• Wspieranie inicjatyw mieszkańców
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

JAK TO WYGLĄDA W TEORII

 

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Twoim zadaniem jest stworzenie katalogu działań mieszkańców, za pomocą których mogą oni wpływać na politykę sportową gminy. Dowiedz się od Urzędu Gminy, jakie mieszkańcy mają możliwości działania w tym zakresie. Przy każdym działaniu napisz, co konkretnie mieszkańcy muszą zrobić, by wpłynąć na politykę – do kogo się zgłosić, czy napisać pismo, ile czasu trzeba czekać na odpowiedź Urzędu etc. Wskaż również podstawę prawną tego działania. W ten sposób powstanie katalog wraz z instrukcją dla mieszkańców, którzy chcieliby wziąć sprawy w swoje ręce i zaangażować się w sprawy gminy.

 

Wskazówka prawnika:
Mieszkańcy mogą sygnalizować problemy i wpływać na decyzje władz za pomocą określonych instrumentów prawnych:

 • udział w sesjach rady, komisji – każdy może uczestniczyć w posiedzeniach komisji rady gminy oraz całej rady. Uprawnienie to nadaje nam artykuł 61, ustęp 2 Konstytucji RP. Na tej samej podstawie każdy może również rejestrować dźwięk i obraz z posiedzeń tych organów. Uprawnienie to nie daje jednak możliwości zabierania głosu na posiedzeniach komisji rady i samej radzie. Jednakże w statucie gminy może być przewidziana możliwość wypowiedzi mieszkańców na sesji czy komisjach. Jeżeli nie ma takiego rozwiązania, to każdorazowo można zwrócić się do przewodniczącego komisji albo rady o udzielenie głosu.
 • składanie wniosków do budżetu i do gminy – istnieje możliwość składania przez mieszkańców wniosków do budżetu gminy. W związku z tym, iż w ustawie o samorządzie gminnym nie ma wprost wymienionej takiej instytucji, to w zależności od gminy można zastosować dwa rozwiązania.
  • Po pierwsze na podstawie artykułu 234 ustawy o finansach publicznych rada gminy podejmuje uchwałę, która dotyczy m. in. trybu pracy nad projektem budżetu. W niektórych uchwałach przewidziano terminy i sposoby składania wniosków do projektu budżetu przez mieszkańców.
  • Innym rozwiązaniem, z którego można skorzystać w każdym momencie roku, jest przewidziana w Kodeksie postępowania administracyjnego procedura składania wniosków do UG. Zgodnie z art. 241 kpa przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Zatem w tym trybie można zgłaszać swoje uwagi dotyczące m. in. wykonywania przez gminę zadania w zakresie sportu. Można tak zgłaszać własne propozycje np. dodanie wydarzenia sportowe do oficjalnego kalendarza tego typu imprez przygotowanego przez gminę.
 • budżet obywatelski – jest to głośny temat w ostatnich miesiącach. Nie ma w Polsce podstawy prawnej do wprowadzania budżetów obywatelskich na terenach miast, dlatego każde miasto osobno reguluje sposób i tryb organizowania budżetu obywatelskiego.  Aby wpłynąć na budżet gminy w ten sposób, trzeba sprawdzić, jak jest uregulowana ta kwestia przez władze lokalne. Budżet obywatelski to dobre rozwiązanie, które umożliwia zgłaszanie oraz wybieranie różnych przedsięwzięć, również tych dotyczących sportu.
 • rady sportu – zgodnie z art. 30 ustawy o sporcie w gminach mogą działać rady sportu, które opiniują dokumenty i decyzje władz lokalnych w zakresie sportu. Rady są powołane przez właściwe organy wykonawcze. Ich członkami mogą być przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Rady opiniują w szczególności: strategie rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej, projekty budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, programy rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej, projekty uchwał o warunkach i tryb finansowania zadania gminy w zakresie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.  Poprzez obserwowanie działalności rady sportu oraz  ewentualne uczestnictwo w jej obradach można skutecznie wpływać na wykonywanie zadań gminy w zakresie sportu.
 • W przypadku finansowania sportu w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pamiętać należy o konsultacjach społecznych rocznego programu współpracy oraz obserwowaniu działania Rady Pożytku Publicznego.

