• Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Uchwała o trybie i sposobie finansowania sportu / Uchwała w sprawie warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
 • Jakim grupom mieszkańców gmina zapewnia zajęcia sportowe?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówka prawnika:
Gmina może finansować sport (wesprzeć organizacje pozarządowe, które chcą realizować zadania z zakresu sportu) na dwa sposoby.

1. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie może przyjąć uchwałę dotyczącą warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu sportu. W uchwale tej musi wskazać cel publiczny z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć. Jednocześnie udzielana dotacja musi służyć realizacji tego celu, a realizowane przedsięwzięcia muszą wpływać na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. Dodatkowo dotacja taka może być udzielona tylko i wyłącznie podmiotowi działającemu na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie w omawianej uchwale muszą być wskazane warunki i tryb finansowania tego zadania przez gminę. Zatem w uchwale takiej powinny znajdować się przepisy dotyczące trybu udzielania dotacji na podstawie tych rozwiązań. Dlatego też w każdej gminie tryby udzielania dotacji na podstawie omawianej uchwały mogą się różnić.

Ustawodawca wyliczył przykładowo przeznaczenie tych dotacji (art. 27 ust. 3 ustawy o sporcie):

  • realizacja programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Uchwała ta powinna określać własne warunki i tryb udzielania dotacji na sport, które nie są objęte przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zatem spełnienie w/w warunków w uchwale oraz przez podmioty ubiegające się o dotacje spowoduje obowiązek stosowania tych rozwiązań. Jeżeli jednak zadanie będzie dotyczyło pożytku publicznego to winny mieć zastosowanie poniższe rozwiązania.

2. Art. 27 ust. 3 ustawy o sporcie przewiduje, iż przepisy tej ustawy nie naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania kultury fizycznej na podstawie przepisów odrębnych. Dlatego też istnieje możliwość, iż gmina będzie wspierała „sport” poprzez rozwiązania zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Drugi sposób finansowania sportu w gminie wynika właśnie z tej ustawy. Gminy mogą finansować sport (kulturę fizyczną) poprzez wspieranie i powierzanie działalności w tym zakresie organizacjom niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. Podstawowym dokumentem związanym z tym trybem finansowania sportu jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi – uchwalany do 30 listopada każdego roku. Istnieje również możliwość uchwalenia wieloletniego programu. Na podstawie zapisów programów ogłaszane są otwarte konkursy na realizację zadania publicznego z zakresu sportu.Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w art. 19 ust. 1 pkt 4 dopuszcza również możliwość podjęcia inicjatywy przez samych mieszkańców lub organizacje – mogą oni sami złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Aby było możliwe takie dofinansowanie wymagana jest uchwała rady gminy określająca tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Mimo, iż wprowadzone zmiany ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie miały ułatwić możliwość wspierania sportu przez gminy to początek obowiązywania tych przepisów nie ułatwił samorządom finansowania sportu. Od momentu wejścia w życie przepisów ustawy o sporcie zaistniała możliwość dotowania sportu poprzez przepisy ustawy o sporcie oraz w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Problem jaki się pojawił dotyczył rozróżnienia jakie przedsięwzięcia winny być finansowane na podstawie ustawy o sporcie, a jakie na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Definicja sportu została zawarta w art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie: Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

 

Stworzenie swoistej dwutorowości „finansowania” sportu wynikało z sytuacji, w której nie było jednoznacznej podstawy do finansowania sportu w innym zakresie, niż to wynikało z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powodowało to, iż brak było możliwości dotowania innych przedsięwzięć z zakresu „sportu” niż wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej np. problem dotowania klubów sportowych w rozgrywkach ligowych.

Odpowiedz na pytania:

 • Czy wśród obszarów współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi wymienionych w programie współpracy  jest wskazany sport (kultura fizyczna)?
 • Jakie zadania priorytetowe/preferowane w zakresie sportu realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi wskazane są w programie współpracy?
 • Czy w badanej przez Ciebie gminie została podjęta uchwała o trybie i sposobie finansowania sportu?
 • Jakie cele publiczne z zakresu sportu mają być realizowane na podstawie uchwały o trybie i sposobie finansowania sportu?
 • Na co może być przeznaczona dotacja przekazana na podstawie uchwały o trybie i sposobie finansowania sportu?

