• Uchwała/Zarządzenie w sprawie cen za korzystanie z obiektów sportowych
 • Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • Na jakich warunkach mieszkańcy mają dostęp do obiektów sportowych?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówka prawnika:
Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia uprawiania sportu jest możliwość korzystania z obiektów i urządzeń związanych ze sportem w gminie. Z tego punktu widzenia warto wspomnieć o dwóch kwestiach.

Każda gmina ma obowiązek zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek ten ciąży na radach gminy, które powinny określić te ceny i opłaty w uchwałach albo w drodze uchwały powierzyć to uprawnienie organom wykonawczym gminy. W ten sposób gmina ustala kwoty za użytkowanie poszczególnych obiektów przez mieszkańców.

Dodatkowo zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą określać zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Rozwiązanie to przyjmuje, iż określenie wymienionych wyżej zasad jest zastrzeżone do regulacji w statucie gminy. Również w tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jednostki pomocnicze gminy (np. sołectwa, osiedla) mogą zarządzać mieniem komunalnym, a zatem mogą wpływać na możliwość korzystania z obiektów gminy związanych ze sportem. Również w tym zakresie ważny jest statut gminy, w którym powinno to być uregulowane.

Odpowiedz na pytania:

 • Czy w monitorowanej gminie zostały uchwalone wskazane zarządzenia/uchwały? Jakie?
 • Jak kwestię opłat regulują wskazane zarządzenia/uchwały?
 • Czy opłaty dotyczą wszystkich obiektów na raz, czy każdego osobno?
 • Na jakiej podstawie są wyliczane opłaty?
 • Czy są wskazane grupy, które mogą być zwolnione z opłat?
 • Jaki jest tryb korzystania z obiektów (np. trzeba podpisać umowę)?
 • Komu udostępniane są obiekty?

W Józefowie podjęto uchwały dotyczące cen i opłat za obiekty sportowe: 243/VI/2012 i 249/VI/2012 (pływalnia), 248/VI/2012 (hala sportowa). Ustalone opłaty dotyczą każdego obiektu osobno. Zgodnie z dokumentami z pływalni mieszkańcy korzystają odpłatnie. Oferta ulgowa dotyczy dzieci powyżej 4-ch lat, młodzieży uczącej się do ukończenia 25 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej oraz emeryci i renciści. W ofercie są zawarte także promocyjne karnety. Ustalono także, że młodzież z Gimnazjum nr 1 oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Józefowie korzystają z pływalni bezpłatnie w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz zajęcia nauki pływania w ramach zajęć wychowania fizycznego z w/w dziećmi odbywają się nieodpłatnie (źródło: uchwała 249/VI/2012). Opłata za wynajem hali sportowej w Józefowie wynosi cała hala 150 pln cała godzina, 60 pln 1/3 hali cała godzina. Jednocześnie korzystanie z hali jest bezpłatne dla Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 z Józefowa na przeprowadzenie zajęć wychowania fizycznego udostępniana jest nieodpłatnie. Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego z Dyrekcją ICSiR. Pierwszeństwo przy wyborze godzin ma Dyrekcja Gimnazjum Nr 1 (źródło: uchwała 248/VI2012). 

Obiekty Józefowa:

Pływalnia ICSiR
Boisko wielofunkcyjne ul. Świderska
Boisko wielofunkcyjne ul. Leśna
Boisko wielofunkcyjne ul. Dolna
2 boiska sportowe ul. Dolna
Siłownia na świeżym powietrzu ul. Moniuszki
Siłownia na świeżym powietrzu ul. Dolna
Skate Park ul. Wawerska

Place zabaw:

