• Inne uchwały i zarządzenia (np. dotyczące stypendiów, nagród) związane ze sportem
  • Budżet gminy
  • W jaki jeszcze sposób gmina może wpływać na sportowe życie mieszkańców?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Tutaj liczymy na Twoją znajomość monitorowanej gminy. Być może są jeszcze inne dokumenty, od treści których zależy, czy mieszkańcy będą chętniej angażować się w aktywność sportową. Jeśli Twoim zdaniem warto opisać jeszcze jakiś sposób wpływania gminy na sportowe życie mieszkańców, aby jeszcze pełniej odpowiedzieć na pytania w podsumowaniu, to tu jest na to miejsce.

WF z klasą:
Gimnazjum im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie jest uczestnikiem programu WF z Klasą (źródło: http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/WZK/davBinary/mazowieckie2.pdf ). Zgodnie z założeniami programu (źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/wf/news/opis-programu) Szkoły będące uczestnkami programu mają zrealizować następujące dziąłania: 1. Sportowa Debata Okrągłego Stołu, 2. Lokalna Akcja Sportowa, 3. Zadanie do wyboru (minimum jedno): poprawa frekwencji na WFie, zainicjowanie zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich chętnych uczniów, zwiększenie aktywności uczniów mniej wysportowanych, zmianę sposobu oceniania, zachęcanie do zdrowego odżywiania się, wypracowanie pomysłów na ożywienie sportowe całej gminy, systematyczne mierzenie sprawności z wykorzystaniem internetowego kalkulatora wyników, wykorzystanie nowych technologii na WF, wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w w prowadzeniu zajęć WF, sportowe zaktywizowanie rodziców, wprowadzenie ruchu na przerwach i na innych lekcjach, WF z myślą o dziewczynach wprowadzenie ćwiczen dla dziewczyn, połączenie WF z edukacją zdrowotną z edukacją dla bezpieczenstwa i przedsiebiorczości. 
2 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie Sportowy Okrągły  Stół, które było podsumowaniem warsztatów prowadzonych przez WFistów w klasach w poszczególnych klasach. Celem warsztatów było zebranie postulatów i zgromadzenie tych najczęściej się powtarzających, na temat: co zrobić by poprawiła się frekwencja na lekcjach WF? Debata zrealizowana w składzie: nauczyciele WF, przedstawieciele wszystkich klas, Dyrekcja Szkoły, przewodnicząca Rady Rodziców (źródło: obecność osobista, podsumowanie ze spotkania: http://www.gimnazjum1.jozefow.pl/sport.html). Wymieniono 10 postulatów najczęściej się powtarzających: dowolność w kolorystyce koszulek (strój na WF), realizacja zajęć na pływalni jako ostatnich, wydłużenie czasu na przebieranie się po zajęciach na pływalni, siłownia i nowa nawierzchnia boiska (uznane za zbyt kosztowne), powstanie lodowiska na boisku ICSiR w Józefowie (ustalono że informacja o potrzebie zostanie przekazana do ICSiR). Porozumienie osiągnięto w następujących punktach: MIkołajkowy Turniej Piłki Nożnej 6.12.2013, w dniach organizowania zawodów sportowych brak klasówek, ustawienie dodatkowych ławek w szatni, jeśli będzie potrzeba zakupione zostaną dodatkowe piłki na lekcje WF, Pani Dyrektor zgodziła się na przeprowadzenie ankiety dotyczącej rozeznania się w temacie jakie nowe dyscypliny wprowadzić do szkoły. Koordynator akcji z ramienia szkoły Pan Paweł Chułeranski.  

Postulaty które zostały uznane na chwilę obecną za zbyt kosztowne dla Szkoły i Rady Rodziców maja być przekazane Władzom Miasta. 
Z punktu widzenia OMS postulaty, które nie mieszczą się w możliwościach finansowych szkoły i Rady Rodziców zdecydowano że zostaną zgłoszone Władzom Miasta.  

Szkoła bierze udział w akcji: Szkoła w ruchu (http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol-bioracych-udzial-w-akcji)

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

[[Odpowiedzi zapisz tutaj]]