Roczny program współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r.  (źródło: http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=251789 załącznik do uchwały 239/VI/2012 z dn. 30.11.2012r.).

W rocznym programie współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok  jest wymieniony sport w zakresie: pkt. 3. Ochrona i promocja zdrowia - poprzez, promocja zdrowego stylu życia; pkt. 4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - poprzez, dofinansowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych; pkt. 5. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - poprzez, wspieranie realizacji programów zagospodarowania czasu wolnego dla seniorów z terenu Józefowa; pkt. 11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - poprzez, a) prowadzenie zajęć sportowych w różnych dziedzinach, uzależnionych od potrzeb; b) organizowanie obozów szkoleniowych w różnych dziedzinach sportu, c) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej oraz całych rodzin, d) wspieranie udziału sportowych reprezentacji w zawodach sportowych o zasięgu ponad lokalnym, e) wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców miasta. 

Priorytetowe zadania publiczne: Upowszechnianie kultury fizycznej (poprzez: upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Miasta z uwzględnieniem sztuki współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji; b) organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (wspieranie realizacji programów zagospodarowania czasu wolnego dla seniorów z terenu miasta Józefowa). 

Poza wsparciem finansowym Miasto może udzielać organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pomocy w innych formach, a w szczególności w postaci: 1) pomocy w uzyskaniu lokalu na działalność statutową organizacji pozarządowej lub innego podmiotu oraz możliwości zwolnień z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 2) udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania organizacji pozarządowej lub innego podmiotu oraz spotkania otwarte; 3) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł; 4) udzielania rekomendacji organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom współpracującym z Miastem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł; 5) umożliwienia organizacjom realizacji przedsięwzięć na terenie miejskich obiektów sportowych; 6) konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 7) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków; 8) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów oraz przedstawicieli Miasta (źródło: Załącznik do Programu i zasad współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 

Sport w mieście finansowany jest na podstawie: Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Uchwały Rady Miasta dot. Rocznego Programu Współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Pan Robert Rataj Kierownik Referatu OKZiS (rozmowa 6.02.2014) na pytanie o uchwałę o trybie i sposobie finansowania sportu w mieście odpowiada że takiej nie podjęto w Józefowie, pracuje się w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest konsultowany w ramach konsultacji społecznych. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Józefowa. Konsultacje społeczne do rocznego programu 2013 trwały w okresie od  08 – 22 listopada 2012 r. (ogłoszenie o konsultacjach społecznych, Pan Robert Rataj, Kierownik Referatu OKZiS, rozmowa 6.02.104). Uwagi do Programu można było kierować w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii. 

W opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych referat OKZiS jest otwarty na wspópracę z organizacjami: pomoc w wypełnianiu wniosków konkursowych, rozliczaniu dotacji oraz przygotowywaniu sprawozdań. W 2013 roku odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych dotyczące całości przebiegu procesu konkursowego sfinansowane przez Miasto (źródło:  rozmowa z Kierownikiem Referatu OKZiS Panem Robertem Ratajem 6.02.2014, Protokół 46/2012, rozmowa z Bożeną Dziubińską, Prezes UKS Victoria Józefów 25.06.2014, rozmowa z Prezesem UTW Józefów Antonim Gudajem 12.03.2014, rozmowa z Panem Pawłem Juszczykiem, Prezesem UKS Bushi 25.06.2014). W planie pracy Rady Miasta Józefowa na 2013 rok sa 3 spotkania dotyczące sportu, za które odpowiedzialna jest Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu: maj spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w mieście, wrzesień dyskusja nad programem współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, podsumowanie działalności MLKS Józefovia, ICSiR 2013 roku (uchwała 264/VI/2013, załącznik do uchwały264/VI/2013).

