• Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Uchwała o trybie i sposobie finansowania sportu / Uchwała w sprawie warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
 • Jakim grupom mieszkańców gmina zapewnia zajęcia sportowe?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówka prawnika:
Gmina może finansować sport (wesprzeć organizacje pozarządowe, które chcą realizować zadania z zakresu sportu) na dwa sposoby.

1. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie może przyjąć uchwałę dotyczącą warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu sportu. W uchwale tej musi wskazać cel publiczny z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć. Jednocześnie udzielana dotacja musi służyć realizacji tego celu, a realizowane przedsięwzięcia muszą wpływać na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. Dodatkowo dotacja taka może być udzielona tylko i wyłącznie podmiotowi działającemu na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie w omawianej uchwale muszą być wskazane warunki i tryb finansowania tego zadania przez gminę. Zatem w uchwale takiej powinny znajdować się przepisy dotyczące trybu udzielania dotacji na podstawie tych rozwiązań. Dlatego też w każdej gminie tryby udzielania dotacji na podstawie omawianej uchwały mogą się różnić.

Ustawodawca wyliczył przykładowo przeznaczenie tych dotacji (art. 27 ust. 3 ustawy o sporcie):

  • realizacja programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Uchwała ta powinna określać własne warunki i tryb udzielania dotacji na sport, które nie są objęte przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zatem spełnienie w/w warunków w uchwale oraz przez podmioty ubiegające się o dotacje spowoduje obowiązek stosowania tych rozwiązań. Jeżeli jednak zadanie będzie dotyczyło pożytku publicznego to winny mieć zastosowanie poniższe rozwiązania.

2. Art. 27 ust. 3 ustawy o sporcie przewiduje, iż przepisy tej ustawy nie naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego do wspierania kultury fizycznej na podstawie przepisów odrębnych. Dlatego też istnieje możliwość, iż gmina będzie wspierała „sport” poprzez rozwiązania zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Drugi sposób finansowania sportu w gminie wynika właśnie z tej ustawy. Gminy mogą finansować sport (kulturę fizyczną) poprzez wspieranie i powierzanie działalności w tym zakresie organizacjom niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. Podstawowym dokumentem związanym z tym trybem finansowania sportu jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi – uchwalany do 30 listopada każdego roku. Istnieje również możliwość uchwalenia wieloletniego programu. Na podstawie zapisów programów ogłaszane są otwarte konkursy na realizację zadania publicznego z zakresu sportu.Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w art. 19 ust. 1 pkt 4 dopuszcza również możliwość podjęcia inicjatywy przez samych mieszkańców lub organizacje – mogą oni sami złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Aby było możliwe takie dofinansowanie wymagana jest uchwała rady gminy określająca tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Mimo, iż wprowadzone zmiany ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie miały ułatwić możliwość wspierania sportu przez gminy to początek obowiązywania tych przepisów nie ułatwił samorządom finansowania sportu. Od momentu wejścia w życie przepisów ustawy o sporcie zaistniała możliwość dotowania sportu poprzez przepisy ustawy o sporcie oraz w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Problem jaki się pojawił dotyczył rozróżnienia jakie przedsięwzięcia winny być finansowane na podstawie ustawy o sporcie, a jakie na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Definicja sportu została zawarta w art. 2 ust. 1 ustawy o sporcie: Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

 

Stworzenie swoistej dwutorowości „finansowania” sportu wynikało z sytuacji, w której nie było jednoznacznej podstawy do finansowania sportu w innym zakresie, niż to wynikało z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powodowało to, iż brak było możliwości dotowania innych przedsięwzięć z zakresu „sportu” niż wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej np. problem dotowania klubów sportowych w rozgrywkach ligowych.

Odpowiedz na pytania:

 • Czy wśród obszarów współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi wymienionych w programie współpracy  jest wskazany sport (kultura fizyczna)?
 • Jakie zadania priorytetowe/preferowane w zakresie sportu realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi wskazane są w programie współpracy?
 • Czy w badanej przez Ciebie gminie została podjęta uchwała o trybie i sposobie finansowania sportu?
 • Jakie cele publiczne z zakresu sportu mają być realizowane na podstawie uchwały o trybie i sposobie finansowania sportu?
 • Na co może być przeznaczona dotacja przekazana na podstawie uchwały o trybie i sposobie finansowania sportu?

 

Zajęcia sportowe dla mieszkańców

    W programie współpracy miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi jednym z celów  szczegółowych jest wzrost efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta w sferze kultury fizycznej  i sporcie. Zadaniem operacyjnym  wyznaczonym przez dokument jest popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców Bełchatowa.

 

 

 

 •  Załącznik 16 -Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

 

 

 

Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu obejmować będzie:

 

a) organizacja cyklicznych imprez sportowych wpisanych w kalendarz imprez sportowych Miasta Bełchatowa,

 

b) realizacja inicjatyw sportowo- rekreacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych,

 

c) realizacja organizacji zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz szkoleń sportowych

 

o charakterze masowym i ciągłym,

 

d) powierzenie organizacji cyklicznych imprez sportowych wpisanych w kalendarz imprez sportowych Miasta Bełchatowa

 

 

 

Natomiast zadaniem priorytetowym jest organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych - turystycznych o charakterze masowym i ciągłym.

