• Badanie opinii i potrzeb mieszkańców
 • Konsultacje społeczne dokumentów
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

JAK TO WYGLĄDA W TEORII

Zapytaj Urząd Gminy:

 • czy odbyło się kiedyś w gminie badanie potrzeb/opinii mieszkańców w zakresie sportu?
 • jeśli tak, to kiedy się odbyło, jakie były wyniki, ile osób zbadano, jakimi metodami?
 • które dokumenty dotyczące sportu w gminie podlegały konsultacjom społecznym? Czy dokumenty były poddawane ewaluacji także w trakcie obowiązywania i omawiane z mieszkańcami?

1. Zgodnie z informacjami, które uzyskaliśmy w rozmowie od zastępcy prezydenta Leopolda Ostrowskiego w gminie nie odbyło się badanie potrzeb/ opinii mieszkańców w zakresie sportu. 

A. w uchwale nr V/ 33/ 2011 z 20 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin czytamy m. innymi "Miasto Koszalin tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu, zamierza osiągnąć cel publiczny z zakresu sportu, przez który rozumie się:

1. stworzenie jak najlepszych warunków, w tym organizacyjnych i finansowych, uprawiania sportu przez zawodników koszalińskich klubów sportowych

2. pomoc w osiąganiu przez zawodników koszalińskich klubów sportowych jak najlepszych wyników sportowych

3. promowanie sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców

4. promowanie wizerunku Koszalina

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ta kluczowa z punktu widzenia finansowani i promowania sportu w Koszalinie uchwała nie została poprzedzona żadnymi konsultacjami społecznymi czy jakąkolwiek inna formą dialogu z mieszkańcami Koszalina czy choćby próbą określenia ich potrzeb. Nie powinno zatem dziwić, że głównym celem tej uchwały staje się ramowe określenie finansowania klubów sportowych w Koszalinie a prawie całkowicie pomija się ideę sportu masowego dostępnego dla zwykłych mieszkańców Miasta.

 

B. w odpowiedzi na nasz wniosek o udzielnie informacji publicznej otrzymaliśmy pisemną odpowiedź w której czytamy, iż  "na posiedzeniu w dniu 6 marca 2014r. powołany zarządzeniem prezydenta Koszalina Zespół zadaniowy ds. wdrażania Strategii Rozwoju Koszalina przyjął plany aktualizacji i opracowania sektorowych programów rozwoju ( dokumentów operacyjnych, wykonawczych do Strategii Rozwoju Koszalina). Zgodnie z ww. decyzją Zespołu w 2015r. planowane jest rozpoczęcie prac nad programem rozwoju z zakresu sportu.

W tym dokumencie ( odpowiedzi na nasz wniosek) również nie znaleźliśmy ani słowa, które mogłoby wskazywać na jakąkolwiek chęć zapoznania się z opinia mieszkańców dotycząca sportu i do stępu do niego obywateli Koszalina. Wszystko to dzieje się w czasie gdy władza potrafi urządzać konsultacje społeczne dotyczące powstania spalarni śmieci czy też segregacji odpadów. Powstaje zatem pytanie czy tematyka związana z rozwojem sportu i rekreacji a tym samym zdrowiem mieszkańców Miasta jest tematyką mniej ważną czy też może obecna władza lepiej wie czego potrzeba mieszkańcom Koszalina?

 

2. Żadne dokumenty dotyczące sportu i rekreacji w gminie nie zostały poddane konsultacjom społecznym, dopiero obecnie podejmowane są działania, które zmierzają do zasięgnięcia opinii mieszkańców w sprawie zagospodarowania Góry Chełmskiej w formie ankiety ( w załączniku )  

3. Z wypowiedzi Pana Henryka Niskiego przewodniczącego Rady Sportu przy prezydencie Koszalina wynika, że nawet Rada Sportu, która jest organem ustawowym jest całkowicie pomijana przy konsultacjach dotyczących wydatków na sport i budżetu sportowego (wyjątek zasiadanie przedstawicieli Rady Sportu w Komisji przyznającej stypendia lecz to można nazwać listkiem figowym gdyż ogólna kwota stypendiów to 72 tys. złotych).

 

 

Spotkanie z przewodniczącym Rady Sportu w Koszalinie Henrykiem Niskim

w dn. 7 czerwca 2014r.

 

Rada Sportu, zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. jest ciałem, które powinno opiniować podział środków na cele sportowe. Ustawa w Art. 30 pkt 3 ust 1 mówi, że do zadań Rady Spory należy opiniowanie strategii gminy w zakresie kultury fizycznej a w pkt 3. Ust 2,że do zadan Rady należy opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej. Zdaniem Pana Henryka Niskiego tak nie jest, a Rada Sportu jest w procesie decydowania o wydatkach budżetu miasta Koszalin całkowicie pomijana, co stanowi ewidentne naruszenie ww. ustawy.

