• Strategia rozwoju gminy/miasta/strategia rozwoju lokalnego
 • Strategia rozwoju sportu
 • Jakie cele stawia sobie gmina w zakresie sportu?
 • Jakie korzyści z ich realizacji odnoszą mieszkańcy?
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

Wskazówki opiekunów:

Poszukaj dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Pamiętaj, że mogą się one kryć pod różnymi nazwami – my podaliśmy te najczęściej stosowane. Możesz wykorzystać do szukania dokumentów wyszukiwarki internetowej (np. Google) – wtedy nie musisz znać dokładnej nazwy dokumentu, wystarczy dobrze wymyślić hasła/zapytania, które doprowadzą Cię do poszukiwanego dokumentu. Upewnij się, że znaleziony dokument dotyczy badanego roku- 2013. Jeśli nie uda Ci się znaleźć dokumentu, złóż wniosek o informację publiczną do UG (wzór i wskazówki znajdziesz w zakładce „pliki”) Przeczytaj uważnie całą Strategię – zapisy dotyczące sportu mogą się kryć w części dotyczącej zdrowia, jakości życia czy turystyki.

Odpowiedz na pytania:

 • Na jakie lata obowiązuje Strategia Rozwoju Gminy?
 • Czy w Strategii Rozwoju Gminy jest mowa o sporcie?
 • Ile miejsca poświęcono temu tematowi?
 • Czy w gminie powstał odrębny dokument taki jak Strategia Rozwoju Sportu?
 • Jak w analizowanych dokumentach oceniana jest obecna sytuacja sportu gminnego (obecna na czas tworzenia dokumentu)?
 • Co gmina uznaje za mocne, a co za słabe strony?
 • Jakie są cele ogólne i szczegółowe zapisane dokumentach dotyczące sportu?
 • Czy te cele/zadania da się połączyć w większe grupy (np. budowa obiektów, inwestycje w zajęcia, organizowanie imprez)?

Strategia rozwoju miasta Bełchatowa.

         Strategię rozwoju miasta Bełchatowa opracowano na lata 2009- 2015. Została wprowadzona   uchwałą NR XXXV/242/09  RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE  z dnia 26 lutego 2009 r ( załącznik 1). Z informacji, jaką otrzymałyśmy od Kierownika Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta, jest to aktualizacja strategii, która powstała w 2001 roku. Nie udało się dotrzeć do dokumentu z 2001 roku.   Do realizacji i rozpowszechnienia  strategii zobowiązano Prezydenta Miasta Bełchatowa. Warto wspomnieć, że Bełchatów jest w trakcie tworzenia kolejnej  strategii na lata 2015-2020.

 

       Strategia powstawała przy współudziale mieszkańców miasta. Umożliwiono wnoszenie propozycji zadań. Z  87  zgłoszonych podczas konsultacji zagadnień problemowych 36  znalazło odzwierciedlenie w propozycjach zgłoszonych projektów. Niestety w trakcie monitoringu nie udało się ustalić czy padały także propozycje w zakresie sportu.

 

       Część dokumentu obejmuje określenie zgodności strategii ze strategiami i programami wyższymi ( także komplementarnymi). W żadnym z  wymienionych programów nie wymieniono bezpośrednio zadań z zakresu rozwoju sportu powszechnego. Jedynie w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego przyjętym  przez Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 26 września 2000 r. uchwałą nr XXIII/286/2000 i aktualizowanym uchwałą Nr LI/865/2006 w dniu 31 stycznia 2006 r cel główny sfery  społecznej określono, jako wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa.  Obszarem priorytetowy celu jest, jakość życia, a celem strategicznym podniesienie jego, jakości.

 

Pozostałe programy zawarte w obowiązującej strategii skupione są przede wszystkim na gospodarce, środowisku i rozwoju turystyki.

