• Strategia rozwoju gminy/miasta/strategia rozwoju lokalnego
 • Strategia rozwoju sportu
 • Jakie cele stawia sobie gmina w zakresie sportu?
 • Jakie korzyści z ich realizacji odnoszą mieszkańcy?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów:

Poszukaj dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Pamiętaj, że mogą się one kryć pod różnymi nazwami – my podaliśmy te najczęściej stosowane. Możesz wykorzystać do szukania dokumentów wyszukiwarki internetowej (np. Google) – wtedy nie musisz znać dokładnej nazwy dokumentu, wystarczy dobrze wymyślić hasła/zapytania, które doprowadzą Cię do poszukiwanego dokumentu. Upewnij się, że znaleziony dokument dotyczy badanego roku- 2013. Jeśli nie uda Ci się znaleźć dokumentu, złóż wniosek o informację publiczną do UG (wzór i wskazówki znajdziesz w zakładce „pliki”) Przeczytaj uważnie całą Strategię – zapisy dotyczące sportu mogą się kryć w części dotyczącej zdrowia, jakości życia czy turystyki.

Odpowiedz na pytania:

 • Na jakie lata obowiązuje Strategia Rozwoju Gminy?
 • Czy w Strategii Rozwoju Gminy jest mowa o sporcie?
 • Ile miejsca poświęcono temu tematowi?
 • Czy w gminie powstał odrębny dokument taki jak Strategia Rozwoju Sportu?
 • Jak w analizowanych dokumentach oceniana jest obecna sytuacja sportu gminnego (obecna na czas tworzenia dokumentu)?
 • Co gmina uznaje za mocne, a co za słabe strony?
 • Jakie są cele ogólne i szczegółowe zapisane dokumentach dotyczące sportu?
 • Czy te cele/zadania da się połączyć w większe grupy (np. budowa obiektów, inwestycje w zajęcia, organizowanie imprez)?

[[Odpowiedzi zapisz tutaj]]

Kwestia sportu znajduje swoje miejsce zarówno w "Strategii rozwoju miasta Legnicy na lata 2004-2014", jak i w "Strategicznych kierunkach rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Legnicy" (oba dokumenty w załączeniu). Przechodząc do analizy obu dokumentów warto zasygnalizować, iż zostały one opracowane dekadę przed rokiem prowadzenia monitoringu, co sprawia, iż są one mocno zdeaktualizowane w stosunku do istniejącego obecnie stanu rzeczy.


STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004-2014 (Uchwała Nr XIX/216/04 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2004 r.)

Strategia rozwoju miasta Legnicy na lata 2004-2014 to najistotniejszy dla miasta dokument, analizujący mocne i słabe strony Legnicy, a także szanse i zagrożenia stojące przed rozwojem Legnicy. Dokument ten określa najważniejsze wyzwania i kierunki rozwojowe, a także precyzuje strategiczne i operacyjne cele, które realizować winny władze miasta i instytucje im podległe.

Bez względu na powyższe, kwestia sportu zajmuje marginalne miejsce w strategii rozwoju miasta. Dowodzi tego fakt, iż w całym niemalże 60-stronicowym dokumencie, podejście miasta do sportu określone zostało na 5 akapitach w jednym z operacyjnych celach rozwoju związanych z podnoszeniem poziomu i warunków życia mieszkańców:

"4.5. ZAPEWNIENIE BOGATEJ OFERTY KULTURALNEJ, REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ

W celu powstrzymania emigracji młodych, wykształconych ludzi, należy oprócz ciekawej pracy i mieszkań, zapewnić im dostęp do rozrywki, przedstawiając bogatą ofertę sposobu spędzania wolnego czasu.
Zamiarem władz jest całoroczne udostępnienie mieszkańcom w godzinach popołudniowych boisk szkolnych i basenów oraz hal sportowych w adaptowanych na ten cel obiektach.
Ponadto zostanie wzbogacona oferta kulturalna Legnickiego Centrum Kultury, Teatru i pozostałych placówek, a imprezy cykliczne utrzymane zostaną na dotychczasowym wysokim poziomie.
Dzieci i młodzież mogą oczekiwać większej ilości sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz budowy Centrum Kultury i Rozrywki Dla Młodzieży, gdzie znajdzie się między innymi sztuczne lodowisko i skatepark.
Natomiast miłośnicy turystyki mogą spodziewać się wzbogaconej oferty ze strony organizatorów turystyki kwalifikowanej, rekreacyjnej i komercyjnej, wspieranych przez samorząd."