 

 

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Wskazówki opiekunów:

Pytanie wyjściowe powinno dotyczyć konkretnych zadań dofinansowywanych przez gminę na podstawie analizowanych w tym punkcie dokumentów. Poza programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i uchwałą o trybie i sposobie finansowania sportu być może trzeba będzie zajrzeć do innych dokumentów – wyników konkursów czy sprawozdań klubów z realizacji zadania publicznego w zakresie sportu. Nie są to dokumenty wytwarzane przez gminę i tworzące jej politykę, dlatego nie wypisaliśmy ich w spisie dokumentów do zanalizowania. Pomogą Ci jednak określić, jak polityka w zakresie kreowania oferty sportowej jest realizowana. W każdej gminie zajęcia sportowe mogą być finansowane z różnych źródeł – warto sprawdzić, jak to wygląda w Twojej gminie.

Aby dowiedzieć się, do jakiej grupy mieszkańców trafia oferta , czy „każdy znajdzie coś dla siebie”, możesz:

Wybrać kilka (w zależności od liczby organizacji w gminie) organizacji sportowych finansowanych przez gminę, nieuzyskujących wsparcia od gminy i nieformalnych grup sportowych i zapytać:

 • jaką dyscypliną/jakimi dyscyplinami się zajmują?
 • czy ich zajęcia są otwarte, dla jakich grup są skierowane, ile osób uczestniczy, w jakim wieku, jakiej płci etc.?
 • czy i jak  informują o organizowanych zajęciach?
 • jakie mają potrzeby (czy chciałyby jakiejś pomocy od urzędu/mieszkańców etc. czy nie)

Dla pełniejszego rozeznania należy też przejrzeć stronę internetową Urzędu Gminy/OSiRu, o jakich organizacjach sportowych pisze, a także poszukać stron internetowych samych organizacji i na tej podstawie spróbować odpowiedzieć na powyższe pytania.

W ten sposób stworzysz przegląd zajęć sportowych dostępnych w gminie (zarówno tych wspieranych z pieniędzy publicznych, jak i niezależnych od urzędu), ale to nie koniec. Następnie na tej podstawie proponujemy zapytać mieszkańców (można zwrócić się do organizacji zrzeszających różne grupy np. seniorów, kobiety, rodziny etc.):

 • Czy  wiedzą, w jakich zajęciach dotowanych przez gminę mogą uczestniczyć i czy kiedykolwiek z nich korzystali?
 • Czy są zadowoleni z oferty zajęć sportowych finansowanych przez gminę – czy czują, że jest skierowana również do nich? Jeśli nie, to jaki widzą problem?
 • Czy wiedzą, jakie są inne dostępne dla nich zajęcia w gminie, które nie są dotowane przez urząd? Czy z nich korzystają?
 • Czy są członkami jakiejś nieformalnej grupy sportowej, która wspólnie ćwiczy np. biega, jeździ na rowerze etc.?

W ten sposób dowiesz się najważniejszego, czyli czy oferta odpowiada na potrzeby różnych grup mieszkańców. Może okazać się, że oferta skupia się tylko na wybranych grupach mieszkańców, zapominając o innych. Badanie może też doprowadzić Cię do wniosku, że oferta jest bardzo szeroka, a  mimo to mieszkańcy twierdzą, że nie ma zajęć dla nich i nie chcą się ruszać. Wtedy warto przyjrzeć się dokładniej, jak gmina informuje o ofercie sportowej i jak zachęca mieszkańców do aktywności fizycznej, bo być może tu leży problem.

Jeśli chcesz zagłębić się w temat od strony proceduralnej możesz:

Zapytać gminę lub zanalizować wyniki konkursów na realizację zadania publicznego z zakresu sportu (w razie konieczności skonsultować uzyskane odpowiedzi z organizacjami sportowymi):

