• Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Uchwała o trybie i sposobie finansowania sportu / Uchwała w sprawie warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
 • Jakim grupom mieszkańców gmina zapewnia zajęcia sportowe?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówka prawnika:
Gmina może finansować sport (wesprzeć organizacje pozarządowe, które chcą realizować zadania z zakresu sportu) na dwa sposoby.

1. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie może przyjąć uchwałę dotyczącą warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu sportu. W uchwale tej musi wskazać cel publiczny z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć. Jednocześnie udzielana dotacja musi służyć realizacji tego celu, a realizowane przedsięwzięcia muszą wpływać na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. Dodatkowo dotacja taka może być udzielona tylko i wyłącznie podmiotowi działającemu na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie w omawianej uchwale muszą być wskazane warunki i tryb finansowania tego zadania przez gminę. Zatem w uchwale takiej powinny znajdować się przepisy dotyczące trybu udzielania dotacji na podstawie tych rozwiązań. Dlatego też w każdej gminie tryby udzielania dotacji na podstawie omawianej uchwały mogą się różnić.

Ustawodawca wyliczył przykładowo przeznaczenie tych dotacji (art. 27 ust. 3 ustawy o sporcie):

  • realizacja programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Uchwała ta powinna określać własne warunki i tryb udzielania dotacji na sport, które nie są objęte przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zatem spełnienie w/w warunków w uchwale oraz przez podmioty ubiegające się o dotacje spowoduje obowiązek stosowania tych rozwiązań. Jeżeli jednak zadanie będzie dotyczyło pożytku publicznego to winny mieć zastosowanie poniższe rozwiązania.

2. Art. 27 ust. 3 ustawy o sporcie przewiduje, iż przepisy tej ustawy nie naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania kultury fizycznej na podstawie przepisów odrębnych. Dlatego też istnieje możliwość, iż gmina będzie wspierała „sport” poprzez rozwiązania zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Drugi sposób finansowania sportu w gminie wynika właśnie z tej ustawy. Gminy mogą finansować sport (kulturę fizyczną) poprzez wspieranie i powierzanie działalności w tym zakresie organizacjom niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. Podstawowym dokumentem związanym z tym trybem finansowania sportu jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi – uchwalany do 30 listopada każdego roku. Istnieje również możliwość uchwalenia wieloletniego programu. Na podstawie zapisów programów ogłaszane są otwarte konkursy na realizację zadania publicznego z zakresu sportu.Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w art. 19 ust. 1 pkt 4 dopuszcza również możliwość podjęcia inicjatywy przez samych mieszkańców lub organizacje – mogą oni sami złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Aby było możliwe takie dofinansowanie wymagana jest uchwała rady gminy określająca tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Mimo, iż wprowadzone zmiany ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie miały ułatwić możliwość wspierania sportu przez gminy to początek obowiązywania tych przepisów nie ułatwił samorządom finansowania sportu. Od momentu wejścia w życie przepisów ustawy o sporcie zaistniała możliwość dotowania sportu poprzez przepisy ustawy o sporcie oraz w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Problem jaki się pojawił dotyczył rozróżnienia jakie przedsięwzięcia winny być finansowane na podstawie ustawy o sporcie, a jakie na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Definicja sportu została zawarta w art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie: Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

 

Stworzenie swoistej dwutorowości „finansowania” sportu wynikało z sytuacji, w której nie było jednoznacznej podstawy do finansowania sportu w innym zakresie, niż to wynikało z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powodowało to, iż brak było możliwości dotowania innych przedsięwzięć z zakresu „sportu” niż wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej np. problem dotowania klubów sportowych w rozgrywkach ligowych.

Odpowiedz na pytania:

 • Czy wśród obszarów współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi wymienionych w programie współpracy  jest wskazany sport (kultura fizyczna)?
 • Jakie zadania priorytetowe/preferowane w zakresie sportu realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi wskazane są w programie współpracy?
 • Czy w badanej przez Ciebie gminie została podjęta uchwała o trybie i sposobie finansowania sportu?
 • Jakie cele publiczne z zakresu sportu mają być realizowane na podstawie uchwały o trybie i sposobie finansowania sportu?
 • Na co może być przeznaczona dotacja przekazana na podstawie uchwały o trybie i sposobie finansowania sportu?

