• Strategia rozwoju gminy/miasta/strategia rozwoju lokalnego
 • Strategia rozwoju sportu
 • Jakie cele stawia sobie gmina w zakresie sportu?
 • Jakie korzyści z ich realizacji odnoszą mieszkańcy?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów:

Poszukaj dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Pamiętaj, że mogą się one kryć pod różnymi nazwami – my podaliśmy te najczęściej stosowane. Możesz wykorzystać do szukania dokumentów wyszukiwarki internetowej (np. Google) – wtedy nie musisz znać dokładnej nazwy dokumentu, wystarczy dobrze wymyślić hasła/zapytania, które doprowadzą Cię do poszukiwanego dokumentu. Upewnij się, że znaleziony dokument dotyczy badanego roku- 2013. Jeśli nie uda Ci się znaleźć dokumentu, złóż wniosek o informację publiczną do UG (wzór i wskazówki znajdziesz w zakładce „pliki”) Przeczytaj uważnie całą Strategię – zapisy dotyczące sportu mogą się kryć w części dotyczącej zdrowia, jakości życia czy turystyki.

Odpowiedz na pytania:

 • Na jakie lata obowiązuje Strategia Rozwoju Gminy?
 • Czy w Strategii Rozwoju Gminy jest mowa o sporcie?
 • Ile miejsca poświęcono temu tematowi?
 • Czy w gminie powstał odrębny dokument taki jak Strategia Rozwoju Sportu?
 • Jak w analizowanych dokumentach oceniana jest obecna sytuacja sportu gminnego (obecna na czas tworzenia dokumentu)?
 • Co gmina uznaje za mocne, a co za słabe strony?
 • Jakie są cele ogólne i szczegółowe zapisane dokumentach dotyczące sportu?
 • Czy te cele/zadania da się połączyć w większe grupy (np. budowa obiektów, inwestycje w zajęcia, organizowanie imprez)?
 • W Strategii Rozwoju Koszalina jest mowa o sporcie w Celu Operacyjnym 3.9 "Koszalin sportowym centrum Regionu",  ponadto w Celu Operacyjnym 3.6 "Propagowanie zdrowego stylu życia"  mówi się o upowszechnianiu rekreacji fizycznej.

Tematowi temu poświęcono około pół strony. nie ma natomiast odrębnego dokumentu "Strategia Rozwoju Sportu"

"Podstawowym założeniem realizacji tego celu jest dążenie do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców Koszalina oraz osób odwiedzających miasto w zakresie kultury fizycznej, a przez to ukształtowanie i utrwalenie wizerunku miasta jako atrakcyjnego ośrodka kultury fizycznej oraz wydarzeń sportowych. Utrzymanie takiego wizerunku wymaga jednak podejmowania ciągłych działań w tym obszarze, polegających m.in. na utrzymaniu istniejącej bazy obiektów sportowych oraz dalszym, systematycznym jej rozwoju, mającym na celu dostosowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do potrzeb społecznych, a także kreowaniu i organizacji wydarzeń sportowych o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Stałe poszerzanie i różnicowanie oferty sportowej, również z wykorzystaniem potencjału Jeziora Jamno. Realizacja tego celu obejmuje również tworzenie dogodnych warunków prawno-organizacyjnych oraz finansowych dla rozwoju kultury fizycznej w mieście. Wspieranie dyscyplin sportowych występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej oraz skuteczne upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, co przyczyni się do ich przyszłych sukcesów i osiągania znaczących wyników. Sport i działalność stowarzyszeń kultury fizycznej są również ważnymi elementami promującymi miasto oraz mającymi wpływ na jego rozwój. Atrakcyjne i systematycznie organizowane wydarzenia sportowe przyczynią się do postrzegania Koszalina jako ośrodka, którym zainteresowane są środowiska sportowe, media i środowiska turystyczne z całego kraju. Organizacja imprez sportowych o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym sprzyjać będzie zorganizowanym i indywidualnym pobytom w mieście, które z kolei wpłyną na promocję miasta w kraju i ugruntują jego pozycję jako atrakcyjnego ośrodka sportu. Wydarzenia nośne medialnie oraz obecność atrakcyjnych obiektów sportowych przyciągną m.in. turystów wypoczywających na Wybrzeżu (podkr. autorów raportu) oraz mieszkańców regionu. Powyższe działania będą miały wpływ na rozwój miasta, na podniesienie jego rangi jako aktywnego ośrodka w sferze kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku, a także miasta rozwijającego się, otwartego na nowe wyzwania, inwestycje i przedsięwzięcia.”

