• Wspieranie inicjatyw mieszkańców
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

JAK TO WYGLĄDA W TEORII

 

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Twoim zadaniem jest stworzenie katalogu działań mieszkańców, za pomocą których mogą oni wpływać na politykę sportową gminy. Dowiedz się od Urzędu Gminy, jakie mieszkańcy mają możliwości działania w tym zakresie. Przy każdym działaniu napisz, co konkretnie mieszkańcy muszą zrobić, by wpłynąć na politykę – do kogo się zgłosić, czy napisać pismo, ile czasu trzeba czekać na odpowiedź Urzędu etc. Wskaż również podstawę prawną tego działania. W ten sposób powstanie katalog wraz z instrukcją dla mieszkańców, którzy chcieliby wziąć sprawy w swoje ręce i zaangażować się w sprawy gminy.

 

Wskazówka prawnika:
Mieszkańcy mogą sygnalizować problemy i wpływać na decyzje władz za pomocą określonych instrumentów prawnych:

 • udział w sesjach rady, komisji – każdy może uczestniczyć w posiedzeniach komisji rady gminy oraz całej rady. Uprawnienie to nadaje nam artykuł 61, ustęp 2 Konstytucji RP. Na tej samej podstawie każdy może również rejestrować dźwięk i obraz z posiedzeń tych organów. Uprawnienie to nie daje jednak możliwości zabierania głosu na posiedzeniach komisji rady i samej radzie. Jednakże w statucie gminy może być przewidziana możliwość wypowiedzi mieszkańców na sesji czy komisjach. Jeżeli nie ma takiego rozwiązania, to każdorazowo można zwrócić się do przewodniczącego komisji albo rady o udzielenie głosu.
 • składanie wniosków do budżetu i do gminy – istnieje możliwość składania przez mieszkańców wniosków do budżetu gminy. W związku z tym, iż w ustawie o samorządzie gminnym nie ma wprost wymienionej takiej instytucji, to w zależności od gminy można zastosować dwa rozwiązania.
  • Po pierwsze na podstawie artykułu 234 ustawy o finansach publicznych rada gminy podejmuje uchwałę, która dotyczy m. in. trybu pracy nad projektem budżetu. W niektórych uchwałach przewidziano terminy i sposoby składania wniosków do projektu budżetu przez mieszkańców.
  • Innym rozwiązaniem, z którego można skorzystać w każdym momencie roku, jest przewidziana w Kodeksie postępowania administracyjnego procedura składania wniosków do UG. Zgodnie z art. 241 kpa przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Zatem w tym trybie można zgłaszać swoje uwagi dotyczące m. in. wykonywania przez gminę zadania w zakresie sportu. Można tak zgłaszać własne propozycje np. dodanie wydarzenia sportowe do oficjalnego kalendarza tego typu imprez przygotowanego przez gminę.
 • budżet obywatelski – jest to głośny temat w ostatnich miesiącach. Nie ma w Polsce podstawy prawnej do wprowadzania budżetów obywatelskich na terenach miast, dlatego każde miasto osobno reguluje sposób i tryb organizowania budżetu obywatelskiego.  Aby wpłynąć na budżet gminy w ten sposób, trzeba sprawdzić, jak jest uregulowana ta kwestia przez władze lokalne. Budżet obywatelski to dobre rozwiązanie, które umożliwia zgłaszanie oraz wybieranie różnych przedsięwzięć, również tych dotyczących sportu.
 • rady sportu – zgodnie z art. 30 ustawy o sporcie w gminach mogą działać rady sportu, które opiniują dokumenty i decyzje władz lokalnych w zakresie sportu. Rady są powołane przez właściwe organy wykonawcze. Ich członkami mogą być przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Rady opiniują w szczególności: strategie rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej, projekty budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, programy rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej, projekty uchwał o warunkach i tryb finansowania zadania gminy w zakresie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.  Poprzez obserwowanie działalności rady sportu oraz  ewentualne uczestnictwo w jej obradach można skutecznie wpływać na wykonywanie zadań gminy w zakresie sportu.
 • W przypadku finansowania sportu w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pamiętać należy o konsultacjach społecznych rocznego programu współpracy oraz obserwowaniu działania Rady Pożytku Publicznego.

 

Inne pomysły na włączanie się mieszkańców w sportowe życie gminy:

 • propozycja przeprowadzenia zajęć/imprezy/wykładu (w formie wolontariatu), ale w zamian za darmowe udostępnienie sali i sprzętu na potrzeby tego wydarzenia
 • wniosek o dofinansowanie wydarzenia sportowego lub o patronat

 

Wyżej wskazane przedsięwzięcia z prawnego punktu widzenia można wyłącznie zgłosić w trybie wniosku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ale może u Ciebie w gminie jest to inaczej rozwiązane?

 

Zapytaj Urząd Gminy:

 • Jak konkretnie mieszkańcy/organizacje mogą wpływać na politykę sportową Twojej gminy? Co konkretnie muszą zrobić, do kogo się zwrócić? (wesprzyj się powyższymi wskazówkami, dopytaj Urząd o te procedury, jeśli sam o nich nie wspomni)
 • Jak Urząd może wesprzeć mieszkańców (finansowo, patronatem etc.)?