 

Inne pomysły na włączanie się mieszkańców w sportowe życie gminy:

 • propozycja przeprowadzenia zajęć/imprezy/wykładu (w formie wolontariatu), ale w zamian za darmowe udostępnienie sali i sprzętu na potrzeby tego wydarzenia
 • wniosek o dofinansowanie wydarzenia sportowego lub o patronat

 

Wyżej wskazane przedsięwzięcia z prawnego punktu widzenia można wyłącznie zgłosić w trybie wniosku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ale może u Ciebie w gminie jest to inaczej rozwiązane?

 

Zapytaj Urząd Gminy:

 • Jak konkretnie mieszkańcy/organizacje mogą wpływać na politykę sportową Twojej gminy? Co konkretnie muszą zrobić, do kogo się zwrócić? (wesprzyj się powyższymi wskazówkami, dopytaj Urząd o te procedury, jeśli sam o nich nie wspomni)
 • Jak Urząd może wesprzeć mieszkańców (finansowo, patronatem etc.)?

 

 1.W Koszalinie przy relatywnie nieźle wyglądającej bazie obiektów sportowych brak jest, naszym zdaniem, możliwości ich wykorzystania przez przysłowiowego Kowalskiego czyli mieszkańców Koszalina chcących uprawiać sport bez ponoszenia wydatków komercyjnych a więc gmina nie wywiązuje się należycie z tego zadania.

Bardzo słabo przedstawia się także kwestia komunikacji społecznej w obszarze sportu z mieszkańcami Koszalina, przyznał to w rozmowie z nami zastępca prezydenta Koszalina Leopold Ostrowski, mówiąc, że idziemy w tym  samym kierunku i deklarując chęć pomocy przy przepytaniu mieszka}ców przy pomocy ankiet.

Tym bardziej może dziwić fakt późniejszego wycofania się z tej obietnicy i całkowity brak współpracy w ww. obszarze.

 

2. Przewodniczący Rady Sportu Pan Henryk Niski poinformował nas, że budżet przeznaczony na sport nie jest w ogóle konsultowany z Radą Sportu a tym samym łamane jest prawo ( pisałem już o tym w poprzednim rekordzie)

 

 

Spotkanie z przewodniczącym Rady Sportu w Koszalinie Henrykiem Niskim

w dn. 7 czerwca 2014r.

 

Rada Sportu, zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. jest ciałem, które powinno opiniować podział środków na cele sportowe. Ustawa w Art. 30 pkt 3 ust 1 mówi, że do zadań Rady Spory należy opiniowanie strategii gminy w zakresie kultury fizycznej a w pkt 3. Ust 2,że do zadan Rady należy opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej. Zdaniem Pana Henryka Niskiego tak nie jest, a Rada Sportu jest w procesie decydowania o wydatkach budżetu miasta Koszalin całkowicie pomijana, co stanowi ewidentne naruszenie ww. ustawy.

W rozmowie przewodniczący Rady Sportu podkreślił także całkowity brak współpracy pomiędzy prezydentem Miasta i urzędnikami Urzędu Miejskiego a Radą Sportu. W Komisji, która zajmuje się podziałem śr0dków zasiadają głównie urzędnicy UM ( 3 z pięciu osób Krzysztof Gliszczyński, Dorota Pawłowska i Małgorzata Borek ) nie ma zaś w ogóle przedstawiciela Rady Sportu przy prezydencie Koszalina.

Przedstawiciele Rady Sporu uczestniczą jedynie w pracach Komisji Stypendialnej, której budżet wynosi 72 tys. Złotych i jest najmniej znaczącą częścią puli środków przeznaczanych przez Miasto na działalność sportową i rekreacyjną. Finansowanie sportowców poprzez ustanowienie stypendiów porusza Art. 32 ustawy o sporcie i w tym artykule w ogóle nie ma mowy konieczności zajmowania się tym przez Rade Sportu.

 

 

3. Jedyną skuteczną formą wpływania na politykę sportową, z której dotąd korzystali mieszkańcy Koszalina, jest istniejący od ubiegłego roku Budżet Obywatelski ( w tym roku odbywa się druga edycja)

    W ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 1 mln PLN na kategorie związane ze sportem wygrały:

A. Budowa boiska przy I LO im. Dubois

B. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwycięstwa ( 750m )

 

poniżej artykuł na ten temat

 

Budżet Obywatelski - znamy wyniki głosowania!

