• Uchwała/Zarządzenie w sprawie cen za korzystanie z obiektów sportowych
 • Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • Na jakich warunkach mieszkańcy mają dostęp do obiektów sportowych?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówka prawnika:
Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia uprawiania sportu jest możliwość korzystania z obiektów i urządzeń związanych ze sportem w gminie. Z tego punktu widzenia warto wspomnieć o dwóch kwestiach.

Każda gmina ma obowiązek zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek ten ciąży na radach gminy, które powinny określić te ceny i opłaty w uchwałach albo w drodze uchwały powierzyć to uprawnienie organom wykonawczym gminy. W ten sposób gmina ustala kwoty za użytkowanie poszczególnych obiektów przez mieszkańców.

Dodatkowo zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą określać zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Rozwiązanie to przyjmuje, iż określenie wymienionych wyżej zasad jest zastrzeżone do regulacji w statucie gminy. Również w tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jednostki pomocnicze gminy (np. sołectwa, osiedla) mogą zarządzać mieniem komunalnym, a zatem mogą wpływać na możliwość korzystania z obiektów gminy związanych ze sportem. Również w tym zakresie ważny jest statut gminy, w którym powinno to być uregulowane.

Odpowiedz na pytania:

 • Czy w monitorowanej gminie zostały uchwalone wskazane zarządzenia/uchwały? Jakie?
 • Jak kwestię opłat regulują wskazane zarządzenia/uchwały?
 • Czy opłaty dotyczą wszystkich obiektów na raz, czy każdego osobno?
 • Na jakiej podstawie są wyliczane opłaty?
 • Czy są wskazane grupy, które mogą być zwolnione z opłat?
 • Jaki jest tryb korzystania z obiektów (np. trzeba podpisać umowę)?
 • Komu udostępniane są obiekty?

1.Warunki i tryb finansowania sportu przez Miasto Koszalin reguluje Uchwała Nr V/ 33/ 2011 z 20 stycznia 2011 r.  w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin.

 Rada Miejska w Koszalinie uchwala się, co następuje:

§ 1. Miasto Koszalin tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu, zamierza osiągnąć cel publiczny
z zakresu sportu, przez który rozumie się:
1)stworzenie jak najlepszych warunków, w tym organizacyjnych i finansowych, uprawiania sportu przez
zawodników koszalińskich klubów sportowych,
2)pomoc w osiąganiu przez zawodników koszalińskich klubów sportowych jak najlepszych wyników
sportowych,
3)promowanie sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców,
4)promowanie wizerunku Koszalina.
§ 2. Cel publiczny wymieniony w § 1 będzie realizowany poprzez udzielanie dotacji celowej z budżetu
Gminy Miasta Koszalina koszalińskim klubom sportowym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
§ 3. 1. Zlecanie zadań z zakresu celu publicznego wymienionego w § 1, na który zostaną udzielone dotacje
celowe z budżetu Miasta Koszalina, odbywać się będzie w trybie otwartego konkursu ofert, z zastrzeżeniem,
że dofinansowanie ze strony Miasta nie będzie wyższe niż 75 % kosztów całkowitych poniesionych przez klub
sportowy na realizację danego zadania.
2. Prezydent Miasta Koszalina ogłasza otwarty konkurs wskazując:
1)rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania,
2)termin i warunki realizacji zadania,
3)termin składania ofert,
4)termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na miejskiej
stronie internetowej.
4. Po ogłoszeniu konkursu oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków Gminy Miasta Koszalin
składa się w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.
5. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, to jest wzory
oferty realizacji zadania, umowy i sprawozdania określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
§ 4. Oferty złożone w otwartym konkursie opiniuje komisja konkursowa powołana przez Prezydenta
Miasta Koszalina w składzie:
Id: PIMQT-JZIDB-IJTPR-QVPCT-MLABS. Uchwalony Strona 2
1)trzy osoby desygnowane przez Prezydenta Miasta Koszalina,
2)przedstawiciel Komisji Rady Miejskiej w Koszalinie właściwej ds. sportu.
§ 5. Przy opiniowaniu oferty o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia
w szczególności:
1)znaczenie zadania dla Miasta Koszalina,
2)zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 niniejszej uchwały,
3)wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,
4)wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania,
5)ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
6)ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
7)analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem
w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.
§ 6. 1. Komisja konkursowa przekazuje Prezydentowi Miasta Koszalina swoją opinię dotyczącą wszystkich
ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji.
2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Prezydent Miasta Koszalina.
§ 7. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu
roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu pisemnego do umowy.
§ 9. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych
w umowie.
§ 10. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania
zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta lub
zrealizowaniu kolejnego etapu zadania.
§ 11. W przypadku wykorzystania na realizację zadania zleconego tylko części przekazanej dotacji
niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji.
§ 12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się
przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazywana kwota podlega zwrotowi wraz
z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Husejko

