regulują wskazane zarządzenia/uchwały?
 • Czy opłaty dotyczą wszystkich obiektów na raz, czy każdego osobno?
 • Na jakiej podstawie są wyliczane opłaty?
 • Czy są wskazane grupy, które mogą być zwolnione z opłat?
 • Jaki jest tryb korzystania z obiektów (np. trzeba podpisać umowę)?
 • Komu udostępniane są obiekty?

W legnickim systemie prawnym funkcjonuje zarządzenie prezydenta miasta w sprawie cen za korzystanie z obiektów sportowych od Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy. Pierwotne zarządzenie, z dnia 5 lipca 2012 r., zostało znowelizowane w dniu 2 grudnia 2013 r.

W tym kontekście warto wspomnieć o fakcie, iż na stronie internetowej OSiR brakuje odniesienia do tego drugiego zarządzenia, co sprawia iż informacje o cenniku nie są aktualne (w załączniku printscreen ze strony www.osir.legnica.pl). Warto więc to poprawić.

Odnosząc się do treści zarządzeń warto wskazać, iż dotyczą one zwłaszcza istniejących w mieście hal i boisk sportowych (oraz lodowiska). Co ważne, ceny ustalone w zarządzeniu różnią się nie tylko od podmiotu korzystającego, czy przedmiotu przeznaczenia. Ceny te zróżnicowane są również w przypadku konkretnych obiektów.

Ceny korzystania z infrastruktury wyliczane są w zależności od celu przeznaczenia i podmiotu wynajmującego, przy czym preferencyjnie traktowane są legnickie kluby sportowe i ich młodzieżowe sekcje. Przykładem jest cennik wynajmu hali przy ul. Głogowskiej:

Hala sportowa ul. Głogowska:
1) Treningi:
a) Kluby sportowe i inne podmioty wynajmujące - 59,40/ 1 godz.,
b) Legnickie młodzieżowe sekcje klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej - 10,80/ 1 godz.,
2) Sparingi:
a) Kluby sportowe i inne podmioty wynajmujące - 95,04/sparing,
b) Legnickie młodzieżowe sekcje klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej - 16,20/sparing.

Co do zasady w zarządzeniu nie przewiduje się zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowych. Wyjątkiem jest bieżnia i urządzenia do lekkiej atletyki na boiskach treningowych na stadionie miejskim. W ich przypadku wstęp wolny za uprzednim zgłoszeniem u administratora obiektu mają zarówno legnickie kluby i stowarzyszenia sportowe, jak i osoby indywidualne (jedynie w zakresie bieżni, §1 pkt 6 zarządzenia).

Oprócz zgłoszenia o którym była mowa wyżej, zarządzenie nie reguluje trybu korzystania z obiektów (samo użytkowanie regulowane jest w regulaminach obiektów).

W zarządzeniu jest natomiast mowa o upoważnieniu dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy do negocjacji ceny wynajmu obiektów sportowych z organizatorami imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i okolicznościowych.

Warto dodać, iż oprócz cen wynikających z w/w zarządzeń, osobną kwestią są warunki korzystania z legnickich basenów (Delfinek, Bąbelek). Oba baseny posiadają własne cenniki. W kwestii formalnej warto wskazać, iż w obu przypadkach regulaminy i cenniki nie zawierają ani odniesienia do podstawy prawnej ich ustanowienia, ani podmiotów je przyjmujących. Natomiast w kwestiach merytorycznych warto się odnieść do faktu, iż korzystanie z obu basenów jest płatne. Na ulgę liczyć mogą dzieci, młodzież szkolna, studenci do 25 roku życia, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 60 roku życia. Co okaże się ważne niżej, oba baseny do godz. 16.00 zarezerwowane są na potrzeby legnickich placówek oświatowych.

