• Strategia rozwoju gminy/miasta/strategia rozwoju lokalnego
 • Strategia rozwoju sportu
 • Jakie cele stawia sobie gmina w zakresie sportu?
 • Jakie korzyści z ich realizacji odnoszą mieszkańcy?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów:

Poszukaj dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Pamiętaj, że mogą się one kryć pod różnymi nazwami – my podaliśmy te najczęściej stosowane. Możesz wykorzystać do szukania dokumentów wyszukiwarki internetowej (np. Google) – wtedy nie musisz znać dokładnej nazwy dokumentu, wystarczy dobrze wymyślić hasła/zapytania, które doprowadzą Cię do poszukiwanego dokumentu. Upewnij się, że znaleziony dokument dotyczy badanego roku- 2013. Jeśli nie uda Ci się znaleźć dokumentu, złóż wniosek o informację publiczną do UG (wzór i wskazówki znajdziesz w zakładce „pliki”) Przeczytaj uważnie całą Strategię – zapisy dotyczące sportu mogą się kryć w części dotyczącej zdrowia, jakości życia czy turystyki.

Odpowiedz na pytania:

 • Na jakie lata obowiązuje Strategia Rozwoju Gminy?
 • Czy w Strategii Rozwoju Gminy jest mowa o sporcie?
 • Ile miejsca poświęcono temu tematowi?
 • Czy w gminie powstał odrębny dokument taki jak Strategia Rozwoju Sportu?
 • Jak w analizowanych dokumentach oceniana jest obecna sytuacja sportu gminnego (obecna na czas tworzenia dokumentu)?
 • Co gmina uznaje za mocne, a co za słabe strony?
 • Jakie są cele ogólne i szczegółowe zapisane dokumentach dotyczące sportu?
 • Czy te cele/zadania da się połączyć w większe grupy (np. budowa obiektów, inwestycje w zajęcia, organizowanie imprez)?

Józefów  posiada status miasta od 1962 roku. Położony jest w województwie mazowieckim w powiecie otwockim, w aglomeracji warszawskiej, przy ujściu Świdra do Wisły. Miasto sąsiaduje na północy z Warszawą, na południu z Otwockiem. Na terenie Józefowa położona jest część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz znajdują sie trzy Rezerwaty Przyrody: Wyspy Świderskie, Wyspy Zawadowskie, Świder. Historycznie Józefów tworzą dawne letniska lub wsie, które od 1962 roku stały się dzielnicami miasta: Józefów, Emilianów, Dębinka, Górki, Nowa Wieś, Kolonia Błota, Michalin oraz Rycice, które to od tego momentu stały się zarazem dzielnicami miasta (Wikipedia, www.jozefow.pl). 

Dokumentami mówiącymi m.in. o regulacji sportu w mieście Józefów jest:

1. statut (http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=184030) - rozdział 6 &62

2. regulamin organizacyjny Miasta Józefowa - &37

3. strategia rozwoju Józefowa http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=156925 - str. 13-15, (analiza BIP, www.jozefów.pl). Miasto nie posiada odrębnego dokumentu w postaci Strategii Rozwoju Sportu (źródło: Robert Rataj, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu (OKZiS).

4. Roczny Program Współpracy Miasta Józefowa z Organizacjami Pożytku Publicznego. 

Statut

W paragrafie 62 rozdziału 6 statutu: "Komisje Rady", wymienionych jest pięć stałych komisji Rady, w tym komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu. Zgodnie ze statutem przedmiot działania komisji określa Rada odrębną uchwałą. Komisja nie posiada odrębnej uchwały określającej przedmiot jej działania. Prace nad uchwałą trwały ale ostatecznie nie przyjęto takiej (źródło: Biuro Rady). Komisja pracuje w oparciu o plany pracy zatwierdzane co roku z początkiem roku. W 2013 roku Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu odbyła 21 spotkan, w tym 11 interesujących z punktu widzenia OMS (źrodło: sprawozdanie z pracy Komisji w 2013 roku - załącznik nr 3 do protokołu 70/2014). Poniżej zawarto wykaz spotkan komisji Oświaty,Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w 2013 r., podczas których podejmowana była tematyka dotycząca realizacji zadań sportu w Józefowie (opracowane na podstawie analizy harmonogramu pracy komisji w 2013 r. oraz protokołów z posiedzeń komisji oraz sprawozdania z pracy komisji z 2013 r. załącznik nr 3 do protokołu 70/2014: Źródło BIP):

