• Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Uchwała o trybie i sposobie finansowania sportu / Uchwała w sprawie warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
 • Jakim grupom mieszkańców gmina zapewnia zajęcia sportowe?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówka prawnika:
Gmina może finansować sport (wesprzeć organizacje pozarządowe, które chcą realizować zadania z zakresu sportu) na dwa sposoby.

1. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie może przyjąć uchwałę dotyczącą warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu sportu. W uchwale tej musi wskazać cel publiczny z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć. Jednocześnie udzielana dotacja musi służyć realizacji tego celu, a realizowane przedsięwzięcia muszą wpływać na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. Dodatkowo dotacja taka może być udzielona tylko i wyłącznie podmiotowi działającemu na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie w omawianej uchwale muszą być wskazane warunki i tryb finansowania tego zadania przez gminę. Zatem w uchwale takiej powinny znajdować się przepisy dotyczące trybu udzielania dotacji na podstawie tych rozwiązań. Dlatego też w każdej gminie tryby udzielania dotacji na podstawie omawianej uchwały mogą się różnić.

Ustawodawca wyliczył przykładowo przeznaczenie tych dotacji (art. 27 ust. 3 ustawy o sporcie):

  • realizacja programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Uchwała ta powinna określać własne warunki i tryb udzielania dotacji na sport, które nie są objęte przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zatem spełnienie w/w warunków w uchwale oraz przez podmioty ubiegające się o dotacje spowoduje obowiązek stosowania tych rozwiązań. Jeżeli jednak zadanie będzie dotyczyło pożytku publicznego to winny mieć zastosowanie poniższe rozwiązania.

2. Art. 27 ust. 3 ustawy o sporcie przewiduje, iż przepisy tej ustawy nie naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania kultury fizycznej na podstawie przepisów odrębnych. Dlatego też istnieje możliwość, iż gmina będzie wspierała „sport” poprzez rozwiązania zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Drugi sposób finansowania sportu w gminie wynika właśnie z tej ustawy. Gminy mogą finansować sport (kulturę fizyczną) poprzez wspieranie i powierzanie działalności w tym zakresie organizacjom niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. Podstawowym dokumentem związanym z tym trybem finansowania sportu jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi – uchwalany do 30 listopada każdego roku. Istnieje również możliwość uchwalenia wieloletniego programu. Na podstawie zapisów programów ogłaszane są otwarte konkursy na realizację zadania publicznego z zakresu sportu.Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w art. 19 ust. 1 pkt 4 dopuszcza również możliwość podjęcia inicjatywy przez samych mieszkańców lub organizacje – mogą oni sami złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Aby było możliwe takie dofinansowanie wymagana jest uchwała rady gminy określająca tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Mimo, iż wprowadzone zmiany ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie miały ułatwić możliwość wspierania sportu przez gminy to początek obowiązywania tych przepisów nie ułatwił samorządom finansowania sportu. Od momentu wejścia w życie przepisów ustawy o sporcie zaistniała możliwość dotowania sportu poprzez przepisy ustawy o sporcie oraz w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Problem jaki się pojawił dotyczył rozróżnienia jakie przedsięwzięcia winny być finansowane na podstawie ustawy o sporcie, a jakie na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Definicja sportu została zawarta w art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie: Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

 

Stworzenie swoistej dwutorowości „finansowania” sportu wynikało z sytuacji, w której nie było jednoznacznej podstawy do finansowania sportu w innym zakresie, niż to wynikało z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powodowało to, iż brak było możliwości dotowania innych przedsięwzięć z zakresu „sportu” niż wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej np. problem dotowania klubów sportowych w rozgrywkach ligowych.

Odpowiedz na pytania:

 • Czy wśród obszarów współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi wymienionych w programie współpracy  jest wskazany sport (kultura fizyczna)?
 • Jakie zadania priorytetowe/preferowane w zakresie sportu realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi wskazane są w programie współpracy?
 • Czy w badanej przez Ciebie gminie została podjęta uchwała o trybie i sposobie finansowania sportu?
 • Jakie cele publiczne z zakresu sportu mają być realizowane na podstawie uchwały o trybie i sposobie finansowania sportu?
 • Na co może być przeznaczona dotacja przekazana na podstawie uchwały o trybie i sposobie finansowania sportu?