Jak widać zawarte w Strategii rozwoju miasta Legnicy na lata 2004-2014 zapisy dotyczące sportu jedynie ogólnie określają projekcję przyszłego stanu rzeczy w tej materii. Mowa w nich o całorocznym udostępnianiu mieszkańcom obiektów sportowych, a także zwiększeniu (nie określono o ile)  ilości sportowych zajęć pozalekcyjnych. Osobnym działaniem jest budowa Centrum Kultury i Rozrywki Dla Młodzieży, zawierające m.in. sztuczne lodowisko i skatepark. Już w tym momencie warto zwrócić uwagę, iż o ile w Legnicy udało się stworzyć sztuczne lodowisko i skatepark (oddany do użytku we wrześniu 2013 r.) o tyle samo Centrum dotychczas nie powstało.

Więcej szczegółów w kwestii działań dotyczących sportu znaleźć można w załączniku do Strategii rozwoju miasta Legnicy - "Zadania proponowane do realizacji w latach 2004-2014". W pkt 4.5 tego dokumentu widnieją następujące zadania dot. tematyki sportowej:

4.5.1 Modernizacja Stadionu Sportowego w Parku Miejskim przy al. Orła Białego
4.5.2 Udostępnienie mieszkańcom nowo budowanych boisk szkolnych
4.5.3 Udostępnienie mieszkańcom wyremontowanych basenów
4.5.4 Adaptacja budynku na halę sportową w Zespole Szkół Samochodowych
4.5.5 Budowa kręgielni na niecce basenu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
4.5.8 Budowa Centrum Kultury i Rozrywki Dla Młodzieży (skate park, sztuczne lodowisko)
4.5.9 Budowa regionalnych i lokalnych centrów sportowo-rekreacyjnych

Spośród tych zadań do dziś nie zrealizowano zadania 4.5.5, a także 4.5.8 (skatepark i sztuczne lodowisko istnieją niezależnie od siebie, w dwóch różnych częściach miasta; Centrum jako takie nie powstało). Co ważne, przed nowelizacją "Strategii" w 2008 r. przy Centrum istnieć miała jeszcze dyskoteka, a pkt 4.5.9 nie było wcale.

 

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI W LEGNICY (2004)

Bardziej szczegółową analizę sytuacji legnickiego sportu zawierają opracowane na lata 2004-2014 "Strategiczne kierunki rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Legnicy". Dokument ten zawiera diagnozę, zasady finansowania, szanse i zagrożenia, a także cele strategicznego rozwoju sportu, turystyki i rekreacji w Legnicy.

W sferze diagnozy w dokumencie tym przedstawiono (mocno zdezaktualizowany w stosunku do 2013 r.) stan posiadania infrastruktury i realizacji działań sportowych zarówno przez instytucje miejskie, jak i działające w mieście organizacje sportowe.

Wśród atutów miasta wymieniono m.in.:- posiadaną bazę sportową
- szeroką ofertę sportową, turystyczną i rekreacyjną
- sport legnicki przyczynia się istotnie do promowania Legnicy w Polsce i za granicą poprzez postrzeganie Miasta jako ponadprzeciętnego (brak informacji o podstawach wyciągania tego typu intuicyjnych wniosków)