1) 14 stycznia 2013 - Omówienie planu pracy komisji na 2013 r. (Protokół nr 48/2013 z posiedzenia Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 14 stycznia 2013 roku).

2) 21 stycznia 2013 - Spotkanie z p. Robertem Ratajem Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu poświęcone omówieniu sytuacji w placówkach oświatowych i w Przychodni Miejskiej (źródło: protokół 49/2013 z posiedzenia Komisji).

W protokole zawarto:

- wyjaśnienia dotyczące współpracy z organizacjami PP - Kierownik Referatu OKZiS odniósł się do posiedzenia komisji konkursowych (11.01.2013), w tym komisji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013r.. Aplikowało 7 organizacji z których jedna oferta została uznana za niespełniającą formalnych wymogów (oferta dotyczyła tańca polskiego, taniec polski nie został uznany za dyscyplinę sportu). Cała pula środków (425000pln) przeznaczona na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu została rozdysponowana w następujący sposób:

a) UKS Bushi - karate 32000

b) MLKS Józefovia - piłka nożna 135000, podnoszenie ciężarów - 52000, tenis stołowy - 44400;

c) Stowarzyszenie wspierania rodziny Sternik - niepodległościowy turniej piłki nożnej - 5000, wyścig rowerowy "Ojcowie na start" - 5000;

d) Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie nr 26 - wędkarstwo - 6000;

e) UKS "Jedynka" - lekka atletyka - 5000, szachy - 2000;

f) UKS "Victoria" Józefów  - VI Grand Prix o Puchar Sprintu Victorii Józefów - 3600, koszykówka - 12000, pływanie - 73000, lekka atletyka - 10000;

g) UKJ "Yuko" - judo 40000;

Oferty oceniano pod kątem:

- możliwości realizacji zadania, koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, planowany wkład rzeczowy, osobowy (wolontariusze, praca społeczna członków), korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom miasta, doświadczenie oferenta, analiza i ocena realizacji zadan zleconych przez zamawiającego oferentowi w poprzednich latach, rzetelność i terminowość oraz rozliczenie otrzymanych na ten cel środków (źródło: załącznik nr 2 do protokołu 49/2013 dotyczący podziału środków na poszczególne organizacje). 

- do Komisji wpłynęły 2 wnioski odnośnie przyznawania funkcjonującego stypendium Jana Pawła II także za osiągnięcia sportowe. Kierownik Referatu OKZiS przyznał że warto się tą sprawą, gdyż w mieście jest wielu wybitnych sportowców. Obecnie stypendium przyznawane jest jednemu uczniowi.  

3) 18 lutego 2013 - Omówienie akcji "Zima w mieście" (K. Oświaty..) z udziałem Z-cy dyrektora ICSiR, dyrektor MOK, Stowarzyszenia Forum Chrześcijanskiego, Kierownika Referatu OKZiS.

Zima w mieście (2013) - w akcji udział wzięło ok. 500 dzieci:

4) 4 marca 2013 - Problemy, potrzeby, plany młodzieży józefowskiej. Spotkanie z przedstawicielami samorządów uczniowskich (K. Oświaty Zdrowia, Kultury Opieki Społecznej i Sportu). Spotkanie z przedstawicielami samorządów szkolnych i opiekunów samorządów. Gimnazjaliści zauważyli poprawę w prowadzeniu zajęć na pływalni. Wobec uczniów nie biorących udziału w zajęciach na pływalni (max. 3 nieobecności w semestrze) wyciągane są konsekwencje. Szkoła podstawowa nr 1 przekazała że dużym zainteresowaniem cieszy się siatkówka i tenis stołowy. Dzieci są dowożone na basen (kl I - III). Na pytanie co chcieliby uczniowie zmienić w szkołach  w kontekście sportu odpowiedzieli, że chcieliby mieć w szkołach podstawowych sale gimnastyczne. Na pytanie co wymaga poprawy w mieście odpowiedzieli: by place zabaw przy szkole (ul. Graniczna) były otwarte poza godzinami pracy szkoły.