Ponadto Strategia Rozwoju Miasta Bełchatowa jest zgodna ze „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Miasto Bełchatów” z 2007 r ( załącznik 2) .  Diagnoza stanu w infrastrukturze społecznej opisała stan  bazy sportowej i nakreśliła kierunki jej rozwoju. Wspomniano, że baza sportowa i rekreacyjna opierała się głównie o obiekty KWB \"Bełchatów\" i Elektrowni \"Bełchatów\" (baseny przy hotelach, boisko, korty tenisowe OSW "Słok" oraz OW "Wawrzkowizna"). Kluczowym zadaniem dla miasta była budowa kompleksu sportowego obok nowo budowanej szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego i zagospodarowanie terenu na os. Dolnośląskim.  Miały tam powstać obiekty sportowo - rekreacyjne tj. boiska, korty, ścieżki zdrowia, ścieżki rowerowe. Opisane zadania zostały zrealizowane.  Natomiast do tej pory nie doszło do przejęcia przez miasto kompleksu sportowego, basenu i hali sportowej, którego właścicielem jest obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Proces przejęcia  - zgodnie z informacją Zespołu ds. Kultury i Sportu z dnia 2.12 .2013 r - przedłuża się. ( załącznik 3)

 •  załącznik 1 - Strategia Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2009 -2015 r
 • załącznik 2-Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa – tom I
 • załącznik 3- korespondencja z UM dotycząca przejęcia kompleksu sportowego ( basenu i hali sportowej) przez miast Baełchatów

 

 O sporcie w strategii rozwoju miasta Bełchatowa.


Dzięki realizacjom celów zapisanych w   „Strategia Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2009 – 2015 " Bełchatów stanie się miejscem wygodnego i bezpiecznego zamieszkania dla 65 tys. bełchatowian oraz   sportowym  centrum dla 150- tysięcznego okręgu województwa łódzkiego. Cele sportowe zawarte są w celu strategicznym drugim.

 


 Fragment strategii.

Cel strategiczny: II. Wysoka, jakość życia w mieście.

Cele główne:  II.5. Swobodna przestrzeń aktywności kulturalnej,  sportowej i rekreacyjnej.

Cele operacyjne:

II.5.2. Zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej dla mieszkańców miasta.

II.5.3. Poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury kultury i sportu.

Wskaźnikami realizacji celów  w obszarze strategicznym społeczeństwo dotyczącym  sportu są:

- liczba dostępnych dla mieszkańców obiektów sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych
- liczba imprez masowych w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji proponowanych ogółowi mieszkańców.

 Do kluczowych zadań Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa w dziedzinie sportu i rekreacji wyznaczono:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na potrzeby organizacji imprez masowych.

Modernizacja i rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjno – sportowej w osiedlach mieszkaniowych.

Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta i wzdłuż rzeki Rakówki.

Budowa krytej strzelnicy ćwiczebno-sportowej w Bełchatowie.


 

 Opinia osób monitorujących: Wskaźniki realizacji ograniczają się do liczby obiektów sportowych przypadających na jednego mieszkańca i liczby imprez masowych. Pominięto zwiększanie aktywności sportowej w poszczególnych grupach wiekowych oraz  bezpośrednie wspieranie aktywności obywateli. 

Miasto Bełchatów jest w trakcie tworzenia strategii na lata  2015-2020. Obecnie mieszkańcy wypełniają ankiety, które posłużą do określenia działań w istotnych z punktu widzenia  rozwoju społeczno-gospodarczego miasta obszarach. Obszary zostały wyodrębnione przez zespoły tematyczne.  Obszary w dziedzinie sportu opracował zespół do spraw sfery społecznej i brzmi: Rozwój rozrywki i sportu (działania np. budowa obiektów sportowych, organizacja imprez gminnych, uruchomienie kół zainteresowań, itp. Zaproponowano następujące działania:

2. W obszarze rekreacji, rozrywki i sportu *
 •  

W/g harmonogramu tworzenia strategii w październiku 2014 roku odbędą się konsultacje społeczne, gotowego projektu strategii.

 

   W Bełchatowie  nie ma Strategii Rozwoju Sportu. Ten brak objaśniła p. Małgorzata Stanasiuk Mordalska, która do dnia 1.02.2014 r pełniła funkcję kierownika zespołu do spraw rozwoju gospodarczego miasta i brała udział w tworzeniu bieżącej strategii.  Rolą strategii jest wspólne wypracowanie kierunku rozwoju w przypadku wielu centrów decyzyjnych lub przynajmniej organizacyjnych. W przypadku Bełchatowa jest  jedna komórka, dlatego nie rozpatrywano potrzeby tworzenia osobnej strategii dla sportu. Zainteresowanie tematem tworzenia Strategii Rozwoju Sportu wykazał jeden z naszych rozmówcy radny Grzegorz Gryczka, który  jest także nauczycielem wychowania fizycznego w LO nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie.