Natomiast wśród słabych stron i zagrożeń znajdują się:- niemożność dostatecznego dofinansowania do utrzymania  wielu obiektów sportowych jak  baseny, kąpielisko Kormoran , stadiony piłkarskie (inne niż wymienione jako inwestycje).
- zbyt mała aktywność organizacji w celu pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania z tytułu organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.
- funkcjonujące w społeczeństwie złe nawyki co do form spędzania wolnego czasu, zachowań prozdrowotnych.
- styl bycia i życia młodego pokolenia legniczan, który nie odbiega od reszty kraju, ograniczający się m.in. do biernej konsumpcji i siedzącego trybu życia.
- w niektórych dyscyplinach sportowych niedostateczna ilość kadry szkoleniowej o wysokich kwalifikacjach merytorycznych – spowodowane to jest m.in. wysokimi kosztami studiów i kursów podyplomowych, kwalifikacyjnych.
- brak dyscypliny sportowej dla szerokiej publiczności np. zespołowe gry sportowe o ugruntowanym wysokim poziomie w skali kraju i Europy będącej stałą wizytówką Miasta.
- niedostateczna ilość środków na zajęcia pozalekcyjne dzieci i młodzieży np. SKS, UKS.

Z kolei po stronie strategicznych celów rozwoju określono następujące kierunki rozwoju:
Główne kierunki działań:
1.    Sport wyczynowy - określenie preferencji, co do szczególnego wsparcia ze strony Miasta dyscyplin sportowych, będących wizytówką Legnicy:
- piłka ręczna – awans do ekstraklasy i utrzymanie tego poziomu sportowego,
- piłka siatkowa – awans do I ligi i utrzymanie tego poziomu sportowego,
- piłka nożna -  awans do II ligi i utrzymanie tego poziomu sportowego,
- łucznictwo – utrzymanie olimpijskiego poziomu sportowego,
- sporty indywidualne – osiągnięcie i utrzymanie europejskiego poziomu mistrzostwa sportowego.
2. Sport dzieci i młodzieży
- określenie preferencji i wprowadzenia zasad konkursowych dotowania organizacji prowadzących szkolenie utalentowanych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem klasyfikacji OSSM,
- inicjowanie i propagowanie programów  “każde dziecko umie pływać”, “każde dziecko posiada kartę rowerową”.
3. Sport osób niepełnosprawnych - aktywizacja organizacji i podniesienie rangi imprez sportowo – rekreacyjnych osób niepełnosprawnych z głównym akcentem na paraolimpiady.
4. Standaryzacja bazy sportowej zwłaszcza w placówkach oświatowych oraz rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej i turystycznej czyniącej Legnicę atrakcyjnym subregionalnym Ośrodkiem.
5. Uzupełnienie obecnie istniejącej bazy miejskiej o sztuczne lodowisko, kręgielnię  oraz kryte korty tenisowe. Zwrócenie szczególnej uwagi na rozwój infrastruktury w dzielnicy Zakaczawie, z uwzględnieniem równomiernego rozwoju poszczególnych rejonów miasta.
6. Sformułowanie produktów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych Miasta Legnicy, które byłyby imprezami otrzymującymi preferencje, ze względu na wartości i znaczenie dla mieszkańców Legnicy – Produkty Sportowe Legnicy:
- osiągnięcie najwyższego krajowego poziomu rozgrywek w piłce ręcznej i siatkowej,
- II-ligowa drużyną seniorów w piłce nożnej wraz z Dolnośląskim Ośrodkiem Szkolenia Piłkarskiego,
- Międzynarodowe Zawody oraz Mistrzostwa Polski w sportach indywidualnych,
- Wyścig Szlakiem Grodów Piastowskich,
- Turniej w parach tanecznych o Lwa Legnickiego,
- Czwartki Lekkoatletyczne,
- Trasa turystyczna Szlakiem Cystersów.
7. Inicjowanie starań o pozyskanie dla Miasta organizacji dużych, masowych imprez sportowych. Mają one duże znaczenie promocyjne i integrujące mieszkańców, a dotychczasowa ich organizacja w Legnicy była zawsze wysoko oceniana przez obserwatorów z zewnątrz.
8. Współpraca ze środowiskiem akademickim poprzez organizację imprez i inne działania z wykorzystaniem istniejącego potencjału intelektualnego i organizacyjnego legnickich szkół  wyższych.
9. Wspieranie działań PWSZ dla tworzenia regionalnego akademickiego ośrodka sportowo – rehabilitacyjnego.
10. Turystyka -  angażowanie coraz liczniejszej grupy uczniów i dorosłych w różnorodnych akcjach w zakresie popularyzacji walorów krajoznawczych Legnicy  i okolic oraz utrzymanie dotychczasowego niezwykle bogatego kalendarza imprez turystycznych o wysokim poziomie merytorycznym.
11.    Podjęcie działań dla stworzenia kompleksowego i jednorodnego oznakowania szlaków i obiektów turystycznych w Legnicy oraz na jej obrzeżach. Oznakowanie byłoby zgodne z koncepcją przyjętą dla Dolnego Śląska przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.
12.    Dalsza realizacja planu budowy ścieżek rowerowych we współpracy z sąsiednimi gminami i organizacjami wspomagającymi ich tworzenie.
13.    Wspieranie finansowe młodych sportowców poprzez udzielanie stypendiów sportowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy nr XXXVIII/366/01 z dnia 30 lipca 2001 r.
14.    Pozyskiwanie partnerów dla realizacji strategii w szczególności klubów i organizacji sportowych, zakładów pracy w LSSE, małych i średnich przedsiębiorstw, KGHM, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, MENiS.