Plac zabaw ul. Moniuszki

Plac zabaw ul. Mała

Plac zabaw ul. Parkowa

Plac zabaw ul. Asnyka

Plac zabaw ul. Wronia

Plac zabaw ul. Dolna

Plac zabaw ul. 3-Maja

Plac zabaw ul. Graniczna

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1

Jeśli chodzi o tryb korzystania z obiektów przy jednorazowym wejściu nie trzeba podpisywać umowy (warunek: płatność gotówką, w przypadku przelewu niezbędna jest umowa). Wynajem hali na dłużej wymaga umowy. W Józefowie nie ma systemu rezerwacji obiektów. Obecnie trzeba skontaktować się z ICSiR (większość obiektów Józefowa jest administrowanych przez ICSiR): telefonicznie, mailowo, przez FB. Obiekty typu: Place zabaw, część boisk, siłownie pod chmurką są bezpłatne; natomiast pływalnia, hala sportowa oraz boisko trawiaste przy Miejskich Terenach Sportowo-Rekreacyjnych już nie (źródło: rozmowa z Panem Piotrem Gąszczem, Wicedyrektorem ICSiR), boisko trawiaste przy MTRS Miasta jest płatne od 2014r. Jak mówi Pan Cezary Książek, członek Zarządu MLKS Józefovia Zarząd Klubu pracuje wolontaryjnie. Pracy jest dużo. Pan Cezary: Prace Zarządu: zarządzanie projektem w ramach oferty, administrowanie obiektów, korespondencja. Stąd zmiana od 2014 r. i zarządzanie obiektami od tego czasu przez ICSiR. Klub mógłby zatrudnić osobę która pracowałaby ale to wpłynęłoby na zmniejszenie środków na klub (spotkanie 7.03.2014).

Obiekty sportowe w Józefowie administrowane są przez ICSiR (wiosna-jesień) udostępniane są:

- pływalnia/hala - ICSiR - szkołom józefowskim w ramach lekcji wychowania fizycznego (bezpłatnie), mieszkańcom Józefowa i nie tylko  (ulgowo: emeryci i renciści i inwalidzi, dzieci uczące sie powyżej 4go roku życia do 25 r.ż.). Mieszkańcy Józefowa mają ulgi (brak opłat) w przypadku wybranych wydarzeń organizowanych przez ICSiR typu: Lany Poniedziałek na pływalni, Dzień Kobiet na Pływalni itp.. Obiekty udostępniane sa odpłatnie także klientom zewnętrznym np.: firmom. ICSiR prowadzi grafik zajęć na obiektach. Żeby skorzystać należy zadzwonić, wysłać maila lub napisać na FB ICSiR. Przed Centrum działa Plac Zabaw dla młodszych i starszych dzieci.

- Miejskie Tereny Sportowo Rekreacyjne - siłownia zewnętrzna, budynek klubowy MLKS Józefovia, boisko trawiaste pełnowymiarowe z trybuną, boisko wielofunkcyjne (małe) z nawierzchnią tartanową, boikso z nawierzchnią syntetyczną klasy UEFA II-2stars z oświetleniem i trybuną, plac zabaw. Miejsce posiada swój grafik trzeb skontaktować się by skorzystać. Od 2014 roku obiekty odpłatne.

- Skate Park - w okresie wiosna-jesień otwarty  codziennie od 9.00 do zmroku)   

- Siłownie zewnętrzne (2 obiekty) 

- Boisko wielofunkcyjne przy ul. Świderskiej po godz. 14.00 w dni w które jest czynne przedszkole oraz od 9:00 do zmroku w pozostałe dni.

- Place zabaw (10 obiektów) samodzielne otwarte są od 9.00-do zmroku, te przy placówkach szkolnych w dni tygodnia po godzinie 14.00 w pozostałe od 9.00 do zmroku.

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Aby zbadać, jak w rzeczywistości wygląda dostęp mieszkańców do obiektów sportowych w Twojej gminie, możesz:

Sprawdzić:

 • Czy ceny wstępu na obiekty sportowe zmieniały się na przestrzeni lat?
 • Gdzie można się zapoznać z zasadami wstępu na obiekty sportowe zapisanymi w uchwale/zarządzeniu (poszukaj np. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy) – czy każdy może je łatwo znaleźć?
 • Czy w gminie istnieje gminny system rezerwacji obiektów sportowych? Jak w praktyce można wynająć obiekt?

 

Zbadać bardziej szczegółowo wybrane obiekty:

 • Jak można dojechać na obiekty sportowe? Czy położenie obiektów utrudnia czy ułatwia dostęp do nich dla mieszkańców?
 • Czy obiekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową?
 • Czy obiekty są optymalnie wykorzystywane,  czy odbywają się na nich zajęcia – czy obiekty są otwarte dla mieszkańców, a może mogą z nich korzystać tylko określone grupy jak kluby sportowe czy uczniowie w czasie lekcji?

