• Badanie opinii i potrzeb mieszkańców
 • Konsultacje społeczne dokumentów
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

JAK TO WYGLĄDA W TEORII

Zapytaj Urząd Gminy:

 • czy odbyło się kiedyś w gminie badanie potrzeb/opinii mieszkańców w zakresie sportu?
 • jeśli tak, to kiedy się odbyło, jakie były wyniki, ile osób zbadano, jakimi metodami?
 • które dokumenty dotyczące sportu w gminie podlegały konsultacjom społecznym? Czy dokumenty były poddawane ewaluacji także w trakcie obowiązywania i omawiane z mieszkańcami?

Badanie opinii mieszkańców w zakresie sportu odbyło się przy okazji przygotowywania Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Gminy Goleniów na lata 2010-2025 (plik dołączony), strony 37-49.

Przeprowadzono ankietę w dwóch grupach:
- ankieta ogólna - skierowana do osób związanych ze sportem w Gminie Goleniów,
- ankieta skierowana do uczniów.

Obydwie grupy odpowiadały na niemal identyczne pytania.

Ankietę ogólną wypełniło 38 osób, ankietę skierowaną do uczniów - 274 osoby.

Wyniki zostały zamieszczone w Programie Rozwoju Kultury Fizycznej Gminy Goleniów na lata 2010-2025.

Wnioski, które zostały zamieszczony w Programie:

"Wnioski:
Dla uproszczenia przyjmuje się, że kadra trenerska i nauczyciele wychowania fizycznego to grupa A badanych ankietowo czynnych uczestników i kreatorów kultury fizycznej na terenie gminy Goleniów a ankietyzowana młodzież szkół wszystkich szczebli szkół goleniowskich to grupa B to:
Po pierwsze:
- występuję zgodność tych dwóch grup co do oceny obszarów aktywności fizycznej młodzieży, która przede wszystkim ogranicza się do zajęć wychowania fizycznego + zajęć pozalekcyjnych w sekcjach sportowych, ale udział młodzieży w zajęciach klubowych należy uznać za pozytywny element oceny tej części ankiety.
Po drugie:
- występuje zgodność pomiędzy grupą A i B w ocenie ilości imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Goleniów jako istotnego elementu sportu masowego. Grupa A w stosunku do grupy B całkowicie nie doceniła Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego Fala” w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy w zakresie sportu masowego. Podobnie niewielki, niski procent ankietowanych w obydwu grupach ocenił sport masowy w Goleniowie jako nieistniejący.
Po trzecie:
- wystąpiła całkowita rozbieżność pomiędzy grupą A i grupą B w zakresie nadania preferencji określonej dyscyplinie sportu na terenie gminy Goleniów. Grupa A zdecydowanie opowiedziała się za tradycją piłki siatkowej natomiast grupa B preferuje piłkę koszykową i zdecydowanie większą preferencją obdarza rozwój piłki ręcznej niż to uczynili w swoich ankietach ankietowani z grupy A. Na szczególną uwagę zasługuje wyróżnienie poza grami zespołowymi takiej dyscypliny sportu jak tenis ziemny przez wysoki procenta ankietowanych z grupy B.
Po czwarte:
- wystąpiła również rozbieżność w ocenie w obydwu grupach ankietowanych co do wskazania na dyscyplinę sportu, która mogłaby nabrać charakteru sportu zawodowego. Ankietowani z grupy A w dalszym ciągu wskazują na tradycję sportu goleniowskiego tj. piłkę siatkową natomiast ankietowani
z grupy B sport zawodowy upatrują w piłce nożnej, następnie w piłce koszykowej a siatkówka wskazana jest dopiero na trzecim miejscu."

Moje zarzuty wobec przytoczonego badania potrzeb mieszkańców:
- odnośnie ankiety - brak informacji w jaki sposób przeprowadzono wskazane ankiety (czy uczniowie wypełniali je z własnej woli, podczas przerw między zajęciami, czy może na lekcjach w-f, czy też np. na godzinie wychowawczej; ma to istotne znaczenie z punktu widzenia reprezentatywności tejże ankiety i jej oceny w ogólności), brak tej informacji nie przeszkadza autorom napisać: "Ilość zwrotnych odesłanych ankiet po pierwsze świadczy o dużym zainteresowaniu tą dziedziną sfery społecznej na terenie gminy Goleniów, a po drugie daję podstawę do formułowania wniosków, które przy tej licznie zwróconych ankiet nie powinny być kwestionowane" (pisownia oryginalna);
- brak informacji w jakim czasie została ona przeprowadzona (czy w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, półrocza, etc.);
- nie potrafię powiedzieć jaki jest wpływ ankiety na postanowienia Programu, z wniosków nic nie wynika oprócz jakkolwiek ciekawych spostrzeżeń autorów, że np. "Grupa A w stosunku do grupy B całkowicie nie doceniła Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego "Fala").

Program Rozwoju Kultury Fizycznej Gminy Goleniów na lata 2010-2025 od czasu jego uchwalenia nie został poddany ani zmianie, ani ewaluacji, mimo, iż sam Program przewiduje monitorowanie w roku 2013 (strona 76 Programu).