 

 

W analizowanych dokumentach brak jest obecnej analizy szeroko pojętej sytuacji sportu w gminie.

Cele zawarte w dwóch wymienionych przeze mnie celach operacyjnych można sprowadzić do rozwoju w gminie rekreacji fizycznej oraz "tworzenie dogodnych warunków prawno - organizacyjnych oraz finansowych dla rozwoju kultury fizycznej w mieście".

Generalnie ilość miejsca ( 1/2 strony) poświęcona w liczącej 67 stron Strategii Rozwoju Koszalina jest bardzo niewielka.

 

Na pytanie czy oprócz Strategii istnieje jeszcze jakikolwiek inny dokument w którym omówione zostały cele i założenia polityki sportowej Miasta otrzymaliśmy w dniu 16 kwietnia odpowiedź podpisana przez zastępcę prezydenta Leopolda Ostrowskiego. 

Czytamy w nim, że na posiedzeniu w dniu 6 marca 2014r. powołany został zarządzeniem Prezydenta Koszalina zespół zadaniowy ds. wdrażania Strategii Rozwoju Koszalina, zgodnie z decyzją ww. Zespołu w 2015 roku planowane jest rozpoczęciem prac nad programem rozwoju z zakresu sportu.

 

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Wskazówki opiekunów:
Pytania zadawane w tym miejscu będą zależały od zapisów znajdujących się w dokumentach strategicznych. Twoim zadaniem jest zbadanie, jak konkretne cele zapisane w strategiach przekładają się na życie mieszkańców. Czy ich realizacja umożliwia mieszkańcom korzystanie z darmowego sportu, jakie przynosi im korzyści? Co o tym myśli Urząd Gminy, a co mieszkańcy i organizacje sportowe? Przy analizie każdego celu pamiętaj o pytaniu „co z tego zapisu mają mieszkańcy?”

Zapytaj gminę:

 • Dlaczego takie, a nie inne cele zostały zawarte w strategiach?
 • Na jakiej podstawie wyznaczane były cele zawarte w strategiach?
 • Czy liczba celów jest adekwatna do możliwości działania gminy?

 

Zapytaj gminę i mieszkańców (przykładowe pytania do wybranych celów):

 

Przykładowy cel ze strategii: ROZWÓJ ZAPLECZA SPORTOWEGO

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • W jaki sposób gmina konkretnie rozwija zaplecze sportowe/rekreacyjne – co zbudowała/zmodernizowała?
 • Czy przy planowaniu budowy/modernizacji tych obiektów były od razu rozważane możliwości przyszłych zajęć organizowanych na obiektach, imprez i sposób dostępu mieszkańców? Co się zatem na nich dzieje?
 • Czy budowa tych obiektów rzeczywiście oznacza lepszy dostęp dla mieszkańców – jakie są ceny za wstęp/możliwość wynajmu? Jakie były podstawy decyzji o budowie danych obiektów – czy planując budowę obiektu, prowadzone były badania opinii i potrzeb mieszkańców?
 • Czy przy budowie brano pod uwagę kwestie dojazdu mieszkańców do obiektu? Jak mogą się tam dostać? etc.

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy korzystali ze wskazanych przez Urząd obiektów?
 • Jak oceniają ich dostępność, przydatność, dojazd?
 • Czy uważają, że mieszkańcy z nich korzystają i były to opłacalne inwestycje? etc.

 

Przykładowy cel ze strategii: ORGANIZOWANIE AKCJI PROMUJĄCYCH AKTYWNE FORMY WYPOCZYNKU

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • Jakie akcje promujące aktywne formy wypoczynku zostały przeprowadzone?
 • W jaki sposób Urząd Gminy zachęcał mieszkańców do udziału?
 • Do jakich grup skierowane były akcje?
 • Ile osób w nich uczestniczyło (jakie było zainteresowanie mieszkańców)?
 • Czy były to akcje o charakterze ciągłym (cykl zajęć), czy jednorazowe?
 • Jak mieszkańcy mogli kontynuować podjęte z ramach akcji aktywności? etc.