5) 14 maja 2013 - Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego spotkała się w terenie odnośnie stanu ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych

6) 3 czerwca 2013 - Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych - sport. Omówienie działalności organizacji ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wykorzystania dotacji miasta z 2012r.

7) 17 czerwca 2013 - Przygotowanie do akcji "Lato w mieście" (K. Oświaty), z udziałem dyrektora ICSiR. Poruszono także kwestię stypendium sportowego dla józefowskiej młodzieży.

8) 7 października 2013 - Omówienie i zatwierdzenie wniosków do budżetu miasta na 2014 rok (Wszystkie komisje)

9) 18 listopada 2013 - Omówiono działalność pisma samorządowego w roku 2013 r. i udzielono rekomendacji p. Wandzie Zagawa do przewodniczenia zespołowi redakcyjnemu w roku przyszłym. Omówiono projekt uchwały dotyczący wprowadzenia nowego abonamentu na korzystanie z pływalni.

10) 26 listopada 2013 - Program współpracy miasta z organizacjami pożytku publicznego (Tylko Komisja Oświaty)

11) 28 listopada 2013 - Program współpracy miasta z organizacjami pożytku publicznego (Wszystkie komisje)

(źródło: Sprawozdanie z działalności komisji w 2013 roku - Protokół nr 70/2014 z posiedzenia Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 13 stycznia 2014 roku. Załącznik nr 4 do protokołu nr 70/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 13 stycznia 2014 roku).

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Józefowa 

Urzęd Miasta Józefowa składa się z 23 Jednostek Organizacyjnych, w tym Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. Do zadań Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami miasta jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, sprawy związane z ochroną zdrowia, kulturą i sztuką oraz sportem, wypoczynkiem i rekreacją. W zakresie sportu, wypoczynku i rekreacji są to: koordynowanie prac związanych z organizowaniem akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście”, prowadzonej przez miejskie jednostki organizacyjne oraz inne podmioty funkcjonujące na terenie miasta, podejmujące działania w tym zakresie; opracowywanie projektów aktów prawnych w sprawie powoływania i odwoływania dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, zajmujących się sprawami sportu i rekreacji; tworzenie warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej; inicjowanie działań na rzecz racjonalnego wykorzystania bazy sportowej i kulturalnej; koordynowanie prac związanych z organizowaniem imprez sportowych; prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych; nadzór nad działalnością Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie; przygotowywanie analiz i opinii w sprawach związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowych przez ICSiR w Józefowie; realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; kontrola i ocena realizacji zadania, w tym prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy, przyjmowanie i analiza sprawozdań z wykonania zadania publicznego wg wzoru określonego w drodze rozporządzenia właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, przygotowywanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu podjęcia uchwały przez Radę Miasta.

Strategia Miasta Józefów (2007-2013) 

Dokument opracowany na podstawie: Strategii Rozwoju  Józefowa z roku 2003, Planu Rozwoju Lokalnego, Raportu dotyczącego realizacji poprzedniej strategii i ukazującego aktualny poziom rozwoju społeczno- gospodarczego miasta, Analizy celów strategicznych - opracowania pracowników Urzędu Miasta: Małgorzaty Fiedukowicz, Jadwigi Łaszewskiej, Doroty Kembrowskiej, Dariusza Rogowskiego i Edyty Komińczyk. Dokument powstał podczas prac nad aktualizacją strategii (przedstawionego jako rozdział 1) oraz prac i dyskusji uczestników spotkań, tzw. Konwentu (członkowie Rady Konsultacyjno-Społecznej), który w praktyce ostatecznie kształtuje strategię miasta. W skład Rady Konsultacyjno – Społecznej pracującej nad Strategią wchodzili : przedstawiciele grup społecznych, radni ,organ wykonawczy - Pan Robert Rataj, Kierownik Referatu OKZiS.