W rozmowie przewodniczący Rady Sportu podkreślił także całkowity brak współpracy pomiędzy prezydentem Miasta i urzędnikami Urzędu Miejskiego a Radą Sportu. W Komisji, która zajmuje się podziałem środków zasiadają głównie urzędnicy UM ( 3 z pięciu osób Krzysztof Gliszczyński, Dorota Pawłowska i Małgorzata Borek ) nie ma zaś w ogóle przedstawiciela Rady Sportu przy prezydencie Koszalina.

Przedstawiciele Rady Sporu uczestniczą jedynie w pracach Komisji Stypendialnej, której budżet wynosi 72 tys. Złotych i jest najmniej znaczącą częścią puli środków przeznaczanych przez Miasto na działalność sportową i rekreacyjną. Finansowanie sportowców poprzez ustanowienie stypendiów porusza Art. 32 ustawy o sporcie i w tym artykule w ogóle nie ma mowy konieczności zajmowania się tym przez Rade Sportu.

 

 

 

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE

 

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Pamiętajcie, że zawsze warto zweryfikować otrzymane odpowiedzi. Jeśli Urząd Gminy powie Wam, że badania miały wpływ na podejmowane decyzje, to proście o konkrety – najlepiej o kopie dokumentów, albo przynajmniej o ich pełne nazwy, żeby potem można było je odszukać np. w Biuletynie Informacji Publicznej i samemu sprawdzić powiązanie między wynikami badań a treścią dokumentu.

 

Zapytaj Urząd Gminy (jeśli były prowadzone badania i/lub konsultacje):

 • jaki wpływ miały wyniki badań na podejmowane decyzje, uchwalane dokumenty w zakresie sportu? Jakie konkretne dokumenty, decyzje można tu wskazać?
 • W jaki sposób potrzeby mieszkańców w zakresie sportu mają wpływ na dystrybuowanie środków z budżetu?
 • Ile osób uczestniczyło w konsultacjach dokumentów dotyczących gminnego sportu? Czy były to osoby indywidualne, czy przedstawiciele organizacji sportowych? Których organizacji?
 • Jak są przekazywane informacje o planowanych konsultacjach?

 

Zapytaj Urząd Gminy (jeśli nie było prowadzonych badań i/lub konsultacji):

 • Czemu nie było prowadzonych badań?
 • Na jakiej podstawie w takim razie podejmowane są decyzje w zakresie sportu, jak kształtowana jest oferta?

 

Zapytaj mieszkańców i organizacje sportowe:

 • czy gmina kiedyś pytała o ich opinie w zakresie sportu?
 • czy chcieliby się wypowiedzieć na ten temat?
 • w jaki sposób ich zdaniem gmina mogłaby zbierać takie informacje?

 

Zrób krótką sondę – zapytaj mieszkańców i organizacje sportowe, jakie ich zdaniem są problemy, a jakie mocne strony sportu w ich gminie z punktu widzenia dostępności dla mieszkańców.

 

 

 1. Z zebranych przez nas informacji jednoznacznie wynika, że mieszkańcy nie mają żadnego wpływu na dystrybuowanie i przeznaczenie środków z budżetu na ofertę sportową i finansowanie sportu w Koszalinie ( są to środki w  kwocie 8,5 mln PLN).

 

 2. Jeszcze większym problemem wydaje się fakt, że nie jest brana pod uwagę także opinia ciała statutowego jakim jest Rada Sportu przy prezydencie Koszalina ( patrz załącznik opis rozmowy z Henrykiem Niskim).

 Z wypowiedzi Pana Henryka Niskiego przewodniczącego Rady Sportu przy prezydencie Koszalina wynika, że nawet Rada Sportu, która jest organem ustawowym jest całkowicie pomijana przy konsultacjach dotyczących wydatków na sport i budżetu sportowego (wyjątek zasiadanie przedstawicieli Rady Sportu w Komisji przyznającej stypendia lecz to można nazwać listkiem figowym gdyż ogólna kwota stypendiów to 72 tys. złotych).

 

3. W Ankietach, które przeprowadziliśmy na grupie 566 mieszkańców Koszalina postawiliśmy dwa otwarte pytania a oto jak kształtowały się odpowiedzi 

 

 Pytanie 7. Jakie  działania władz Koszalina mogłyby dać mieszkańcom możliwość bezpłatnego uprawiania sportu?