 

drukujdrukuj

23 października, w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Dubois, Piotr Jedliński prezydent Koszalina ogłosił wyniki głosowania na budżet obywatelski 2014 i podziękował Koszalinianom za bardzo dużą aktywność na wszystkich etapach jego realizacji. Przypomnijmy: prezydent Piotr Jedliński przeznaczył z budżetu miasta na rok 2014 kwotę miliona złotych do rozdysponowania przez mieszkańców. Głosowanie odbyło się w dniach 23 września - 13 października br.

Największą liczbę głosów uzyskały trzy projekty:

1.  Budowa 750m wydzielonej dwukierunkowej drogi rowerowej po stronie północnej ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Traugutta w kierunku centrum miasta w ramach istniejącego szerokiego chodnika i częściowo zieleńca - 2883 głosów

2. Budowa boiska przy I LO im. St. Dubois w Koszalinie - 2274 głosów

3. Kompleksowa rewitalizacja zieleni oraz części rekreacyjnych deptaka przy ul. Dworcowej w Koszalinie - 2177 głosów

Ponadto, dwa kolejne projekty, a więc Przystanek kolejowo-rowerowy przy ul. Gnieźnieńskiej i Wake Park Koszalin zostały wpisane na listę rezerwową. - Projekty Koszalińskiego towarzystwa miłośników wąskotorówki i Pana Pawła Znyka są na liście rezerwowej i mają  również szansę na realizację. Jeżeli koszt rzeczywisty zwycięskich 3 projektów, który poznamy po rozstrzygnięciu przetargów, będzie niższy od szacunkowego, zaoszczędzoną kwotę przeznaczymy na ich wykonanie - powiedział Piotr Jedliński prezydent Koszalina.

Mieszkańcy Koszalina bardzo aktywnie wzięli udział w tych konsultacjach społecznych. Łącznie głosowało 11455 osób, w tym 6165 przez internet. - Budżet obywatelski cieszył się ogromną popularnością wśród mieszkańców. Pomysły zgłoszone przez autorów projektów oraz ich promocja w trakcie głosowania to świetny przykład aktywności obywatelskiej. Gratuluję Stowarzyszeniu Rowerowemu Roweria, uczniom I LO im. Dubois oraz Radzie Osiedla Nowobramskie, gdyż to własnie ich pomysły zrealizujemy w przyszłym roku - dodał prezydent Piotr Jedliński.

Szczegółowe wyniki głosowania można znaleźć TUTAJ.

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE

 

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Tutaj Twoim zadanie jest zbadanie, czy mieszkańcy korzystają z możliwości wpływania na sportową politykę gminy i czy w ogóle wiedzą o takich możliwościach. Źródłem wiedzy będzie zarówno Urząd, jak i sami mieszkańcy oraz organizacje sportowe.

 

Zapytaj Urząd Gminy:

 • Z których metod wpływu na politykę sportową gminy korzystali mieszkańcy i organizacje sportowe?
 • Kto wykazywał inicjatywę – pojedynczy mieszkańcy, grupy nieformalne, organizacje sportowe? Które?
 •  Na co konkretnie mieszkańcy i organizacje sportowe chcieli wpływać?
 •  Jakie były skutki ich działań – czy Urząd wziął pod uwagę ich pomysły, wsparł je?
 • Jakie przykłady działań podjętych pod wpływem mieszkańców można wymienić?
 • Jeśli nie było żadnych inicjatyw mieszkańców, to czemu, skoro jest tyle możliwości?
 • Czy urząd informuje, że można się zwrócić się z inicjatywą, prośbą o wsparcie? Jak informuje? Jeśli nie, to dlaczego?
 • Czy urząd w sposób stały współpracuje z grupami sportowymi innymi niż dofinansowywane organizacje sportowe?

 

Zapytaj mieszkańców i organizacje sportowe:

 • Czy wiedzą, jakie mają możliwości działania w zakresie wpływania na sportową politykę gminy, proponowania własnych pomysłów?
 • Czy zwracali się kiedyś do gminy z pomysłami w zakresie sportu?
 • Czy chcieliby działać sami lub składać propozycje do gminy? w jakiej formie mogłoby się to odbywać?
 • Czy w gminie funkcjonują nieformalne grupy zajmujące się sportem?
 • Czy nieformalne grupy współpracują z Urzędem Gminy, czy działają zupełnie same i nie są zainteresowane takim kontaktem? Czemu?