 

 

Urzędnicy, z którymi rozmawiałyśmy wysoko oceniają rozwój sportu w Bełchatowie. Szczególnie cytowane przykłady dotyczą dyscyplin najbardziej popularnych w Bełchatowie, piłki siatkowej i nożnej. Powstają inicjatywy amatorskie np. BALPS czy turniej barów w piłkę nożną. Doceniane są także nowe inicjatywy np. hokej podwodny, który w 2013 roku otrzymał dofinansowanie na organizację zawodów. Wysoką ocenę wystawili nasi rozmówcy urzędnicy i radni min. Wiktror Rydz, Grzegorz Gryczka, Grzegorz Muskała. Podobną ocenę wyrazili przedstawiciele środowisk sportowych, trenerzy, nauczyciele, z którymi rozmawiałyśmy.

 

 

    Za mocne strony sportu w Bełchatowie nasi rozmówcy uznają istnienie dwóch silnych klubów siatkarskiego SKRA i piłkarskiego GKS Bełchatów. To powód do dumy Bełchatowian, ponieważ w minionych latach, jako jedyne kluby reprezentowały wojewódzkie w pierwszoligowe w pierwszych ligach rozgrywek. Obecnie SKRA wróciła na miejsce lidera. Wokół tych dyscyplin stworzono szereg przedsięwzięć popularyzujących sport powszechny. 

 

 

Udało nam się dotrzeć do jednego przykładu połączenia zadań w większe grupy. Hala Energia powstała w 2008 r, służy gimnazjum nr 1 jako sala gimnastyczna oraz  miejsce treningów i rozgrywek SKRA Bełchatów. Było to obiekt finansowany w części przez PGE, Urząd Miasta i środki Ministerstwa Sportu. Odbywają się tutaj mecze siatkówki.  Jednak na  rozgrywki międzynarodowe  drużyna siatkarska wybiera większe obiekty w pobliskiej Łodzi. Hala jest użytkowa popołudniami przez mieszkańców Bełchatowa. Odbywają się tutaj regularnie rozgrywki amatorskiej ligi siatkarskiej, klubu tenisowego dla dzieci. Istnieje możliwość indywidualnego wynajęcia sektora hali. W marcu 2014 r. w hali odbył się także koncert muzyczny zespołu Dżem. Dotarłyśmy do opinii użytkowania,  dotyczącej połączenia tych dwóch funkcji. " Hala jest za duża dla gimnazjum, a za mała za SKRY"  Nasi ankieterzy bardzo często wymieniali halę sportową, jako miejsce uprawiania sportów.

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

Wskazówki opiekunów:
Pytania zadawane w tym miejscu będą zależały od zapisów znajdujących się w dokumentach strategicznych. Twoim zadaniem jest zbadanie, jak konkretne cele zapisane w strategiach przekładają się na życie mieszkańców. Czy ich realizacja umożliwia mieszkańcom korzystanie z darmowego sportu, jakie przynosi im korzyści? Co o tym myśli Urząd Gminy, a co mieszkańcy i organizacje sportowe? Przy analizie każdego celu pamiętaj o pytaniu „co z tego zapisu mają mieszkańcy?”

Zapytaj gminę:

 • Dlaczego takie, a nie inne cele zostały zawarte w strategiach?
 • Na jakiej podstawie wyznaczane były cele zawarte w strategiach?
 • Czy liczba celów jest adekwatna do możliwości działania gminy?

 

Zapytaj gminę i mieszkańców (przykładowe pytania do wybranych celów):

 

Przykładowy cel ze strategii: ROZWÓJ ZAPLECZA SPORTOWEGO

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • W jaki sposób gmina konkretnie rozwija zaplecze sportowe/rekreacyjne – co zbudowała/zmodernizowała?
 • Czy przy planowaniu budowy/modernizacji tych obiektów były od razu rozważane możliwości przyszłych zajęć organizowanych na obiektach, imprez i sposób dostępu mieszkańców? Co się zatem na nich dzieje?
 • Czy budowa tych obiektów rzeczywiście oznacza lepszy dostęp dla mieszkańców – jakie są ceny za wstęp/możliwość wynajmu? Jakie były podstawy decyzji o budowie danych obiektów – czy planując budowę obiektu, prowadzone były badania opinii i potrzeb mieszkańców?
 • Czy przy budowie brano pod uwagę kwestie dojazdu mieszkańców do obiektu? Jak mogą się tam dostać? etc.

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy korzystali ze wskazanych przez Urząd obiektów?
 • Jak oceniają ich dostępność, przydatność, dojazd?
 • Czy uważają, że mieszkańcy z nich korzystają i były to opłacalne inwestycje? etc.

