• Wspieranie inicjatyw mieszkańców
Pliki

Zanalizuj treść dokumentów

JAK TO WYGLĄDA W TEORII

 

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Twoim zadaniem jest stworzenie katalogu działań mieszkańców, za pomocą których mogą oni wpływać na politykę sportową gminy. Dowiedz się od Urzędu Gminy, jakie mieszkańcy mają możliwości działania w tym zakresie. Przy każdym działaniu napisz, co konkretnie mieszkańcy muszą zrobić, by wpłynąć na politykę – do kogo się zgłosić, czy napisać pismo, ile czasu trzeba czekać na odpowiedź Urzędu etc. Wskaż również podstawę prawną tego działania. W ten sposób powstanie katalog wraz z instrukcją dla mieszkańców, którzy chcieliby wziąć sprawy w swoje ręce i zaangażować się w sprawy gminy.

 

Wskazówka prawnika:
Mieszkańcy mogą sygnalizować problemy i wpływać na decyzje władz za pomocą określonych instrumentów prawnych:

 • udział w sesjach rady, komisji – każdy może uczestniczyć w posiedzeniach komisji rady gminy oraz całej rady. Uprawnienie to nadaje nam artykuł 61, ustęp 2 Konstytucji RP. Na tej samej podstawie każdy może również rejestrować dźwięk i obraz z posiedzeń tych organów. Uprawnienie to nie daje jednak możliwości zabierania głosu na posiedzeniach komisji rady i samej radzie. Jednakże w statucie gminy może być przewidziana możliwość wypowiedzi mieszkańców na sesji czy komisjach. Jeżeli nie ma takiego rozwiązania, to każdorazowo można zwrócić się do przewodniczącego komisji albo rady o udzielenie głosu.
 • składanie wniosków do budżetu i do gminy – istnieje możliwość składania przez mieszkańców wniosków do budżetu gminy. W związku z tym, iż w ustawie o samorządzie gminnym nie ma wprost wymienionej takiej instytucji, to w zależności od gminy można zastosować dwa rozwiązania.
  • Po pierwsze na podstawie artykułu 234 ustawy o finansach publicznych rada gminy podejmuje uchwałę, która dotyczy m. in. trybu pracy nad projektem budżetu. W niektórych uchwałach przewidziano terminy i sposoby składania wniosków do projektu budżetu przez mieszkańców.
  • Innym rozwiązaniem, z którego można skorzystać w każdym momencie roku, jest przewidziana w Kodeksie postępowania administracyjnego procedura składania wniosków do UG. Zgodnie z art. 241 kpa przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Zatem w tym trybie można zgłaszać swoje uwagi dotyczące m. in. wykonywania przez gminę zadania w zakresie sportu. Można tak zgłaszać własne propozycje np. dodanie wydarzenia sportowe do oficjalnego kalendarza tego typu imprez przygotowanego przez gminę.
 • budżet obywatelski – jest to głośny temat w ostatnich miesiącach. Nie ma w Polsce podstawy prawnej do wprowadzania budżetów obywatelskich na terenach miast, dlatego każde miasto osobno reguluje sposób i tryb organizowania budżetu obywatelskiego.  Aby wpłynąć na budżet gminy w ten sposób, trzeba sprawdzić, jak jest uregulowana ta kwestia przez władze lokalne. Budżet obywatelski to dobre rozwiązanie, które umożliwia zgłaszanie oraz wybieranie różnych przedsięwzięć, również tych dotyczących sportu.
 • rady sportu – zgodnie z art. 30 ustawy o sporcie w gminach mogą działać rady sportu, które opiniują dokumenty i decyzje władz lokalnych w zakresie sportu. Rady są powołane przez właściwe organy wykonawcze. Ich członkami mogą być przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Rady opiniują w szczególności: strategie rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej, projekty budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, programy rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej, projekty uchwał o warunkach i tryb finansowania zadania gminy w zakresie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.  Poprzez obserwowanie działalności rady sportu oraz  ewentualne uczestnictwo w jej obradach można skutecznie wpływać na wykonywanie zadań gminy w zakresie sportu.
 • W przypadku finansowania sportu w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pamiętać należy o konsultacjach społecznych rocznego programu współpracy oraz obserwowaniu działania Rady Pożytku Publicznego.