Odpowiedzi:

- przede wszystkim pytać mieszkańców o to co jest potrzebne i przydatne; darmowe bilety wstępu dla osób niepełnosprawnych; udostępnienie miejskich obiektów sportowych bezpłatnie dla zorganizowanych grup mieszkańców – np. sale sportowe i boiska przy szkołach w konkretnych dniach i godzinach; większe wsparcie amatorskiego sportu; zaprzestać finansowania sportu zawodowego; przekazać działania na rzecz sportu w ręce organizacji sportowych; bezpłatne karnety dla szkół; zniżki dla rodzin, seniorów i młodzieży; „dokończenie”,  rozbudowa i skomunikowanie ścieżek rowerowych; udostępnienie dzieciom i młodzieży bezpłatnie pływalni, lodowiska i innych obiektów sportowych; budowa osiedlowych kortów tenisowych, boisk do siatkówki i piłki ręcznej; zbudować pływalnię olimpijską 50-cio metrową, zorganizować Dni Rekreacji lub Dni Sportu; zorganizować place do street workout’u – bezpłatne siłownie na świeżym powietrzu; informować mieszkańców o stwarzanych możliwościach; więcej lodowisk;  ścieżki zdrowia, stadion i wyciąg narciarski na Górze Chełmskiej; baseny kąpielowe na osiedlach; przyciągnąć sponsorów; wykorzystać środki UE; zwiększyć przejrzystość konkursów ofert na zadania publiczne dotyczące sportu i dotować więcej organizacji pozarządowych zajmujących się sportem, a nie tylko 3-4 główne kluby sportowe; organizować cykliczne imprezy promujące poszczególne obiekty; bezpłatne turnieje i zachęcanie młodzieży do sportu; całoroczne kąpielisko z obsługą medyczną; więcej szlaków do biegania i chodzenia; dostosowanie istniejących urządzeń do ćwiczenia do możliwości fizycznych seniorów, obecne urządzenia przeznaczone są tylko dla młodych i zdrowych bo wymagają zbyt dużo siły; organizacja ćwiczeń usprawniających (gimnastyka, taniec); ceny ćwiczeń (np. siłownia, joga, aerobik, gimnastyka, tańce) są za wysokie dla emerytów; wprowadzić karty rabatowe 50% dla seniorów; organizacja masowego ruchu nordic walking; więcej pikników itp. imprez na świeżym powietrzu (stadion, plac podożynkowy), również zimą; darmowe zajęcia dla seniorów na basenie; więcej pieniędzy na potrzeby mieszkańców, a nie na bilbordy; więcej małych basenów zamiast molocha-aquaparku, mini boiska na osiedlach; zwiększyć wykorzystanie miejskich obiektów sportowych, które często stoją puste;

 

 Pytanie 8. Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić w miejskiej polityce dotyczącej sportu i rekreacji?

Odpowiedzi:

- wszystko; zarząd; władze; polityków; osoby odpowiedzialne za politykę sportu; zmienić mentalność władz Koszalina mniej skupiać się na konfliktach między ugrupowaniami, a skoncentrować się na działaniach korzystnych dla mieszkańców; według modelu duńskiego: 1.pieniądze samorządowe są wyłącznie dla mieszkańców, 2.finansowanie sportu zawodowego wyłącznie ze środków prywatnych podmiotów; nie ma polityki, która dostosowałaby sport i rekreację do potrzeb poszczególnych grup mieszkańców; mieszkańcy Koszalina nie powinni płacić za uprawianie sportu; włączyć mieszkańców w tworzenie miejskich strategii sportowych; równoprawne traktowanie wszystkich dyscyplin sportu; więcej akcji promujących zdrowy styl życia, czynnego spędzania czasu wolnego (dzieci i dorosłych); bezpłatne korzystanie z miejskich obiektów sportowych dla emerytów; popularyzacja wiedzy wśród mieszkańców nt. podejmowanych działań; za cel działalności stawiać wreszcie dobro mieszkańców, a nie skupiać się na sporach personalnych (np. hws, aquapark!); zadbać o popularyzację i dostępność informacji o bezpłatnej ofercie sportowej w mieście; przejrzystość zasad dostępu do obiektów; zwiększyć dostępność, zmniejszyć tłok w obiektach poprzez zwiększenie ich ilości, chociażby w drodze udostępnienia obiektów szkolnych po godzinach lekcyjnych; więcej darmowych obiektów sportowych, ścieżek rowerowych i tras do biegania; przekazywać informacje o imprezach sportowych do szkół; udostępniać informacje o imprezach, które mają się odbyć w Koszalinie przed faktem, a nie tylko artykuły z recenzją po wydarzeniu; finansować koszalińskich sportowców a nie zagranicznych; konsultować akty prawa miejscowego dotyczące sportu i rekreacji z mieszkańcami; zwiększyć dofinansowanie na rzecz sportu osób starszych; czynne uczestnictwo władz w imprezach; jeden porządny klub piłkarski; zwiększyć zainteresowanie emerytami i rencistami; korzystanie z obiektów sportowych powinno być odpłatne – obiekty sportowe muszą być samofinansujące, bez dotacji z budżetu