 

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Aby zbadać, jak w rzeczywistości wygląda dostęp mieszkańców do obiektów sportowych w Twojej gminie, możesz:

Sprawdzić:

 • Czy ceny wstępu na obiekty sportowe zmieniały się na przestrzeni lat?
 • Gdzie można się zapoznać z zasadami wstępu na obiekty sportowe zapisanymi w uchwale/zarządzeniu (poszukaj np. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy) – czy każdy może je łatwo znaleźć?
 • Czy w gminie istnieje gminny system rezerwacji obiektów sportowych? Jak w praktyce można wynająć obiekt?

 

Zbadać bardziej szczegółowo wybrane obiekty:

 • Jak można dojechać na obiekty sportowe? Czy położenie obiektów utrudnia czy ułatwia dostęp do nich dla mieszkańców?
 • Czy obiekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową?
 • Czy obiekty są optymalnie wykorzystywane,  czy odbywają się na nich zajęcia – czy obiekty są otwarte dla mieszkańców, a może mogą z nich korzystać tylko określone grupy jak kluby sportowe czy uczniowie w czasie lekcji?

 

Zapytać mieszkańców:

 • Czy mieszkańcy wiedzą o zasadach wstępu na obiekty sportowe?
 • Czy zasady wstępu ułatwiają czy utrudniają im dostęp do obiektów?
 • Czy mieszkańcy korzystają z gminnych obiektów sportowych?

 

Znaleźć: obiekt/obiekty, który budzi emocje w gminie (powody mogą być różne: nie jest w ogóle wykorzystywany, jest niewłaściwie położony, mieszkańcy z niego korzystają, ale jego stan pozostawia wiele do życzenia, mieszkańcy nie mogą z niego korzystać z różnych względów etc.) i opisać, co jest źródłem tych emocji. Taki obiekt można wytypować, rozmawiając z ludźmi i organizacjami, przeglądając internet czy kontaktując się z lokalnymi mediami.

Kwestia regulacji cen korzystania z obiektów sportowych w gminie Legnica w ostatnich latach zmieniała się kilkukrotnie. Obecnie obowiązujące zarządzenie prezydenta zostało przyjęte w dniu 5 lipca 2012 r. i zostało znowelizowane w dniu 2 grudnia 2013 r. Poprzednie zarządzenie (nr 732/PM/2011), które straciło moc w 2012 r., przyjęte zostało w dniu 5 października 2011 r. Jeszcze wcześniej w systemie prawnym miast przez długi czas funkcjonowało postanowienie 3370/IV/2006 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 2 października 2006 roku.

Wyszukanie cennika na stronie internetowej OSiR nie nastręcza dużej trudności. Kwestią problematyczną pozostaje jednak wspomniany wyżej fakt, iż cennik ten jest nieaktualny (brakuje w nim odniesienia do zarządzenia z 2013 r.). Cennik wraz z regulaminem korzystania podany jest również przy poszczególnych obiektach sportowych.

W mieście nie funkcjonuje jeden, wspólny system rezerwacji obiektów sportowych. Ich użytkowanie poprzedzone jest zgłoszeniem zainteresowania do osób zarządzających poszczególnymi obiektami. Stosunkowo najlepiej rozwinięty system korzystania z obiektu posiadają legnickie pływalnie (Delfinek i Bąbelek), których tory można zarezerwować, oczywiście wcześniej wpłacając odpowiednią kwotę.

Dojazd do obiektów sportowych miasta uznać można, z pewnymi wyjątkami, za zadowalający. Ze zrozumiałych względów dotyczy to przede wszystkim obiektów usytuowanych w centrum miasta lub jego pobliżu (jak park miejski). W kilku przypadkach dojazd do obiektu nastręcza jednak problemów w przypadku komunikacji miejskiej. Część mieszkańców, chcąca skorzystać z Basenu Bąbelek (usytuowanego we wschodniej części miasta) musi się przesiadać pomiędzy autobusami. Jeszcze bardziej utrudniony jest dostęp do największej w mieście hali sportowej przy ul. Lotniczej, gdzie nie dociera żaden środek komunikacji miejskiej. Korzystanie z niego oznacza konieczność skorzystania z transportu prywatnego/komercyjnego, lub kilkuset metrowy spacer. To ostatnie stanowić może problem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W tym kontekście zastanowienia wymaga fakt zmiany trasy przejazdu środków komunikacji publicznej, tak by zatrzymywały się one bliżej hali przy ul. Lotniczej (przynajmniej okresowo, w czasie dużych wydarzeń sportowo-widowiskowych).