 

Zapytać mieszkańców:

 • Czy mieszkańcy wiedzą o zasadach wstępu na obiekty sportowe?
 • Czy zasady wstępu ułatwiają czy utrudniają im dostęp do obiektów?
 • Czy mieszkańcy korzystają z gminnych obiektów sportowych?

 

Znaleźć: obiekt/obiekty, który budzi emocje w gminie (powody mogą być różne: nie jest w ogóle wykorzystywany, jest niewłaściwie położony, mieszkańcy z niego korzystają, ale jego stan pozostawia wiele do życzenia, mieszkańcy nie mogą z niego korzystać z różnych względów etc.) i opisać, co jest źródłem tych emocji. Taki obiekt można wytypować, rozmawiając z ludźmi i organizacjami, przeglądając internet czy kontaktując się z lokalnymi mediami.

 OCENA OBIEKTÓW - MIESZKAŃCY JÓZEFOWA

OSOBY POWYŻEJ 55 R.Ż. - liczebność 88 ankietowanych
STAN OBIEKTÓW
 PływalniaBoisko wielofunkcyjne ul. ŚwiderskaBoisko wielofunkcyjne ul. LeśnaBoisko wielofunkcyjne ul. Dolna2 boiska sportowe ul. DolnaSiłownia na świeżym powietrzu ul. MoniuszkiSiłownia na świeżym powietrzu ul. DolnaSkate Park ul. Wawerska
BARDZO DOBRY52%22%16%41%40%41%31%25%
DOBRY45%78%84%59%60%55%69%69%
SŁABY3%    3% 6%
         
 DOSTEP DO OBIEKTÓW
BARDZO DOBRY48%7%13%44%36%46%25%19%
DOBRY48%79%75%56%64%46%75%81%
SŁABY3%14%13%  7%  
         
         
 OFERTA OBIEKTÓW
BARDZO DOBRA34%17%14%31%31%31%20%14%
DOBRA55%83%68%69%69%69%70%71%
SŁABA10% 18%   10%14%

 

UWAGI:
13%przydałyby się zajęcia gimnastyczne dla seniorów prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów
63%nie znam obiektów 
13%nie korzystam 
13%nie mam zdania 
13%brak lodowiska 

 

Rodziny liczba przebadanych 77 rodzin
STAN OBIEKTÓW
 PływalniaBoisko wielofunkcyjne ul. ŚwiderskaBoisko wielofunkcyjne ul. LeśnaBoisko wielofunkcyjne ul. Dolna2 boiska sportowe ul. DolnaSiłownia na świeżym powietrzu ul. MoniuszkiSiłownia na świeżym powietrzu ul. DolnaSkate Park ul. Wawerska
BARDZO DOBRY42%32%34%50%60%36%50%27%
DOBRY55%61%57%43%37%55%50%54%
SŁABY3%7%9%7%3%9%4%20%
         
 DOSTEP DO OBIEKTÓW
BARDZO DOBRY33%12%23%38%37%37%38%27%
DOBRY61%77%48%50%48%60%58%68%
SŁABY7%12%29%12%15%3%8%5%
         
         
 OFERTA OBIEKTÓW
BARDZO DOBRY14%17%31%35%39%34%26%23%
DOBRY71%63%38%57%52%59%65%51%
SŁABY16%21%31%9%13%7%9%26%

UWAGI: brak bezpiecznego miejsca do jazdy na rolka, brak lodowiska

Osoby powyżej 55r.ż. 
STAN OBIEKTÓW
 Plac zabaw ul. MoniuszkiPlac zabaw ul. MałaPlac zabaw ul. ParkowaPlac zabaw ul. AsnykaPlac zabaw ul. WroniaPlac zabaw ul. DolnaPlac zabaw ul. 3-MajaPlac zabaw ul. GranicznaPlac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1
BARDZO DOBRY53%23%43%22%14%42%28%55%43%
DOBRY47%77%57%56%86%58%67%45%57%
SŁABY   22%  6%  
          