 • Jakie konkursy z zakresu upowszechniania sportu były rozpisywane w badanym okresie (jakiego zadania dotyczyły)? Jeśli konkursy dotyczą wybranej dziedziny sportowej lub grupy odbiorców (np. wybranej ze względu na wiek) – na jakiej podstawie zostały one wybrane?
 • Jakie organizacje otrzymały dofinansowanie na podstawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi lub/i uchwały o sposobie i trybie finansowania sportu w badanym roku i na jakie zadania – dla jakich grup były skierowane działania, jakich dyscyplin sportowych dotyczyły?
 • Czy w latach poprzednich dofinansowanie otrzymywały te same organizacje, czy podmioty dotowane zmieniały się? Z czego może wynikać ta sytuacja? Jak organizacje są informowane o możliwości otrzymania dotacji? Czy organizacje wiedzą o możliwości przystąpienia do konkursu?
 • Z jakich źródeł są jeszcze finansowane zajęcia dla mieszkańców (możliwe: fundusz korkowy, fundusz sołecki, środki na promocję gminy, zdrowie czy turystykę)? Jakie zajęcia były w ten sposób finansowane?Do jakich grup były skierowane? Ile osób z nich skorzystało?

 

Zapytać gminę, organizacje sportowe lub zapoznać się ze sprawozdaniami z realizacji zadania publicznego w zakresie sportu:

 • Jakie konkretne działania były organizowane w ramach przyznanych dotacji?
 • Ile osób uczestniczyło w działaniach organizowanych dzięki dotacji (w podziale na płeć, wiek, czy były to również osoby z niepełnosprawnościami)?
 • Na jakie wsparcie mogą liczyć organizacje, które nie dostały dofinansowania w ramach konkursów?
 • Jakie są konkretne przykłady otrzymania takiego wsparcia?

 

 

 

 

 

Procedury przyznawania dotacji organizacjom PP

W 2013 roku ogłoszony został jeden konkurs na zadania z zakresu sportu na priorytet: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Józefowa - organizacja zajęć sportowych, zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych. Kwota przeznaczona na priorytet wynosiła 425000pln (załącznik do programu i zasad współpracy Miasta z organizacjami PP - Wykaz zadań na 2013 rok).

Zgodnie z Rocznym Programem Współpracy z organizacjami PP w skład komisji konkursowej wchodzą: 1) nie więcej niż 3 pracowników Urzędu; 2) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, biorące udział w konkursie. Jak wspomina w rozmowie Pan Robert Rataj (6.02.2014) "W 2013 r. pojawił się głos by wprowadzić rekrutację do komisji konkursowej  poprzez złożenie wniosku na członka komisji". Dodatkowo, w temacie konkursu dla organizacji pozarządowych Pan Robert dodał że nie zawsze te same organizacje otrzymują dotację. W 2013 roku wśród organizacji które otrzymały dotację było po raz pierwszy Stowarzyszenie Wspierania Rodziny "Sternik". 

Organizacje otrzymujące dotację w 2013r.:

1. UKS BUSHI - 32000 pln. - karate - W ramach dotacji realizacja treningów, zawodów. Dotacja finansuje w opinii p. Prezesa około 20% potrzeb klubu. Klub utrzymuje się głównie ze składek członkowskich. W 2013 roku klub liczył około 200 członków (zawodników), w tym około 150 członków (zawodników) z terenu Józefowa. Zajęcia są otwarte  dla wszystkich. Osoby trenujące są w wieku od 5 lat do 50 lat. Oferta skierowana do zawodników. Klub korzysta ze szkolnych sal gimnastycznych. Młodsze dzieci w ramach odbywają treningi w ramach zajęć dodatkowych. W przeszłości klub proponował eksperymentalnie zajęcia dla rodziców w czasie jak dzieci trenowały, nie było chętnych. Obecnie mogą ćwiczyć jako zawodnicy w godzinach zajęć dla dorosłych (źródło: rozmowa z p. Pawłem Juszczykiem, Prezesem UKS Bushi). http://www.szkolawalki.pl/ 

2. MLKS Józefovia - piłka nożna (135000pln), podnoszenie ciężarów (52000pln), tenis stołowy (44400pln). W 2013 roku w Klubie ćwiczyło około 360 zawodników w ramach sekcji: najliczniejsza piłka nożna, mniej tenis stołowy, ciężary i fitness. Klub proponuje ofertę stałą: treningi oraz cykliczną: festyny, turnieje. Klub nie ma oferty dla rodziców w trakcie treningów dla dzieci. Rodzice oglądają treningi lub w tym czasie spełniają swoje domowe obowiązki (źródło: rozmowa z Panem Cezarym Książkiem, członkiem zarządu MLKS Józefovia) http://www.jozefovia.com.pl/aktualnosci/.