 

2. W naszych rozmowach z prezesem Zarządu Obiektów Sportowych oraz Hali Widowiskowo - Sportowej wynikało, że nie powyższe obiekty sa udostępniane mieszkańcom odpłatnie lub nieodpłatnie ale w formie rozliczenia clearingowego np. Koszalińska Amatorska Liga Koszykówki ( KALK) otrzymuje dofinansowanie od miast ale jest ono realizowane w drodze niematerialnej tzn. może korzystać z Hali Sportowej przy kompleksie ZOS na Głowackiego ale de facto płaci za to Miasto.

    W wypadku Hali Widowiskowo - Sportowej będącej wspólną inwestycją Miasta i Politechniki Koszalińskiej mogą z niej nieodpłatnie korzystać jedynie studenci PK, ponadto mają tam miejsce wyłącznie imprezy komercyjne.

 

3. Zwróciliśmy się z zapytaniem o odpłatność do wszystkich koszalińskich  szkół podstawowych i ponadpodstawowych ale na kilkadziesiąt zapytań, wysłanych drogą mailową, otrzymaliśmy tylko trzy odpowiedzi, co świadczy o braku znajomości ustawy o DIP.

      Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że  szkoły świadczą usługi wynajmu sal odpłatnie: Szkoła Podstawowa nr 7 50,00 PLN za godziną a Gimnazjum nr 11 kwota 45,00 PLN za godzinę 

 

  PONIŻEJ INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZE STRONY WWW.KOSZALIN.PL

Obiekty sportowe

powrót

drukujdrukuj

Dostęp do infrastruktury sportowej na terenie miasta Koszalina opiera się w dużej mierze na obiektach administrowanych przez spółkę miejską Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie (www.zos.koszalin.pl orazhttp://zos.koszalin.ibip.pl/public) , nr tel. (94) 342-57-94, 342-30-01, tj.:

1. Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Śniadeckich 4 w Koszalinie, 
nr tel. (94) 343-61-43, 663-368-555

2. Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Jedności – Głowackiego,
nr tel. (94) 343-82-48, 502-590-458, 502-590-146

 • dwa baseny – niecka duża i mała,
 • hala sportowa.

3. Kompleks sportowo-rekreacyjny „Gwardia” przy ul. Fałata 34,
nr tel. (94) 343-82-90, 502-590-297

 • stadion sportowy,
 • hala sportowa,
 • boiska boczne,
 • skatepark,
 • hala sportów walki,
 • korty tenisowe,
 • sztuczne lodowisko (październik-marzec),
 • tereny podożynkowe przy ul. Orląt Lwowskich.

4. Stadion lekkoatletyczny „Bałtyk” przy ul. Andersa 16 wraz z płytą główną i boiskiem ze sztuczną nawierzchnią zrealizowanym w ramach projektu „Euroboisko”, 
nr tel. (94) 343-82-96, 502-590-157.

5. Hala sportowa przy ul. Orlej 14, 
nr tel. (94) 343-82-96, 502-590-157.

6. Korty tenisowe przy ul. Andersa 16, 
nr tel. (94) 343-82-96, 502-590-157.

7. Kompleks sportowo-rekreacyjny „Sportowa Dolina”, m.in.: boiska do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, kort tenisowy ze ścianką treningową, skatepark, siłownia, stoły do tenisa stołowego, 
nr tel. (94) 343-82-91, 502-592-118.

8. Kompleksy boisk na Osiedlach Wenedów, Jamno-Łabusz, Raduszka i Unii Europejskiej oraz przy ul. Głowackiego zrealizowane w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, 
nr tel. (94) 343-82-95, 502-590-143.