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy mieszkańcy uczestniczyli w tych akcjach?
 • Czy uważają je za skuteczne?
 • Co mogłoby ich zachęcić do podjęcia aktywności sportowej?

 

Przykładowy cel ze strategii: ROZWÓJ OFERTY SPORTOWEJ SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • Jakie konkretnie zajęcia sportowe gmina oferuje dzieciom i młodzieży?
 • Czy są one skierowane do wszystkich, czy do konkretnych grup?
 • Ile osób z nich uczestniczy?
 • Czy zajęcia są bezpłatne?
 • Gdzie są organizowane i w jakich godzinach – jak można na nie dojechać?
 • Czy są jednocześnie organizowane zajęcia dla rodziców, którzy czekają na odbiór dzieci?

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy ich dzieci korzystają z zajęć organizowanych przez gminę?
 • Jeśli nie, to czemu?
 • Jeśli tak, to czy rodzice i dzieci są zadowoleni z zajęć?

 

Przykładowe inne cele ze strategii: promowanie sportowców i środowisk upowszechniających sport, wzmocnienie wizerunku miasta, upowszechnienie, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia i edukacja społeczna.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w dn.  16 kwietnia 2014r. czytamy:

I. W jaki sposób Miasto rozwija zaplecze sportowe i rekreacyjne ( w szczególności co zostało zbudowane i zmodernizowane w ostatniej kadencji)? 

W odpowiedzi czytamy co następuje:

1. Miasto Koszalin w ramach rozwoju zaplecza sportowego zrealizowało trzy boiska sportowe w SP 7 i 13 i Zespole Szkół nr 13 a ponadto zmodernizowano boisko w Zespole Szkół nr 11

2. W ramach rządowego Projektu "Moje boisko ORLIK 2012" Miasto zrealizowano kompleksy boisk w pięciu dzielnicach i czterech Szkołach Podstawowych

3. w roku 2011 sala sportowa przy Gimnazjum nr6

4. Miasto wspólnie z Politechniką podjęło się realizacji Hali Widowiskowo - Sportowej na 3 tysiąc miejsc siedzących w latach 2009 do 2012

 

II. Czy przy planowaniu budowy/ modernizacji obiektów rozważane były możliwości dostępu mieszkańców:

 

    Uwzględniono możliwość dostępności ww obiektów, w wypadku Orlików wynika to z faktu ich usytuowania przy szkołach

 

 

Postanowiliśmy także zapytać radnych Rady Miejskiej w Koszalinie o ich wizję rozwoju sportu i rekreacji w Mieście, a w szczególności o dostępność sportu i obiektów sportowych dla mieszkańców Koszalina:

Badanie opinii radnych Rady Miejskiej w Koszalinie na temat sytuacji sportu i rekreacji w mieście przeprowadzono w formie pisemnej ankiety, ktora miala na celu próbę odpowiedzi na pytanie: „Co gmina robi aby zaspokoić sportowo-rekreacyjne potrzeby swoich mieszkańców?” z perspektywy tych, którzy tychże mieszkańców reprezentują i stanowią lokalne prawo. Badaniem objęto osoby, które wchodziły w skład miejskiej Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i  Turystyki. Po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Koszalinie Stefanem Turowskim ankiety przekazano przewodniczącemu tej komisji Sebastianowi Tałajowi, który z kolei dostarczył je pozostałym 7 członkom komisji. Na życzenie kilkoro radnych ankiety przesłano im także e-mailem. Do autorów raportu wróciło 5 ankiet z odpowiedziami i stanowią one podstawę poniższego opracowania. Anonimowa ankieta zawierała 16 pytań, z których większość miała charakter otwarty, dając tym samym dużą swobodę wypowiedzi radnym. Wobec niewielkiej liczby wyników autorzy zdecydowali się opublikować  wszystkie odpowiedzi bez skrótów i poprawek.