3. Stowarzyszenie Wspierania Rodziny "Sternik" - Niepodległościowy turniej piłki nożnej - 5000pln (http://www.sternik.edu.pl/aktualnosci-zagli-2/339-ii-niepodleglosciowy-turniej-zagle-cup-2013), wyścig rowerowy "Ojcowie na start" - 5000 pln (http://www.sternik.edu.pl/aktualnosci-zagli-2/283-ojcowie-na-start-ii-edycja). 

4. Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie Nr 26 - wędkarstwo - 6000 pln (http://old.jozefow.pl/WWW/MJ/ORG/PZW/pzw.html).

5. UKS Jedynka - lekka atletyka - 5000 pln, szachy - 2000 pln.

6. UKS Victoria Józefów - VI grand Prix o Puchar Sprintu victorii Józefów - 3600 pln, koszykówka 12000 pln, pływanie 73000 pln, lekka atletyka 10000 pln. Dotacja wykorzystana głównie na wynajem obiektów w ramach treningów i zawodów organizowanych przez Klub. Klub trenuje 175 zawodników w ramach sekcji: pływanie - 115 osób, koszykówka - 30 osób, lekka atletyka - 30 osób (rozmowa z Prezes Bożeną Dziubińską) http://www.victoriajozefow.pl/.

7. UKJ Yuko - Judo - 40 000 pln http://judo-yuko.pl/. 

W Józefowie działa 6 Klubów sportowych proponujących treningi w ramach 10 różnych sekcji sportowych. Biorą w nich udział dzieci, młodzież, dorośli. Sportem w Józefowie pośrednio zajmują się także Uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie oraz grupa nieformalna pasjonatów wędrówek pana Piotra Helta (członek komisji rewizyjnej PTTK Oddziału w Otwocku, prowadzący zajęcia regulaminowe w MOKu Józefów oraz organizujący wędrówki dla chętnych mieszkańców Miasta). Uniwersytet III Wieku w Józefowie (240 członków) w ramach swojej działalności prowadzi wykłady, spotkania, wyjazdy, nie prowadził jak dotąd sekcji sportowej. W 2013 roku przedstawiciele UTW Józefów reprezentowali organizację oraz Miasto podczas Zimowej Spartakiady Senioralnej w Rabce Zdroju gdzie w klasyfikacji ogólnej zajęli piąte miejsce (źródło: rozmowa  z Panem Antonim Gudajem Prezesem UTW Józefów). W opinii Pana Antoniego być może to wydarzenie doprowadzi do powstania sekcji sportowej. Obecnie stowarzyszenie w ramach oferty miejskiej korzysta dwa razy w tygodniu z pływalni (wstęp ulgowy dla emerytów, rencistów i inwalidów w ciągu roku) a w wakacje bezpłatnie w ramach programu wakacyjnego Letni Uniwersytet Pływacki III wieku (cykliczny program) oraz Nordic Walking na zasadzie grupy która wspólnie razem chodzi z kijami: Pan Antoni Gudaj, Prezes UTW Józefów: "W przypadku NW nie ma opłat. Wśród nas są osoby, które znają dyscyplinę i instruują pozostałych. Jako jedni z pierwszych w Józefowie próbowaliśmy tej dyscypliny. Każdy ma swój sprzęt do marszów z kijami". Stowarzyszenie w 2013 roku aplikowało i otrzymało dotację (15150 pln) w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie popularyzacji tradycji, historii, kultury i dziedzictwa narodowego w Józefowie. 