 

Inne obiekty sportowo-rekreacyjne oddane w użytkowanie w drodze umowy najmu:

 • Ośrodek Szkolenia Taekwondo przy ul. Orląt Lwowskich 26 B prowadzony przez Koszaliński Klub Taekwondo „Bałtyk”, nr tel. (94) 343-33-55,www.taekwondokoszalin.pl 
 • tor wyścigowy „Motopark” przy ul. Gnieźnieńskiej 8A użytkowany przez Klub Motor Sport Koszalin, nr tel. 509-385-764,503-650-111, www.moto-park.pl 
 • park linowy na Górze Chełmskiej użytkowany przez firmę prywatną, nr tel. (94) 342-57-94, 782 780 333, rezerwacja - 500 382 482 - www.avana.pl 

Inną, znaczącą grupę obiektów wchodzących w skład miejskiej infrastruktury sportowej stanowią obiekty przyszkolne, takie jak boiska o różnych funkcjach, hale sportowe czy tereny i urządzenia lekkoatletyczne. Zlokalizowane są one na terenach wszystkich koszalińskich szkół publicznych.

W roku 2008 wykonane zostały 2 kompleksy boisk wielofunkcyjnych w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkołach Podstawowych Nr 10 i 17.

W latach 2009-2012 zrealizowano następnych 7 boisk w ramach wspomnianego programu przy Szkołach Podstawowych Nr 4 i 18, przy ul. Głowackiego oraz na Osiedlach Wenedów, Jamno-Łabusz, Raduszka i Unii Europejskiej.

Kolejną, liczną grupą obiektów sportowych na terenie Koszalina są boiska, stadiony, urządzenia sportowe i place zabaw znajdujące się na terenach koszalińskich osiedli i pozostające w zarządzaniu przez spółdzielnie mieszkaniowe i rady osiedli.

Dostęp do infrastruktury sportowej zapewniają również obiekty sportowe i inne dostosowane do potrzeb sportu i rekreacji, będące własnością podmiotów prywatnych.

Miasto Koszalin, na przestrzeni ostatnich lat, angażowało wiele własnych środków finansowych z przeznaczeniem na poprawę stanu i dostosowanie infrastruktury sportowej do potrzeb społecznych poprzez modernizacje, remonty i budowę nowych obiektów sportowych. Najważniejsze działania w tej dziedzinie to m.in.:

 • modernizacja istniejącego stadionu „Bałtyk” – 13,3 mln zł, w tym m.in.: - płyta główna z bieżnią lekkoatletyczną – 5,6 mln zł, - boisko ze sztuczną nawierzchnią w ramach projektu „Euroboiska” – 3,6 mln zł, - budynek sanitarno-szatniowy przy płycie głównej – 2,3 mln zł, - korty tenisowe, w tym pawilon sanitarno-szatniowy – 1,3 mln zł,
 • budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Sportowa Dolina” – 3,1 mln zł,
 • budowa nowej hali sportów walki – 7,4 mln zł,
 • kapitalny remont i modernizacja koszalińskiej pływalni – 6,2 mln zł,
 • budowa sali gimnastycznej przy II LO im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i bieżnią lekkoatletyczną - 4,3 mln zł,
 • remont i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Koszalinie – 470 tys. zł,
 • rozbudowa Ośrodka Szkolenia Taekwondo – 834 tys. zł,
 • realizacja 6 obiektów w ramach programu „Orlik 2012” – 2,9 mln zł; 2,8 mln zł; 2,5 mln zł,
 • budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 13 w Koszalinie – 3,1 mln zł,
 • budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 6 - 7,4 mln zł,
 • wykonanie mini boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum nr 6 – 211 tys. zł,
 • oddanie do użytku parku linowego na terenie Góry Chełmskiej – 240 tys. zł,
 • budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 – 1,5 mln zł,
 • remont hali sportowej „Gwardia” – 1,7 mln zł,
 • budowa Skate Parku – 184 tys. zł,
 • budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13 - 2,0 mln zł.