 

 

 

Miasto zmierza współpracować w ramach organizacji spotkań Miejskiej Rady Sportu. Więcej o Miejskiej radzie Sportu znajduje się w dalszej części raportu. 

 

 Część zadań w zakresie sportu zleca się organizacjom pozarządowym.

 

 

 

W Bełchatowie nie została podjęta uchwała o trybie i sposobie finansowania sportu.  Radni , z którymi rozmawiałyśmy wyrażali zainteresowanie podobną inicjatywą. W obecnej sytuacji jest za późno na podejmowanie pracy nad nią.  W przypadku Grzegorza Gryczki i Roberta Muskały, zadecydowałyśmy o powrocie do tematu po wyborach samorządowych. 

 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Wskazówki opiekunów:

Pytanie wyjściowe powinno dotyczyć konkretnych zadań dofinansowywanych przez gminę na podstawie analizowanych w tym punkcie dokumentów. Poza programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i uchwałą o trybie i sposobie finansowania sportu być może trzeba będzie zajrzeć do innych dokumentów – wyników konkursów czy sprawozdań klubów z realizacji zadania publicznego w zakresie sportu. Nie są to dokumenty wytwarzane przez gminę i tworzące jej politykę, dlatego nie wypisaliśmy ich w spisie dokumentów do zanalizowania. Pomogą Ci jednak określić, jak polityka w zakresie kreowania oferty sportowej jest realizowana. W każdej gminie zajęcia sportowe mogą być finansowane z różnych źródeł – warto sprawdzić, jak to wygląda w Twojej gminie.

Aby dowiedzieć się, do jakiej grupy mieszkańców trafia oferta , czy „każdy znajdzie coś dla siebie”, możesz:

Wybrać kilka (w zależności od liczby organizacji w gminie) organizacji sportowych finansowanych przez gminę, nieuzyskujących wsparcia od gminy i nieformalnych grup sportowych i zapytać:

 • jaką dyscypliną/jakimi dyscyplinami się zajmują?
 • czy ich zajęcia są otwarte, dla jakich grup są skierowane, ile osób uczestniczy, w jakim wieku, jakiej płci etc.?
 • czy i jak  informują o organizowanych zajęciach?
 • jakie mają potrzeby (czy chciałyby jakiejś pomocy od urzędu/mieszkańców etc. czy nie)

Dla pełniejszego rozeznania należy też przejrzeć stronę internetową Urzędu Gminy/OSiRu, o jakich organizacjach sportowych pisze, a także poszukać stron internetowych samych organizacji i na tej podstawie spróbować odpowiedzieć na powyższe pytania.

W ten sposób stworzysz przegląd zajęć sportowych dostępnych w gminie (zarówno tych wspieranych z pieniędzy publicznych, jak i niezależnych od urzędu), ale to nie koniec. Następnie na tej podstawie proponujemy zapytać mieszkańców (można zwrócić się do organizacji zrzeszających różne grupy np. seniorów, kobiety, rodziny etc.):

 • Czy  wiedzą, w jakich zajęciach dotowanych przez gminę mogą uczestniczyć i czy kiedykolwiek z nich korzystali?
 • Czy są zadowoleni z oferty zajęć sportowych finansowanych przez gminę – czy czują, że jest skierowana również do nich? Jeśli nie, to jaki widzą problem?
 • Czy wiedzą, jakie są inne dostępne dla nich zajęcia w gminie, które nie są dotowane przez urząd? Czy z nich korzystają?
 • Czy są członkami jakiejś nieformalnej grupy sportowej, która wspólnie ćwiczy np. biega, jeździ na rowerze etc.?

W ten sposób dowiesz się najważniejszego, czyli czy oferta odpowiada na potrzeby różnych grup mieszkańców. Może okazać się, że oferta skupia się tylko na wybranych grupach mieszkańców, zapominając o innych. Badanie może też doprowadzić Cię do wniosku, że oferta jest bardzo szeroka, a  mimo to mieszkańcy twierdzą, że nie ma zajęć dla nich i nie chcą się ruszać. Wtedy warto przyjrzeć się dokładniej, jak gmina informuje o ofercie sportowej i jak zachęca mieszkańców do aktywności fizycznej, bo być może tu leży problem.