W Józefowie działa także nieformalna grupa pasjonatów wędrówek pana Piotra Helta (Nordic Walking, trasy marszów około 10 - 20 km).  W grupie frekwencja jest zmienna ale jak mówi Pan Piotr przewinęło się około 60 osób a na stałe korzysta z wędrówek około 15 osób. Grupa nie stara się o dofinansowanie, włącza się w wydarzenia miejskie typu: józefowska impreza charytatywna Gwiazdobranie i Dawanie - Gwiazdochody - zorganizowana wędrówka. Informacje o działalności p. Piotra Helta znajdują się na stronie UM Józefów, MOK w Józefowie, Biuletynie MOK w Józefowie. 

Organizacje informują o oferowanych zajęciach na swoich stronach internetowych, na stronie UM Józefów które zamieszczane sa w aktualnościach, prasa lokalna: Józefów nad Świdrem, Tygodnik Regionalny, Linia Otwocka, tablice ogłoszeń (źródło: materiał ze spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, elektroniczne archiwum Józefów nad Świdrem http://www.jozefow.pl/page/17,jozefow-nad-Swidrem.html).

Potrzeby organizacji:

Pan Piotr Helt (niezależna grupa pasjonatów wędrówek): powiedział, że potrzeba ze strony mieszkańców większego zainteresowania zajęciami, od strony Urzędu zwiększonej promocj (plakaty).

Pani Bożena Dziubińska, Prezes UKS Victoria Józefów: że dobrze gdyby UKS Victoia był przypisany do któregoś z obiektów sportowych, a dotacja byłaby wykorzyatna na stypendia, szkolenia. Taka praktyka jest stosowana w innych samorzadach. 

Pan Cezary Książek, członek Zarządu MLKS Józefovia: jedna rzecz pieniążki. Bariera finansowa hamuje rozwój klubu. Druga rzecz przygotowanie fizyczne dzieci, słaba tężyzna fizyczna i dużo pracy u podstaw. To co kiedyś było naturalne, teraz trzeba wypracować. Stosujemy zasadę: nie wykluczamy.... Trzecim problemem jest brak chętnych do pracy w wolontariacie czyli Zarządzie. Trenerzy są zatrudnieni ale Zarząd pracuje wolontaryjnie i to jest problemem. Prace Zarządu: zarządzanie projektem w ramach oferty, administrowanie obiektów, korespondencja. Stąd zmiana od 2014 r. i zarządzanie obiektami od tego czasu przez ICSiR. Klub mógłby zatrudnić osobę która pracowałaby ale to wpłynęłoby na zmniejszenie środków na klub.

Pan Paweł Juszczyk, Prezes UKS Bushi: "większa dostępność sal w szkołach. Korzystamy z sal szkolnych".

W 2013 roku Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji zorganizowało 44 wydarzenia o charakterze sportowym (źródło: spotkanie z p. Jadwigą Kopka 20.02.2014, załącznik: harmonogram wydarzeń 2013).

Podsumowując:

- w 2013 roku udział w konkursie wzięło 7 organizacji, decyzja komisji konkursowej wszystkie organizacje otrzymały dotację. Jedna spośród organizacji UKS Jedynka w ramach oferty przedstawiła propozycję tańca polskiego, który nie został uznany za dyscyplinę sportową.  Na zadanie to organizacja nie otrzymała dotacji (źródło: protokół Komisji Konkursowej, zał. do uchwały nr 2 do protokołu 49/2013).                                                      

- pojawił się głos by wprowadzić rekrutację do komisji konkursowej.

- W Józefowie jest 6 Klubów Sportowych proponujących różne zajęcia w ramach sekcji mieszkańcom Józefowa i nie tylko. W sumie jest 10 różnych sekcji w Józefowie: karate, piłka nożna, podnoszenie ciężarów, tenis stołowy, wędkarstwo, lekka atletyka, szachy, koszykówka, pływanie, judo.