1.Warunki i tryb finansowania sportu przez Miasto Koszalin reguluje Uchwała Nr V/ 33/ 2011 z 20 stycznia 2011 r.  w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Koszalin.

 Rada Miejska w Koszalinie uchwala się, co następuje:

§ 1. Miasto Koszalin tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu, zamierza osiągnąć cel publiczny
z zakresu sportu, przez który rozumie się:
1)stworzenie jak najlepszych warunków, w tym organizacyjnych i finansowych, uprawiania sportu przez
zawodników koszalińskich klubów sportowych,
2)pomoc w osiąganiu przez zawodników koszalińskich klubów sportowych jak najlepszych wyników
sportowych,
3)promowanie sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców,
4)promowanie wizerunku Koszalina.
§ 2. Cel publiczny wymieniony w § 1 będzie realizowany poprzez udzielanie dotacji celowej z budżetu
Gminy Miasta Koszalina koszalińskim klubom sportowym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
§ 3. 1. Zlecanie zadań z zakresu celu publicznego wymienionego w § 1, na który zostaną udzielone dotacje
celowe z budżetu Miasta Koszalina, odbywać się będzie w trybie otwartego konkursu ofert, z zastrzeżeniem,
że dofinansowanie ze strony Miasta nie będzie wyższe niż 75 % kosztów całkowitych poniesionych przez klub
sportowy na realizację danego zadania.
2. Prezydent Miasta Koszalina ogłasza otwarty konkurs wskazując:
1)rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania,
2)termin i warunki realizacji zadania,
3)termin składania ofert,
4)termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na miejskiej
stronie internetowej.
4. Po ogłoszeniu konkursu oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków Gminy Miasta Koszalin
składa się w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.
5. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, to jest wzory
oferty realizacji zadania, umowy i sprawozdania określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
§ 4. Oferty złożone w otwartym konkursie opiniuje komisja konkursowa powołana przez Prezydenta
Miasta Koszalina w składzie:
Id: PIMQT-JZIDB-IJTPR-QVPCT-MLABS. Uchwalony Strona 2
1)trzy osoby desygnowane przez Prezydenta Miasta Koszalina,
2)przedstawiciel Komisji Rady Miejskiej w Koszalinie właściwej ds. sportu.
§ 5. Przy opiniowaniu oferty o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia
w szczególności:
1)znaczenie zadania dla Miasta Koszalina,
2)zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 niniejszej uchwały,
3)wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,
4)wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania,
5)ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
6)ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
7)analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem
w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.
§ 6. 1. Komisja konkursowa przekazuje Prezydentowi Miasta Koszalina swoją opinię dotyczącą wszystkich
ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji.
2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Prezydent Miasta Koszalina.
§ 7. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu
roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu pisemnego do umowy.
§ 9. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych
w umowie.
§ 10. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania
zadania określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta lub
zrealizowaniu kolejnego etapu zadania.
§ 11. W przypadku wykorzystania na realizację zadania zleconego tylko części przekazanej dotacji
niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji.
§ 12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się
przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazywana kwota podlega zwrotowi wraz
z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Husejko

 

KRYTERIA FINANSOWANIA KLUBÓW I STOWARZYSZEŃ SPORTOWYCH

W rozmowach z działaczami sportowymi często otrzymywaliśmy od nich informację o braku jasnych i precyzyjnych kryteriów przyznawania środków finansowych, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi osiągnięciami tych klubów a zależą od rozkładających się sympatii lub antypatii politycznych. Kluby, które mogą liczyć na największe obecnie dotacje finansowe to Klub Koszykarski AZS Koszalin oraz ENERGA Piłka Ręczna Kobiet Koszalin, który obecnie, pomimo dużych dotacji ze strony Miasta, znajduje się na skraju upadłości.

Odrębnym tematem, który zasługuje na uwagę są terminy odblokowania dotacji dla klubów i związanych z tym okresów rozliczeniowych.

 

UKRYTE FINANSOWANIE KLUBU KOSZYKARSKIEJ EKSTRAKLASY AZS KOSZALIN PRZEZ SPÓŁKI MIEJSKIE

 

W związku z badaniem sposobów finansowania sportu ( zarówno klubów jak i stowarzyszeń i organizacji pozarządowych) zwróciliśmy się także z podobnymi pytaniami do spółek miejskich, wyniki w załącznikach: oprócz kwot od 500,00 do 3.000,00 PLN na finansowanie małych klubów i stowarzyszeń, spółki te odmówiły ujawnienia tzw. umów handlowych.

