• Strategia rozwoju gminy/miasta/strategia rozwoju lokalnego
 • Strategia rozwoju sportu
 • Jakie cele stawia sobie gmina w zakresie sportu?
 • Jakie korzyści z ich realizacji odnoszą mieszkańcy?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów:

Poszukaj dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Pamiętaj, że mogą się one kryć pod różnymi nazwami – my podaliśmy te najczęściej stosowane. Możesz wykorzystać do szukania dokumentów wyszukiwarki internetowej (np. Google) – wtedy nie musisz znać dokładnej nazwy dokumentu, wystarczy dobrze wymyślić hasła/zapytania, które doprowadzą Cię do poszukiwanego dokumentu. Upewnij się, że znaleziony dokument dotyczy badanego roku- 2013. Jeśli nie uda Ci się znaleźć dokumentu, złóż wniosek o informację publiczną do UG (wzór i wskazówki znajdziesz w zakładce „pliki”) Przeczytaj uważnie całą Strategię – zapisy dotyczące sportu mogą się kryć w części dotyczącej zdrowia, jakości życia czy turystyki.

Odpowiedz na pytania:

 • Na jakie lata obowiązuje Strategia Rozwoju Gminy?
 • Czy w Strategii Rozwoju Gminy jest mowa o sporcie?
 • Ile miejsca poświęcono temu tematowi?
 • Czy w gminie powstał odrębny dokument taki jak Strategia Rozwoju Sportu?
 • Jak w analizowanych dokumentach oceniana jest obecna sytuacja sportu gminnego (obecna na czas tworzenia dokumentu)?
 • Co gmina uznaje za mocne, a co za słabe strony?
 • Jakie są cele ogólne i szczegółowe zapisane dokumentach dotyczące sportu?
 • Czy te cele/zadania da się połączyć w większe grupy (np. budowa obiektów, inwestycje w zajęcia, organizowanie imprez)?

W Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Goleniów do 2015 roku, uchwalonej w 2008 r., zawarto poniższy fragment o sporcie:

1.1.1    Sport i rekreacja 

Na terenie Gminy Goleniów działa Goleniowski Młodzieżowy Dom Sportowy, który jest gminną jednostką organizacyjną odpowiedzialną przede wszystkim za działalność dydaktyczną w zakresie zajęć sportowych oraz technicznych dzieci i młodzieży. Dodatkowo, administruje i utrzymuje bazę sportowo-rekreacyjną Gminy Goleniów, którą stanowią m.in.:

- stadion miejski wraz z zapleczem,

- Ośrodek Wodny w Lubczynie (przystań żeglarska, plaża miejska, ośrodek wypoczynkowy).

 Goleniowski Młodzieżowy Dom Sportowy organizuje szereg cyklicznych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Do najbardziej popularnych należą:

 • rozgrywki Goleniowskiej Ligi Amatorskiej Koszykówki,
 • międzynarodowy turniej w piłce siatkowej juniorek „Goleniów Cup”,
 • regaty żeglarskie,
 • wyścigi kolarskie „Goleniów Tour”,
 • bieg „Goleniowska Mila Niepodległości”.

 W Gminie Goleniów działa szereg klubów sportowych, w tym m.in.:

 • Uczniowski Młodzieżowy Klub Żeglarski „Bryza”,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Barnim” skupiający sekcję siatkarską dziewcząt, lekkoatletyczną, żeglarską i piłki nożnej dziewcząt (klub funkcjonuje przy GMDS),
 • Miejski Klub Sportowy „Ina”,
 • kolarski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „JF Duet”.

 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez GMDS jest bardzo bogaty. Tylko w 2008 roku zaplanowano do przeprowadzenia ponad 60 tego typu przedsięwzięć.

 Od 1 stycznia 2009 roku, decyzją Rady Miejskiej w Goleniowie, w miejsce GMDS utworzony zostanie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie.

 Ważnym elementem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Goleniów jest prowadzony przez Powiat Goleniowski Kompleks Rekreacyjno - Sportowy „Fala”, na który składają się: aquapark z nowoczesnym krytym basenem ze zjeżdżalniami, sauną i zapleczem gastronomicznym oraz jeden z największych odkrytych basenów w kraju.


Uchwałą z 26 lutego 2014 r. (uchwała Nr XLII/489/14) w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Goleniów na lata 2014-2023 przyjęto ten dokument.
Odnośnie szeroko pojętej kultury fizycznej zawarto następujące postanowienia (str. 7 i 8):

Stworzenie elementów wyposażenia turystycznego i rekreacyjnego w gminie:

1. Lubczyna jako główny ośrodek turystyczno-rekreacyjny dla mieszkańców gminy, o wydłużonym sezonie;

2. System ścieżek rowerowych w gminie włączony do sieci ścieżek w SOM (wg Koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych z roku Strategia Goleniów 2014-2023;

3. System szlaków pieszych i konnych w gminie; ew. quadodrom;
4. Strefa Meandrów Iny;
5. Mini-skansen goleniowski.


W 2010 r. w Gminie Goleniów uchwalono odrębną strategię dot. sportu.