 

Przykładowy cel ze strategii: ORGANIZOWANIE AKCJI PROMUJĄCYCH AKTYWNE FORMY WYPOCZYNKU

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • Jakie akcje promujące aktywne formy wypoczynku zostały przeprowadzone?
 • W jaki sposób Urząd Gminy zachęcał mieszkańców do udziału?
 • Do jakich grup skierowane były akcje?
 • Ile osób w nich uczestniczyło (jakie było zainteresowanie mieszkańców)?
 • Czy były to akcje o charakterze ciągłym (cykl zajęć), czy jednorazowe?
 • Jak mieszkańcy mogli kontynuować podjęte z ramach akcji aktywności? etc.

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy mieszkańcy uczestniczyli w tych akcjach?
 • Czy uważają je za skuteczne?
 • Co mogłoby ich zachęcić do podjęcia aktywności sportowej?

 

Przykładowy cel ze strategii: ROZWÓJ OFERTY SPORTOWEJ SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Pytania, które można zadać Urzędowi Gminy:

 • Jakie konkretnie zajęcia sportowe gmina oferuje dzieciom i młodzieży?
 • Czy są one skierowane do wszystkich, czy do konkretnych grup?
 • Ile osób z nich uczestniczy?
 • Czy zajęcia są bezpłatne?
 • Gdzie są organizowane i w jakich godzinach – jak można na nie dojechać?
 • Czy są jednocześnie organizowane zajęcia dla rodziców, którzy czekają na odbiór dzieci?

 

Pytania, które można zadać mieszkańcom/organizacjom:

 • Czy ich dzieci korzystają z zajęć organizowanych przez gminę?
 • Jeśli nie, to czemu?
 • Jeśli tak, to czy rodzice i dzieci są zadowoleni z zajęć?

 

Przykładowe inne cele ze strategii: promowanie sportowców i środowisk upowszechniających sport, wzmocnienie wizerunku miasta, upowszechnienie, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia i edukacja społeczna.

 Jak zapisy strategii wpływają na mieszkańców?

     Osoby, które zaangażowane były bezpośrednio w powstawanie obecnej strategii nie pracują już w Urzędzie Miasta. Z trudem docierałyśmy do jakichkolwiek informacji o powstawaniu strategii. Od nikogo nie otrzymaliśmy uzasadnienia wyboru akurat załączonych celów.

 Wskaźnikiem osiągania celów strategicznych w dziedzinie sportu jest liczba imprez sportowych.

W latach obowiązywania strategii liczba  kształtowała się na podobnym poziomie - około 80 rocznie. Jedynie w roku 2011 zorganizowano najwięcej sportowych wydarzeń – 107  ( załącznik 4). Kalendarze obejmują imprezy szkolne i otwarte, te ostatnie stanowią zazwyczaj około 20-25 % wszystkich wydarzeń sportowych skierowanych do mieszkańców.( załączniki 5-9) 

W Bełchatowie corocznie odbywa się kilka konkursów Grand Prix min.  w piłce siatkowej, koszykowej i tenisie oraz bieg uliczny „Bełchatowska 15” . W każdym tygodniu roku odbywa się jakaś impreza sportowa, szczególne nasilenie występuje latem.

Do  nowych wydarzeń sportowych w 2013 roku należy zaliczyć  Halowe Mistrzostwa Polski Ultimate  ( http://www.frisbee.pl/wiadomosci/halowy-mistrz-polski-2013) oraz  Ogólnopolski Turniej Hokeja Podwodnego AQUATTACK 2013 (http://www.uwhaquarius.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=14) którego organizatorami były bełchatowskie drużyny.

 

 • Załącznik 4 – liczba imprez sportowych w poszczególnych latach obowiązywania strategii
 • Załączniki 5-9 Kalendarze imprez sportowych w latach 2009-2013

 

Zajęcia sportowe z uwzględnieniem grup wiekowych.

 

   Oferta dla dzieci jest bogata. Szczególnie podczas ferii i wakacji. ( załącznik 12 i 15 ) Już kilka tygodni przed rozpoczęciem ogłoszone są kalendarze imprez. Zajęcia są urozmaicone i najważniejsze - bezpłatne. Ofertę miasta uzupełniają także zajęcia komercyjne min. sekcje karate, pływackie i taneczne oraz organizowane przez zarządzana przez Starostwo, Powiatowe Centrum Sportu.