Spółki miejskie odmówiły nam podania kwot, którymi wspierają Klub AZS Koszalin zasłaniając się tajemnicą handlową ale naszym zdaniem ponieważ są to podmioty zarządzające pieniądzem publicznym powinny w sposób transparentny umieć rozliczać się z publicznych pieniędzy.

W załącznikach znajdują się odpowiedzi od spółek miejskich MWiK, MEC, PGK i MZK a także oficjalne dane z BIP UM Koszalin i konkurs na dotację na II połowę 2014 roku.

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Wskazówki opiekunów:

Pytanie wyjściowe powinno dotyczyć konkretnych zadań dofinansowywanych przez gminę na podstawie analizowanych w tym punkcie dokumentów. Poza programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i uchwałą o trybie i sposobie finansowania sportu być może trzeba będzie zajrzeć do innych dokumentów – wyników konkursów czy sprawozdań klubów z realizacji zadania publicznego w zakresie sportu. Nie są to dokumenty wytwarzane przez gminę i tworzące jej politykę, dlatego nie wypisaliśmy ich w spisie dokumentów do zanalizowania. Pomogą Ci jednak określić, jak polityka w zakresie kreowania oferty sportowej jest realizowana. W każdej gminie zajęcia sportowe mogą być finansowane z różnych źródeł – warto sprawdzić, jak to wygląda w Twojej gminie.

Aby dowiedzieć się, do jakiej grupy mieszkańców trafia oferta , czy „każdy znajdzie coś dla siebie”, możesz:

Wybrać kilka (w zależności od liczby organizacji w gminie) organizacji sportowych finansowanych przez gminę, nieuzyskujących wsparcia od gminy i nieformalnych grup sportowych i zapytać:

 • jaką dyscypliną/jakimi dyscyplinami się zajmują?
 • czy ich zajęcia są otwarte, dla jakich grup są skierowane, ile osób uczestniczy, w jakim wieku, jakiej płci etc.?
 • czy i jak  informują o organizowanych zajęciach?
 • jakie mają potrzeby (czy chciałyby jakiejś pomocy od urzędu/mieszkańców etc. czy nie)

Dla pełniejszego rozeznania należy też przejrzeć stronę internetową Urzędu Gminy/OSiRu, o jakich organizacjach sportowych pisze, a także poszukać stron internetowych samych organizacji i na tej podstawie spróbować odpowiedzieć na powyższe pytania.

W ten sposób stworzysz przegląd zajęć sportowych dostępnych w gminie (zarówno tych wspieranych z pieniędzy publicznych, jak i niezależnych od urzędu), ale to nie koniec. Następnie na tej podstawie proponujemy zapytać mieszkańców (można zwrócić się do organizacji zrzeszających różne grupy np. seniorów, kobiety, rodziny etc.):

 • Czy  wiedzą, w jakich zajęciach dotowanych przez gminę mogą uczestniczyć i czy kiedykolwiek z nich korzystali?
 • Czy są zadowoleni z oferty zajęć sportowych finansowanych przez gminę – czy czują, że jest skierowana również do nich? Jeśli nie, to jaki widzą problem?
 • Czy wiedzą, jakie są inne dostępne dla nich zajęcia w gminie, które nie są dotowane przez urząd? Czy z nich korzystają?
 • Czy są członkami jakiejś nieformalnej grupy sportowej, która wspólnie ćwiczy np. biega, jeździ na rowerze etc.?

W ten sposób dowiesz się najważniejszego, czyli czy oferta odpowiada na potrzeby różnych grup mieszkańców. Może okazać się, że oferta skupia się tylko na wybranych grupach mieszkańców, zapominając o innych. Badanie może też doprowadzić Cię do wniosku, że oferta jest bardzo szeroka, a  mimo to mieszkańcy twierdzą, że nie ma zajęć dla nich i nie chcą się ruszać. Wtedy warto przyjrzeć się dokładniej, jak gmina informuje o ofercie sportowej i jak zachęca mieszkańców do aktywności fizycznej, bo być może tu leży problem.