PROGRAM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ GMINY GOLENIÓW NA LATA 2010-2025.

Mocne strony według Programu:
Dobrze funkcjonujący Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie
 Funkcjonowanie sekcji sportowej Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska
 Sekcja Sportowa ”Małe co Nieco” w OPS ŚDS”
 Funkcjonowanie kompleksu rekreacyjno -sportowego „Fala”
 Hala sportowa będąca w zarządzie OSIR
 Istniejąca infrastruktura otwartych obiektów sportowych OSIR i planowana jej rozbudowa
 Wielorakość klubów sportowych obejmujących wiele dyscyplin sportowych
 Kadra trenerska
 Dobrze wykształcona kadra nauczycieli wychowania fizycznego
 Gminna Rada Sportu
 Korzystne warunki ukształtowania terenu i krajobrazu oraz zasoby przyrodnicze sprzyjające rozwojowi rekreacji i dyscyplin sportowych o charakterze masowym
 Szlaki rowerowe i ścieżki turystyki pieszej
 Dobrze funkcjonujące organizacje społeczne o charakterze non - profit obejmujących swoją działalnością osoby w wieku poprodukcyjnym
 Polityka Gminy zachęcająca do wykorzystania infrastruktury przez finansowanie programów typu – lodowisko, żagle, pływanie.

Cele szczegółowe dotyczą obiektów infrastruktury sportowej, nie ma mowy o inwestycji w zajęcia, czy organizowanie imprez.

Słabe strony gminy według Programu:
 Brak bazy treningowej w części obszarów gminy i sanitarnej w części istniejących obiektów
 Trudności ze znalezieniem sponsora dla mniejszych klubów
 Zły stan techniczny części infrastruktury sportowej
 Niepełne wykorzystanie potencjału Przystani Żeglarskiej w Lubczynie
 Niewymiarowe sale gimnastyczne w istniejących szkołach podlegających gminie Goleniów
 Ograniczona dostępność do istniejących obiektów sportowych
 Błędna organizacja czasu funkcjonowania zajęć i rozgrywek sportowych dla młodzieży w ramach czasu pozalekcyjnego
 Nie do końca wypracowany system zarządzania infrastrukturą sportową na terenie gminy
 Zły stan techniczny otwartych obiektów sportowych w części szkół (boiska szkolne o nawierzchniach powodujących częste kontuzje i urazy)
 Konflikty personalne w obrębie działaczy sportowych i wykluczające się nawzajem grupy interesów 
 Niechęć części nauczycieli wf i Dyrektorów szkół do zmian lub propozycji zmian

Cele ogólne gminy:
ZWIĘKSZENIE SZANS DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY GOLENIÓW DO UCZESTNICTWA W KULTURZE FIZYCZNEJ, ZACHĘCANIE DO UCZESTNICTWA W IMPREZACH, UMOŻLIWIENIE MIESZKAŃCOM GMINY OSIĄGNIĘCIA DOSKONAŁOŚCI W SPORCIE MIN. POPRZEZ: 
 ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI GMINY GOLENIÓW W UDOSTĘPNIENIU, INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ STALE ROZBUDOWYWANEJ I UNOWOCZEŚNIANEJ W KIERUNKU POTRZEB MIESZKAŃCÓW GMINY.
 ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW GMINY GOLENIÓW ZE WSZYSTKICH GRUP SPOŁECZNYCH W UCZESTNICTWIE W RÓŻNORODNYCH FORMACH SZEROKO ROZUMIANEJ KULTURY FIZYCZNEJ.
 WYKORZYSTANIE POTENCIAŁU GMINY GOLENIÓW DO PROMOWANIA ZASAD AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA WE WSZYSTKICH KATEGORIACH WIEKOWYCH 
 WYPRACOWANIE ZASAD MOTYWOWANIA I NAGRADZANIA WSZYSTKICH GRUP SPOŁECZNYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI UTALENTOWANYCH SPORTOWCÓW OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE NA POZIOMIE REGIONALNYM, KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM.

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Wskazówki opiekunów:
Pytania zadawane w tym miejscu będą zależały od zapisów znajdujących się w dokumentach strategicznych. Twoim zadaniem jest zbadanie, jak konkretne cele zapisane w strategiach przekładają się na życie mieszkańców. Czy ich realizacja umożliwia mieszkańcom korzystanie z darmowego sportu, jakie przynosi im korzyści? Co o tym myśli Urząd Gminy, a co mieszkańcy i organizacje sportowe? Przy analizie każdego celu pamiętaj o pytaniu „co z tego zapisu mają mieszkańcy?”

Zapytaj gminę:

 • Dlaczego takie, a nie inne cele zostały zawarte w strategiach?
 • Na jakiej podstawie wyznaczane były cele zawarte w strategiach?
 • Czy liczba celów jest adekwatna do możliwości działania gminy?