DOSTEP DO OBIEKTÓW 
BARDZO DOBRY38%36%45%25%27%33%38%44%50%
DOBRY63%64%55%69%73%67%63%67%44%
SŁABY   19%    6%
          
          
URZĄDZENIA, MOŻLIWOŚĆ ZABAWY 
BARDZO DOBRY57%27%45%29%18%33%33%33%38%
DOBRY43%73%55%64%82%67%67%67%63%
SŁABY   7%     
UWAGI - place zabaw
17%brak placu zabaw Józefów-Błota
58%nie znam obiektów 
8%nie korzystam 
8%place zabaw często są zamknięte
8%nie odwiedzam placu zabaw 

 

Rodziny - 77 przebadanych rodzin
STAN OBIEKTÓW
 Plac zabaw ul. MoniuszkiPlac zabaw ul. MałaPlac zabaw ul. ParkowaPlac zabaw ul. AsnykaPlac zabaw ul. WroniaPlac zabaw ul. DolnaPlac zabaw ul. 3-MajaPlac zabaw ul. GranicznaPlac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1
BARDZO DOBRY35%33%35%14%17%38%17%54%33%
DOBRY60%67%61%64%75%57%72%42%48%
SŁABY5%0%4%21%8%10%10%4%22%
          
DOSTEP DO OBIEKTÓW
BARDZO DOBRY25%17%33%24%14%41%26%29%16%
DOBRY70%78%62%69%86%59%59%67%64%
SŁABY5%6%5%7%0%0%15%4%20%
          
          
URZĄDZENIA, MOŻLIWOŚĆ ZABAWY         
BARDZO DOBRY21%33%19%11%15%20%19%48%21%
DOBRY74%67%71%61%85%70%65%43%58%
SŁABY5%0%10%29%0%10%15%9%21%

 

RODZINY
UWAGI
ciekawsze place zabaw
brak piaskownicy
plac zabaw jest pomazany ( przy ulicy Mała)

Potrzeby sportowe Miasta w opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych:

Pan Piotr Helt (niezależna grupa pasjonatów wędrówek): "Brakuje ścieżek zdrowia ale nie wiem czy będą odbiorcy. Trzeba by sprawdzić. Uważam że przydałoby się terenów rekreacyjnych w Józefowie ale niekoniecznie w pobliżu mojego miejsca zamieszkania bo mieszkam nad Świdrem. Warto byłoby przeprowadzić badanie i rozeznać się na ile osoby chciałyby brać udział w marszach długodystansowych. Może warto zorganizować spotkanie w MOKu informujące o formie NW i w ten sposób zachęcić osoby do udziału. ".

Pani Bożena Dziubińska, Prezes UKS Victoria Józefów: "Może nowy obiekt - stadion lekkoatletyczny. Oprócz lekkiej może tam być wiele innych dyscyplin. Mając takie obiekty jak hale, basen i jeszcze stadion, miasto uzyskałoby rangę miasta przyjaznego różnym dyscyplinom. Może trzeba by poszukać. Mielibyśmy w naszym mieście więcej osób przyjeznych na zgrupowania,  interesujących się sportem. Wygląd Józefowa nie budzi zastrzeżeń. Uważam że potrzebny jest taki obiekt."

Pan Piotr Gąszcz, Wicedyrektor ICSiR: Brak organizacji /poza MLKS Józefovia/ sportu dla dorosłych –w ich przypadku zwykle zajęcia odbywają się we własnym zakresie. Słaby stan boisk przy szkołach i brak nowoczesnych hal sportowych przy szkołach podstawowych. Na pytanie jakich obiektów brakuje w Józefowie odpowiada: drugiego skate parku w okolicach Miejskich Terenów Sportowo-Rekreacyjnych, boiska dla małych dzieci przy ulicy Dolnej. Wymiany płyt boisk w Sp1, SP2 i Gimnazjum. Brakuje też boiska do siatkówki plażowej.

W Józefowie nie ma komunikacji miejskiej oraz brak jest zorganizowanego dojazdu do obiektów sportowych. Dzieci szkolne są dowożone na zajęcia na basenie w ramach wychowania fizycznego (Pan Robert Rataj, Kierownik Referatu OKZiS).