 

Przeprowadź eksperyment – spróbuj dowiedzieć się, czy w środowisku sportowym w Twojej gminie są osoby, które mają pomysł na zorganizowanie wydarzenia sportowego (impreza, zajęcia, wykład, zawody – nawet o małym zasięgu), ale potrzebują wsparcia gminy, a nie wiedzą, jak się o nie zwrócić.  Skontaktuj się z tymi osobami i opowiedz o możliwościach działania, które poznasz w trakcie monitoringu. Niech te osoby zwrócą się do Urzędu Gminy, a Ty obserwuj rozwój wydarzeń – co te osoby zrobiły i jaka była reakcja gminy?

 

 

 1. Jakie  działania władz Koszalina mogłyby dać mieszkańcom możliwość bezpłatnego uprawiania sportu?

 

 1. Jakie  działania władz Koszalina mogłyby dać mieszkańcom możliwość bezpłatnego uprawiania sportu?

Odpowiedzi na to pytanie można podzielić na sześć następujących grup:

 • Obiekty – „dokończenie”,  rozbudowa i skomunikowanie ścieżek rowerowych; budowa osiedlowych kortów tenisowych, boisk do siatkówki i piłki ręcznej; zbudować pływalnię olimpijską 50-cio metrową, zorganizować place do street workout’u; bezpłatne siłownie na świeżym powietrzu; więcej lodowisk;  ścieżki zdrowia, stadion i wyciąg narciarski na Górze Chełmskiej; baseny kąpielowe na osiedlach; całoroczne kąpielisko z obsługą medyczną; więcej szlaków do biegania i chodzenia; dostosowanie istniejących urządzeń do ćwiczenia do możliwości fizycznych seniorów, obecne urządzenia przeznaczone są tylko dla młodych i zdrowych bo wymagają zbyt dużo siły; więcej małych basenów zamiast molocha-aquaparku, mini boiska na osiedlach; zwiększyć wykorzystanie miejskich obiektów sportowych, które często stoją puste;
 • Oferta – darmowe bilety wstępu dla osób niepełnosprawnych; udostępnienie miejskich obiektów sportowych bezpłatnie dla zorganizowanych grup mieszkańców – np. sale sportowe i boiska przy szkołach w konkretnych dniach i godzinach;
 • Finansowanie – większe wsparcie amatorskiego sportu; zaprzestać finansowania sportu zawodowego; bezpłatne karnety dla szkół; zniżki dla rodzin, seniorów i młodzieży; udostępnienie dzieciom i młodzieży bezpłatnie pływalni, lodowiska i innych obiektów sportowych; przyciągnąć sponsorów; wykorzystać środki UE; zwiększyć przejrzystość konkursów ofert na zadania publiczne dotyczące sportu i dotować więcej organizacji pozarządowych zajmujących się sportem, a nie tylko 3-4 główne kluby sportowe; ceny ćwiczeń (np. siłownia, joga, aerobik, gimnastyka, tańce) są za wysokie dla emerytów; wprowadzić karty rabatowe 50% dla seniorów; więcej pieniędzy na potrzeby mieszkańców, a nie na bilboardy;
 • Imprezy – zorganizować Dni Rekreacji lub Dni Sportu; organizować cykliczne imprezy promujące poszczególne obiekty; bezpłatne turnieje i zachęcanie młodzieży do sportu; organizacja ćwiczeń usprawniających (gimnastyka, taniec); organizacja masowego ruchu nordic walking; więcej pikników itp. imprez na świeżym powietrzu (stadion, plac podożynkowy), również zimą; darmowe zajęcia dla seniorów na basenie;
 • Komunikacja - pytać mieszkańców o to co jest potrzebne i przydatne; informować mieszkańców o stwarzanych możliwościach;
 • Inne - przekazać działania na rzecz sportu w ręce organizacji sportowych.

 

Odpowiedzi:

- przede wszystkim pytać mieszkańców o to co jest potrzebne i przydatne; darmowe bilety wstępu dla osób niepełnosprawnych; udostępnienie miejskich obiektów sportowych bezpłatnie dla zorganizowanych grup mieszkańców – np. sale sportowe i boiska przy szkołach w konkretnych dniach i godzinach; większe wsparcie amatorskiego sportu; zaprzestać finansowania sportu zawodowego; przekazać działania na rzecz sportu w ręce organizacji sportowych; bezpłatne karnety dla szkół; zniżki dla rodzin, seniorów i młodzieży; „dokończenie”,  rozbudowa i skomunikowanie ścieżek rowerowych; udostępnienie dzieciom i młodzieży bezpłatnie pływalni, lodowiska i innych obiektów sportowych; budowa osiedlowych kortów tenisowych, boisk do siatkówki i piłki ręcznej; zbudować pływalnię olimpijską 50-cio metrową, zorganizować Dni Rekreacji lub Dni Sportu; zorganizować place do street workout’u – bezpłatne siłownie na świeżym powietrzu; informować mieszkańców o stwarzanych możliwościach; więcej lodowisk;  ścieżki zdrowia, stadion i wyciąg narciarski na Górze Chełmskiej; baseny kąpielowe na osiedlach; przyciągnąć sponsorów; wykorzystać środki UE; zwiększyć przejrzystość konkursów ofert na zadania publiczne dotyczące sportu i dotować więcej organizacji pozarządowych zajmujących się sportem, a nie tylko 3-4 główne kluby sportowe; organizować cykliczne imprezy promujące poszczególne obiekty; bezpłatne turnieje i zachęcanie młodzieży do sportu; całoroczne kąpielisko z obsługą medyczną; więcej szlaków do biegania i chodzenia; dostosowanie istniejących urządzeń do ćwiczenia do możliwości fizycznych seniorów, obecne urządzenia przeznaczone są tylko dla młodych i zdrowych bo wymagają zbyt dużo siły; organizacja ćwiczeń usprawniających (gimnastyka, taniec); ceny ćwiczeń (np. siłownia, joga, aerobik, gimnastyka, tańce) są za wysokie dla emerytów; wprowadzić karty rabatowe 50% dla seniorów; organizacja masowego ruchu nordic walking; więcej pikników itp. imprez na świeżym powietrzu (stadion, plac podożynkowy), również zimą; darmowe zajęcia dla seniorów na basenie; więcej pieniędzy na potrzeby mieszkańców, a nie na bilbordy; więcej małych basenów zamiast molocha-aquaparku, mini boiska na osiedlach; zwiększyć wykorzystanie miejskich obiektów sportowych, które często stoją puste;

    2.  Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić w miejskiej polityce dotyczącej sportu i rekreacji?

Odpowiedzi:

- wszystko; zarząd; władze; polityków; osoby odpowiedzialne za politykę sportu; zmienić mentalność władz Koszalina mniej skupiać się na konfliktach między ugrupowaniami, a skoncentrować się na działaniach korzystnych dla mieszkańców; według modelu duńskiego: 1.pieniądze samorządowe są wyłącznie dla mieszkańców, 2.finansowanie sportu zawodowego wyłącznie ze środków prywatnych podmiotów; nie ma polityki, która dostosowałaby sport i rekreację do potrzeb poszczególnych grup mieszkańców; mieszkańcy Koszalina nie powinni płacić za uprawianie sportu; włączyć mieszkańców w tworzenie miejskich strategii sportowych; równoprawne traktowanie wszystkich dyscyplin sportu; więcej akcji promujących zdrowy styl życia, czynnego spędzania czasu wolnego (dzieci i dorosłych); bezpłatne korzystanie z miejskich obiektów sportowych dla emerytów; popularyzacja wiedzy wśród mieszkańców nt. podejmowanych działań; za cel działalności stawiać wreszcie dobro mieszkańców, a nie skupiać się na sporach personalnych (np. hws, aquapark!); zadbać o popularyzację i dostępność informacji o bezpłatnej ofercie sportowej w mieście; przejrzystość zasad dostępu do obiektów; zwiększyć dostępność, zmniejszyć tłok w obiektach poprzez zwiększenie ich ilości, chociażby w drodze udostępnienia obiektów szkolnych po godzinach lekcyjnych; więcej darmowych obiektów sportowych, ścieżek rowerowych i tras do biegania; przekazywać informacje o imprezach sportowych do szkół; udostępniać informacje o imprezach, które mają się odbyć w Koszalinie przed faktem, a nie tylko artykuły z recenzją po wydarzeniu; finansować koszalińskich sportowców a nie zagranicznych; konsultować akty prawa miejscowego dotyczące sportu i rekreacji z mieszkańcami; zwiększyć dofinansowanie na rzecz sportu osób starszych; czynne uczestnictwo władz w imprezach; jeden porządny klub piłkarski; zwiększyć zainteresowanie emerytami i rencistami; korzystanie z obiektów sportowych powinno być odpłatne – obiekty sportowe muszą być samofinansujące, bez dotacji z budżetu