Jeśli chcesz zagłębić się w temat od strony proceduralnej możesz:

Zapytać gminę lub zanalizować wyniki konkursów na realizację zadania publicznego z zakresu sportu (w razie konieczności skonsultować uzyskane odpowiedzi z organizacjami sportowymi):

 • Jakie konkursy z zakresu upowszechniania sportu były rozpisywane w badanym okresie (jakiego zadania dotyczyły)? Jeśli konkursy dotyczą wybranej dziedziny sportowej lub grupy odbiorców (np. wybranej ze względu na wiek) – na jakiej podstawie zostały one wybrane?
 • Jakie organizacje otrzymały dofinansowanie na podstawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi lub/i uchwały o sposobie i trybie finansowania sportu w badanym roku i na jakie zadania – dla jakich grup były skierowane działania, jakich dyscyplin sportowych dotyczyły?
 • Czy w latach poprzednich dofinansowanie otrzymywały te same organizacje, czy podmioty dotowane zmieniały się? Z czego może wynikać ta sytuacja? Jak organizacje są informowane o możliwości otrzymania dotacji? Czy organizacje wiedzą o możliwości przystąpienia do konkursu?
 • Z jakich źródeł są jeszcze finansowane zajęcia dla mieszkańców (możliwe: fundusz korkowy, fundusz sołecki, środki na promocję gminy, zdrowie czy turystykę)? Jakie zajęcia były w ten sposób finansowane?Do jakich grup były skierowane? Ile osób z nich skorzystało?

 

Zapytać gminę, organizacje sportowe lub zapoznać się ze sprawozdaniami z realizacji zadania publicznego w zakresie sportu:

 • Jakie konkretne działania były organizowane w ramach przyznanych dotacji?
 • Ile osób uczestniczyło w działaniach organizowanych dzięki dotacji (w podziale na płeć, wiek, czy były to również osoby z niepełnosprawnościami)?
 • Na jakie wsparcie mogą liczyć organizacje, które nie dostały dofinansowania w ramach konkursów?
 • Jakie są konkretne przykłady otrzymania takiego wsparcia?

 

 

 

 

 

Przegląd klubów i nieformalnych inicjatyw sportowych.

 

 Sekcja zapaśnicza GKS Bełchatów

W ramach sekcja zapaśniczej GKS Bełchatów, trenują młodzicy. Treningi odbywają się kilka razy w tygodniu na salach treningowych GKS Bełchatów. Od 1979 roku sekcję prowadzi Pan Janusz Włastowski. Z klubu wywodzi się wiele znakomitych sportowców. Do najbardziej utytułowanych należy  Andrzej Deberny. Obecna sekcja liczy 32 osoby ( październik 2013 ) Może poszczyć się ogólnopolskimi sukcesami. Najbardziej obiecującym zawodnikiem jest Daniel Stępień.  Rekrutacja zawodników odbywa się bez przerwy. Trener współpracuje ściśle ze szkołami. W 2013 roku sekcja nie wnioskowała o wsparcia na dofinansowanie zadań z kultury fizycznej i sportu.  Jednak może liczyć na przychylność samorządu, ponieważ w okresie wakacyjnym udostępniana jest bezpłatnie sala gimnastyczny jednej ze szkół. W ten sposób sekcja rekompensuje brak obozów treningowych.   Treningi są bezpłatne. Sekcje utrzymuje klub sportowy GKS, bieżące funkcjonowanie sekcji oraz opłaty startowe i  przejazdy zawodników  na zawody. Klub zaopatruje także w stroje sportowe.  Zawodnicy otrzymują wsparcie od osób prywatnych. Względy finansowe stoją na przeszkodzie organizacji   zawodów zapaśniczych w Bełchatowie. 

Pomimo tego, że sekcja nie wnioskowała o dofinansowanie z środków publicznych, trener sekcji zapaśniczej p. Andrzej Olczyk  chwali bardzo współpracę z samorządem. Zapaśnicy są stypendystami Prezydenta Miasta Bełchatowa. Podstawowe potrzeby sekcji zaspakaja macierzysty klub.  

 

 

 Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny

Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny powstał w 1993 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Edwarda Olszewksiego. Obecnie skupia zawodników w różnych grup wiekowych z terenu powiatu bełchatowskiego. Posiada dwie sekcje, lekkoatletyczną i jeździecką.  Zajęcia sekcji lekkoatletycznej odbywają się kilka razy w tygodniu w hali sportowej Powiatowego Centrum Sportu oraz na obiektach sportowych przy Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie.  Organizacja utrzymuje się z dotacji z środków urzędu miasta i starostwa powiatowego. Czasami może liczyć na hojność sponsorów. W 2013r roku po raz pierwszy uruchomiła możliwość przekazania 1% podatku. W 2013 roku otrzymała dotację z urzędu miasta w w wysokości 60 tys. zł  na realizację za  zadania „ Od zabawy do sportu i rekreacji”

Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny wychował wielu utytułowanych zawodników, którzy zdobywają medale mistrzostw Polski, reprezentują miasto na arenie międzynarodowej. Klub otrzymuje także dofinansowanie ze starostwa powiatowego. Jednak jednocześnie płaci za wynajęcie pomieszczeń i hali treningowej od Powiatowego Centrum Sportu.