 

Zapytaj gminę i mieszkańców (przykładowe pytania do wybranych celów):

 

Przykładowy cel ze strategii: ROZWÓJ ZAPLECZA SPORTOWEGO

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • W jaki sposób gmina konkretnie rozwija zaplecze sportowe/rekreacyjne – co zbudowała/zmodernizowała?
 • Czy przy planowaniu budowy/modernizacji tych obiektów były od razu rozważane możliwości przyszłych zajęć organizowanych na obiektach, imprez i sposób dostępu mieszkańców? Co się zatem na nich dzieje?
 • Czy budowa tych obiektów rzeczywiście oznacza lepszy dostęp dla mieszkańców – jakie są ceny za wstęp/możliwość wynajmu? Jakie były podstawy decyzji o budowie danych obiektów – czy planując budowę obiektu, prowadzone były badania opinii i potrzeb mieszkańców?
 • Czy przy budowie brano pod uwagę kwestie dojazdu mieszkańców do obiektu? Jak mogą się tam dostać? etc.

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy korzystali ze wskazanych przez Urząd obiektów?
 • Jak oceniają ich dostępność, przydatność, dojazd?
 • Czy uważają, że mieszkańcy z nich korzystają i były to opłacalne inwestycje? etc.

 

Przykładowy cel ze strategii: ORGANIZOWANIE AKCJI PROMUJĄCYCH AKTYWNE FORMY WYPOCZYNKU

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • Jakie akcje promujące aktywne formy wypoczynku zostały przeprowadzone?
 • W jaki sposób Urząd Gminy zachęcał mieszkańców do udziału?
 • Do jakich grup skierowane były akcje?
 • Ile osób w nich uczestniczyło (jakie było zainteresowanie mieszkańców)?
 • Czy były to akcje o charakterze ciągłym (cykl zajęć), czy jednorazowe?
 • Jak mieszkańcy mogli kontynuować podjęte z ramach akcji aktywności? etc.

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy mieszkańcy uczestniczyli w tych akcjach?
 • Czy uważają je za skuteczne?
 • Co mogłoby ich zachęcić do podjęcia aktywności sportowej?

 

Przykładowy cel ze strategii: ROZWÓJ OFERTY SPORTOWEJ SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • Jakie konkretnie zajęcia sportowe gmina oferuje dzieciom i młodzieży?
 • Czy są one skierowane do wszystkich, czy do konkretnych grup?
 • Ile osób z nich uczestniczy?
 • Czy zajęcia są bezpłatne?
 • Gdzie są organizowane i w jakich godzinach – jak można na nie dojechać?
 • Czy są jednocześnie organizowane zajęcia dla rodziców, którzy czekają na odbiór dzieci?

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy ich dzieci korzystają z zajęć organizowanych przez gminę?
 • Jeśli nie, to czemu?
 • Jeśli tak, to czy rodzice i dzieci są zadowoleni z zajęć?

 

Przykładowe inne cele ze strategii: promowanie sportowców i środowisk upowszechniających sport, wzmocnienie wizerunku miasta, upowszechnienie, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia i edukacja społeczna.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji wskazał w rozmowie, że inicjatywa uchwalenia Programu Rozwoju Kultury Fizycznej wynikła z tego, że osoby związane ze sportem chciały usystematyzować pewne działania związane z realizacją celów w sferze kultury fizycznej. Szczególne znaczenie miały działania inwestycyjne i zasady finansowania stowarzyszeń kultury fizycznej. Inicjatywa wyszła od działaczy sportowych, niektórzy z nich byli także radnymi. Z samego Programu wynika zaś, że przyjęcie takich, a nie innych celów, było konsekwencją m.in. przeprowadzonej ankiety wśród działaczy sportowych oraz uczniów.

Nie wszystkie cele ujęte w Programie Rozwoju Kultury Fizycznej Gminy Goleniów znalazły swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. 

 1. W 2011 r. miała zostać wybudowana bieżnia poliuretanowa na stadionie miejskim oraz zmodernizowana płyta główna stadionu,
 2. W 2012 r. miała zostać zakończona budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Goleniowie,
 3. W 2012 r. miała zostać zakończona modernizacja przystani w Lubczynie,
 4. W 2013 r. miała powstać spółka prawa handlowego zarządzająca infrastrukturą sportową.

Cele, które udało się osiągnąć, to budowa Orlika na stadionie miejskim, czy też budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Krępsku.

Filmik dot. Programu Rozwoju Kultury Fizycznej, zrealizowany w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sportu w Goleniowie:

http://www.youtube.com/watch?v=wH7jL3iTQM4

Program zakłada, że w minionym, tj. 2013 r., miała zostać dokonana ocena realizacji Programu (ewaluacja) i ewentualna zmiana dokumentu, gdyby zaistniała taka konieczność. Mimo tego oceny takiej w 2013 roku nie dokonano.