 

 • Załącznik 12 Harmonogram zajęć  sportowych organizowanych przez miasto podczas ferii 2014.
 • Załącznik 15 Opis imprez organizowanych podczas ferii 2014.

 Dotarłyśmy do młodzieży, która trenuje w ramach własnych inicjatyw lub bierze udział w zajęciach komercyjnych.

 

W ramach monitoringu sportu przeprowadziłyśmy w bełchatowskich gimnazjach pięć warsztatów zwiększających kompetencje społeczne pt. Bełchatów 2016 - Olimpijska Stolica Sportu dla każdego. Za każdym razem pytałyśmy o rodzaj pozalekcyjnej aktywności sportowej. Za wyjątkiem jednej z klas sportowych, uprawianie sportu deklarowały 1-2 dwie osoby z grupy.

Ankieta przeprowadzona podczas Festiwalu Kobiecości 23.03.2014 r wskazuje na to, że prawie połowa bełchatowian czynnych zawodowo uprawia sport.( Załącznik 14) Korzysta z obiektów sportowych, przede wszystkim lodowiska, hali Energia. Dzięki sieci dróg rowerowych, duża popularnością cieszą się rodzinne wyprawy rowerowe.  

 Bełchatowscy seniorzy skupieni są przy Uniwersytecie III wieku.  Ze 160 uczestników, większość korzysta z zajęć sportowo-rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb seniorów. Są także inicjatyw komercyjne, skierowanych do grupy 60 plus.  Tylko jedno zadanie współfinansowane z funduszy publicznych skierowane było bezpośrednio do seniorów.

 • Załącznik 14 wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Bełchatowa 24.03.2014 r.

 

 

 

Kolejnym wskaźnikiem realizacji celów jest wzrost liczby obiektów sportowych na terenie miasta.

 

Zgodnie z arkuszem inwentaryzacji obiektów sportowych w kolejnych latach obowiązywania strategii rozwoju miasta Bełchatowa powstało siedemnaście obiektów sportowych. ( zał. 10) Większość to przy szkolne boiska do piłki nożnej lub siatkowej min. przy Szkołach Podstawowych nr 3,4,5 i 8. Rozbudowano także obiekt sportowy przy Szkole Podstawowej nr 12, a na osiedlu Przytorze powstał kompleks boisk sportowych.

 

 • Załącznik 10 – arkusz inwentaryzacji obiektów sportowych.
 • Załącznik 11- liczba obiektów sportowych, które powstawały w kolejnych latach obowiązywania strategii.

W latach obowiązywania strategii liczba obiektów sportowych wzrosła. Najwięcej powstało w latach 2009 i 2011. Warto dodać, że w 2015 roku zapowiedziano zagospodarowanie terenu przylegającego do osiedla Bińków.  Zgodnie z zapowiedziami władz powstanie specjalny zestaw urządzeń do uprawiania popularnej obecnie dyscypliny Street Workout.  Informacja na ten temat została podana na oficjalnej stronie miasta.

 

Warto wspomnieć o „Hali Egeria” , która co prawda powstała w 2008 r, ale jest największym obiektem sportowym podległym pod miasto Bełchatów .

 

Hala cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców. Ma dużą ofertę zajęć.

 

   Podczas monitoringu wymienionych obiektów sportowych rozmawiałyśmy z ich użytkownikami.  Były to mniej lub bardziej zorganizowane grupy np. młodzież uprawiająca Street Workout korzystała z urządzeń do gimnastyki na ZOSIA zwanej Statkiem ( między osiedlem Okrzei i Słonecznym) Amatorską drużynę piłkarską i licznych biegaczy spotykałyśmy na Orliku Przy Gimnazjum Nr 4. Osoby uprawiające biegi spotkałyśmy nawet w grudniowy, mroźny wieczór na obiektach sportowych na Osiedlu Przytorze. Mamy potwierdzenie, że w miarę potrzeby obiekty przy Gimnazjum Nr 4  są wieczorami bezpłatnie oświetlane.

 Lodowisko jest  popularnym obiektem sportów zimowych, szczególnie dla  dzieci i młodzieży. Podczas ferii odbywają się tam różne imprezy sportowe, dyskoteki i konkursy. ( załączniki 12 i 15)

 

 

Do dyspozycji mieszkańców pozostają także korty miejskie oraz szereg obiektów otwartych, które szerzej opisane są w następnych rozdziałach raportu.