Jeśli chcesz zagłębić się w temat od strony proceduralnej możesz:

Zapytać gminę lub zanalizować wyniki konkursów na realizację zadania publicznego z zakresu sportu (w razie konieczności skonsultować uzyskane odpowiedzi z organizacjami sportowymi):

 • Jakie konkursy z zakresu upowszechniania sportu były rozpisywane w badanym okresie (jakiego zadania dotyczyły)? Jeśli konkursy dotyczą wybranej dziedziny sportowej lub grupy odbiorców (np. wybranej ze względu na wiek) – na jakiej podstawie zostały one wybrane?
 • Jakie organizacje otrzymały dofinansowanie na podstawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi lub/i uchwały o sposobie i trybie finansowania sportu w badanym roku i na jakie zadania – dla jakich grup były skierowane działania, jakich dyscyplin sportowych dotyczyły?
 • Czy w latach poprzednich dofinansowanie otrzymywały te same organizacje, czy podmioty dotowane zmieniały się? Z czego może wynikać ta sytuacja? Jak organizacje są informowane o możliwości otrzymania dotacji? Czy organizacje wiedzą o możliwości przystąpienia do konkursu?
 • Z jakich źródeł są jeszcze finansowane zajęcia dla mieszkańców (możliwe: fundusz korkowy, fundusz sołecki, środki na promocję gminy, zdrowie czy turystykę)? Jakie zajęcia były w ten sposób finansowane?Do jakich grup były skierowane? Ile osób z nich skorzystało?

 

Zapytać gminę, organizacje sportowe lub zapoznać się ze sprawozdaniami z realizacji zadania publicznego w zakresie sportu:

 • Jakie konkretne działania były organizowane w ramach przyznanych dotacji?
 • Ile osób uczestniczyło w działaniach organizowanych dzięki dotacji (w podziale na płeć, wiek, czy były to również osoby z niepełnosprawnościami)?
 • Na jakie wsparcie mogą liczyć organizacje, które nie dostały dofinansowania w ramach konkursów?
 • Jakie są konkretne przykłady otrzymania takiego wsparcia?

 

 

 

 

 

 

Pzredstawiamy zestawienie klubów sportowych realizujących zadania publiczne w roku 2013 przy dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Koszalina.

 

1. Piłka nożna                                  -          3 kluby

·  Koszaliński Klub Piłki Noznej „Bałtyk”

·  Klub Sportowy „Gwardia”

·  Koszalińskie Stowarzyszenie „Bałtyk” Old Boys

 

2.  Piłka ręczna mężczyzn   -          1 klub

·  Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Gwardia”

 

3.  Piłka ręczna kobiet         -          2 kluby

·  Piłka Ręczna Koszalin Spółka Akcyjna

·  Klub Uczelniany AZS Politechnika koszalińska

 

4. Koszykówka mężczyzn    -          7 klubów

·  Uczniowski Klub  Sportowy „Szesnastka”

·  Międzyszkolny Koszaliński Klub Sportowy „Żak”

·  Klub Sportowy AZS Koszalin

·  Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki „Nasz AZS”

·  AZS KOSZALIN S.A.

·  Młodzieżowy Klub Koszykówki Basket Koszalin

·  Stowarzyszenie Sportowe „Amsport”

 

5.  Koszykówka kobiet                     -          1 klub

·  Koszalińskie Stowarzyszenie Koszykówki Kobiet

 

6.  Piłka siatkowa                             -          2 kluby

·  Uczniowski Klub Sportowy „Bronek”

·  Międzyszkolny Klub Sportowy Koszalin

 

7.  Rugby                                          -          1 klub

·  Klub Sportowy „Rugby Club Koszalin”

 

8.  Judo                                             -          2 kluby

·  Klub Judo „Samuraj”

·  Klub Sportowy Judo „Gwardia”

 

9.  Zapasy                                         -          1 klub

·  Zapaśniczy Klub Sportowy

 

10. Sztuki walk                                 -          4 kluby

 • Koszaliński Klub Taekwondo „Bałtyk”
 • Fight Club Koszalin
 • Koszaliński Klub Karate „Kyokushin”
 • Klub Sportowy „Ronin”

 

11.  Lekkoatletyka                           -          2 kluby         

 • Klub Lekkoatletyczny „Bałtyk”
 • Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start”

 

12.  Szachy                                       -          1 klub

 • Akademicki Klub Szachowy „Hetman – Politechnika Koszalińska”

 

13. Podnoszenie ciężarów              -          2 kluby

 • Atletyczny Klub Sportowy
 • Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych „Start”