Miasto Koszalin wspólnie z Politechniką Koszalińską podjęło się również realizacji istotnego zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie wielkogabarytowej hali widowiskowo-sportowej na 3 tys. miejsc siedzących, którego wartość ogólna wyniosła ponad 43 mln zł.
Inwestycja rozpoczęta została w 2009 roku, a zakończona w roku 2012. Oficjalne otwarcie hali miało miejsce w dniu 21 sierpnia 2012 r. (www.hala.koszalin.pl).

 

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Aby zbadać, jak w rzeczywistości wygląda dostęp mieszkańców do obiektów sportowych w Twojej gminie, możesz:

Sprawdzić:

 • Czy ceny wstępu na obiekty sportowe zmieniały się na przestrzeni lat?
 • Gdzie można się zapoznać z zasadami wstępu na obiekty sportowe zapisanymi w uchwale/zarządzeniu (poszukaj np. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy) – czy każdy może je łatwo znaleźć?
 • Czy w gminie istnieje gminny system rezerwacji obiektów sportowych? Jak w praktyce można wynająć obiekt?

 

Zbadać bardziej szczegółowo wybrane obiekty:

 • Jak można dojechać na obiekty sportowe? Czy położenie obiektów utrudnia czy ułatwia dostęp do nich dla mieszkańców?
 • Czy obiekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową?
 • Czy obiekty są optymalnie wykorzystywane,  czy odbywają się na nich zajęcia – czy obiekty są otwarte dla mieszkańców, a może mogą z nich korzystać tylko określone grupy jak kluby sportowe czy uczniowie w czasie lekcji?

 

Zapytać mieszkańców:

 • Czy mieszkańcy wiedzą o zasadach wstępu na obiekty sportowe?
 • Czy zasady wstępu ułatwiają czy utrudniają im dostęp do obiektów?
 • Czy mieszkańcy korzystają z gminnych obiektów sportowych?

 

Znaleźć: obiekt/obiekty, który budzi emocje w gminie (powody mogą być różne: nie jest w ogóle wykorzystywany, jest niewłaściwie położony, mieszkańcy z niego korzystają, ale jego stan pozostawia wiele do życzenia, mieszkańcy nie mogą z niego korzystać z różnych względów etc.) i opisać, co jest źródłem tych emocji. Taki obiekt można wytypować, rozmawiając z ludźmi i organizacjami, przeglądając internet czy kontaktując się z lokalnymi mediami.

  DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

1. Ceny wstępu na obiekty sportowe w ciągu ostatniego roku nie uległy zmianie i są na dostępnym poziomie np. cena wejścia na basen w ZOS ( 1h) wynosi 9,00 PLN natomiast cena wejścia na mecz koszykówki AZS Koszalin kształtują się na poziomie od 10,00 PLN do 25,00 PLN w zależności od miejsca.

2. Z zasadami wstępu na obiekty sportowe, podobnie jak i z cennikami, można zapoznać się na stronach www wszystkich obiektów w większości zarządzanych przez ZOS a także na stronie Hali Widowiskowo - Sportowej i to rozwiązanie wydaje się być satysfakcjonujące dla ludzi młodych, którzy posługują się internetem na co dzień

3. Ponadto w Koszalinie istnieje system Orlików ( w liczbie 9) na który wstęp jest bezpłatny, korzystają z nich głównie dzieci i młodzież, chociaż teoretycznie mogą również dorośli a także obiektów na które wstęp jest bezpłatny np. Sportowa Dolina gdzie znajdują się otwarte boiska do koszykówki, korty i siłownie na powietrzu

4. O to czy mieszkańcy więdzą jakie sa zasady udostępniania obiektów sportowych zadaliśmy pytanie w Ankiecie 

 

W ramach Obywatelskiego Monitoringu Sportu przeprowadzono badanie opinii mieszkańców Koszalina dotyczące stopnia zaspokajania ich potrzeb w zakresie sportu i rekreacji. Ankietowaniu poddano 566 mieszkańców Koszalina w wieku od 16 do 78 lat.  

Badanie przeprowadzono na próbie losowej w terminie maj – czerwiec 2014. Ankiety zostały wysłane pocztą do wszystkich działających klubów sportowych, a także do innych organizacji pozarządowych. Drogą mailową ankiety trafiły do wszystkich koszalińskich szkół, a w wersji drukowanej do uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku i młodzieży wybranych szkół. Ankietowanie prowadzone było także dwukrotnie na tzw. giełdzie samochodowej (największe targowisko miejskie) oraz podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych. Poniżej przedstawione zostały wyniki tego badania wraz z komentarzem i wnioskami.