 1. Jakie cele stawia sobie gmina w zakresie sportu?

Odpowiedzi:

-          upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wspieranie dyscyplin sportowych w najwyższej klasie rozgrywkowej, jako element promujący miasto;

-          promocja miasta przez sport, powszechna dostępność obiektów sportowych, promowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

-          promocja zdrowego trybu życia, promocja planów Unii, wyrównanie szans;

-          wyrównanie szans w dostępności do sportu, promocja zdrowego trybu życia;

-          cel nadrzędny - promocja zdrowego trybu życia, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, wyrównanie szans rozwojowych, promocja miasta;

 

      2.  Na jakiej podstawie wyznaczane były te cele?

Odpowiedzi:

-          Strategia Rozwoju Koszalina;

-          diagnoza potrzeb i analiza możliwości miasta;

-          konkursy, składanie ofert;

-          składanie ofert, konkursy i zawody sportowe;

-          w konkursie otwartym dla stowarzyszeń sportowych;

 1. Jakie akcje promujące aktywne formy wypoczynku zostały przeprowadzone w 2013 roku?

Odpowiedzi:

-          Bieg Wenedów, Nocna Ściema, Chełmska Piątka, Biegnij z Radiem, rozgrywki koszykarskie przed ratuszem;

-          biegi masowe (np. „Nocna ściema”), bezpieczne wakacje - cykl imprez letnich, olimpiada przedszkolaków - gry i zabawy, turnieje piłki nożnej - Orliki;

-          organizacji imprez przez Zarząd Obiektów Sportowych organizacji imprez przez kluby sportowe;

-          „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz”, organizacja imprez przez kluby sportowe;

-          oferty konkursowe składane przez stowarzyszenia pozarządowe, organizacja imprez przez ZOS;

 1. Jakie zajęcia sportowe gmina zapewnia mieszkańcom?

Odpowiedzi:

-          basen za 1 zł. dla młodzieży, lodowisko, Orliki, skate park, ścieżki rowerowe;

-          zajęcia sportowe w ramach SKS uczniów szkół, pływanie dla uczniów II klas w ramach W-F, zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach festynów osiedlowych;

-          zajęcia sportowe i turystyczne organizowane np. przez Rady Osiedli;

-          Rady Osiedli organizowały różne zawody sportowe;

-          Szereg zajęć rekreacyjno-sportowych organizowanych przez stowarzyszenia a także przez szkoły w formie SKS, Rady Osiedla i ZOS;

 1. Czy w Koszalinie obowiązuje uchwała o trybie i sposobie finansowania sportu?

Odpowiedzi: 5 x tak;

 

 1. Jeśli tak, to jakie cele publiczne z zakresu sportu mają być realizowane na podstawie tej uchwały?

Odpowiedzi:

- brak odpowiedzi;

- realizacja programów szkoleniowych w zakresie sportu, finansowanie stypendiów sportowych i nagród dla sportowców i kadry trenerskiej, udział w różnego rodzaju zawodach i konkursach;

- przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczenia społeczne, wyrównanie szans dla młodzieży;

- wyrównanie szans dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie alkoholizmowi;

- wykluczenie społeczne, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wyrównanie szans rozwojowych;

 1. Jakie konkursy w dziedzinie sportu były rozpisywane w 2013 roku? Czego dotyczyły?

Odpowiedzi:

- brak odpowiedzi;

- w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariatu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu;

- start w zawodach sportowych;

- starty w różnych zawodach sportowych;

- konkurs otwarty dla stowarzyszeń pozarządowych, dotyczyły prowadzenia zajęć, start w zawodach miejskich, krajowych, międzynarodowych;

 1. Jakie kryteria wyboru ofert konkursowych obowiązują? Jak są one ustalane i publikowane?

Odpowiedzi:

- brak odpowiedzi;

- promocja miasta udział własny w kosztach realizacji programu, ranking punktowy w rywalizacji dzieci i młodzieży (krajowy i wojewódzki), publikowane na www miasta i w mediach lokalnych;

- BIP Koszalin;

- BIP Koszalin;

- kryteria są na stronie BIP Koszalin;

 1. Z jakich innych źródeł są finansowane zajęcia sportowe dla mieszkańców?

Odpowiedzi:

- finansowane są stowarzyszenia zajmujące się sportem (z budżetu miasta);

- budżet województwa, środki własne stowarzyszeń sportowych, sponsorzy, środki związków sportowych;

- sponsorzy prywatni i organizacje pozarządowe;

- organizacje pozarządowe, sponsorzy prywatni;

- ze źródeł programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze źródeł oświaty;