Strategia rozwoju Miasta Józefowa liczy 41 stron, w tym na str.13-15  jest mowa o sporcie (rozdział pt.: Wielowymiarowa integracja społeczności lokalnej (kultura, sport, bezpieczeństwo - analiza realizacji celów strategii z 2003r. oraz sytuacji bieżącej miasta) oraz str. 33, 35, 36 i 37 (rozdział pt.: s. 33: Ustalanie celów strategicznych, s.35, 36, 37: Harmonogram przedsiewzięć strategicznych).  

Cele w zakresie sportu:

Cel strategiczny: Zachowanie środowiska naturalnego; Cel operacyjny: Zagospodarowanie turystyczne rejonów nadrzecznych miasta; Projekt = 1. Budowa Ścieżki Rekreacyjno-sportowej (2009-2011); 2. Stworzenie terenu do rodzinnej rekreacji: "Przywrócić Świder Mieszkańcom" na lata 2011-2013 (UM Józefów, Środki UE)? 

Cel strategiczny: Dbanie o rozwój miasta i szeroko pojętą ochronę obywateli; Cel operacyjny: Rozwój infrastruktury społecznej; Projektu: Budowa sal gimnastycznych i infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych (2008-2013), Budowa placu zabaw;

Cel strategiczny: Wielowymiarowa integracja i współpraca społeczna na płaszczyźnie mieszkańcy - samorząd, mieszkańcy - mieszkańcy, samorząd - inne samorządy; Cel operacyjny: Budowa terenowych urządzeń sportowych wraz z lodowiskiem i zapleczem (2009-2011), Budowa boisk publicznych w kilku miejscach Józefowa (2010-2012), Rozbudowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego – MLKS „ Józefovia” (2009-2011).

Program współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi

Roczny program współpracy zatwierdzany po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji społecznych. W 2013 roku konsultacje odbyły się w dniach od 08 – 22 listopada 2012 r. w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Józefowa. 

 

 

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Wskazówki opiekunów:
Pytania zadawane w tym miejscu będą zależały od zapisów znajdujących się w dokumentach strategicznych. Twoim zadaniem jest zbadanie, jak konkretne cele zapisane w strategiach przekładają się na życie mieszkańców. Czy ich realizacja umożliwia mieszkańcom korzystanie z darmowego sportu, jakie przynosi im korzyści? Co o tym myśli Urząd Gminy, a co mieszkańcy i organizacje sportowe? Przy analizie każdego celu pamiętaj o pytaniu „co z tego zapisu mają mieszkańcy?”

Zapytaj gminę:

 • Dlaczego takie, a nie inne cele zostały zawarte w strategiach?
 • Na jakiej podstawie wyznaczane były cele zawarte w strategiach?
 • Czy liczba celów jest adekwatna do możliwości działania gminy?

 

Zapytaj gminę i mieszkańców (przykładowe pytania do wybranych celów):

 

Przykładowy cel ze strategii: ROZWÓJ ZAPLECZA SPORTOWEGO

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • W jaki sposób gmina konkretnie rozwija zaplecze sportowe/rekreacyjne – co zbudowała/zmodernizowała?
 • Czy przy planowaniu budowy/modernizacji tych obiektów były od razu rozważane możliwości przyszłych zajęć organizowanych na obiektach, imprez i sposób dostępu mieszkańców? Co się zatem na nich dzieje?
 • Czy budowa tych obiektów rzeczywiście oznacza lepszy dostęp dla mieszkańców – jakie są ceny za wstęp/możliwość wynajmu? Jakie były podstawy decyzji o budowie danych obiektów – czy planując budowę obiektu, prowadzone były badania opinii i potrzeb mieszkańców?
 • Czy przy budowie brano pod uwagę kwestie dojazdu mieszkańców do obiektu? Jak mogą się tam dostać? etc.