Podsumowując analizę usytuowania kwestii sportu w strategicznych rozstrzygnięciach rozwoju legnickiej społeczności lokalnej, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych wniosków:
1. Sport (obok turystyki i kultury) odgrywa raczej drugorzędną rolę w rozwoju miasta. Dużo istotniejsze znaczenie - zarówno jeśli chodzi o impulsy rozwojowe o znaczeniu ogólnym, jak i te dotyczące jakości życia mieszkańców - mają czynniki infrastrukturalne: poprawa stanu dróg, komunikacji elektronicznej, czy mieszkalnictwa.
2. Analizowane dokumenty mają mocno ogólny charakter - brakuje w nich zarówno charakterystyki systemu monitorowania i ewaluacji postępów, jak i konkretyzacji celów. Określanie celów bez odpowiednich wskaźników (ex ante i ex post) sprawia, iż weryfikacja realizacji zadań staje się niezwykle trudna, jeśli nie niemożliwa.
3. Zarówno w przypadku "Strategii rozwoju miasta", jak i "Strategicznych kierunkach rozwoju" brak informacji o przeprowadzonych konsultacjach społecznych na etapie tworzenia założeń obu dokumentów. jedynym odniesieniem do konsultacji jest zdanie zawarte w "Strategicznych kierunkach" (str. 28): "Z konsultacji prowadzonych przez Prezydenta Miasta wynika bardzo zróżnicowany obraz oczekiwań środowiska sportowego". Brak analizy społecznego zapotrzebowania i oceny obecnej oraz projektowanej kwestii sportu w mieście sprawia, iż legniczanie niekoniecznie muszą się czuć związani z proponowanymi przez autorów obu dokumentów zadaniami. Do kwestii tej powrócimy w dalszej części badania.

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Wskazówki opiekunów:
Pytania zadawane w tym miejscu będą zależały od zapisów znajdujących się w dokumentach strategicznych. Twoim zadaniem jest zbadanie, jak konkretne cele zapisane w strategiach przekładają się na życie mieszkańców. Czy ich realizacja umożliwia mieszkańcom korzystanie z darmowego sportu, jakie przynosi im korzyści? Co o tym myśli Urząd Gminy, a co mieszkańcy i organizacje sportowe? Przy analizie każdego celu pamiętaj o pytaniu „co z tego zapisu mają mieszkańcy?”

Zapytaj gminę:

 • Dlaczego takie, a nie inne cele zostały zawarte w strategiach?
 • Na jakiej podstawie wyznaczane były cele zawarte w strategiach?
 • Czy liczba celów jest adekwatna do możliwości działania gminy?

 

Zapytaj gminę i mieszkańców (przykładowe pytania do wybranych celów):

 

Przykładowy cel ze strategii: ROZWÓJ ZAPLECZA SPORTOWEGO

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • W jaki sposób gmina konkretnie rozwija zaplecze sportowe/rekreacyjne – co zbudowała/zmodernizowała?
 • Czy przy planowaniu budowy/modernizacji tych obiektów były od razu rozważane możliwości przyszłych zajęć organizowanych na obiektach, imprez i sposób dostępu mieszkańców? Co się zatem na nich dzieje?
 • Czy budowa tych obiektów rzeczywiście oznacza lepszy dostęp dla mieszkańców – jakie są ceny za wstęp/możliwość wynajmu? Jakie były podstawy decyzji o budowie danych obiektów – czy planując budowę obiektu, prowadzone były badania opinii i potrzeb mieszkańców?
 • Czy przy budowie brano pod uwagę kwestie dojazdu mieszkańców do obiektu? Jak mogą się tam dostać? etc.

