• Uchwała/Zarządzenie w sprawie cen za korzystanie z obiektów sportowych
 • Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • Na jakich warunkach mieszkańcy mają dostęp do obiektów sportowych?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówka prawnika:
Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia uprawiania sportu jest możliwość korzystania z obiektów i urządzeń związanych ze sportem w gminie. Z tego punktu widzenia warto wspomnieć o dwóch kwestiach.

Każda gmina ma obowiązek zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek ten ciąży na radach gminy, które powinny określić te ceny i opłaty w uchwałach albo w drodze uchwały powierzyć to uprawnienie organom wykonawczym gminy. W ten sposób gmina ustala kwoty za użytkowanie poszczególnych obiektów przez mieszkańców.

Dodatkowo zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym organy gminy mogą określać zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Rozwiązanie to przyjmuje, iż określenie wymienionych wyżej zasad jest zastrzeżone do regulacji w statucie gminy. Również w tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jednostki pomocnicze gminy (np. sołectwa, osiedla) mogą zarządzać mieniem komunalnym, a zatem mogą wpływać na możliwość korzystania z obiektów gminy związanych ze sportem. Również w tym zakresie ważny jest statut gminy, w którym powinno to być uregulowane.

Odpowiedz na pytania:

 • Czy w monitorowanej gminie zostały uchwalone wskazane zarządzenia/uchwały? Jakie?
 • Jak kwestię opłat regulują wskazane zarządzenia/uchwały?
 • Czy opłaty dotyczą wszystkich obiektów na raz, czy każdego osobno?
 • Na jakiej podstawie są wyliczane opłaty?
 • Czy są wskazane grupy, które mogą być zwolnione z opłat?
 • Jaki jest tryb korzystania z obiektów (np. trzeba podpisać umowę)?
 • Komu udostępniane są obiekty?

Uchwała Rady Gminy dotyczy zasad korzystania i odpłatności obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (tym niemniej - nie wszystkich, niektóre z nich są udostępniane bezpłatnie i nie są objęte uchwałą).

Opłaty i tryb ich naliczania względem poszczególnych obiektów jest ujęty w uchwale.

Jak wskazałem - nie wszystkie obiekty zarządzane przez OSiR są ujęte w uchwale, bowiem niektóre są udostępniane bezpłatnie (np. Orlik).  Jak wskazał Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów w rozmowie, bezpłatność Orlika jest wynikiem tego, że został wybudowany przy współfinansowaniu ze środków europejskich, a wówczas obowiązują pewne warunki - w okresie 5 lat po otworzeniu obiektu jest on udostępniany bezpłatnie. Zastępca Burmistrza zapewnił, że po tym okresie i te obiekty będą bezpłatne.

Pozostałe obiekty są zarządzane przez szkoły i są udostępniane w rozmaity sposób. Na ogół reguluje to regulamin zamieszczony w BIP danej szkoły. Jednakowoż szkoła w Lubczynie nie zawiera unormowanych regulacji i podczas rozmowy z Dyrektorem dowiedziałem się, że, po pierwsze, musi się zgodzić Dyrektor Szkoły na udostępnienie (wynajęcie) boiska przyszkolnego, a po drugie aprobatę musi wyrazić Burmistrz Gminy (!). Nie dowiedziałem się jak są kształtowane wówczas ceny, gdyż nie było dotąd sytuacji, aby postanowiono wynająć boisko, do tej pory je udostępniano (np. na wiejskie imprezy sportowe).

Celem zbadania zasad dostępu do przyszkolnych obiektów sportowych analizowałem Biuletyny Informacji Publicznej każdej z gminnych szkół, strony internetowe tychże szkół oraz skierowałem do dyrektorów szkół wnioski o udostępnienie informacji publicznych (Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie oraz Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Goleniowie udzielili informacji publicznej dopiero po złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na bezczynność). Efektem przeprowadzonych przeze mnie badań jest załącznik „Zasady dostępu do przyszkolnych obiektów sportowych”, w którym zestawiłem informacje dotyczące zasad dostępu do przyszkolnych obiektów sportowych.

Wyniki analizy przedmiotowych danych:

 • Niektóre ze szkół regulują dostęp do przyszkolnych obiektów sportowych w formie regulaminów (SP3, SP4, Gim1, ZSP w Kliniskach Wielkich, ZSP w Mostach), pozostałe zaś nie (SP2, SP w Lubczynie, Gim2, ZSP w Białuniu). W ostatnim przypadku obiekty są udostępniane na podstawie nieujętych w formie dokumentu zasad, funkcjonujących w praktyce.
 • Regulaminy nielicznych szkół regulują kompleksowo dostęp do przyszkolnych obiektów sportowych, tzn. obejmują swym zakresem przedmiotowym wszystkie przyszkolne obiekty (SP4, ZSP w Kliniskach Wielkich). Regulaminy niektórych szkół regulują wyłącznie dostęp do tzw. zamkniętych obiektów sportowych, czyli sal/hal sportowych/gimnastycznych (Gim1, ZSP w Mostach), inne zaś regulują wyłącznie dostęp to tzw. otwartych obiektów sportowych, czyli boisk (SP3).
 • Niektóre z regulaminów są dostępne w BIP danej szkoły (SP3, SP4 – regulamin dot. obiektów zamkniętych, Gim1, ZSP w Mostach), inne są dostępne na stronie internetowej danej szkoły (SP4 – regulamin dot. boisk), inne zaś nie są dostępne ani w BIP danej szkoły, ani na jej stronie internetowej (ZSP w Kliniskach Wielkich).
 • Niektóre z regulaminów są do siebie treściowo bardzo zbliżone (SP4 i ZSP w Kliniskach Wielkich), inne nie wykazują takiego podobieństwa (SP3, Gim1, ZSP w Mostach).
 • Korzystanie z niektórych przyszkolnych boisk jest bezpłatne, celem skorzystania nie trzeba ich wynajmować, są ogólnodostępne (SP2, SP4,Gim1, Gim2, ZSP w Mostach, ZSP w Białuniu) dostęp zaś do innych jest odpłatny (SP3, ZSP w Kliniskach Wielkich).
 • W przypadku niektórych szkół zasady dostępu wskazują, w jakim terminie należy się zwrócić z wnioskiem (pismem, podaniem) o wynajęcie/udostępnienie  sali (SP4, ZSP w Kliniskach Wielkich, ZSP w Mostach), inne zaś takiego terminu nie wskazują.
  • Wskazywane terminy różnią się (SP4, ZSP w Kliniskach Wielkich – 14 dni, ZSP w Mostach – 7 dni).

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Aby zbadać, jak w rzeczywistości wygląda dostęp mieszkańców do obiektów sportowych w Twojej gminie, możesz:

Sprawdzić:

 • Czy ceny wstępu na obiekty sportowe zmieniały się na przestrzeni lat?
 • Gdzie można się zapoznać z zasadami wstępu na obiekty sportowe zapisanymi w uchwale/zarządzeniu (poszukaj np. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy) – czy każdy może je łatwo znaleźć?
 • Czy w gminie istnieje gminny system rezerwacji obiektów sportowych? Jak w praktyce można wynająć obiekt?

 

Zbadać bardziej szczegółowo wybrane obiekty:

 • Jak można dojechać na obiekty sportowe? Czy położenie obiektów utrudnia czy ułatwia dostęp do nich dla mieszkańców?
 • Czy obiekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową?
 • Czy obiekty są optymalnie wykorzystywane,  czy odbywają się na nich zajęcia – czy obiekty są otwarte dla mieszkańców, a może mogą z nich korzystać tylko określone grupy jak kluby sportowe czy uczniowie w czasie lekcji?

 

Zapytać mieszkańców:

 • Czy mieszkańcy wiedzą o zasadach wstępu na obiekty sportowe?
 • Czy zasady wstępu ułatwiają czy utrudniają im dostęp do obiektów?
 • Czy mieszkańcy korzystają z gminnych obiektów sportowych?

 

Znaleźć: obiekt/obiekty, który budzi emocje w gminie (powody mogą być różne: nie jest w ogóle wykorzystywany, jest niewłaściwie położony, mieszkańcy z niego korzystają, ale jego stan pozostawia wiele do życzenia, mieszkańcy nie mogą z niego korzystać z różnych względów etc.) i opisać, co jest źródłem tych emocji. Taki obiekt można wytypować, rozmawiając z ludźmi i organizacjami, przeglądając internet czy kontaktując się z lokalnymi mediami.

Zasady wstępu na obiekty nie są określane w uchwałach czy zarządzeniach. W uchwale Rady Miejskiej został ustalony cennik dla korzystania z niektórych obiektów OSiR, nie ujęto zasad wstępu. O tym decyduje regulamin Dyrektora OSiR.

Regulaminy korzystania z przyszkolnych obiektów sportowych są na ogół zamieszczone w BIP danej szkoły, nieco się od siebie różnią.

Sprawą budzącą emocje mieszkańców i lokalnej prasy jest bieżnia żużlowa. Przed 28 laty ówczesny naczelnik miasta i gminy Andrzej Wojciechowski złożył obietnicy wybudowania bieżni o nawierzchni tartanowej. Problemem jest nawierzchnia - żużel, który nie sprzyja ani zdrowiu, ani obuwiu, ani estetyce (po godzinie biegania jest się całym w czarnym kurzu). Nadto gdy pojawi się deszcz, to zbierająca się na żużlu woda uniemożliwia bieganie - wówczas bieżnia jest zamykana na pewien czas (gdyby wybudowano bieżnię o sztucznej nawierzchni, to woda nie zatrzymywałaby się na stadionie, a zostałaby odprowadzona).

Nagranie dot. sprawy bieżni, zrealizowane w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sportu:

http://www.youtube.com/watch?v=lecWv4R6qDA

W 2011 r. pod petycją w sprawie przebudowy bieżni podpisało się ponad 4 tys. mieszkańców.

Temat bieżni często pojawia się w lokalnej prasie. Problemy dot. m.in. czasu oświetlania bieżni.

Na przełomie 2013/2014 roku wycięto drzewa na stadionie miejskim pod przebudowę bieżni. Według zapewnień władzy w 2014 r. ruszy wreszcie budowa bieżni. 

W tym roku problem bieżni powinien zostać rozwiązany, tym niemniej dziwi czas, od którego mieszkańcy oczekują na przebudowę tego obiektu.