 1. Na jakie wsparcie mogą liczyć organizacje, które nie dostały dofinansowania w ramach konkursów?

Odpowiedzi:

- mogą aplikować o fundusze w ciągu roku do wysokości 10.000 zł.;

- promocja w ramach informacji o wydarzeniach w mieście, nagrody rzeczowe lub puchary, wsparcie logistyczne;

- obiekty ZOS  (bezpłatne uczestnictwo);

- bezpłatne uczestnictwo w imprezach, bezpłatne korzystanie z obiektów ZOS-u;

- pomoc w zakresie składania dokumentacji na dofinansowanie;

 1. Na jakich warunkach mieszkańcy mają dostęp do miejskich obiektów sportowych?

Odpowiedzi:

- otwarty, bezpłatny dostęp do np. Doliny Sportowej, na inne płatny, np. basen;

- część obiektów dostępna nieodpłatnie w określonych godzinach, część obiektów dostępna odpłatnie (np. basen) powszechny i nieodpłatny dostęp do Orlików (9 obiektów);

- za pomocą porozumienia z Zarządem Obiektów Sportowych;

- brak odpowiedzi;

- uczestnictwo w zajęciach sportowych prowadzonych przez stowarzyszenia w szkołach,  w obiektach ZOS (basen płatny 1 zł od uczniów koszalińskich szkół);

 1. Jak gmina informuje mieszkańców o ofercie sportowej i zasadach dostępu do obiektów sportowych?

Odpowiedzi:

-          na stronie internetowej UM oraz poprzez media;

-          bieżąca informacja na stronach www miasta oraz portalu obywatelskim, media lokalne;

-          media, strona BIP Koszalin;

-          media lokalne, w szczególności strona BIP Koszalin;

-          przez reklamę w mediach, na stronach BIK Koszalin i przez stronę spółki miejskiej ZOS;

 1. W jaki inny sposób gmina miasto Koszalin może wpływać na sportowe życie mieszkańców?

Odpowiedzi:

- edukacja na rzecz aktywności fizycznej w szkołach (ciekawsze lekcje wf-u, mniej zwolnień z wf-u), zniżki na imprezy w ramach Karty Dużej Rodziny;

- promowanie zdrowego trybu  życia w programach adresowych do uczniów koszalińskich szkół i ich rodziców, uchwała w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

- bezpłatne uczestnictwo w różnych imprezach sportowych i turystycznych;

- promocja zdrowia, bezpłatny dostęp do obiektów ZOS i imprez turystycznych;

- popularyzację aktywnego życia - budowa ścieżek rowerowych, budowa placów zabaw dofinansowanie szkół i placówek szkolnych na zajęcia SKS;

 1. Jakie  działania gminy w zakresie sportu dają mieszkańcom możliwość bezpłatnego uprawiania sportu?

Odpowiedzi:

- budowa ścieżek rowerowych, Orliki, skate park, dopłaty do basenu;

- inwestycje w obiekty kultury fizycznej - 9 Orlików, stadion sportowy Bałtyk, program budowy ścieżek rowerowych, remonty tras rekreacyjnych na Górze Chełmskiej, budowa hal sportowych przy szkołach;

- brak odpowiedzi;

- promocja zdrowia, bezpłatny dostęp do obiektów ZOS i imprez turystycznych;

- obiekty rekreacyjne, ścieżki rowerowe, imprezy masowe  dla mieszkańców, wprowadzenie karty dużej rodziny KDR;

 1. Czy odbyło się kiedyś w Koszalinie badanie potrzeb/opinii mieszkańców w zakresie sportu?  Jeżeli tak, to jaki wpływ miały wyniki badań na podejmowane decyzje lub uchwalane dokumenty w zakresie sportu?

Odpowiedzi:

- nie wiem;

- badanie opinii w oparciu o Radę Sportu działającą przy Prezydencie Miasta pozwoliło na uchwalenie Programu Rozwoju Sportu, uchwały o zasadach przyznawania stypendiów sportowych i nagród;

- brak odpowiedzi;

- nie robiono takich badań (nie wiem) ale z uczestnictwa mieszkańców na różnych imprezach sportowych można powiedzieć, że zainteresowanie jest duże;

- nie mam wiedzy;

 1. Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić/poprawić w zakresie gminnej polityki w dziedzinie sportu?