Metryczka

Respondenci

 

 

Osoby

 

Liczba

Udział w %

Niepełnosprawne

Kobiety

346

61%

14

Mężczyźni

220

39%

6

 

Przedział wiekowy w l

L. osób

od

do

 

14

25

69

26

60

278

61

100

219

 Razem:

566

 

 

 Na pytanie 2 Ankiety "Jak Pana/ Pani zdaniem kształtuje się dostępność obiektów sportowych, będących własnością miasta:

Pytanie 2       
   Jak Pani/Pana zdaniem kształtuje się dostepność obiektów sportowych będących    
własnością miasta (sale sportowe, baseny, boiska, korty tenisowe itp.) w Koszalinie? 
        
 Ogółem   LiczbaUdział w % 
 aJest ich za dużo102% 
 bJest ich wystarczająca ilość14826% 
 cJest ich za mało31255% 
 dNie mam zdania8615% 
 eInne102% 
     566100% 
        
        
        

 

 większość bo aż 55% ankietowanych stwierdziło, że jest ich za mało, co oznacza, że nie są oni zadowoleni z aktualnej oferty Miasta w zakresie sportu bądź też nie mają o takiej ofercie wiedzy ( co jest jeszcze gorsze bo świadczy o braku komunikacji)

 

 Odpowiadając na Pytanie 3 "Czy Pana/ Pani zdaniem korzystanie z obiektów sportowych będących własnością miasta jest"

 respondenci udzielili następujących odpowiedzi:

35% powinno być bezpłatne

27% zbyt drogie

22% w odpowiedniej cenie

10% nie mam zdania

5% zbyt tanie

 

Odpowiedzi te można interpretować jako niezadowolenie z obecnej ofert cenowej, która zdaniem ponad 60% respondentów nie jest adekwatna do ich oczekiwań gdyż 35% ankietowanych uważa, że korzystanie z ww. obiektów powinno być bezpłatne a aż 27% że jest zbyt drogie, tylko 22% uważa, że obecne ceny są odpowiednie i odpowiadają ich możliwościom finansowym ( w tym miejscu należą się dwa słowa wyjaśnienia gdyż na tle innych miast, zwłaszcza aglomeracji miejskich te ceny nie wydają się wysokie jednakże Koszalin jest miastem biednym o bardzo trudnym rynku pracy i stąd te, często nawet niewygórowane, ceny często przekraczają możliwości finansowe mieszkańców i uniemożliwiają im aktywne uprawianie sportu. 

 

Obecnie z powszechnie czynnych obiektów, które są w zasadzie bez problemów dostępne i otwarte do dyspozycji mieszkańców wymienić należy Sportową Dolinę w które znajdują się otwarte siłownie, korty tenisowe oraz boisko do koszykówki a także Orliki w liczbie 9, warto jednak zaznaczyć, że obiekty są użytkowane głównie przez dzieci i młodzież ( np. Orliki prawie wyłącznie) co powoduje braki w udostępnieniu infrastruktury sportowej dla mieszkańców Koszalina  w wieku średnim oraz seniorów.

 

Poruszając ten problem w rozmowie z prezesem TKKF w Koszalinie Arkadiuszem Kozakiem otrzymaliśmy od niego informację, że mieszkańcy Koszalina mogą np. korzystać z bieżni Stadionu Bałtyk codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 do 20.00, jednakże na pytanie jaka jest dostępność tego typu informacji dla mieszkańców Koszalina i gdzie można ją znaleźć otrzymaliśmy odpowiedź "na stronie internetowej". Rzeczywiście na stronie internetowej www. tkkf.koszalin.pl tak informacja widnieje, jednakże w powszechnej świadomości mieszkańców Koszalina nie istnieje na co dowodem jest kilikakrotna nasza obecność na Stadionie "Bałtyk" gdzie w godzinach 18.00 do 20.00 ze stadionu korzystali wyłącznie sportowcy. Można odnieść wrażenie, że sytuacja ta jest na rękę władzom TKKF gdyż od czasu naszej rozmowy z prezesem TKKFu, w której rekomendowaliśmy mu upowszechnienie informacji o możliwości korzystania ze  Stadionu "Bałtyk" nic się w tej sprawie nie zmieniło.