 

14.  Pływanie                                               -          1 klub

 • Międzyszkolny Klub Sportowy „Znicz”

 

15.  Żeglarstwo                                -          2 kluby

 • Młodzieżowy Klub Regatowy „Tramp”
 • Uczniowski Klub Żeglarski „Sztorm”

 

16. Tenis stołowy                            -          1 klub

 • Klub Tenisa Stołowego „Koszalinianin”

 

17. Tenis ziemny                             -          2 kluby

 • Klub Tenisowy „Bałtyk”
 • Uczniowski Klub Tenisowy TenisPro Koszalin

 

18.  Motor sport                               -          2 kluby

 • Automobilklub Koszaliński
 • Klub Motor Sport Koszalin

 

19. Brydż                                          -          1 klub

 • Klub Brydżowy Kontra

 

20.  Sport i rekreacja                                  -          4 kluby

 • Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Ikar”
 • Sport, rekreacja i wolontariat „SFX”
 • Koszaliński Katedralny Klub Sportowy

 

W ramach Obywatelskiego Monitoringu Sportu przeprowadzono badanie opinii mieszkańców Koszalina dotyczące stopnia zaspokajania ich potrzeb w zakresie sportu i rekreacji. Ankietowaniu poddano 566 mieszkańców Koszalina w wieku od 16 do 78 lat.

 Badanie przeprowadzono na próbie losowej w terminie maj – czerwiec 2014. Ankiety zostały wysłane pocztą do wszystkich działających klubów sportowych, a także do innych organizacji pozarządowych. Drogą mailową ankiety trafiły do wszystkich koszalińskich szkół, a w wersji drukowanej do uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku i młodzieży wybranych szkół. Ankietowanie prowadzone było także dwukrotnie na tzw. giełdzie samochodowej (największe targowisko miejskie) oraz podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych. Poniżej przedstawione zostały wyniki tego badania wraz z komentarzem i wnioskami.

Metryczka

Respondenci

 

 

Osoby

 

Liczba

Udział w %

Niepełnosprawne

Kobiety

346

61%

14

Mężczyźni

220

39%

6

 

Przedział wiekowy w l

L. osób

od

do

 

14

25

69

26

60

278

61

100

219

 Razem:

566

  

Zadaliśmy także pytanie o przejrzystość i transparentność zasad finansowania sportu w Koszalinie:

Na pytanie 5 "Obecne zasady finansowania sportu są" odpowiedzi wyglądają następująco"

 

35% Zbyt słabo poddane społecznej kontroli

34% Nie mam zdania

22% Nieznane lub zagmatwane

8% Powszechnie znane i przejrzyste

 

Odpowiedzi odzwierciedlają powszechnie reprezentowany wśród naszych rozmówców ( zarówno ze świata sportu jak i mieszkańców) pogląd, że obecne zasady i kryteria finansowania sportu są niejasne i zbyt słabo, lub wcale nie poddane społecznej kontroli a tylko 8% ankietowanych deklaruje, że uważa te zasady za jasne i przejrzyste a tym samym deklaruje zadowolenie z obecnego status quo 

 

 

 Kolejne pytanie jakie zadalismy to "Jaka jest Pani/Pana ocena oferty sportowej i rekreacyjnej Koszalina?"

 A oto odpowiedzi

Ogółem

Liczba

Udział w %

a

Odpowiada ona moim potrzebom (oceniam ją pozytywnie)

166

29%

b

Nie odpowiada ona moim potrzebom (oceniam ją negatywnie)

136

24%

c

Nie mam zdania

244

43%

d

Inne

20

4%

Wg płci

K

M

a

Odpowiada ona moim potrzebom (oceniam ją pozytywnie)

84

82

b

Nie odpowiada ona moim potrzebom (oceniam ją negatywnie)

68

68

c

Nie mam zdania

180

64

d

Inne

14

6

 

 

W tym przypadku zastanawiająca jest bardzo duża grupa respondentów, którzy udzielili odpowiedzi „nie mam zdania” (43%). Świadczyć to może o tym, iż ludzie ci po prostu nie znają oferty sportowej miasta Koszalina i nie potrafią jej ocenić. Zwraca również uwagę fakt, iż grupa osób negatywnie oceniających miejską ofertę sportową (24%) jest niemal równa tej, która tę ofertę ocenia pozytywnie (29%).