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy korzystali ze wskazanych przez Urząd obiektów?
 • Jak oceniają ich dostępność, przydatność, dojazd?
 • Czy uważają, że mieszkańcy z nich korzystają i były to opłacalne inwestycje? etc.

 

Przykładowy cel ze strategii: ORGANIZOWANIE AKCJI PROMUJĄCYCH AKTYWNE FORMY WYPOCZYNKU

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • Jakie akcje promujące aktywne formy wypoczynku zostały przeprowadzone?
 • W jaki sposób Urząd Gminy zachęcał mieszkańców do udziału?
 • Do jakich grup skierowane były akcje?
 • Ile osób w nich uczestniczyło (jakie było zainteresowanie mieszkańców)?
 • Czy były to akcje o charakterze ciągłym (cykl zajęć), czy jednorazowe?
 • Jak mieszkańcy mogli kontynuować podjęte z ramach akcji aktywności? etc.

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy mieszkańcy uczestniczyli w tych akcjach?
 • Czy uważają je za skuteczne?
 • Co mogłoby ich zachęcić do podjęcia aktywności sportowej?

 

Przykładowy cel ze strategii: ROZWÓJ OFERTY SPORTOWEJ SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • Jakie konkretnie zajęcia sportowe gmina oferuje dzieciom i młodzieży?
 • Czy są one skierowane do wszystkich, czy do konkretnych grup?
 • Ile osób z nich uczestniczy?
 • Czy zajęcia są bezpłatne?
 • Gdzie są organizowane i w jakich godzinach – jak można na nie dojechać?
 • Czy są jednocześnie organizowane zajęcia dla rodziców, którzy czekają na odbiór dzieci?

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy ich dzieci korzystają z zajęć organizowanych przez gminę?
 • Jeśli nie, to czemu?
 • Jeśli tak, to czy rodzice i dzieci są zadowoleni z zajęć?

 

Przykładowe inne cele ze strategii: promowanie sportowców i środowisk upowszechniających sport, wzmocnienie wizerunku miasta, upowszechnienie, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia i edukacja społeczna.

Wpływ zapisów dotyczących sportu w dokumentach strategicznych najlepiej widać w obszarze infrastrukturalnym, tym bardziej, iż to właśnie kwestie inwestycyjne odgrywają w nich istotną rolę.

Budowa w poprzednich latach stadionu miejskiego wraz z boiskami bocznymi, basenu Delfinek, czy oddanego do użytku w 2013 r. skateparku niewątpliwie wpłynęły na poprawę i rozszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców Legnicy. Z drugiej jednak strony, nie wszystkie zapisane w dokumentach strategicznych cele infrastrukturalno-sportowe udało się dotychczas zrealizować. Do tych ostatnich przykładów należą: sztuczne lodowisko (niesezonowe), kręgielnia i kryte korty tenisowe. Co istotne w dwóch ostatnich przypadkach mieszkańcy zainteresowani uprawianiem tych właśnie sportów posiłkować się muszą istniejącą w mieście ofertą komercyjną, ze zrozumiałych względów znacznie droższą.

Inną kwestią są koszty budowy i użytkowania przez mieszkańców tych obiektów. O ile do kwestii cennika powrócimy w dalszej części badania, o tyle w tym miejscu warto wspomnieć, iż budowa niektórych obiektów sportowych w Legnicy spotkała się z wątpliwościami części mieszkańców. Najbardziej dało się to odczuć w przypadku wartego ok. 50 mln zł stadionu miejskiego im. Orła Białego wraz z boiskami bocznymi. W przypadku części mieszkańców, zwłaszcza nie będących miłośnikami sportu kwalifikowanego, wydatek ten wydaje się niezrozumiały. W trakcie badania pojawiły się głosy podważające zasadność budowy tak drogiego stadionu w przypadku innych ważnych problemów miasta, ze szczególnym uwzględnieniem złego stanu dróg. Nie zabrakło jednak i głosów pochwalających ten wydatek, wyrażanych przede wszystkim przez kibiców legnickiego klubu piłki nożnej "Miedź Legnica".