[[Odpowiedzi zapisz tuta]j]

W Legnicy, w systemie lokalnego prawa funkcjonuje zarówno uchwała ws. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak i uchwała dot. warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

PROGRAM WSPÓŁPRACY W ROKU 2013 (UCHWAŁA Nr XXVI/259/12 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 listopada 2012 r.)

Jednym z 14 priorytetów na które Gmina Legnica kładzie szczególny nacisk przy współpracy z organizacjami społecznymi jest (w rozdz. VII, pkt 9) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez dofinansowanie:
a) realizacji całorocznego szkolenia sportowego utalentowanych dzieci i młodzieży, w sportach indywidualnych
oraz zespołowych,
b) organizacji imprez sportowych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
c) organizacji rozgrywek międzyszkolnych na wszystkich szczeblach współzawodnictwa,
d) zadań związanych ze sportem szkolnym,
e) organizacji i prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w zawodach i dyscyplinach sportowych nieujętych
w dotychczasowych zadaniach, a posiadających istotne walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Legnicy,
f) utrzymanie miejskiej bazy sportowej, w tym szczególnie miejskich stadionów i boisk sportowych,
g) zadań związanych z promocją Legnicy poprzez kulturę fizyczną i sport,
h) zadań związanych z rozwojem sportu kwalifikowanego.

Oprócz powyższych, działania sportowe mają swoje miejsce również w przypadku wsparcia osób niepełnosprawnych.

Nie zmienia to postaci rzeczy, iż działania związane ze sportem mogą być również realizowane w oparciu o przepisy uchwały NR III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
W myśl tej uchwały celem publicznym z zakresu sportu jest:
1) stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
2) sprzyjanie rozwojowi mistrzostwa sportowego zawodnikom klubów sportowych.
Realizacja celu publicznego polega między innymi na wsparciu finansowym oraz na nieodpłatnym udostępnianiu szkolnych obiektów sportowych, klubom sportowym, które mają siedzibę i działają na terenie Legnicy, posiadają licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy oraz reprezentują wysoki poziom mistrzostwa sportowego.
Podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego powinien spełniać łącznie następujące warunki:
1) posiadać siedzibę na terenie Legnicy,
2) posiadać licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy.
Decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego podejmuje Prezydent Legnicy.

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Wskazówki opiekunów:

Pytanie wyjściowe powinno dotyczyć konkretnych zadań dofinansowywanych przez gminę na podstawie analizowanych w tym punkcie dokumentów. Poza programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i uchwałą o trybie i sposobie finansowania sportu być może trzeba będzie zajrzeć do innych dokumentów – wyników konkursów czy sprawozdań klubów z realizacji zadania publicznego w zakresie sportu. Nie są to dokumenty wytwarzane przez gminę i tworzące jej politykę, dlatego nie wypisaliśmy ich w spisie dokumentów do zanalizowania. Pomogą Ci jednak określić, jak polityka w zakresie kreowania oferty sportowej jest realizowana. W każdej gminie zajęcia sportowe mogą być finansowane z różnych źródeł – warto sprawdzić, jak to wygląda w Twojej gminie.

Aby dowiedzieć się, do jakiej grupy mieszkańców trafia oferta , czy „każdy znajdzie coś dla siebie”, możesz:

Wybrać kilka (w zależności od liczby organizacji w gminie) organizacji sportowych finansowanych przez gminę, nieuzyskujących wsparcia od gminy i nieformalnych grup sportowych i zapytać:

 • jaką dyscypliną/jakimi dyscyplinami się zajmują?
 • czy ich zajęcia są otwarte, dla jakich grup są skierowane, ile osób uczestniczy, w jakim wieku, jakiej płci etc.?
 • czy i jak  informują o organizowanych zajęciach?
 • jakie mają potrzeby (czy chciałyby jakiejś pomocy od urzędu/mieszkańców etc. czy nie)

Dla pełniejszego rozeznania należy też przejrzeć stronę internetową Urzędu Gminy/OSiRu, o jakich organizacjach sportowych pisze, a także poszukać stron internetowych samych organizacji i na tej podstawie spróbować odpowiedzieć na powyższe pytania.

