Partnerstwo publiczno prywatne w posrcie i rekreacji w 2014 r.

Kancelaria doradztwa gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz opublikowała raport o stanie partnerstwa publiczno prywatnego w sporcie i rekreacji w 2014 r.

Jak informują autorzy  raport stanowi “podsumowanie ponad 5 letniego funkcjonowania przepisów regulujących współpracę sektora publicznego i prywatnego: ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.; dalej: u.p.p.p.) oraz ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zm.; dalej: u.k.r.b.u.) w realizowaniu inwestycji i kontraktów operatorskich z zakresu szeroko rozumianego obszaru sportu i rekreacji.”

W podsumowaniu stwierdzono m.in. iż “z analizy zawartych w niniejszym raporcie danych wynika, że formuła partnerstwa publiczno-prywatnego od czasu wejścia w życie nowych przepisów regulujących PPP i koncesje, jest nadal chętnie wykorzystywanym instrumentem do przygotowania i realizacji inwestycji w sektorze sportu i rekreacji. Niemniej jednak duża liczba ogłoszonych postępowań w tym obszarze wciąż nie przekłada się na liczbę realizowanych kontraktów, bowiem tylko co 10 postępowanie kończy się podpisaniem umowy PPP/koncesji. Stawia to sektor sportu i rekreacji na końcu stawki obszarów współpracy w ramach PPP, w zakresie skuteczności ogłaszanych procedur.”

“[…] W ostatnich 24 miesiącach widoczne jest natomiast rosnące zainteresowanie modelem tzw. koncesji na usługi, polegającej na powierzeniu prywatnemu inwestorowi wyłącznie obowiązków związanych z utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Sektor publiczny dostrzegł bowiem nie tylko ekonomiczne korzyści wynikające z outsorcowania zadań operatorskich, ale również zalety związane z efektywniejszym zarządzaniem infrastrukturą publiczną przez profesjonalne podmioty posiadające doświadczenie w tym zakresie. Tym bardziej, że projekty realizowane w ramach koncesji na usługi z punktu widzenia prawno-finansowego są dużo łatwiejsze do realizacji niż przedsięwzięcia zakładające budowę nowej infrastruktury, o czym świadczy m.in. fakt, iż połowa z zawartych w analizowanym okresie umów PPP/koncesji to kontrakty operatorskie.”

Raport dostępny jest TUTAJ.