Odnosząc się do powyższych kontrowersji, warto przedstawić jedną rekomendację. Są nią konsultacje społeczne przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do budowy drogiej infrastruktury (w tym przypadku sportowej). Przeprowadzenie konsultacji w formie debat społecznych (co ważne łączących nie tylko przedstawicieli klubów sportowych i kibiców, ale możliwie wszystkie grupy społeczne), czy chociażby ankiety internetowej opatrzonej dokładnym prowadzeniem o planowanej inwestycji, jej kosztach, przebiegu etc., pozwoliłoby nie tylko na wymianę punktów widzenia zwolenników i przeciwników danego przedsięwzięcia, ale również zwiększyłoby ich wiedzę odnośnie zadań i planów wspólnoty samorządowej.

OPINIE MIESZKAŃCÓW

W trakcie monitoringu wśród mieszkańców Legnicy przeprowadzono badania korzystania z oferty sportowej, zadowolenia z niej, a także zapotrzebowania. Badaniami objęto głównie dwie grupy wiekowe: młodzież oraz seniorów. W obu przypadkach wśród badanych znalazły się zarówno osoby pełnosprawne, jak i niepełnosprawne. Choć z uwagi na przejrzystość kwestionariusza badania miały charakter ilościowo-jakościowy, to ze względu na brak reprezentatywności próby badawczej, znacznie ważniejsze wydają się dane jakościowe.

Zanim jednak do  nich przejdziemy warto wspomnieć, iż osoby objęte badaniem w większości (54%) deklarowały się jako raczej aktywne. Jako osoby raczej nieaktywne sportowo uznało się 30% badanych. Wśród barier ograniczających możliwość aktywnego udziału w sporcie, badani uznali przede wszystkim brak pieniędzy i zorganizowanych zajęć, nieco rzadziej wskazywali na niewłaściwy stan zdrowia, a także brak towarzystwa i czasu. Co ciekawe, co czwarty badany wyraził potrzebę aktywności sportowej.

Jeśli chodzi o zadowolenie z oferty sportowej Legnicy, badani okazali się raczej sceptyczni. Świadczy o tym fakt, iż nieco ponad połowa ankietowanych oceniła ją raczej negatywnie. Raczej pozytywnie ofertę sportową oceniła jedna trzecia ankietowanych.

O ile w wymienionych wyżej kwestiach odpowiedzi ankietowanych nie różnią się w znaczący sposób w poszczególnych grupach wiekowych (może z wyjątkiem stanu zdrowia jako bariery aktywnego uprawiania sportu), o tyle do sporych różnic dochodzi w przypadku odpowiedzi o charakterze jakościowym... zwłaszcza w kontekście uprawianych sportów, oraz tych które badani chcieliby uprawiać.

W przypadku legnickiej młodzieży najpopularniejsze są sporty drużynowe - piłka nożna, koszykówka i siatkówka - najłatwiejsze do uprawiania z uwagi na duży dostęp do infrastruktury, zwłaszcza podczas zajęć w-f. Nieco rzadziej młodzi badani wskazywali na jazdę na rowerze oraz rolkach. Jeszcze mniejszą popularnością cieszy się bieganie i pływanie.

W przypadku seniorów jest odwrotnie - najczęściej wskazywali oni na uprawianie sportów indywidualnych, przede wszystkim pływanie i "spacer z kijkami" (co ciekawe nazwa nordic walking w trakcie badania padała bardzo rzadko, co powinno być wskazówką jak wśród mieszkańców promować ten sport). Rzadziej starci legniczanie uprawiają sport tańcząc lub gimnastykując się. Co ciekawe, część ankietowanych korzysta również z komercyjnej oferty dużej, dobrze wyposażonej siłowni.