 

A oto wykaz klubów sportowych, które w roku 2013 korzystały z dotacji miejskich przesłana pismem prezydenta miasta Koszalina nr OA-I-3.1431.113.2013.MR z dnia 11.12.2013.:

 

Zestawienie klubów sportowych realizujących zadania publiczne w roku 2013 przy dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Koszalina.

 

1. Piłka nożna                                  -          3 kluby

·  Koszaliński Klub Piłki Noznej „Bałtyk”

·  Klub Sportowy „Gwardia”

·  Koszalińskie Stowarzyszenie „Bałtyk” Old Boys

 

2.  Piłka ręczna mężczyzn   -          1 klub

·  Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Gwardia”

 

3.  Piłka ręczna kobiet         -          2 kluby

·  Piłka Ręczna Koszalin Spółka Akcyjna

·  Klub Uczelniany AZS Politechnika koszalińska

 

4. Koszykówka mężczyzn    -          7 klubów

·  Uczniowski Klub  Sportowy „Szesnastka”

·  Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy „Żak”

·  Klub Sportowy AZS Koszalin

·  Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki „Nasz AZS”

·  AZS KOSZALIN S.A.

·  Młodzieżowy Klub Koszykówki Basket Koszalin

·  Stowarzyszenie Sportowe „Amsport”

 

5.  Koszykówka kobiet                     -          1 klub

·  Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki Kobiet

 

6.  Piłka siatkowa                             -          2 kluby

·  Uczniowski Klub Sportowy „Bronek”

·  Międzyszkolny Klub Sportowy Koszalin

 

7.  Rugby                                          -          1 klub

·  Klub Sportowy „Rugby Club Koszalin”

 

8.  Judo                                             -          2 kluby

·  Klub Judo „Samuraj”

·  Klub Sportowy Judo „Gwardia”

 

9.  Zapasy                                         -          1 klub

·  Zapaśniczy Klub Sportowy

 

10. Sztuki walk                                 -          4 kluby

 • Koszaliński Klub Taekwondo „Bałtyk”
 • Fight Club Koszalin
 • Koszaliński Klub Karate „Kyokushin”
 • Klub Sportowy „Ronin”

 

11.  Lekkoatletyka                           -          2 kluby         

 • Klub Lekkoatletyczny „Bałtyk”
 • Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start”

 

12.  Szachy                                       -          1 klub

 • Akademicki Klub Szachowy „Hetman – Politechnika Koszalińska”

 

13. Podnoszenie ciężarów              -          2 kluby

 • Atletyczny Klub Sportowy
 • Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start”

 

14.  Pływanie                                               -          1 klub

 • Międzyszkolny Klub Sportowy „Znicz”

 

15.  Żeglarstwo                                -          2 kluby

 • Młodzieżowy Klub Regatowy „Tramp”
 • Uczniowski Klub Żeglarski „Sztorm”

 

16. Tenis stołowy                            -          1 klub

 • Klub Tenisa Stołowego „Koszalinianin”

 

17. Tenis ziemny                             -          2 kluby

 • Klub Tenisowy „Bałtyk”
 • Uczniowski Klub Tenisowy TenisPro Koszalin

 

18.  Motor sport                               -          2 kluby

 • Automobilklub Koszaliński
 • Klub Motor Sport Koszalin

 

19. Brydż                                          -          1 klub

 • Klub Brydżowy Kontra

 

20.  Sport i rekreacja                                  -          4 kluby

 • Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Ikar”
 • Sport, rekreacja i wolontariat „SFX”
 • Koszaliński Katedralny Klub Sportowy

 

 

 

DOJAZD DO OBIEKTÓW SPORTOWYCH:

Dojazd do wszystkich badanych i analizowanych obiektów jest dobry tzn. można tam dojechać zarówno środkami komunikacji miejskiej jak i własnym transportem, obiekty sa dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową ( Zarząd Obiektów Sportowych zatrudnia sportowców z niepełnosprawnością ruchową np. jako bileterów na basenie ZOS i tym samym wspiera ich rozwój ale także ma wymierną korzyść w postaci korzystania z dofinansowania PFRON).