Dużą bolączką klubu za wyjątkiem funduszy są niewielkie nabory członków. Z jednego rocznika trenuje 1-2 osoby. Dla porównania w  piłkę nożną  nawet 30-40 dzieci. Klub zachęca dzieci do treningów lekkoatletycznych, organizowane są lekcje pokazowe. Popularność siatkówki i piłki nożnej w Bełchatowie  jest dużo większa niż królowej sportu Do ciężkich treningów nie zachęcają także stypendia na poziomie 80 zł miesięcznie, które zawodnicy otrzymują z Urzędu Miasta. Sam trener przyznaje, że kwota stypendium 3-4 krotnie niższa od przyznawanych  innych miastach. Nie udało się także utworzyć w żadnej ze szkół klasy o profilu lekkoatletycznym, chociaż są liczne klasy o profilu siatkarskim i piłkarskim.

Treningi są bezpłatne. Sprzęt i odzież sportową zakupuje klub. Dla osób w trudnej sytuacji obniżana jest opłata za obóz sportowy.

Rozmowa  z trenerem BKL  Łukaszem Mantykiem, animatorem orlika,   zrodziła pomysł zorganizowania bezpłatnych treningów dla mieszkańców Bełchatowa w ramach „Amatorskiej szkoły biegania” Fundacja Akademia Zdrowego Życia zaangażuje się w promocję i koordynację akcji.

W 201 3 r Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny otrzymał także dofinansowanie z urzędu miasta w wysokości 20 tys. zł na organizację czwartków lekkoatletycznych. Zawodnicy BKL reprezentują Bełchatów podczas zawodów rangi ogólnopolskiej  i międzynarodowej. 

Bełchatowski Klub Hokeja Podwodnego "Aquarius"

W dniu 29-01.2014 r o godzinie 20 uczestniczyłyśmy w treningu Bełchatowskiego Klubu Hokeja Podwodnego. Rozmawiałam z v-ce prezesem klubu p. Łukaszem Kukułą.

Przeszło dwa lata temu grupa zapaleńców, których połączyła pasja nurkowania zapoczątkowała powstanie klubu hokeja podwodnego. Bełchatowski klub jest jednym z dziewięciu w Polsce. Obecnie trenuje około  20 osób.

Członkowie klubu samodzielnie opłacają wydatki związane z bieżącą działalnością, szczególnie pokrycie kosztów basenu i wyjazdów na zawody. Pozyskują także sponsorów. Uprawianie tej dyscypliny nie wiąże się z zakupem kosztownego sprzętu. Wystarczy  ABC do nurkowania, rękawice na potrzeby treningowe można samodzielnie przerobić z roboczych. Na pierwsze trening zapewniany jest sprzęt. Najwyższe koszty stanowi wynajem basenu. Na tym poziomie niezbędne byłaby także treningi z udziałem trenerów- ekspertów w tej dziedzinie. Klub rozwija się. Około kilkunastu osób regularnie uczestniczy w treningach, które odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach wieczornych. Wynajęcie basenu w godzinach wieczornych wiąże się z mniejszymi wydatkami . Późne godziny spotkań są także  przeszkodą w pozyskiwaniu młodych osób.  W bieżącym treningu uczestniczył dziesięciolatek ·Przyjeżdżają także osoby z miast ościennych np. z Piotrkowa Tryb, trenuje także jedna kobieta. W hokeju podwodnym nie ma kategorii wiekowych i podziału na drużyny męskie i żeńskie.
W ubiegłym roku 5.10. klub zorganizował Ogólnopolski Turniej Hokeja . Uczestniczyły zaprzyjaźnione klubu. Impreza miała oprawę medialną. Relacjonowały ją media lokalne oraz ogólnopolskie. Był to także sposób na pozyskiwanie nowych członków. ( Po zawodach zgłosiło się czterech nowych zawodników). Do uprawiania potrzebna jest tylko chęć i dobra kondycja, którą można nabywać regularnie trenując.

Klub wnioskował o współfinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Turniej Hokeja Podwodnego AQUATTACK 2013. Otrzymał 1500 zł  na organizację zawodów.  

Klub zgłaszał trudności z dotarciem do informacji o dofinansowaniu zadań publicznych. 

 

Nieformalna grupa piłkarska

9.02.2014 r na orliku przy gimnazjum nr 4 przeprowadziłam rozmowę z nieformalna grupą piłkarską. Na dwóch boiskach rozgrywały mecze trzy drużyny, kilkulatkowie i dwie drużyny seniorskie. Grupa spotyka się regularnie, to był tegoroczny debiut. Boiska cieszą się dużym zainteresowaniem, w miesiącach letnich muszą być rezerwowane nawet z tygodniowym wyprzedzeniem. Grupa składa się z kolegów i znajomych, spotykają się raz w tygodniu, nie należą do żadnej ligi amatorskiej. Chwalą sobie obsługę i dostępność orlika. 

 Bełchatowska Akademia Taekwon-Do

Bełchatowska ligę Taekwon-do prowadzi Pan Wiktor Karnawalski, licencjonowanym członek Polskiego Związku Taekwon-Do. Klub trenuje trzy razy w tygodniu w Szkole Podstawowej nr 8. Treningi prowadzone są w trzech grupach zaawansowania. Zawodnicy akademii zdobywają wiele tytułów w zawodach rangi międzynarodowej. Z ostatnich Mistrzostw Europy, w  Riccione reprezentanci Polski przywieźli aż 28 medali ( na 51 możliwych) w tym dwa medale zdobyli zawodnicy bełchatowskiego klubu Marta Mysur i Krystian Gortat zdobyli dwa medale. Klub działa bardzo prężnie, liczy obecnie przeszło 80 członków.