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE

 

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Pamiętajcie, że zawsze warto zweryfikować otrzymane odpowiedzi. Jeśli Urząd Gminy powie Wam, że badania miały wpływ na podejmowane decyzje, to proście o konkrety – najlepiej o kopie dokumentów, albo przynajmniej o ich pełne nazwy, żeby potem można było je odszukać np. w Biuletynie Informacji Publicznej i samemu sprawdzić powiązanie między wynikami badań a treścią dokumentu.

 

Zapytaj Urząd Gminy (jeśli były prowadzone badania i/lub konsultacje):

 • jaki wpływ miały wyniki badań na podejmowane decyzje, uchwalane dokumenty w zakresie sportu? Jakie konkretne dokumenty, decyzje można tu wskazać?
 • W jaki sposób potrzeby mieszkańców w zakresie sportu mają wpływ na dystrybuowanie środków z budżetu?
 • Ile osób uczestniczyło w konsultacjach dokumentów dotyczących gminnego sportu? Czy były to osoby indywidualne, czy przedstawiciele organizacji sportowych? Których organizacji?
 • Jak są przekazywane informacje o planowanych konsultacjach?

 

Zapytaj Urząd Gminy (jeśli nie było prowadzonych badań i/lub konsultacji):

 • Czemu nie było prowadzonych badań?
 • Na jakiej podstawie w takim razie podejmowane są decyzje w zakresie sportu, jak kształtowana jest oferta?

 

Zapytaj mieszkańców i organizacje sportowe:

 • czy gmina kiedyś pytała o ich opinie w zakresie sportu?
 • czy chcieliby się wypowiedzieć na ten temat?
 • w jaki sposób ich zdaniem gmina mogłaby zbierać takie informacje?

 

Zrób krótką sondę – zapytaj mieszkańców i organizacje sportowe, jakie ich zdaniem są problemy, a jakie mocne strony sportu w ich gminie z punktu widzenia dostępności dla mieszkańców.

 

W ramach projektu przeprowadziłem ankietę wśród członków stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w dniu 28 marca 2014 r., w godz. 17-18. Wypełnionych zostało 101 ankiet, wyniki których załączam.

Wnioski z przeprowadzonej ankiety:

- seniorzy w Goleniowie są grupą aktywną fizycznie, odczuwającą potrzebę podejmowania aktywności fizycznej

 • Najczęściej uprawianymi dyscyplinami są: nordic walking (47 odpowiedzi), basen (37 odpowiedzi), gimnastyka, taniec (37 odpowiedzi) i jazda na rowerze (20 odpowiedzi).

–      Pierwsza i ostatnia są uprawiane bezpłatnie – aby je uprawiać potrzebne jest zapewnienie ze strony gminy miejsca (ścieżek). Z kolei basen i gimnastyka są dostępne odpłatnie.

 • Odpłatność nie jest powszechną barierą dla seniorów w dostępie do sportu (vide dalsze wykresy), za jaką często jest postrzegana, tym niemniej pojawiały się postulaty obniżenia cen za wstęp na basen i ogólne wskazania, że opłaty są zbyt drogie (7 odpowiedzi).
 • Największą przeszkodą w uprawianiu sportu dla seniorów jest stan zdrowia (31 odpowiedzi)
 • Uzasadnia to potrzebę ustalenia specjalnej oferty dla seniorów biorącej to pod uwagę.

  • Jako problemy wskazywane były również brak zorganizowanych zajęć (14 odpowiedzi) czy utrudniony dostęp do sprzętu (10 odpowiedzi).
  • Trzeba podkreślić, że 19 seniorów nie znalazło żadnych powodów niepodejmowania aktywności ruchowej, co potwierdza, że jest to grupa chcąca podejmować aktywność fizyczną. 

Ankietowani seniorzy pozytywnie ocenili ofertę sportową skierowaną do ich grupy wiekowej w Goleniowie, chociaż wskazali punkty, które warto poprawić:

 • ścieżki rowerowe (11 odpowiedzi),
 • zorganizowanie zajęć dedykowanych dla seniorów (8 odpowiedzi), 
 • lepsze informowanie o ofercie sportowej i imprezach (7 odpowiedzi) – seniorzy korzystają  w większości z tablic informacyjnych i prasy lokalnej.

 

Podsumowanie:

 • Seniorzy są aktywną sportowo grupą, są ogólnie zadowoleni z oferty sportowej, tym niemniej wskazują na pewne mankamenty;
 • Potrzebna jest oferta sportowa specjalnie skierowana dla seniorów – zwłaszcza na basenie, gimnastyka i być może z wspólne treningi nordic walking.

–      Zajęcia sportowe to nie tylko okazja do poprawienia kondycji i stanu zdrowia, ale też do wspólnego spędzenia czasu (7 osób wskazało brak towarzystwa jako powód niepodejmowania aktywności sportowej, a 14 brak zorganizowanych zajęć).

 • Oferta sportowa nie musi się wyróżniać ceną, a bardziej sprofilowaniem zajęć i dostosowaniem do specjalnych potrzeb najstarszej grupy mieszkańców, zwłaszcza z uwagi na stan zdrowia. Tym niemniej obniżone ceny też byłyby mile widziane (zwłaszcza na basenie), ponieważ, na co zwracają uwagę seniorzy w rozmowach, w większości wypadków całe życie pracowali oni na gminę i teraz chętnie przyjmą coś w zamian.