W Józefowie nie działa Rada Sportu.  Zadania takiej Rady w pewnym stopniu realizuje Referat OZKiS (Pan Piotr Gąszcz, Referat OZKiS). Pan Robert Rataj w rozmowie 6.02.2014 r. mówi: Nie ma Rady Sportu. ICSiR i Referat. Dwutorowo obecnie. Ale dobrze byłoby gdyby taka rada powstała. Wyzwanie przed nami do rozpatrzenia".

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi był poddany konsultacjom społecznym w listopadzie 2012 r..  Do projektu programu zgłaszane są uwagi. Część uwag jest uwzględniana część nie. W zestawieniu uwag ze stanowiskiem Burmistrza znajduje się uzasadnienie. Dokument opublikowany w BIPie.

Udział w sesjach Rady i Komisjach określa Statut Miasta. Mieszkańcy mają prawo do uzyskiwania informacji, do brania udziału w sesjach Rady Miasta oraz posiedzeniach jej Komisji, a także prawo wglądu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.  Informacje publiczne udostępniane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzonego przez Urząd. Informacje nie opublikowane w BIP wymagają wniosku o dostęp do informacji publicznej, który należy złożyć w Urzędzie. Dokumenty z pracy Rady i Komisji udostępnia Biuro Rady (godziny pracy: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 - 16.00. adres: ul. Kard. Wyszyńskiego 1 (Bud. „B”), 05-420 Józefów,tel. (22) 779-00-27;  r.nosarzewska@jozefow.plm.wronska@jozefow.pl . Dokumenty z pracy Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są w Urzędzie (źródło: statut Miasta Józefowa). W porządku obrad RAdy Miasta jest punkt: Wolne Wnioski w ramach którego wypowiadają się mieszkańcy.

 

 

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE

 

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Tutaj Twoim zadanie jest zbadanie, czy mieszkańcy korzystają z możliwości wpływania na sportową politykę gminy i czy w ogóle wiedzą o takich możliwościach. Źródłem wiedzy będzie zarówno Urząd, jak i sami mieszkańcy oraz organizacje sportowe.

 

Zapytaj Urząd Gminy:

 • Z których metod wpływu na politykę sportową gminy korzystali mieszkańcy i organizacje sportowe?
 • Kto wykazywał inicjatywę – pojedynczy mieszkańcy, grupy nieformalne, organizacje sportowe? Które?
 •  Na co konkretnie mieszkańcy i organizacje sportowe chcieli wpływać?
 •  Jakie były skutki ich działań – czy Urząd wziął pod uwagę ich pomysły, wsparł je?
 • Jakie przykłady działań podjętych pod wpływem mieszkańców można wymienić?
 • Jeśli nie było żadnych inicjatyw mieszkańców, to czemu, skoro jest tyle możliwości?
 • Czy urząd informuje, że można się zwrócić się z inicjatywą, prośbą o wsparcie? Jak informuje? Jeśli nie, to dlaczego?
 • Czy urząd w sposób stały współpracuje z grupami sportowymi innymi niż dofinansowywane organizacje sportowe?

 

Zapytaj mieszkańców i organizacje sportowe:

 • Czy wiedzą, jakie mają możliwości działania w zakresie wpływania na sportową politykę gminy, proponowania własnych pomysłów?
 • Czy zwracali się kiedyś do gminy z pomysłami w zakresie sportu?
 • Czy chcieliby działać sami lub składać propozycje do gminy? w jakiej formie mogłoby się to odbywać?
 • Czy w gminie funkcjonują nieformalne grupy zajmujące się sportem?
 • Czy nieformalne grupy współpracują z Urzędem Gminy, czy działają zupełnie same i nie są zainteresowane takim kontaktem? Czemu?

 

Przeprowadź eksperyment – spróbuj dowiedzieć się, czy w środowisku sportowym w Twojej gminie są osoby, które mają pomysł na zorganizowanie wydarzenia sportowego (impreza, zajęcia, wykład, zawody – nawet o małym zasięgu), ale potrzebują wsparcia gminy, a nie wiedzą, jak się o nie zwrócić.  Skontaktuj się z tymi osobami i opowiedz o możliwościach działania, które poznasz w trakcie monitoringu. Niech te osoby zwrócą się do Urzędu Gminy, a Ty obserwuj rozwój wydarzeń – co te osoby zrobiły i jaka była reakcja gminy?