W ten sposób stworzysz przegląd zajęć sportowych dostępnych w gminie (zarówno tych wspieranych z pieniędzy publicznych, jak i niezależnych od urzędu), ale to nie koniec. Następnie na tej podstawie proponujemy zapytać mieszkańców (można zwrócić się do organizacji zrzeszających różne grupy np. seniorów, kobiety, rodziny etc.):

 • Czy  wiedzą, w jakich zajęciach dotowanych przez gminę mogą uczestniczyć i czy kiedykolwiek z nich korzystali?
 • Czy są zadowoleni z oferty zajęć sportowych finansowanych przez gminę – czy czują, że jest skierowana również do nich? Jeśli nie, to jaki widzą problem?
 • Czy wiedzą, jakie są inne dostępne dla nich zajęcia w gminie, które nie są dotowane przez urząd? Czy z nich korzystają?
 • Czy są członkami jakiejś nieformalnej grupy sportowej, która wspólnie ćwiczy np. biega, jeździ na rowerze etc.?

W ten sposób dowiesz się najważniejszego, czyli czy oferta odpowiada na potrzeby różnych grup mieszkańców. Może okazać się, że oferta skupia się tylko na wybranych grupach mieszkańców, zapominając o innych. Badanie może też doprowadzić Cię do wniosku, że oferta jest bardzo szeroka, a  mimo to mieszkańcy twierdzą, że nie ma zajęć dla nich i nie chcą się ruszać. Wtedy warto przyjrzeć się dokładniej, jak gmina informuje o ofercie sportowej i jak zachęca mieszkańców do aktywności fizycznej, bo być może tu leży problem.

Jeśli chcesz zagłębić się w temat od strony proceduralnej możesz:

Zapytać gminę lub zanalizować wyniki konkursów na realizację zadania publicznego z zakresu sportu (w razie konieczności skonsultować uzyskane odpowiedzi z organizacjami sportowymi):

 • Jakie konkursy z zakresu upowszechniania sportu były rozpisywane w badanym okresie (jakiego zadania dotyczyły)? Jeśli konkursy dotyczą wybranej dziedziny sportowej lub grupy odbiorców (np. wybranej ze względu na wiek) – na jakiej podstawie zostały one wybrane?
 • Jakie organizacje otrzymały dofinansowanie na podstawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi lub/i uchwały o sposobie i trybie finansowania sportu w badanym roku i na jakie zadania – dla jakich grup były skierowane działania, jakich dyscyplin sportowych dotyczyły?
 • Czy w latach poprzednich dofinansowanie otrzymywały te same organizacje, czy podmioty dotowane zmieniały się? Z czego może wynikać ta sytuacja? Jak organizacje są informowane o możliwości otrzymania dotacji? Czy organizacje wiedzą o możliwości przystąpienia do konkursu?
 • Z jakich źródeł są jeszcze finansowane zajęcia dla mieszkańców (możliwe: fundusz korkowy, fundusz sołecki, środki na promocję gminy, zdrowie czy turystykę)? Jakie zajęcia były w ten sposób finansowane?Do jakich grup były skierowane? Ile osób z nich skorzystało?

 

Zapytać gminę, organizacje sportowe lub zapoznać się ze sprawozdaniami z realizacji zadania publicznego w zakresie sportu:

 • Jakie konkretne działania były organizowane w ramach przyznanych dotacji?
 • Ile osób uczestniczyło w działaniach organizowanych dzięki dotacji (w podziale na płeć, wiek, czy były to również osoby z niepełnosprawnościami)?
 • Na jakie wsparcie mogą liczyć organizacje, które nie dostały dofinansowania w ramach konkursów?
 • Jakie są konkretne przykłady otrzymania takiego wsparcia?