 

OBIEKT BUDZĄCY KONTROWERSJE

Obiektem budzącym największe kontrowersje w Koszalinie jest budowa Aquqparku, która ciągnie się już od kilkunastu lat i wielokrotnie odwoływano przetargi. Ostatni z nich zakończył się zejściem z placu budowy firmy KORNAS z Kołobrzegu. Obecnie po raz pierwszy wydaje się, że firma, która wygrała przetarg WARBUD S.A. jakom pierwsza naprawdę rozpoczęła prace budowlane., które ruszyły w październiku 2013 roku. Obecnie na placu budowy pracują dwa dźwigi i około 40 do 50 osób, a obiekt ma być ukończony w lipcu 2015 roku.

Ostatnio w Zarządzie Obiektów Sportowych w Koszalinie rozpoczęła się kontrola NIK, a do dymisji podał się zastępca prezesa ZOS, który był bezpośrednio odpowiedzialny za nadzorowanie budowy Aquaparku.

poniżej artykuł nt. budowy Aquaparku w Koszalinie z dn. 19 lipca 2014r.

 

Wokół aquaparku w Koszalinie. ZOS kontra architekci

Dodano: 19 lipca 2014, 17:00 Autor: Rafał Wolny

Na początku roku prezes ZOS zapowiadał, że będzie się domagał od autorów pierwotnego projektu parku wodnego 6 mln zł z powodu jego wad. I domaga się nadal... wysyłając ignorowane przez drugą stronę wezwania do ugody.

Budowa aquaparku w Koszalinie

Budowa aquaparku w Koszalinie (fot. archiwum)

Zdaniem ekspertów powołanych przez Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie pierwotny projekt dachu budowanego właśnie aquaparku groził zawaleniem. Biuro "Płaskowicki & Partnerzy Architekci" (autorzy projektu) zakwestionowało te wnioski, twierdząc, że przyszły obiekt będzie całkowicie bezpieczny. Mimo tych zapewnień i sprzeciwu autorów, inwestor zlecił przeprojektowanie konstrukcji i zapowiedział obciążenie kosztami zmian PPA. W związku z tym jeszcze na przełomie 2013/2014 r. ZOS złożył do Sądu Rejonowego w Warszawie wezwanie do ugody w sprawie zapłaty przez PPA ok. 6 mln zł. - Na tę kwotę składają się koszty poniesione przez ZOS w związku ze stwierdzonymi wadami projektu architektonicznego kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie, w tym żądanie zwrotu ceny za wadliwy projekt - uściślał na naszych łamach Jakub Pyżanowski, prezes spółki, tłumacząc szukanie porozumienia chęcią uniknięcia kosztownego sporu sądowego. 

Problem w tym, że szef PPA nie wyraził zainteresowania przystąpieniem do rozmów. Co zatem w ciągu ostatniego półrocza zrobił w tej sprawie ZOS? Wysłał dwa kolejne wezwania do ugody - najnowsze w czerwcu. - Niestety, dla dobra sprawy nie mogę w chwili obecnej podać żadnych szczegółów. Oczekujemy na odpowiedź i wówczas podejmiemy kolejne kroki, są one uzależnione od stanowiska pana Płaskowickiego (prezes PPA - red.) - unika konkretów Jakub Pyżanowski. 

Chcieliśmy dopytać go ile jeszcze zamierza wysłać wezwań do ugody, nim podejmie bardziej zdecydowane kroki w celu odzyskania publicznych pieniędzy, ale po przesłaniu nam krótkiego oświadczenia, prezes ZOS nie był już osiągalny ani w biurze, ani pod telefonem komórkowym. 

Z tak zwanej ostrożności procesowej ZOS wniósł też do SR w Warszawie wezwanie o zapłatę przez PPA 8 mln zł w razie ewentualnej utraty unijnego dofinansowania z powodu opóźnienia budowy parku wodnego. Jakub Pyżanowski zapewnia jednak, że dotacja nie jest zagrożona. - Podpisaliśmy aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim na wydłużenie finansowania unijnego. Do 31 sierpnia 2015 roku mamy czas na rozliczenie finansowe inwestycji - przypomina szef miejskiej spółki. 

Piotr Płaskowicki konsekwentnie nie komentuje roszczeń ZOS.

AUTOR Rafał Wolny