- W 2013 roku konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej otwarty był na zadania dla dzieci, młodzieży oraz na organizację wydarzeń. Pan Antoni Gudaj, Prezes UTW Józefów  na pytanie dlaczego nie aplikuje w konkursie ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej odpowiada: Nie aplikujemy bo robią to u nas inni. Np. Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji oraz kluby sportowe współpracujące również z osobami starszymi. Sami natomiast organizujemy spacery Nordic Walking i wycieczki rowerowe.  W rozmowie dodaje także: "robimy to czego potrzebują nasi słuchacze. Realizujemy te zadania które członkowie UTW chcą realizować. Mamy zasadę, że jak ktoś się zgłosi z pomysłem realizacji zadania i ten pomysł zostanie  zaakceptowany, to robi to. Wówczas ma serce do tej pracy, inaczej jest w przypadku delegowania zadań". Na pytanie czy gdyby w konkursie ofert była możliwość składania oferty na działania z zakresu sportu osób starszych to czy UTW Józefów składałoby ofertę Pan Antoni odpowiada że tak (źródło: rozmowa z Panem Antonim Gudajem, Prezesem UTW Józefów, marzec 2014). 

W opinii mieszkańców

W badaniu ankietowym przebadano 81 osób w wieku pow. 55 r.ż. ogółem oraz z podziałem na kategorie wiekowe: 55-64 lata, pow. 65 r.ż. oraz 77 rodzin z terenu Józefowa. Osoby w wieku powyżej 55r.ż. w przeszłości oceniają siebie jako aktywnych (36%) lub średnio aktywnych (35%) obecnie 47% osób przebadanych w wieku 55+ deklaruje aktywność kilka razy w tygodniu, 31% deklaruje rzadko. W rozbiciu na kategorie wiekowe 42% osób z przedziału wiekowego powyżej 65 r.ż. deklaruje rzadkie uprawianie sportu. W przypadku rodzin, 32% rodzin wychowujących dwójkę dzięki i 23% rodzin tych które mają więcej niż 3 dzieci podejmuje aktywność kilka razy w tygodniu, odpowiednio 17% (2 dzieci) i 26% (3 i więcej dzieci) raz w tygodniu oraz 26% (2 dzieci) i 14% (3 i więcej dzieci) kilka razy w miesiącu. Osoby w wieku powyżej 55 r.ż.  najchętniej uprawiają: jazdę na rowerze (47%), pływanie (38%) i NW 18%). Wśród rodzin wychowujących dwójkę dzieci 64% osób a wsród rodzin powyżej 3 dzieci 48% osób zadeklarowało, że nie uprawia wspólnie sportu. Rodziny  nie podejmują aktywności ruchowej głównie z powodu braku czasu. W opinii rodzin zachęcające byłyby zniżki, niższe ceny, więcej imprez sportowych.  W grupie wiekowej  55-64 lata barierą uprawiania aktywności fizycznej jest w pierwszej kolejności brak czasu, brak zorganizowanych zajęć, brak towarzysza, dla osób w wieku pow. 65 r.ż. są to stan zdrowia i brak czasu (35%), brak towarzystwa (31%). Osoby dojrzałe i starsze powyżej 55 r.ż. na pytanie co by zmieniły by oferta Miasta bardziej odpowiadała ich potrzebom podają: tańszy i bardziej dostępny (11%), bezpośrednia informacja i nagłaśnianie (11%), tworzenie grup (9%), bardziej zróżnicowana (6%). Na pytanie dotyczące znajomości oferty Miasta dla mieszkańców wymieniają: NW (18%), rajdy rowerowe (18%), basen (17%), taichi (10%), wyścigi kolarskie (8%), gimnastyka dla seniora MOK (5%), biegi (4%), piłka nożna (4%), letni NW (4%), PRO Kobieta 50+ (4%), spływy kajakowe (4%), wycieczki (3%), spacery (3%), propozycje ICSiR (3%), aerobik (3%), tenis stołowy (1%), pilates (1%), maratony (1%), taniec (1%). Spośród ankietowanych 3% osób odpowiedziało że nie zna oferty oraz 35% nie odpowiedziało.  Spośród ankietowanych osób w wieku powyżej 55 lat 64% osób oceniło ofertę sportową miasta jako odpowiadającą na ich potrzeby, 17% oceniło jako nieodpowiadająca potrzebom (badanie ankietowe dwóch grup społecznych: osoby pow. 55 r.ż. (liczebność 81 osób), rodziny (liczebność 77 rodzin).