 

Inne pomysły na włączanie się mieszkańców w sportowe życie gminy:

 • propozycja przeprowadzenia zajęć/imprezy/wykładu (w formie wolontariatu), ale w zamian za darmowe udostępnienie sali i sprzętu na potrzeby tego wydarzenia
 • wniosek o dofinansowanie wydarzenia sportowego lub o patronat

 

Wyżej wskazane przedsięwzięcia z prawnego punktu widzenia można wyłącznie zgłosić w trybie wniosku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ale może u Ciebie w gminie jest to inaczej rozwiązane?

 

Zapytaj Urząd Gminy:

 • Jak konkretnie mieszkańcy/organizacje mogą wpływać na politykę sportową Twojej gminy? Co konkretnie muszą zrobić, do kogo się zwrócić? (wesprzyj się powyższymi wskazówkami, dopytaj Urząd o te procedury, jeśli sam o nich nie wspomni)
 • Jak Urząd może wesprzeć mieszkańców (finansowo, patronatem etc.)?

Miasto Bełchatów wspiera aktywność mieszkańców.  Szczególnie gdy inicjatywa dotyczy wielu osób lub sformalizowanych grup mieszkańców. Najczęściej jest to wsparcie finansowe  w ramach konkursu ofert, patronat imprez oraz inne.  Wystarczy zwrócić się do stosownego zespołu Urzędu Miasta, można bezpośrednio do prezydenta lub vice prezydentów.  W ramach monitoringu kilkakrotnie  przytoczono przykłady okazania  pomocy  przedstawicieli samorządu.  Dzięki radnemu Grzegorzowi Gryczka Grupa StreetWorkauot otrzymała możliwość ćwiczenia w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Bełchatowie. ( w dalszej części monitoringu  doszło do zmiany miejsca )

Warto  podkreślić także, że dziękowano także vice prezydentowi Dariuszowi Matyśkiewiczowi, który bezpośrednio pomagał w sportowych inicjatywach.  

 Po za ty można  nieodpłatnie uzyskiwać dostęp do pomieszczeń sportowych. Przykład takiej pomocy podany jest niżej. 

Na początku 2014 roku Prezydent Miasta wydzielił  1 mln zł na potrzeby budżetu obywatelskiego. Znalazło się tam kilka propozycji o charakterze sportowym min:

 1. Rodzinny plac zabaw i rekreacji z siłownią zewnętrzną otrzymał  694  głosy - zostanie zrealizowany,  pozostałe , które nie będą realizowane:
 2. Bełchatowski rower miejski - system ekologicznej komunikacji miejskiej,
 3. Promocja miasta i regionu poprzez organizację I Maratonu Bełchatowskiego
 4. Sportowy duch Bełchatowa - dba o zdrowie i tworzy wspólnotę.

oraz kilka innych podobnych propozycji. 

Zanalizuj, jak zapisy dokumentu wpływają na życie mieszkańców

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE

 

Wskazówki opiekunów monitoringu:
Tutaj Twoim zadanie jest zbadanie, czy mieszkańcy korzystają z możliwości wpływania na sportową politykę gminy i czy w ogóle wiedzą o takich możliwościach. Źródłem wiedzy będzie zarówno Urząd, jak i sami mieszkańcy oraz organizacje sportowe.

 

Zapytaj Urząd Gminy:

 • Z których metod wpływu na politykę sportową gminy korzystali mieszkańcy i organizacje sportowe?
 • Kto wykazywał inicjatywę – pojedynczy mieszkańcy, grupy nieformalne, organizacje sportowe? Które?
 •  Na co konkretnie mieszkańcy i organizacje sportowe chcieli wpływać?
 •  Jakie były skutki ich działań – czy Urząd wziął pod uwagę ich pomysły, wsparł je?
 • Jakie przykłady działań podjętych pod wpływem mieszkańców można wymienić?
 • Jeśli nie było żadnych inicjatyw mieszkańców, to czemu, skoro jest tyle możliwości?
 • Czy urząd informuje, że można się zwrócić się z inicjatywą, prośbą o wsparcie? Jak informuje? Jeśli nie, to dlaczego?
 • Czy urząd w sposób stały współpracuje z grupami sportowymi innymi niż dofinansowywane organizacje sportowe?