Legnickie obiekty sportowe są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W takcie prowadzenia monitoringu nie natchnięto się na żadną negatywną uwagę w tym zakresie.

Legnickie obiekty sportowe są wykorzystywane przez mieszkańców, przy czym natężenie korzystania z nich uzależnione jest od poszczególnych obiektów. Najbardziej uczęszczane zdają się być w/w kryte pływanie oraz (sezonowo) boiska boczne przy stadionie Orła Białego. W tym kontekście warto jednak zwrócić uwagę na dwie kwestie.

Po pierwsze, jak jest o tym mowa w zarządzeniu, jedyną ofertą wśród obiektów udostępnianych przez OSiR na rzecz niezorganizowanych grup mieszkańców lub poszczególnych jednostek jest lekkoatletyczna bieżnia na boisku bocznym w parku miejskim oraz lodowisko w innej części miasta. Z pozostałych pozostałych obiektów korzystać mogą kluby sportowe (w tym legnickie - na preferencyjnych warunkach) i inne podmioty wynajmujące, a więc dla poszczególnych mieszkańców dostęp do tych obiektów pozostaje ograniczony.  

Po drugie,  z punktu widzenia części mieszkańców biorących udział w monitoringu, mocno kontrowersyjną kwestią pozostaje fakt braku w Legnicy pływalni, która byłaby dostępna dla mieszkańców bez ograniczenia czasowego. Istniejące w mieście pływalnie Delfinek i Bąbelek w dni powszednie dostępne są dla mieszkańców po godz. 16.00. Do tego czasu użytkują je uczniowie legnickich placówek oświatowych. W opinii części mieszkańców taki stan rzeczy mocno ogranicza ich możliwość korzystania z legnickich basenów. Stąd też w trakcie badania pojawiły się postulaty budowy pływalni, otwartej dla wszystkich bez względu na godzinę, najlepiej w ścisłym centrum miasta, tak by dojazd do niej był jak najlepszy.

Jeszcze jedną kwestią, która wymaga odniesienia się w tym miejscu, jest wiedza mieszkańców o zasadach korzystania z obiektów sportowych miasta. Niestety ich świadomość w tym zakresie trudno uznać za zadowalającą. W przeważającej liczbie, legniczanie pytani w trakcie monitoringu o kwestię zasad wyrażali zdziwienie koniecznością wnoszenia opłat za korzystanie z hal sportowych (co ciekawe nie mieli takiej wątpliwości w przypadku basenów, co wynikać może z częstego z nich korzystania). Niestety jeszcze gorsze wyniki osiągnęło pytanie o miejsce, gdzie cennik i regulamin korzystania z obiektu są zamieszczone. Uczestnicy monitoringu z grupy mieszkańców (zarówno młodzież, jak i seniorzy) nie wiedzieli o cenniku na stronie internetowej OSiR, nikt nie wskazał na zbiór aktów prawnych w BIP lub na stronie www miasta, natomiast stosunkowo najwięcej z nich wskazało na informacje zamieszczone przy obiektach sportowych. Taki stan rzeczy powinien dać do myślenia osobom odpowiedzialnym za zarządzanie legnickimi obiektami sportowymi. Analizy wymaga fakt zróżnicowania źródeł informacji o zasadach korzystania z obiektów. Kwestia braku lub niskiego stopnia poinformowania mieszkańców zostanie głębiej przeanalizowana w dalszej części badania.