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy korzystali ze wskazanych przez Urząd obiektów?
 • Jak oceniają ich dostępność, przydatność, dojazd?
 • Czy uważają, że mieszkańcy z nich korzystają i były to opłacalne inwestycje? etc.

 

Przykładowy cel ze strategii: ORGANIZOWANIE AKCJI PROMUJĄCYCH AKTYWNE FORMY WYPOCZYNKU

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • Jakie akcje promujące aktywne formy wypoczynku zostały przeprowadzone?
 • W jaki sposób Urząd Gminy zachęcał mieszkańców do udziału?
 • Do jakich grup skierowane były akcje?
 • Ile osób w nich uczestniczyło (jakie było zainteresowanie mieszkańców)?
 • Czy były to akcje o charakterze ciągłym (cykl zajęć), czy jednorazowe?
 • Jak mieszkańcy mogli kontynuować podjęte z ramach akcji aktywności? etc.

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy mieszkańcy uczestniczyli w tych akcjach?
 • Czy uważają je za skuteczne?
 • Co mogłoby ich zachęcić do podjęcia aktywności sportowej?

 

Przykładowy cel ze strategii: ROZWÓJ OFERTY SPORTOWEJ SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • Jakie konkretnie zajęcia sportowe gmina oferuje dzieciom i młodzieży?
 • Czy są one skierowane do wszystkich, czy do konkretnych grup?
 • Ile osób z nich uczestniczy?
 • Czy zajęcia są bezpłatne?
 • Gdzie są organizowane i w jakich godzinach – jak można na nie dojechać?
 • Czy są jednocześnie organizowane zajęcia dla rodziców, którzy czekają na odbiór dzieci?

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy ich dzieci korzystają z zajęć organizowanych przez gminę?
 • Jeśli nie, to czemu?
 • Jeśli tak, to czy rodzice i dzieci są zadowoleni z zajęć?

 

Przykładowe inne cele ze strategii: promowanie sportowców i środowisk upowszechniających sport, wzmocnienie wizerunku miasta, upowszechnienie, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia i edukacja społeczna.

Cele w zakresie sportu będące częścią Strategii Rozwoju Miasta Józefowa zostały wypracowane na podstawie strategii obowiązującej do 2007 roku oraz z udziałem Konwentu pracującego nad Strategią.  Zdaniem Konwentu (strategia rozwoju miasta): potrzeba integracji społecznej, organizacja wydarzeń sportowych, potrzeba utworzenia placów zabaw i lokalnych boisk sportowych. W 2013 roku  ICSiR zorganizowało 44 wydarzenia sportowe o charakterze cyklicznym i częściowo akcyjne częściowo programowe (źródło: w załączniku: harmonogram wydarzeń 2013 ICSiR). "W okresie 2007-2013 powstały dodatkowe place zabaw dla dzieci przy szkołach, ul. Dolna i ul. Mickiewicza, Moniuszki ul. Długa, przy ICSiR; siłownie na świeżym powietrzu. Do 2013 roku funkcjonowało także lodowisko. W 2013 r.  ze względu na zmniejszającą się liczbę chętnych (monitorowanie korzystania z lodowiska) nie powstało. Duże koszty utrzymania i zmniejszająca się liczba osób chętnych" . "W 2013 r. prowadzone były rozmowy władz miasta z kierownikami merytorycznych referatów dotyczące rozbudowy terenów sportowych przy szkołach podstawowych. Wynikiem rozmów są obecnie planowane większe inwestycje: poprawa infrastruktury sportowej w szkołach podstawowych – hale w konstrukcji lekkiej przykrywające boiska sportowe czyli hale o stalowo-aluminiowej konstrukcji, wyposażone w szatnie oraz zaplecze socjalne dla uczniów i nauczycieli. Nie wiadomo czy w 2014 r. uda się je zrealizować" (źródło: Pan Robert Rataj Kierownik Rerefatu OKZiS). Pan Paweł Juszczyk, Prezes UKS Bushi korzysta z sal szkolnych i potwierdza w rozmowie (25.06.2014) że warto by zaplecze sportowe szkół poprawić.  