 

Zapytaj mieszkańców i organizacje sportowe:

 • Czy wiedzą, jakie mają możliwości działania w zakresie wpływania na sportową politykę gminy, proponowania własnych pomysłów?
 • Czy zwracali się kiedyś do gminy z pomysłami w zakresie sportu?
 • Czy chcieliby działać sami lub składać propozycje do gminy? w jakiej formie mogłoby się to odbywać?
 • Czy w gminie funkcjonują nieformalne grupy zajmujące się sportem?
 • Czy nieformalne grupy współpracują z Urzędem Gminy, czy działają zupełnie same i nie są zainteresowane takim kontaktem? Czemu?

 

Przeprowadź eksperyment – spróbuj dowiedzieć się, czy w środowisku sportowym w Twojej gminie są osoby, które mają pomysł na zorganizowanie wydarzenia sportowego (impreza, zajęcia, wykład, zawody – nawet o małym zasięgu), ale potrzebują wsparcia gminy, a nie wiedzą, jak się o nie zwrócić.  Skontaktuj się z tymi osobami i opowiedz o możliwościach działania, które poznasz w trakcie monitoringu. Niech te osoby zwrócą się do Urzędu Gminy, a Ty obserwuj rozwój wydarzeń – co te osoby zrobiły i jaka była reakcja gminy?

 

Grupa Street Workout. 

Przykładem działań gminy pod wpływem mieszkańców jest pomoc grupie młodych osób, które uprawiały nową dyscyplinę. Nasze pierwsze spotkanie odbyło się w grudniowy wieczór 2013 r. na  obiekcie sportowym Statek. Kilka osób pokazało dużą sprawność fizyczną. Niestety obiekt wyposażony był tylko w dwa  drążki, które chwiały się, utrudniało to ćwiczenia. Razem rozpoczęłyśmy działania na rzecz  zmiany. Przedstawiciel grupy spotkał się z urzędnikami miasta. Natomiast my  z każdym, z którym rozmawialiśmy w ramach obywatelskiego monitoringu sportu   zachęcałyśmy do pomocy grupie. Dzięki tym działaniom drążki zostały naprawione. Zapadła także decyzja, że na powstającym placu przewidziano urządzenia do uprawiania Street Workout. Udało się także, sprawić, aby szczegóły techniczne były uzgadniane z przedstawicielami grupy. Obecnie grupa jest już stowarzyszeniem. 

Innym przykładem jest wsparcie grupy młodych osób Creative Vision

 Grupa została założona przez 3 osoby na I Regionalnym zlocie Jumpstyle w Bełchatowie, który odbył się 20 października 2012 roku. Z czasem do grupy przybywali kolejni członkowie, zaś niektórzy ją opuszczali. Obecnie grupa liczy 12 osób. Wszystkich łączy pasja jaką jest taniec Najczęściej prezentują się na imprezach plenerowych, na pokazach szkołach. Trenowali na ulicach.Od roku grupa otrzymała możliwość  nieodpłatnego korzystania z sali Miejskiego Centrum Kultury raz w tygodniu.

Amatorska Szkoła Biegania

To inicjatywa Fundacji Akademia Zdrowego Życia , która zrodziła się  po rozmowie z trenerem BKL. Wspólnie zaplanowaliśmy powołanie amatorskiego klubu, które skupiłby osoby chętne do zwiększenia aktywności fizycznej. Od 3.06.2014 r  dwa razy w tygodniu kilka osób spotka się i ćwiczy pod okiem trenera. Akcja jest promowana w mediach i bezpośrednio.  Zajęcia odbywają się na Orliku Bełchatów i są bezpłatne.