Klub utrzymuje się ze składek oraz z dotacji sponsorów. W 2013 roku z wnioskowanej do urzędu miasta kwoty 12 tys. zł na realizację zadania: „Organizacja zajęć ruchowych i prowadzenie szkolenia sportowego oraz samoobrony dzieci i młodzieży w Taekwon-do” otrzymał zaledwie 3 tys. zł.  Jest to kwota niewystarczająca do zapewnienia realizacji zadania dla tak dużej liczby członków. Klub może liczyć na wsparcie Prezydenta w sytuacjach wyjątkowych. W ubiegłym roku urząd prezydenta sfinansował przelot zawodników na zawody międzynarodowe. Przedstawiciele klubu są stypendystami Prezydenta Miasta.

Pan Wiktor Karnawalski wyraził zadowolenie ze współpracy ze szkołą i urzędem miasta. Przedstawił jedynie swoją propozycję zmiany sposobu rozliczenia za wynajmu sali treningowej.   Chciałby wnosić opłatę ryczałtową, ułatwiłoby mu to planowanie wydatków klubu. 

 Opinia osób monitorujących: Z naszych informacji wpłaty za wynajem pomieszczeń od szkół podlegających urzędowi miasta są przekazywane na konto samego urzędu. Szkoła bezpośrednio nie korzysta z tych środków. Jednocześnie dyrektorzy szkół posiadają dużą autonomię w zarządzaniu majątkiem szkoły. Jakiekolwiek zmiany w warunkach płatności za wynajem wymaga porozumienia trzech stron. 

 

 Uczniowski Klub sportowy Obelisk

Klub rugby 7 prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Bełchatowie. Treningi odbywają się  w szkole. W 2013 roku klub wnioskował o kwotę 11500 zł na realizację zadania: „ Ogólnopolski Turniej Polskiej Ligi Rugby 7 – Frame Faktory Cup Rugby Sevens”  Według otrzymanych przez osoby monitorujące dokumentów, klub nie otrzymał dofinansowania.  Trener potwierdził jednak uzyskanie dofinansowania w wysokości 1 tys. zł. Pan Maciej Bukowy dobrze ocenił współpracę z koordynatorem zespołu do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednak wyraził opinię, że potrzebne są szkolenia dla organizacji podnoszące umiejętności wnioskowania i rozliczania dotacji.

Często spotykałyśmy się z opiniami, że kwoty przyznawane z dotacji są  niewielki i nie pozwalają na rozwój różnych dyscypliny. 

Opinia osób monitorujących: Być może warto zweryfikować sposoby przyznawania dotacji, zmniejszyć rozdrobnienie, premiować przedsięwzięcia promujące dyscyplinę i zachęcające do udziału innych. Dzięki temu organizacje pozyskiwałyby członków, którzy składkami wspieraliby działania klubu. Miasto Bełchatów otrzymało ofertę od organizacji pozarządowej z Łodzi na serie szkoleń dla organizacji, która została odrzucona.

 

Nieformalna grupa sportowa Street Wokout Bełchatów.

 

Nieformalny klub młodych osób, którzy uprawiają dyscyplinę Street Workout. Jest to kompilacja gimnastyki , ćwiczeń siłowych uprawiana na zewnętrznych elementach gimnastycznych tzn. drabinkach, drążakach.

Dyscyplina przybyła  przed dwoma latami prawdopodobnie z Rosji, Litwy i Ukrainy. Liderem bełchatowskiej grupy jest Damian Hamczyk, który przed rokiem postanowił poszukać  osób o podobnych zainteresowaniach. Pierwsze treningi odbyły się w maju  2013 r. Grupa powoli się rozrastała, jednak jest to sport wymagając , wiele osób odchodziło. Jednym z powodów była także niedostateczna infrastruktura. Do ćwiczeń wymagane są  specjalne drabinki .     Bełchatów dysponował tylko dwoma drabinkami, które nie spełniają warunków bezpieczeństwa. Są na drewnianych podstawach i po latach użytkowaniach są już niestabilne. Ponadto podłoże najlepiej jeśli wykonane jest z piasku, gwarantuje amortyzacje przy ewentualnym upadku. Drabinki na placu ustawione są na betonie.  

Drabinki są częścią kompleksu sportowego. Stoją w dużej bliskości z placem zabaw. Rodzice z dziećmi obserwowali trening,  bardzo chętnie podchodzili, a maluchy próbowały swoich sił na drążkach. Sąsiedztwo sprzyjało nawiązywaniu kontaktów. Młodzie ludzie zaoferowali, że w zamian za pomoc w organizacji miejsca ćwiczeń mogą pomagać chętnym w rozwijaniu sportowych pasji. Chętni są do pokazów  w szkołach i imprezach plenerowych.