Zdaniem Pana Roberta Rataja Kierownika Referatu OKZiS wyznaczone cele wynikały z możliwości finansowych i potrzeb miasta w danym czasie. W opinii Pana Rataja infrastruktura jest rozwijana i rozbudowywana. Obecnie powstają projekty nowych placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu (rozmowa z p. Robertem Ratajem, 6.02.2014). W pracach Konwentu brał udział Pan Piotr Gąszcz, Wicedyrektor ICSiR który potwierdza że główny nacisk był położony na rozwój infrastruktury sportowej w tym czasie czyli pływalnia, hala sportowa, boisko dla Gimnazjum nr 1, ścieżki rowerowe oraz powstanie boiska piłkarskiego zaplecza dla MLKS Józefovia. W tym czasie Miasto nie posiadało obiektów (źródło: Pan Piotr Gąszcz, Wicedyrektor ICSIR). 

Przedstawiciele organizacji UKS Victoria Józefów, MLKS Józefovia, zakładu budżetowego ICSiR oraz Kierownik Referatu OZKiS na pytanie czy Miasto potrzebuje Strategii Rozwoju Sportu odpowiadają, że przydałaby się. 

Żródła:

Pan Piotr Gąszcz, ICSiR: Na pewno nie zaszkodzi. Jeśli chodzi o kierunki rozwoju, to tu dużo zależy od szkół józefowskich, klubów i ICSiR. Przedstawiamy swoje pomysły burmistrzowi i Komisji Oświaty i od nich zależy w dużym stopniu dofinansowanie sportu. Nieco inaczej wygląda to w przypadku ICSiR, bo my w znacznej mierze zarabiamy na swoją działalność. Jednak imprezy sportowe to plan który powstaje we wrześniu rok wcześniej. Kluby sportowe mają dużą autonomię, która wspierana jest przez finansowo przez miasto. W ostatnich latach powstały prężnie działające kluby, które dobrze sobie radzą. Dużo dobrego dzieje się w szkołach, choćby w przypadku Gimnazjum Nr 1 wprowadzone zostały zajęcia Speed badmintona, lacrosse, korfbala, roki, pływanie synchroniczne.

Pan Cezary Książek, MLKS Józefovia: To konieczne i oczywiste do rozwoju sportu w mieście ale też w skali makro. Nie da się budować sportu w mieście na zasadzie jednorazowych eventów i zawodów bo sport to praca długofalowa a wyniki przychodzą po wielu latach. Sport powszechny na słabym poziomie w moim odczuciu. 

Pani Bożena Dziubińska UKS Victoria Józefów: Dużo jest klubików. ICSiR jest super. Dobrze byłoby rozbudować obiekt o stadion. Jest to realne. Można spróbować rozbudować obiekt ICSIR niekoniecznie w tym miejscu ale pod logotypem. Chodzi mi o proste obiekty. Może miasto bardziej przyjazne sportowcom: organizacja zgrupowań, treningów. Praca nad strategią powinna angażować wszystkich. Zastanowić się wspólnie nad sportem w mieście.

Obawy co do powstania STrategii Rozwoju Sportu w Mieście ma Pan Paweł Juszczyk, Prezes UKSW Bushi który na pytanie o Strategię czy powinna taka powstać odpowiada  że: trudno powiedzieć. Nie narzekam na współpracę. W mieście są obiekty i  w dobrym stanie. My realizujemy nasze działania. Z takim dokumentem może być kłopot. Sytuacja się zmienia i może ograniczać działania jednych organizacji podkreślać inne. Wydaje mi się że Józefów jest na tyle małe że nie ma takiej potrzeby.