 

 

 

 

 

 W oparciu o informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2013:

"Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych /rozdziały 92601 i 92605/ realizujących zadania gminy i powiatu przyznane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykorzystano w kwocie 659.230,00 zł, tj. 98,98 % w stosunku do planu. Przeprowadzono otwarte konkursy ofert na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, tj. na szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów – preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów – preferencje otrzymują uczestnicy OSSM, organizację w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi, itp.) oraz udział w zawodach, prowadzenie i organizację rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez LSZS oraz organizację i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych o istotnych walorach merytorycznych i promocyjnych dla miasta Legnicy wśród dzieci i młodzieży. Ponadto przeprowadzono otwarty konkurs na utrzymanie miejskiej bazy sportowej.

Na wparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu przekazano dotacje w kwocie 400.000,00 zł (100,00 %) które przyznane były zgodnie z uchwałą Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałą nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r.. Główny nacisk zgodnie ze strategią rozwoju sportu w Legnicy skierowano na rozwój piłki nożnej i piłki ręcznej.

Ponadto kwotę 748.416,00 zł (99,99 %) przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla 75 zawodników zgodnie z uchwałą Nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień i kwotę 262,38 zł na opłacenie składek naliczanych od stypendiów, w przypadku wystąpienia takiego obowiązku."

KONKURSY

W kwestii proceduralnej mankamentem niewątpliwie pozostaje fakt, iż w przypadku konkursów na realizację zadań publicznych w Legnicy, określona w ustawie o DPPioW zasada uczciwej konkurencji ulega istotnemu ograniczeniu. Dzieje się tak za sprawą ogłaszania "podkonkursów" w ramach jednego konkursu. Konsekwencją szczegółowego określania zadań, a nawet rozbicia jednego ogólnego zadania na poszczególne obszary miasta (np. "Piłka ręczna chłopców – junior i młodsi z obrębu Tarninowa, Zosinka i Fabryczna" oraz "Piłka ręczna - junior i młodsi z osiedli Piekary, Kopernik i Czarny Dwór") jest fakt, iż do rzadkości należą sytuacje by w odpowiedzi na jedno "podzadanie" pojawiła się więcej niż jedna oferta. Niestety taki stan rzeczy wpływa również na brak zróżnicowania i rozwoju działań organizacji uzyskujących dofinansowanie, ponieważ względnie duża pewność jego otrzymania nie wymusza zjawiska innowacyjności, pojawiającego się zwłaszcza tam, gdzie organizacje muszą mierzyć się z innymi podmiotami na zasadach otwartej i uczciwej konkurencji.

Zjawisko podkonkursów dobrze obrazują rozstrzygnięcia konkursów organizowanych w 2013 r., stanowiące treść komunikatów nr 3 i 9 (cytowane niżej i znajdujące się w załączniku).

W oparciu o komunikat 3/2013 z 15.01.2013 r. zadania, realizujące je podmioty i kwoty środków w 2013 r. kształtują się następująco:
Zadanie Nr 1
Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM.

1.1. Karate styl shotokan - wszystkie kategorie wiekowe - KKS Tora Legnica, ul. Mickiewicza 21 - 5000 PLN
1.2. Lekkaatletyka – młodzicy i starsi z rejonu Zakaczawia i Śródmieścia - MUKS Legnica, Plac Słowiański 5 - 5000 PLN
1.3. Lekka atletyka - młodzicy i starsi z rejonu osiedla Piekary - UKS Sprint Legnica,ul. Wierzyńskiego - 5000 PLN
1.4. Łucznictwo - wszystkie kategorie wiekowe - OSŁ Strzelec Legnica, ul. Górnicza 9 - 14000 PLN
1.5. Szachy - wszystkie kategorie wiekowe - ASSz Miedź Legnica, Plac Słowiański 1 - 8000 PLN
1.6. Taekwon-do - wszystkie kategorie wiekowe - LK Taekwon-do, ul. Żeromskiego 20B/28 - 20000 PLN

Zadanie Nr 2
Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM.