Po pierwszym spotkaniu zaoferowałyśmy się porozmawiać z radnym Grzegorzem Gryczką o możliwości powstania specjalnego miejsca do ćwiczeń do Street Workout'u  Rozmowa miała miejsce 12.12.2013 roku. Kolejna rozmowa odbyła się19.12.2014 roku w biurze Rady Miasta .

Dnia 14.01.2014 r byłam członkiem komisji opiniującej oferty zadań współfinansowanych z funduszy Starostwa  Powiatowego , udział brał Starosta Marek Jasiński, potwierdził swoje poparcie idei wybudowania miejsca do ćwiczeń grupy Street Workout Bełchatów.  Jednak ze względu na brak decyzji o umiejscowieniu stadionu lekkoatletycznego w Bełchatowie , inwestycja musi poczekać. Natomiast jest po rozmowie z V-c Prezydentymem Dariuszem Matyśkiewiczem  i miasto przy okazji budowy skate parku na osiedlu Binków przygotuje miejsce dla Street Workout.

 18.01.2014 r dostałyśmy informację od lidera grupy Damiana Chamczyka (załącznik 17), że drążki zostały naprawione.  obecnie trwają przygotowania zagospodarowania terenu na osiedlu Binków, gdzie ma powstać infrastruktura do uprawiania Street Workout . (załącznik19,20)

 • załącznik 17- informacja od lidera grupy o naprawionych drążkach.
 • załącznik 19 - spotkanie amatorów Street Workout z przedstawicielami urzędu miasta w celu omówienia szczegółów powstania miejsca do treningów.
 • załącznik 20 - informacja o planowanej budowie placu do uprawiania Street Workout. 

BALPS

Od 2008 r z inicjatywy Urzędu Miasta i EKS Skra Bełchatów rozgrywana jest Bełchatowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej. Jest to liga amatorskich drużyn siatkarskich. Warunkiem przystąpienia drużyny do rozgrywek jest wniesienie opłaty w wysokości 500 zł. Natomiast zawodnik nie może posiadać ważnej licencji Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej. Wszystkie mecze odbywają się w Hali Energia (ul. Dąbrowskiego 11). Organizatorem rozgrywek jest Energetyczny Klub Sportowy Skra Bełchatów. Rozgrywki są bardzo emocjonujące, skupiają kibiców drużyn, zachęcają do aktywności. 

Zawodnicy, z którymi rozmawialiśmy dobrze oceniali organizacje rozgrywek i współpracę inicjatorami zawodów. W 2013 r Energetyczny Klub Sportowy „Skra” Bełchatów na organizację BALPS otrzymał 12 tys. zł dofinansowania z środków publicznych.   

AHLPN

Podobną Inicjatywą w piłce nożnej jest Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej, której organizatorami są Piotr Suski i Adam Cabaj. Liga korzysta z Sali gimnastyczna ZSP nr 4 „Ekonomik” na ul. Czaplineckiej 98. Informację na temat rozgrywek podawane są na oficjalnej stronie miasta Bełchatowa.

 

Corocznie rusza także kilka turniejów z cyklu Grand Prix. Rozgrywane są zawody koszykówkę uliczną, plażową piłkę siatkową i tenis ziemny.

Obecnie rozpoczął się już konkurs w tenisie ziemnym, który obejmuje 6 turniejów głównych oraz turniej MASTERS GRAND PRIX 2014. Co roku cykl rozpoczynany jest I Turniejem GRAND PRIX o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA. W turniejach może startować każdy kto posiada status amatora w rozumieniu przepisów AiS PZTOsiem osób, które zdobędą największą liczbę punktów w całym cyklu będą rywalizować w Masters Grand Prix. Masters, czyli finałowy mecz w grze pojedynczej i w grze podwójnej odbędzie sie w ostatni weekend sierpnia.

Turnieje Grand Prix oraz Masters Grand Prix organizowane są w ramach konkursu ofert Urzędu Miasta Bełchatowa. Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS’ otrzymało na ten cel w 2013 r 6 tys. zł dofinansowania.

W październiku 2013 r. ruszyła sekcja tenisa ziemnego dla dzieci. Sekcja powstała z inicjatywy trenera i wieloletniego członka towarzystwa Piotra Radziejewskiego oraz prezesa stowarzyszenia Marka Andrzejewskiego przy współpracy i dużej pomocy Prezydenta Miasta Bełchatowa. Jedyna sekcja w Bełchatowie skupia w tej chwili 42 dzieci w wieku 4-13 lat.Zajęcia odbywają się w grupach kilkuosobowych według harmonogramu. Koszt zajęc 120 zł miesięcznie.

