• Badanie opinii i potrzeb mieszkańców
 • Konsultacje społeczne dokumentów
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

JAK TO WYGLĄDA W TEORII

Zapytaj Urząd Gminy:

 • czy odbyło się kiedyś w gminie badanie potrzeb/opinii mieszkańców w zakresie sportu?
 • jeśli tak, to kiedy się odbyło, jakie były wyniki, ile osób zbadano, jakimi metodami?
 • które dokumenty dotyczące sportu w gminie podlegały konsultacjom społecznym? Czy dokumenty były poddawane ewaluacji także w trakcie obowiązywania i omawiane z mieszkańcami?

Żaden z naszych rozmówców nie przypominał sobie przeprowadzania badań potrzeb społecznych w Bełchatowie przy okazji tworzenia projektów sportowych.  Podczas tworzeniu obecnej strategii zapraszano reprezentacje mieszkańców do konsultacji społecznych,  jednak jak podkreślają urzędnicy  spotkało się to z niewielkim odzewem.  

Konsultacje społeczne w Bełchatowie odbywały się na podstawie  UCHWAŁY NR  LIV/413/10 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. ( załącznik 39)

Obecnie obowiązuje uchwała NR XLII/364/2013 z dnia 28.11.2014 r ( załącznik 40)

Regulamin przewiduje konsultacje z Radą Pożytku Publicznego, która nie została powołana.

 

 

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE

 

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Pamiętajcie, że zawsze warto zweryfikować otrzymane odpowiedzi. Jeśli Urząd Gminy powie Wam, że badania miały wpływ na podejmowane decyzje, to proście o konkrety – najlepiej o kopie dokumentów, albo przynajmniej o ich pełne nazwy, żeby potem można było je odszukać np. w Biuletynie Informacji Publicznej i samemu sprawdzić powiązanie między wynikami badań a treścią dokumentu.

 

Zapytaj Urząd Gminy (jeśli były prowadzone badania i/lub konsultacje):

 • jaki wpływ miały wyniki badań na podejmowane decyzje, uchwalane dokumenty w zakresie sportu? Jakie konkretne dokumenty, decyzje można tu wskazać?
 • W jaki sposób potrzeby mieszkańców w zakresie sportu mają wpływ na dystrybuowanie środków z budżetu?
 • Ile osób uczestniczyło w konsultacjach dokumentów dotyczących gminnego sportu? Czy były to osoby indywidualne, czy przedstawiciele organizacji sportowych? Których organizacji?
 • Jak są przekazywane informacje o planowanych konsultacjach?

 

Zapytaj Urząd Gminy (jeśli nie było prowadzonych badań i/lub konsultacji):

 • Czemu nie było prowadzonych badań?
 • Na jakiej podstawie w takim razie podejmowane są decyzje w zakresie sportu, jak kształtowana jest oferta?

 

Zapytaj mieszkańców i organizacje sportowe:

 • czy gmina kiedyś pytała o ich opinie w zakresie sportu?
 • czy chcieliby się wypowiedzieć na ten temat?
 • w jaki sposób ich zdaniem gmina mogłaby zbierać takie informacje?

 

Zrób krótką sondę – zapytaj mieszkańców i organizacje sportowe, jakie ich zdaniem są problemy, a jakie mocne strony sportu w ich gminie z punktu widzenia dostępności dla mieszkańców.

 

 

Podczas trwania monitoringu odbyły się konsultacje programu współpracy miasta Bełchatowa z  przedstawicielami organizacji  pozarządowych na rok 2014 .( załącznik nr 38 )  Żadna z pytanych przez nas organizacji nie wzięła w nich udziału. Większość nie wiedziała nawet o ich przeprowadzaniu. W protokole kończącym konsultacje  znajduje się informacja o sposobach informowania organizacji o konsultacjach. Ogłoszenia powiny być zamieszczone  na  tablicy ogłoszeń UM, BIP i na stronie internetowej. Pomimo regularnych wizyt na stronie internetowe www.belchatow.pl  nasza organizacja także nie dotarła do informacja o konsultacjach.   Zgodnie z protokołem konsultacjom nadano formę tradycyjnej korespondencji oraz forum dyskusyjnego dla wszystkich organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Nie dotarła do nas także informacja o powołaniu forum dyskusyjnego. Podobne doświadczenia miały inne organizacje min. Akademia Pana Grześka, Fundacja " Diabeciaki"  i Sztab Ratownictwa Medycznego.  Wystosowałyśmy pismo do Prezydenta Miasta z prośbą o uruchomienie newslettera dla organizacji pozarządowych, który uniknął by podobnych sytuacji.  

W regulaminie konsultacji społecznych brał udział zespól konsultacyjny(załącznik 41), który składa się z 12 osób. Na pytanie o sposób wyłaniania członków Zespołu Konsultacyjnego, od Izabeli Rudzkiej koordynatora zespołu do współpracy z organizacjami otrzymałyśmy wyjaśnienie, że są to  osoby  zaufane i zaangażowane w życie społeczne miasta. 

 

Izabela Rudzka potwierdziła także, że od trzech lat, odkąd koordynuje prace wydziału, żadna z organizacji pozarządowych, ani członek Zespołu Konsultacyjnego nie wnieśli uwag do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 Nie udało nam się  dotrzeć do konkretnych działań związanych z pracą Miejskiej Rady Sportu, która wymieniona jest w programie współpracy miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi. Nie udostępniono nam  protokołów spotkań. Po za jednym dotyczącym przyznania stypendiów.   Natomiast  w sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2013 znalazła się informacja " Miejska Rada Sportu, w 2013 roku, nie miała potrzeby odbycia zebrania plenarnego, natomiast jej przedstawiciele uczestniczyli w pracach komisji stypendialnej, przyznającej stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe". Wysłałyśmy wniosek o ujawnienie informacji publicznej dotyczącej obrad komisji stypendialnej, której uczestniczyli członkowie Miejskiej Rady Sportu.

O Miejską Radę Sportu zapytałyśmy  około 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych pracujących w  obszarze sportu. Jedna osoba potwierdziła, że Miejska Rada Sportu działa w Bełchatowie, natomiast nie potrafiła podać bliższych  informacji. Po złożeniu wniosku o ujawnienie informacji publicznej   otrzymałyśmy skład Miejskiej Rady Sportu.

 

Podczas obchodów WOŚP w Bełchatowie  przeprowadziliśmy krótka ankietę wśród mieszkańców. Pojawiło się min. pytanie o potrzebę powiększenie hali Sportowej Energia. Prezydent Miasta zapowiedział rozbudowę widowni. W 2014 roku przewidziano w budżecie środki na ekspertyzę    tego przedsięwzięcia. Na 72 zapytane osoby 9 osób odpowiedziały, że to  niepotrzebne przedsięwzięcie. 20 osób nie miało zdania. Reszta ankietowanych  była entuzjastycznie nastawiona. 

W tej samej ankiecie  bełchatowianie odpowiadali na pytanie, w jakich zajęciach sportowych chciałbyś wziąć udział? Wykazywano chęć udziału następujących rodzajach aktywności fizycznej: aerobik, trening siatkarski, wspólny Nord Woking, , piesze wędrówki, pływanie, gimnastyka z ćwiczeniami usprawniającymi kręgosłup. Trzy osoby wyraziły chęć gry w  babingtona, ale na hali sportowej.