2.1. Piłka nożna - junior i młodsi - MKS Miedź Legnica S.A ul. Żeglarska 5 - 50000 PLN
2.2. Piłka ręczna chłopców – junior i młodsi z obrębu Tarninowa, Zosinka i Fabryczna - UKS Dziewiątka Legnica, ul. Marynarska 31 - 20000 PLN
2.3. Piłka ręczna - junior i młodsi z osiedli Piekary, Kopernik i Czarny Dwór - MSPR Siódemka Legnica, Rynek 34 - 20000 PLN
2.4. Piłka siatkowa chłopców – wszystkie kategorie wiekowe - MUKS Ikar Legnica, ul.Piastowska 3 - 20000 PLN
2.5. Piłka siatkowa dziewcząt – wszystkie kategorie wiekowe - UKS Dziewiętnastka Legnica, Al.Rzeczypospolitej 129 - 8000 PLN

Zadanie Nr 4
Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy.

4. Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży z legnickich placówek oświatowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy - Legnicki Szkolny Związek Sportowy, ul. Mazowiecka 3 - 55000 PLN

Zadanie Nr 5
Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk i dyscyplin sportu
5.1. Kick boxing – wszystkie kategorie wiekowe - TKKF Olimp Legnica, ul.Górnicza 9 - 3000 PLN
5.2. Kolarstwo – wszystkie kategorie wiekowe - SMKK Bolmet-Trek Legnica, ul.Grabskiego 14/22 - 5000 PLN
5.3. Piłka nożna halowa – 5 os. – junior i młodsi - LS Futbol-5, ul.Janowska 52 - 3000 PLN
5.4. Piłka nożna – trampkarze i starsi z rejonu Tarninowa - KS Konfeks Legnica, ul.Grabskiego 24 - 30000 PLN
5.5. Pływanie – wszystkie kategorie wiekowe - KS Wankan Legnica, ul.Gombrowicza 43/15 - 6000 PLN
5.6. Podnoszenie ciężarów – junior - TKKF Śródmieście Legnica, ul. Piekarska 17 - 3000 PLN

Zadanie Nr 6
Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej.

6. Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki turystycznej - ZO PTTK Legnica, Rynek 27 - 8000 PLN

Zadanie 1/S
Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy.

1/S/1. Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa w Legnicy - MKS Miedź Legnica S.A, ul. Żeglarska 5 - 50000 PLN
1/S/2. Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy - KS Konfeks Legnica, ul. Grabskiego 24 - 50000 PLN

W oparciu o komunikat 9/2013 z 8.04.2013 r. zadania, realizujące je podmioty i kwoty środków w 2013 r. kształtują się następująco:
Zadanie Nr 3 cz. I Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od marca do grudnia 2013

3.1. LION CUP – Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców - UKS Dziewiątka Legnica 5.000,00 zł
3.2. Zawody Pływackie o Puchar Prezesa Dolnośląskiego Związku Pływackiego - KS Wankan Legnica - 4.000,00 zł
3.3. Wakacyjna Przygoda z Piłką - MKS Miedź Legnica S.A. - 5.000,00 zł
3.4. Grand Prix Dolnego Śląska w Piłce Siatkowej Chłopców – Finał rundy wiosennej i jesiennej -MUKS Ikar Legnica - 2.000,00 zł
3.5. XXV Memoriał Piłki Siatkowej Juniorów im. A. Kuchciaka - MUKS Ikar Legnica - 2.000,00 zł
3.6. Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Młodzików Legnica Hanball Cup – 2013 - MSPR Siódemka Legnica - 3.000,00 zł
3.7. Regionalny Turniej Piłki Nożnej Halowej - LS Futbol-5 - 1.500,00 zł
3.8. Międzynarodowy Turniej Łuczniczy z okazji 772 Rocznicy Bitwy pod Legnicą - OSŁ Strzelec Legnica - 3.000,00 zł
3.9. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy im. Wł. Jantury - KS Konfeks Legnica - 1.500,00 zł
3.10. Cztery turnieje halowe dla żaków, orlików i trampkarzy w piłce nożnej – Tarninów – Śródmieście - KS Konfeks Legnica - 2.000,00 zł
3.11. Międzynarodowy Turniej Piłkarski – Miedź Legnica CUP 2013 - MKS Miedź Legnica S.A. - 6.000,00 zł
3.12. Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich - ASSz Miedź Legnica - 2.000,00 zł