 

Przykłady realizacji pomysłów organizacji pozarządowych/mieszkańców

1. UTW w Józefowie - w rozmowie z Panem Antonim Gudajem: "Wielu członków UTW korzysta z oferty oferowanej przez miasto. Na przykład grupa osób prywatnie zebrała środki i korzysta z hali sportowej grając w siatkówkę.  Jest to około 10 – 12 osób raczej mężczyźni". Kontynuując, Pan Antoni dodał: "Mamy wszystko. Korzystamy z uprzejmości MOK w Józefowie do prowadzenia wykładów w Sali kinowej. Mamy pokój przeznaczony na biuro. Za korzystanie z tych pomieszczeń i mediów nie ponosimy kosztów to duża ulga. Jest bardzo dobra współpraca między MOKiem, Burmistrzem i Radą Miasta. UTW współpracuje także ze Związkiem Emerytów i Rencistów w Józefowie. Korzystamy także z urządzeń technicznych tj. nagłośnienie, rzutnik, laptop, ekran a obsługę tego zabezpiecza nam pracownik MOKu. Chcielibyśmy uczestniczyć w kursach komputerowych a z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta uzyska w ramach programu kilka komputerów do biblioteki miejskiej, MOKu i szkół. Jak tylko będą będziemy mieli możliwość korzystania z nich". Organizacja nie prowadzi badań w postaci sondy potrzeb swoich członków, przed każdym spotkaniem (raz w tygodniu) członkowie zgłaszają pomysły. Jeżeli pomysł spotka się z zainteresowaniem wtedy jest przez osobę realizowany. Jeśli chodzi o sekcję sportową to obecnie takiej nie ma ale w w 2013 roku grupa osób około 30 osób wzięła udział w Olimpiadzie Sportowej i Pan Antoni spodziewa się że taka sekcja może powstanie (źródło: rozmowa z Panem Antonim Gudajem, Prezesem UTW Józefów).

2. Przedstawiciele organizacji sportowych rozmawiają ze swoimi członkami i głównie w wyniku rozmów dowiadują się o potrzebach klubów - badań nie prowadzą (źródło: rozmowa z p. Bożeną Dziubińską, Prezes UKS Victoria Józefów, p. Cezarym Książek członkiem Zarządu MLKS Józefovia, z p. Piotrem Gąszczem Wicedyrektorem ICSiR).

3. W Józefowie od 2011 roku organizowany jest Ogólnopolski Program Rekreacyjny PRO Kobieta 50+ , który zakłada realizację 3miesięcznego programu rekreacyjnego dla dojrzałych kobiet: 24 godziny zajęć ruchowych w trzech formach ruchu. Program cieszy się zainteresowaniem mieszkanek Miasta (źródło: dokumentacja z programu znajdująca się w ESPAR 50+). Od dwóch lat organizator programu (ESPAR 50+)  uzyskuje dofinansowanie miasta na realizację zadania w mieście, tor na pływalni i instruktora (6 zajęć gimnastyki w wodzie). W wyniku programu organizator szkoli Liderki Aktywności, kobiety które po zakończeniu programu mają za zadanie aktywizować środowisko lokalne. Liderki Aktywności z Józefowa potrzebowały sali do treningów by przygotować animację na piknik Gwiazdobranie i Dawanie - uzyskały zgodę na korzystanie z sali w Gimnazjum im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie (bezpłatnie), potrzebowały sali na spotkania, podczas których planowały zadania: najpierw korzystały z sali w Gimnazjum im. Łączniczek Armii Krajowej, potem z sali w MOKu. 

Pozyskanie sali w MOKu wymagało złożenia pisma w imieniu nieformalnej grupy kobiet do Burmistrza Miasta. W wyniku złożonego pisma z grupą kobiet spotkała się Dyrektor MOKu w Józefowie. Podczas spotkania zostały omówione zasady współpracy. Kobiety miały możliwość korzystania bezpłatnego raz w tygodniu z jednego z pomieszczeń MOKu oraz możliwość uzyskania przez grupę kobiet statusu grupy MOKu.

4. Nieformalna grupa pasjonatów wędrówek p. Piotra Helta która spotyka się raz w tygodniu (chyba że pogoda nie pozwoli) na wędrówkach z kijami (trasy około 10-20 km) - około 40 spotkań rocznie. Grupa nie korzysta z dofinansowania ze środków Miasta "ale Gwiazdochody (wydarzenie miejskie) – III edycja z udziałem grupy pasjonatów, dwa półmaratony rodzinne (udział po 5 osób) z medalami. Przedsięwzięcie samofinansujące się ze środków zebranych od uczestników. W planach mamy kolejne półmaratony będziemy próbować pozyskać środki na poczęstunek dla uczestników." Na pytanie czy Miasto wspiera grupę odpowiada: Jak trzeba to wspiera. Ja potrzebuję reklamy i to w jakimś zakresie otrzymuję. (źródło: rozmowa z p. Piotrem Heltem, nieformalna grupa pasjonatów wędrówek).

Na stronie UM Józefów jest aplikacja Zapytaj Burmistrza z której mogą korzystać i korzystają mieszkańcy (źródło: rozmowa z Burmistrzem Miasta Józefowa), dodatkowo przy Burmistrzu działa RAda Konsultacyjna w skład której mogą wchodzi także mieszkańcy. Ogłoszenia o spotkania zamieszczane są na stronie Józefowa (źródło: www.jozefow.pl, rozmowa z p. Robertem Ratajem Kierownikiem Referatu OZKiS, p. Antoni Gudaj Prezes UTW Józefów bierze udział w spotkaniach Rady).