• Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy.
 • Strona internetowa Urzędu Gminy / BIP OSIRU
 • Tablica ogłoszeń
 • Ulotki i plakaty, gazetka urzędowa
 • Jak gmina informuje mieszkańców o ofercie sportowej?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Znajdź jak najwięcej kanałów, za pomocą których Urząd informuje o swojej polityce sportowej. Mogą mieć one formę elektroniczną
(teksty, filmy na stronach internetowych, newslettery), drukowaną (ulotki, plakaty, gazety) i bezpośrednią (informacja udzielana w Urzędzie Gminy)
Wypisz i opisz konkretne kanały informacyjne Urzędu Gminy, którymi przekazuje on mieszkańcom informacje o sporcie gminnym.

 

Odpowiedz na pytania – zapytaj Urząd Gminy:

 • Jaka jest polityka informacyjna Urzędu Gminy w zakresie sportu?
 • Czy i w jaki sposób Urząd prowadzi politykę ukierunkowaną na zachęcanie do aktywności fizycznej mieszkańców?
 • Jakie pomysły w tym zakresie są realizowane np. darmowe wejścia do obiektów, bilety grupowe, bilety rodzinne, etc.?
 • Z kim Urząd współpracuje w celu szerokiego dotarcia do mieszkańców z informacją o ofercie sportowej?

 

Opisz kanały informacji zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Jakie informacje są przekazywane za pomocą każdego z kanałów?
 • Do jakich grup skierowane są treści wysyłane każdym z kanałów?

 

 POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE SPORTU

 

1. Urząd Miejski informuje o swoich imprezach na stronach Miasta www.koszalin.pl a także Zarządu Obiektów Sportowych www.zos.koszalin.pl oraz Hali Widowiskowo - Sportowej, ponadto informacje publikują media lokalne: dziennik Głos Koszaliński i tygodnik Miasto a także TV Max i TVP Szczecin oraz Radio Koszalin i Radio PLUS

2, W Koszalinie w ostatnim czasie ( ostatnich kliku lat) bardzo rozwinęły sie imprezy biegowe: zarówno biegi uliczne jak i biegi terenowe a to zarówno dzięki imprezom organizowanym przez miasto pod patronatem ZOS i TKKF takimi jak Bieg Wenedów czy Bieg Herkulesa ( po raz pierwszy  w tym roku) jak i przez prywatne stowarzyszenia zwłaszcza stowarzyszenie SFX  www.sfx.org.pl czy też strona www.biegnijmy.pl a także bieg Nocna Ściema 

W tym miejscu można jednak wyrazić pewne zdziwienie faktem, że biegi organizowane przez TKKF są odpłatne i to pomimo tego, że TKKF korzysta z dużej dotacji na obiekty sportowe a niezależnie od tego z indywidualnych dotacji na poszczególne imprezy. Jako przykład można podać organizowany w tym roku po raz pierwszy Bieg Herkulesa gdzie wpisowe aby wziąć udział w biegu kosztowało 70,00 PLN ( w  dniu biegu 100,00 PLN). Paradoksalnie biegi, które są organizowane pod patronatem Stowarzyszenia SFX są całkowicie bezpłatne pomimo, że Stowarzyszenie nie korzysta z takich dotacji.

Analizując nagłośnienie medialne poszczególnych imprez na przykładzie przytoczonych tutaj imprez biegowych można odnieść wrażenie, że dużo bardziej nagłaśniane są te organizowane przez ZOS i TKKF np. bieg Herkulesa, który promowany był od kliku miesięcy, niż te promowane przez inne stowarzyszenia. W tym miejscu nie można nie zauważyć, że w prezes TKKF Arkadiusz Kozak jest jednocześnie etatowym pracownikiem spółki miejskiej Zarządu Obiektów Sportowych sp.  zoo a jego zastępca Jerzy Krauze jest zatrudniony w Urzędzie Miejskim na etacie Głównego Specjalisty ds. Sportu. Fakt ten może znacząco wpływać na nagłośnianie głównie imprez, które promowane są przez ZOS i TKKF kosztem innych imprez rekreacyjnych i biegowych.

Na podobnym poziomie nagłośnienia odbywało się otwarcie kąpieliska miejskiego  na obszarze zbiornika przeciwpowodziowego w dniu 28 czerwca 2014r. Obszarem tym zarządza zarząd Obiektów Sportowych ale głównym inwestorem jest Miasto, które wydało na ten cel ok. 2 mln złotych. Otwarcie kąpieliska jest celem niewątpliwie szczytnym, który stwarza mieszkańcom wile możliwości spędzania aktywnie wolnego czasu i stanowi również promocję sportu i rekreacji. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że jego oddanie do użytku podobnie zresztą jak i dużo większe, niż przez ostanie trzy lata, natężenie imprez o charakterze zarówno sportowym jak i kulturalno - rozrywkowym wpisuje się w tegoroczne wybory samorządowe i jest rodzajem "kiełbasy wyborczej" dla mieszkańców Koszalina

3. Urząd współpracuje również z mediami, także z gazetami bezpłatnymi jak Teraz Koszalin oraz wydawanym bezpłatnie przez Centrum Kultury 105 miesięcznikiem "Trendy", który również stara się zamieszczać informacje dotyczące wydarzeń sportowych, choć  w większości dotyczy wydarzeń kulturalno - rozrywkowych.

