• Badanie opinii i potrzeb mieszkańców
 • Konsultacje społeczne dokumentów
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

JAK TO WYGLĄDA W TEORII

Zapytaj Urząd Gminy:

 • czy odbyło się kiedyś w gminie badanie potrzeb/opinii mieszkańców w zakresie sportu?
 • jeśli tak, to kiedy się odbyło, jakie były wyniki, ile osób zbadano, jakimi metodami?
 • które dokumenty dotyczące sportu w gminie podlegały konsultacjom społecznym? Czy dokumenty były poddawane ewaluacji także w trakcie obowiązywania i omawiane z mieszkańcami?

Na głownej stronie urzędu miasta www.jozefow.pl jest wyraźna zakładka ze zdjęciem oraz notatką: Zadaj pytanie Burmistrzowi. Przy Burmistrzu istnieje Rada Konsultacyjna w skład której wchodzą Radni, mieszkancy, zaproszone osoby. Rada spotyka się raz w miesiącu. W listopadzie rada spotkała się w sprawie zatwierdzenia budżetu. Dla Burmistrza Rada oraz Zadaj pytanie Burmistrzowi to miernik oceny pomysłów oraz inspiracja; forma konsultacji z mieszkancami (19.11.2013 - ze spotkania z Burmistrzem Józefowa). 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE

 

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Pamiętajcie, że zawsze warto zweryfikować otrzymane odpowiedzi. Jeśli Urząd Gminy powie Wam, że badania miały wpływ na podejmowane decyzje, to proście o konkrety – najlepiej o kopie dokumentów, albo przynajmniej o ich pełne nazwy, żeby potem można było je odszukać np. w Biuletynie Informacji Publicznej i samemu sprawdzić powiązanie między wynikami badań a treścią dokumentu.

 

Zapytaj Urząd Gminy (jeśli były prowadzone badania i/lub konsultacje):

 • jaki wpływ miały wyniki badań na podejmowane decyzje, uchwalane dokumenty w zakresie sportu? Jakie konkretne dokumenty, decyzje można tu wskazać?
 • W jaki sposób potrzeby mieszkańców w zakresie sportu mają wpływ na dystrybuowanie środków z budżetu?
 • Ile osób uczestniczyło w konsultacjach dokumentów dotyczących gminnego sportu? Czy były to osoby indywidualne, czy przedstawiciele organizacji sportowych? Których organizacji?
 • Jak są przekazywane informacje o planowanych konsultacjach?

 

Zapytaj Urząd Gminy (jeśli nie było prowadzonych badań i/lub konsultacji):

 • Czemu nie było prowadzonych badań?
 • Na jakiej podstawie w takim razie podejmowane są decyzje w zakresie sportu, jak kształtowana jest oferta?

 

Zapytaj mieszkańców i organizacje sportowe:

 • czy gmina kiedyś pytała o ich opinie w zakresie sportu?
 • czy chcieliby się wypowiedzieć na ten temat?
 • w jaki sposób ich zdaniem gmina mogłaby zbierać takie informacje?

 

Zrób krótką sondę – zapytaj mieszkańców i organizacje sportowe, jakie ich zdaniem są problemy, a jakie mocne strony sportu w ich gminie z punktu widzenia dostępności dla mieszkańców.

 

W planowaniu obiektów, przygotowaniu projektu (czy na jakimś etapie prac) brali udział mieszkańcy. Pan Robert Rataj, Kierownik Referatu OZKiS mówi: Odbywały się debaty społeczne, konsultacje i  spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnych – m.in. na temat poprawy bazy sportowej, bezpieczeństwa. Bez ogłoszenia publicznego, np.: poprzez Dyrektorów Szkół ogłaszano i zapraszano rodziców dzieci do udziału w dyskusji na temat planowania projektowania bazy sportowej przy szkołach. Przy Burmistrzu także istnieje ciało doradcze w skład którego może wejść każdy: przedstawiciele firm, mieszkańcy. Ogłoszenia o spotkaniach ciała doradczego są ogłaszane na stronie miasta. 

Mocne strony sportu w Józefowie:

1. potencjał organizacji działających w Józefowie: stowarzyszeń i klubów, ich osiągnięcia, liczne sekcje mające przedstawicieli reprezentujących Miasto w Polsce i nie tylko (Pani Bożena Dziubińska, UKS Victoria Józefów, Pan Cezary Książek, MLKS Józefovia, Paweł Juszczyk, UKSW Bushi

2. zawodnicy i trenerzy którzy angażują się w pracę (Pani Bożena Dziubińska, UKS Victoria Józefów)

3. elastyczność we współpracy i wsparcie merytoryczne organizacji (Paweł Juszczyk, UKSW Bushi)

4. Duża oferta skierowana do dzieci i młodzieży, niezła infrastruktura, dobrze zarządzana, nie ma problemów finansowych (Piotr Gąszcz, Wicedyrektor ICSiR)

Słabe strony sportu w Józefowie:

1. wysokość dofinansowania która mogłaby być wyższa (Pani Bożena Dziubińska, UKS Victoria Józefów)

2. słabe wspieranie "perełek klubowych" - talentów z osiągnięciami typu: stypendium (Pani Bożena Dziubińska, UKS Victoria Józefów)

3. brak obiektu sportowego typu stadion w pobliżu centrum dla mieszkańców (Pani Bożena Dziubińska, UKS Victoria Józefów) 

4. niski poziom sportu powszechego (Pan Cezary Książek, MLKS Józefovia)

5. potrzeba lepszych sal gimnastycznych w szkołach oraz zaplecza sportowego (Pan Paweł Juszczyk, UKSW Bushi, Pan Piotr Gąszcz Wicedyrektor ICSiR).

6. Brak organizacji /poza MLKS Józefovia/ sportu dla dorosłych –w ich przypadku zwykle zajęcia odbywają się we własnym zakresie (Pan Piotr Gąszcz Wicedyrektor ICSiR)