Odpowiedzi:

- więcej imprez masowych, więcej rozgrywek sportowych między szkołami;

- nadal utrzymać właściwe proporcje między sportem dzieci i młodzieży, rekreacją dorosłych i sportem kwalifikowanym  jako formy rozrywki dla mieszkańców;

- miękkie środki finansowe na działalność stowarzyszeń i klubów sportowych;

- zwiększenie subwencji budżetowej;

- większa współpraca ze stowarzyszeniami.

Wnioski:

Ankieta zawierała 16 pytań, z których większość miała charakter otwarty, dając tym samym większe pole do swobodnych wypowiedzi. Autorzy oczekiwali w wyniku tego badania pewnego ukierunkowania ich dalszych prac dotyczących monitoringu sytuacji sportu w Koszalinie, poprzez wskazanie obszarów problemowych. Analiza wyników badania ankietowego pozwala na sformułowanie następujących tez:

 1. Radni nie potrafili wskazać jednolitego zestawu celów polityki gminnej w zakresie sportu. Świadczy to o tym, iż w ostatnich latach nie sformułowano w Koszalinie takich celów, które byłyby jasne nawet dla radnych, ani w oficjalnych dokumentach planistycznych ani w praktyce realizacji corocznego budżetu.
 2. Radni nie mogli także wskazać jednogłośnie na jakiej podstawie formułowane były cele polityki sportowej na 2013 rok. Odpowiedzi były rożne, choć większość z nich określała treść ogłoszenia konkursu na dotacje miejskie jako taką podstawę. W rzeczywistości cele takie nie zostały określone, a więc ciężko też mówić o ich podstawach. Zdaniem autorów raportu sytuacją idealną byłoby wyznaczenie celów miasta w zakresie sportu i oparcie ich m.in.  o zbadane potrzeby mieszkańców.
 3. Na pytanie o akcje promujące aktywne formy wypoczynku przeprowadzone w 2013 roku radni odpowiadali mieszając masowe imprezy sportowe z inicjatywami o charakterze społecznym, takimi jak: „bezpieczne wakacje” lub „zdrowo jesz, zdrowo żyjesz” albo, w ogóle z „ofertami składanymi przez pozarządowe stowarzyszenia”.
 4. Odpowiadając na pytanie o to jakie zajęcia sportowe gmina zapewnia mieszkańcom radni wskazywali ogólnodostępne obiekty sportowe (np. Orliki, Sportowa Dolina) lub imprezy SKS-ów dla dzieci i różne zajęcia organizowane przez Rady Osiedli (np. zajęcia taneczne, aerobik, festyny rekreacyjno-sportowe, spartakiady dziecięce).
 5. Pytanie o cele publiczne z zakresu sportu, realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej o finansowaniu sportu, dotyczyło powiązania potrzeb mieszkańców z polityką sportową miasta. Rozrzut odpowiedzi wskazywał, że radni Rady Miejskiej nie znali treści własnej uchwały. Ani jedna osoba nie wskazała żadnego z celów określonych w uchwale nr V-33-11  [tytułem przypomnienia: 1)stworzenie jak najlepszych warunków, w tym organizacyjnych i finansowych, uprawiania sportu przez zawodników koszalińskich klubów sportowych, 2)pomoc w osiąganiu przez zawodników koszalińskich klubów sportowych jak najlepszych wyników sportowych, 3)promowanie sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców, 4)promowanie wizerunku Koszalina.]
 6. Na pytanie o to, jakie konkursy były rozpisywane w 2013 r. w Koszalinie w dziedzinie sportu, rozpisywane w 2013 roku, padły  odpowiedzi, wskazujące różne aspekty tych konkursów. Najbliższa realiom była następująca odpowiedź: „w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariatu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.”
 7. Kolejne pytanie dotyczyło kryteriów wyboru ofert konkursowych oraz tego jak są one ustalane i publikowane. Jedna odpowiedź wskazywała wyraźnie te kryteria, a także sposób publikacji: „promocja miasta, udział własny w kosztach realizacji programu, ranking punktowy w rywalizacji dzieci i młodzieży (krajowy i wojewódzki), publikowane na www miasta i w mediach lokalnych.” Jedna osoba w ogóle nie odpowiedziała, a trzy następne odsyłają do BIP miasta Koszalina, gdzie są publikowane oferty.