 

Bełchatowska 15

 

17.11.2013 roku odbył się już po raz 17. uliczny bieg " Bełchatowska Piętnastka"  Na starcie stanęła rekordowa liczba uczestników 724. Z roku na rok liczba wzrasta. W biegu wzięło udział 127 Bełchatowian.  Organizatorem imprezy był jak co roku Miasto Bełchatów i Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny. Organizacja została partnerem miasta w realizacji zadania, ponieważ gwarantowała doświadczenie i profesjonalizm w organizacji podobnych imprez. Impreza finansowana jest z trzech źródeł , wpłaty startowe, środki z Urzędu Marszałkowskiego w postaci współfinansowania zadania publicznego dla BKL  oraz sponsorów. Miasto dopłaca w przypadku wyczerpania wymienionych  źródeł. Pomoc osobową zapewnia Stowarzyszenie Spartakus, organizacja skupiająca biegaczy z terenu miasta Bełchatowa (decydowało stałe zameldowania w dniu biegu)

 

Imprezą współtowarzyszącą  Bełchatowskiej Piętnastki jest  bieg rekreacyjny na 5 km. Może wziąć w nim udział każdy. Nie ma opłat startowych. Dowolny jest także wybór sposobu pokonania trasy. Na starcie stawili się miłośnicy Norde Walking, jedna osoba jechała na wrotkach. Regulamin dopuszcza start 100 osób ( nie mam regulaminu biegu rekreacyjnego) . Na tym etapie organizacyjnym miasto nie jest zainteresowane rozszerzeniem biegu rekreacyjnego. Obsługa biegu głównego jest już  dużym wyzwaniem dla dwuosobowego zespołu do spraw sportu urzędu miasta,  ale nic nie stopi na przeszkodzie aby w przyszłości jakaś organizacja przejęła obsługę biegu rekreacyjnego.

 

Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem biegaczy. Natomiast dużą bolączką jest niewielka liczba kibiców i słaby doping  na trasie. Warto to zmienić. Zaangażować szkoły, mieszkańców.

 

W ankiecie przeprowadzonej podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na 70 zapytanych, tylko 20 osób łączyło  nazwę „Bełchatowska 15” z biegiem ulicznym. Kilka osób zakwalifikowało bieg do klasy maratonów. Jedna z ankietowanych osób biega amatorsko, jednak powstrzymuje się od startu na dystansie 15 km. Natomiast nie wiedziała, że może wystartować na krótszym dystansie. 

 Przegląd konkursów na realizacje zadań publicznych  w obszarze sportu.

W badanym okresie organizowano kilka konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie sportu.Pierwszy konkurs ogłoszono 02.12.2013 r, dotyczył administrowania obiektami sportowymi.  

 1. Nazwa zadania: ,,Administrowanie Przyszkolną Halą Gimnastyczno- Sportową ENERGIA i boiskiem przyszkolnym przy ul. Dąbrowskiego 11
  w Bełchatowie, w roku 2014”, realizowanego w formie powierzenia zadania Wysokość dotacji: 926- Kultura Fizyczna i Sport- 750 000,00zł Dotację otrzymuje: Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe ,,As”

 2. Nazwa zadania: ,, Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie,
  w roku 2014”, realizowanego w formie powierzenia zadania. Wysokość dotacji: 926- Kultura Fizyczna i Sport- 27 000,00 zł Dotację otrzymuje: Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe ,,As”.

Oraz kolejne konkursy z zakresu kultury fizycznej i sportu - powierzenie

 1.  Organizacja zawodów dziecięcych, np. Czwartki Lekkoatletyczne 20 000,00zł
 2. Organizacja XXXVI Ogólnopolskiego Wyścigu o ,,Wielką Nagrodę Bełchatowa”13 000,00zł
 3. Organizacja Grand Prix Bełchatowa w Plażowej Piłce Siatkowej 8 000,00zł
 4. Organizacja Grand Prix Bełchatowa w Tenisie Ziemnym 6 000,00zł

( wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2013 r.- 47.000,00 zł )

W styczniu 2014 r ogłoszono kolejne konkursy - wspieranie zadań publicznych.  Przeznaczono 420 tys zł.  ( wysokość środków finansowych przeznaczonych w 2013 r.- 363.000,00 zł)

Natomiast w 2013 roku w ramach konkursu wspierania zadań publicznych wpłynęły 44 oferty na dofinansowanie zadań z zakresu sportu ( w tym dwie z wędkarstwa) Wsparcia nie otrzymały 4 ( w tym jedna z wędkarstwa)   ( załącznik 22) Wsparcie otrzymały organizacje reprezentujące następujące dyscypliny : lekkoatletyka, piłki nożnej, siatkowej, koszykowej i  plażowej,tenis ziemny, bieganie, sekcja jeździecka, karate i inne. Na 40 pozytywnie rozpatrzonych wniosków tylko jedno zadanie skierowane było do seniorów.

 •  Załącznik 22 Wyniki konkursu na dofinansowanie zadań

Urzędnik Urzędu Miasta ( Koordynator Zespołu do Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) potwierdziła coroczne wspieranie inicjatyw prawie tych samych organizacji. Jednak nie stało to na przeszkodzie  przyznania dofinansowania nowe j inicjatywie tzn.  współfinansowaniu Mistrzostw Polski w Hokeju Podwodnym. 

Kilka organizacji potwierdziło, że o konkursach dowiadują się w ostatniej chwili lub w ogóle do nich nie dociera. 