W planowaniu i przygotowaniu projektów biorą udział przedstawiciele społeczności lokalnych np.: na temat poprawy bazy sportowej, bezpieczeństwa. Jak mówi Pan Robert Rataj bez ogłoszenia publicznego poprzez Dyrektorów Szkół ogłaszano i zapraszano rodziców dzieci do udziału w dyskusji na tamat planowania bazy przy szkołach (źródło: rozmowa Pan Robert Rataj, Kierownik Referatu OZKiS). 

Dodatkowo, przy Burmistrzu istnieje ciało doradcze w skład którego może wejść każdy o spotkaniach Rady KOnsultacyjno-Społecznej przy Burmistrzu informuje strona internetowa miasta (źródło: strona UM Józefowa, rozmowa z Burmistrzem Miasta Józefowa). 

Miasto nie posiada komunikacji miejskiej. Na terenie miasta organizowany jest jedynie dojazd w przypadku propozycji wyjazdowych wówczas wyjazd jest z miejsca zbiórki oraz dojazd dzieci na pływalnie ze szkół. Jak mówi Pan Robert Rataj, Kierownik Referatu OKZiS jest to forma zachęty do korzystania z basenu od najmłodszych lat (źródło: rozmowa z 6.02.2014).

W 2013 roku zrealizowanych zostało 44 wydarzenia o charakterze sportowym (raczej cyklicznych): akcyjnych cyklicznych oraz ciągłych (cykl zajęć) np.: na czas wakacji, w tym: 23 wydarzenia dla dzieci/młodzieży, 1 wydarzenie dla kobiet dorosłych (45-60 lat) Program rekreacyjny PRO Kobieta 50+, 1 wydarzenie (okres wakacji) dla osób starszych, 17 wydarzeń integracyjnych dla wszystkich, w tym wydarzenia o różnym zasięgu: lokalnym, wojewódzkim, powiatowym, ogólnopolskim, międzynarodowym (źródło: harmonogram wydarzeń ICSiR 2013). W bezpłatnym czasopiśmie miejskim Józefów nad Świdrem w dziale poświęconemu zagadnieniom sportu ukazuje się kalendarz wydarzeń na kolejny miesiąc oraz relacje ze zrealizowanych wydarzeń (źródło: archiwalne numery czasopisma opublikowane na stronie UM Józefów). Cykl zajęć organizowanych w ramach wydarzeń mógł być kontynuowany np.: uczestniczki programu PRO Kobieta 50+ pozyskały salę na próby teatralne w MOKu, w  2013 r. także salę na spotkania kobiet w celu planowania działań, na próby teatralne, próby tańców w kręgu, w okresie ciepłym także kontynuację zajęć NW z Instruktorem; Letni Uniwersytet Pływacki III Wieku kontynuuje w ciągu roku dwa razy w tygodniu w wyznaczonym czasie za cenę ulgową biletu. 

Informacje na temat sportu w Józefowie ukazują się: tablica ogłoszeń przed UM Józefów, tablica ogłoszeń MOK w Józefowie, strona internetowa miasta (aktualności), strona internetowa ICSiR w Józefowie www.icsir.pl zakładka Informacje/Aktualności oraz zakładka Informacje/Wydarzenia, profil ICSiR na FB, na stronach internetowych organizacji pozarządowych w ramach zadań realizowanych zadań. Spośród ankietowanych (grupa 81 osób w wieku powyżej 55 r.ż.) na pytanie skąd czerpią informacje na temat oferty sportowej w mieście mówią 46% osób z prasy lokalnej, 42% strona internetowa Gminy, 30% tablice ogłószeń, 23% strona internetowa ICSiR, 11% pocztą pantoflową, dodatkowo ankietowani wymieniali inne źródła informacji o ofercie tj.: 4% sms z miasta automatu, 1% ogłoszenia pływalnia, 1% MOK.