 8. W odpowiedzi na pytanie o inne poza budżetem miejskim źródła finansowania zajęć sportowych dla mieszkańców radni wymienili środki własne stowarzyszeń (klubów), budżet wojewódzki, dotacje rządowe i udział sponsorów.  Żadna z odpowiedzi nie wskazywała na finansowanie klubów sportowych przez miejskie spółki komunalne, o czym obszerniej w punkcie 3.2 raportu.
 9. Na pytanie na jakie wsparcie mogą liczyć organizacje, które nie dostały dofinansowania w ramach konkursów, jedna osoba wskazała możliwość aplikowania o fundusze w ciągu roku do wysokości 10.000 zł. Inni wymieniali bezpłatne uczestnictwo w masowych imprezach sportowych lub darmowy dostęp do niektórych obiektów sportowych ZOS, a także pomoc w staraniach o dotację, promocję, fundowanie nagród i pucharów itp.
 10. Kolejne pytanie dotyczyło warunków na jakich mieszkańcy mają dostęp do miejskich obiektów sportowych. Tutaj wymieniono Dolinę Sportową oraz Orliki jako bezpłatne obiekty sportowe, natomiast wstęp na pozostałe obiekty jest odpłatny.  Każdy właściciel lub zarządca miejskiego obiektu sportowego indywidualnie ustala warunki dostępu dla mieszkańców.
 11. W odpowiedzi na pytanie o to jak gmina informuje mieszkańców o ofercie sportowej i zasadach dostępu do obiektów sportowych radni wymienili dwa kanały informacji: lokalne media i stronę www miasta.
 12. Odpowiedzi na pytanie w jaki inny sposób gmina miasto Koszalin może wpływać na sportowe życie mieszkańców były bardzo urozmaicone. Każda osoba wymieniła inny zestaw potencjalnych działań gminy co świadczy o tym, że radni mają wiele pomysłów, choć koncentrują się one głównie na młodzieży szkolnej. Zdaniem autorów raportu w odpowiedziach brakuje jednak pomysłów na aktywizację fizyczną osób starszych.
 13. O to jakie  działania gminy w zakresie sportu dają mieszkańcom możliwość bezpłatnego uprawiania sportu zapytano w kolejnym pytaniu. Ankietowani radni wymieniali przede wszystkim przykłady miejskich inwestycji w infrastrukturę sportową – Orliki, ścieżki rowerowe, trasy spacerowe na Górze Chełmskiej itp. Jedna osoba wspomniała Kartę Dużej Rodziny.
 14. Kolejne pytanie dotyczyło tego czy odbyło się kiedyś w Koszalinie badanie potrzeb/opinii mieszkańców w zakresie sportu, a  jeżeli tak, to jaki wpływ miały wyniki badań na podejmowane decyzje lub uchwalane dokumenty w zakresie sportu.  Najczęstsze odpowiedzi brzmiały: „nie wiem”, „nie mam wiedzy”, ale jedna osoba wskazała badanie opinii w oparciu o Radę Sportu działającą przy Prezydencie Miasta, co pozwoliło na uchwalenie Programu Rozwoju Sportu. Autorom raportu nie udało się dotrzeć do takiego programu, ani do wyników tego badania.
 15. Na pytanie co należałoby zmienić/poprawić w zakresie gminnej polityki w dziedzinie sportu większość radnych odpowiedziała, że zwiększyć ilość środków przeznaczanych na ten cel oraz zintensyfikować współpracę ze stowarzyszeniami.  Szkoda, że żadna z osób nie odpowiedziała, że warto byłoby zapytać o zdanie mieszkańców i na tej podstawie poukładać miejską politykę sportową. Prowadzi to do wniosku, że ankietowani radni realizują politykę sportową trochę w oderwaniu od społeczeństwa. Naszym zdaniem nie czują potrzeby dialogu z mieszkańcami, w sytuacji kiedy przecież decydują na co pieniądze koszalinian będą wydawane. Autorzy mają nadzieję, że wyniki tego badania przyczynią się, choćby w niewielkim stopniu, do zmiany sposobu kreowania i realizacji miejskiej polityki sportowej w Koszalinie.