 

DOTACJE DLA ORGANIZACJI I KLUBÓW W OPARCIU O UODPP

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy w roku 2013, łączna kwota dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i klubom sportowym wyniosła 1.409.283,00 zł. O tym, iż to sport i kultura fizyczna stanowią dziedzinę sfery pożytku publicznego, która w Legnicy cieszy się największym dofinansowaniem w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, najlepiej świadczy fakt, iż aż połowa tych środków (708.800,00 zł) trafiła właśnie do klubów i organizacji sportowych (str. 190-191 sprawozdania znajdującego się w załączniku).

W wartościach względnych odsetek ten okazał się znacznie wyższy, niż w latach poprzednich. W roku 2012 łączna kwota dotacji dla klubów i organizacji sportowych wyniosła 441.300 zł (czyli 43% wszystkich dotacji), natomiast w roku 2011  - 451800 (42%) (na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2011 i 2012).

 

INNE FORMY WSPARCIA

Na podstawie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 (w załączniku):

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy udostępnia również posiadane obiekty klubom sportowym, organizacjom kultury fizycznej oraz innym podmiotom życia społecznego na preferencyjnych zasadach. Udostępniane były trzy hale sportowe (przy ulicach Sejmowej, Głogowskiej, Lotniczej), kąpielisko „Kormoran”, dwa baseny, a także stadion oraz boczne boiska. Z hal sportowych korzystały m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej im. Andrzeja Krakowskiego (do września 2013), MSPR „Siódemka” (juniorzy - do września 2013 r.), UKS „Dziewiątka”, Stowarzyszenie „Jutrzenka”, Szkolny Związek Sportowy. Kąpielisko „Kormoran oraz baseny przy ul. Stromej i Radosnej udostępniane były m.in. Środowiskowemu Hufcowi Pracy w Legnicy, Legnickiemu Stowarzyszeniu Profilaktyki Uzależnień „RAZEM”, Stowarzyszeniu Turystyki Rowerowej EKORAMA-LEGNICA, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu.

W sprawozdaniu (str. 41-42) znaleźć można wykaz organizacji i klubów sportowych, korzystających z infrastruktury sportowej znajdującej się w zarządzie OSiR.

 

DODATKOWE UWAGI

W trakcie prowadzenia monitoringu dostrzeżono błędną interpretację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mianowicie art. 19a ust. 1 reguluje możliwość składania przez organizacje pozarządowe i inne podmioty ofert w trybie pozakonkursowym. Przesłanki jakie musi spełnić składana w tym trybie oferta to: 1) wartość dotacji nieprzekraczająca kwoty 10.000,00 zł oraz 2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

W omawianym przypadku naruszona została norma dotycząca właśnie okresu trwania zadania publicznego zgłaszanego w trybie pozakonkursowym. Oferta złożona przez Fundację Wspierania Kultury Ruchu "Ocelot" (w załączniku) została bowiem oceniona jako poprawna formalnie, mimo iż zadanie to miało być realizowane w okresie marzec-10.12.2013 r. O niezgodnym z ustawą działaniu świadczy komunikat nr 8/2013 stanowiący informację o wpłynięciu oferty z podaniem iż "złożona oferta może zostać rozpatrzona w oparciu o art. 19a w/w ustawy" (komunikat nr 8/2013 w załączniku).

Przypadek oferty złożonej przez FWKR "Ocelot" wzbudza zainteresowanie z jeszcze jednego powodu. O ile bowiem po zwróceniu uwagi o błędnej interpretacji ustawy przez przewodniczącego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy, procedura przyznania środków w trybie pozakonkursowym została wstrzymana, o tyle 2 miesiące później prezydent miasta ogłosił konkurs na realizację tego właśnie zadania, z kwotą środków identyczną jak w ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym - 3.000,00 zł. W odpowiedzi na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta - złożona przez FWKR "Ocelot", która ostatecznie otrzymała dotację. (w załączniku ogłoszenie o konkursie i o jego wynikach).