 

  KANAŁY INFORMACJI w dotarciu do grup wiekowych

 

 Wydaje się, że brak jest podziału podziału informacji na grupy wiekowe wyjątkiem są tutaj akcje prowadzone  w wakacje a skierowane głównie do dzieci a także, wchodząca w całym kraju, KARTA WIELKIEJ RODZINY, która zapewnia zniżki rodzinom posiadającym przynajmniej trójkę dzieci

Należy zauważyć, że dzieci i młodzież z dużo większą łatwością posługują się internetem gdzie na stronach www miasta, Zarządu Obiektów Sportowych jak i poszczególnych klubów sportowych zawartych jest dużo informacji dotyczących eventów sportowych, ponadto w trakcie wakacji dla dzieci organizowane są także dodatkowe zajęcia jak Kino za złotówkę, a w obszarze sportu Basen za złotówkę, a także imprezy rekreacyjno - sportowe organizowane przez poszczególne Rady Osiedli na Orlikach.

Generalnie najbardziej zaniedbaną informacyjnie grupa wydają się być Seniorzy, którzy korzystają głównie z własnych kanałów komunikacyjnych np. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, być może pewne zmiany na lepsze w tym obszarze przyniesie wprowadzenie Karty Seniora, nad którą prace są obecnie prowadzone.

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Zapytaj mieszkańców o ich stopień wiedzy i poczucia bycia poinformowanym:

 • Skąd mieszkańcy czerpią informacje na temat sportu w gminie?
 • Jakie sposoby informowania o ofercie sportowej byłyby zdaniem mieszkańców najskuteczniejsze?

 

Zapytaj organizacje sportowe:

 • Czy i jak chcieliby informować o swoich działaniach?

 

Zrób krótką sondę – zapytaj, czy mieszkańcy potrafią wymienić:

 • Jakie darmowe zajęcia sportowe są dostępne dla mieszkańców gminy?
 • Jakie były imprezy sportowe organizowane przez gminę w badanym roku?
 • Jakie są zasady wstępu na obiekty sportowe? etc.

 

W ramach Obywatelskiego Monitoringu Sportu przeprowadzono badanie opinii mieszkańców Koszalina dotyczące stopnia zaspokajania ich potrzeb w zakresie sportu i rekreacji. Ankietowaniu poddano 566 mieszkańców Koszalina w wieku od 16 do 78 lat.  

Badanie przeprowadzono na próbie losowej w terminie maj – czerwiec 2014. Ankiety zostały wysłane pocztą do wszystkich działających klubów sportowych, a także do innych organizacji pozarządowych. Drogą mailową ankiety trafiły do wszystkich koszalińskich szkół, a w wersji drukowanej do uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku i młodzieży wybranych szkół. Ankietowanie prowadzone było także dwukrotnie na tzw. giełdzie samochodowej (największe targowisko miejskie) oraz podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych. Poniżej przedstawione zostały wyniki tego badania wraz z komentarzem i wnioskami.

Metryczka

Respondenci

 

 

Osoby

 

Liczba

Udział w %

Niepełnosprawne

Kobiety

346

61%

14

Mężczyźni

220

39%

6

 

Przedział wiekowy w l

L. osób

od

do

 

14

25

69

26

60

278

61

100

219

 Razem:

566

 

Odpowiadając na Pytanie 4 Ankiety "Skąd Panstwo czerpią wiedzę o ofercie sportowej i rekreacyjnej Koszalina"?

czytamy w odpowiedziach respondentów:

 

42%  Media lokalne ( prasa, radio, telewizja)

21% Strona internetowa UM/ ZOS

16% Strony internetowe Klubów spotowych

11% Nie posiadam takiej wiedzy

9%   Tablice ogłoszeń

 

Oznacza to, że nadal większość mieszkańców Koszalina wiedzę o różnego rodzaju eventach sportowych jak i dostępności do obiektów sportowych czerpie z mediów lokalnych 42%, choć wysoki jest również odsetek osób korzystających z internetu ( w sumie 37%), martwi natomiast aż 11% odsetek osób, które deklarują, że nie posiadają takiej wiedzy gdyż oznacza to braki w komunikacji i umiejętności dotarcia do nich z taką informacją