Dotacje przyznane były w różnych dziedzinach sportu na różne zadania. W ramach monitoringu otrzymałyśmy do wglądu trzy wnioski na dofinansowanie.

1)Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego na wsparcie realizacji zadania publicznego „Od zabawy do sportu i rekreacji” ( załącznik 18) Klub wnioskował o kwotę 264 tys. , otrzymał 60 tys. zł. Zadanie skierowane jest do dzieci i młodzieży uprawiających lekkoatletykę w ramach BKL We wniosku nie ujęto, jaka liczba osób weźmie udział w zadaniu.

 • załącznik nr 18 - oferta i umowa BKL na współfinansowanie zadania publicznego.

Zadanie było realizowane od 1.02.2013 r do 31.12.2013 r. Wsparcie obejmowało:

 • relegalizację zadań treningowych m.in. zakup sprzętu i strojów sportowych, wynajem pomieszczeń, wynagrodzenie dla trenerów.
 • organizację obozów sportowych.
 • udział w zawodach sportowych
 • organizacje podsumowania roku 

 

2) Rzymskokatolickiej Parafii N.M.P Matki Kościoła , Al. Ks.Kardynała Wyszyńskiego 42 w Bełchatowie " Wspieranie i upowszechniania kultury Fizycznej" ( załącznik 21) Parafia wnioskowała o 16 tys. zł otrzymała 3 tys. zł.  Z środków przyznanych miało skorzystać 40 osób. Jest to jedyne zadanie skierowane do seniorów.

 • załącznik nr 21 - oferta i umowa  Rzymskokatolickiej Parafii N.M.P Matki Kościoła  na współfinansowanie zadania publicznego.

Wsparcie miało dotyczyć "(...) cyklu 10 zajęć sportowo rekreacyjnych zorganizowanych poza miejscem stałego zamieszkania zz wykorzystaniem walorow danego terenu (...). W kosztorysie wyszczególniono min:

 • transport
 • bilety wstępu
 • koszty prowadzenia zajęć rekreacyjno- sportowych.

O opinie na temat powyższego wniosku poprosiłyśmy edukatora społecznego , która opiniuje wnioski w zakresie sportu w konkursach różnych na różnych szczeblach, także ministerialnych.

Oto krótka ocena:

(...)Sekcja II wniosku - opis nie na temat to jest pytanie o reprezentacje jak w KRS
sekcja III 1. to meritum powinno zwierać informacje o celach , uczestnikach, metodzie i rezultatach. Prezentowane jest  trochę chaotyczne powiedzmy na 3+.
Sekcja III 2 bardzo słaba i od połowy nie na temat. Taka diagnoza nawet krótka powinna opierać się na jakimś badaniu, czy własnych doświadczeniach oferenta
Powinny z niej wynikać problemy którym projekt ma zaradzić.Prezentowana jest niewystarczająca. 2 połowa to część nadająca się do meritum czyli sekcji III 1.
 opis grupy mógłby być dokładniejszy
Cele;
Nie można nieść pomocy w zagospodarowaniu czasu wolnego, można natomiast stworzyć ofertę zajęć na zdrowe i aktywne życie 
III 8 taki lakoniczny opis działań dyskwalifikuje moim zdaniem projekt. Tu nic nie ma.
Harmonogram bez dat, on nic nie opisuje
Przy rezultatach brak wskaźników wykonalności i sposobu pomiaru -raportowania.
ocenę kosztorysu pomijam
zasoby mogły by być lepiej przedstawione , np kwalifikacje osób prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne.
 
 W tym wniosku widać dobry pomysł, i działanie jako potrzebne ale wymaga on dopracowania. (...)
 
 
3)  Wniosek Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego " Czwórka" w Bełchatowie z siedzibą w Bełchatowie ul. Lipowa 11, pt. Nie piję..., nie palę.., nie biorę...- Czwórka na sportowo -zajęcia rekreacyjno- sportowe" ( załącznik 18)wnioskowano o 29 tys. zł, ostateczna kwota dofinansowania wyniosła 7 tys. Środki zostały przeznaczone na:
 
 1. zakup sprzętu
 2. organizację turniejów, nagród, dyplomów, napoi itp.
 3. wynagrodzenia dla instruktorów
 4. obsługa księgowa 
 • załącznik nr 23 - oferta i umowa  Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego " Czwórka" w Bełchatowie  na współfinansowanie zadania publicznego.

Pozyskane środki  posłużyły na organizację zajęć dla uczniów szkoły numer 4, skorzystało przeszło 300 uczniów. 

Oferta nie została poddana ocenie przez edukatora. Zawiera podobne błędy jak w przypadku oferty drugiej. Nieprawidłowo określone cele i diagnoza, kosztorys ogólnikowy, brak określenia liczbowego grupy adresatów. 

 

Uczniowie z miejskich szkół korzystają z bezpłatnych pozalekcyjnych zajęć na basenie. Miasto finansuje wykwalifikowanych instruktorów i ponad 130 godzin
w wodzie. (Załącznik 23a)